Wind Farm I

Project van VDH Participations SCRL
Wind Farm I

De projectontwikkelaar

Wind Farm I

VDH Participations is een bedrijf opgericht door haar aandeelhouders Vents d’Houyet SCA, VDH Dev CVBA en Courant d’Air CVBA, alledrie actief in de windenergiesector, met als doel het verwerven van aandelen in windmolenparken die gedeeltelijk eigendom zijn van één van hen. 

VDH Participations CVBA is geen gevestigde onderneming. Haar investeringsproject is het werven van aandelen in het kapitaal en de lening aan het bedrijf Wind Farm cvba. Wind Farm bezit en exploiteert 3 van de 9 windturbines van het park in Mesnil-Saint-Blaise dichtbij Dinant. Deze windturbines werden in gebruik genomen in 2016.

Het project

Wind Farm I

In de eerste plaats gaat het om het verwerven van aandelen in de projectonderneming Wind Farm cvba, dat drie Enercon windturbines E-92 bezit in Houvet en in werking zijn getreden in 2016.

Deze Enercon E-92 windturbines zijn 150m hoog en werden in werking gesteld in 2016. Ze produceren zo'n 4.000MWh per jaar, het equivalent van het elektriciteitsverbruik van ongeveer 5.500 Waalse huishoudens. 

Onze analyse

Wind Farm I

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

Waardering van Ecco Nova

VDH Participations is een financieringsinstrument opgericht door Vent’s d’Houyet en Courant d’Air. Haar investeringsproject is het verwerven van aandelen en de lening aan het bedrijf Wind Farm CVBA die 3 van de 9 windturbines bezit en beheert in het park van Mesnil-Saint-Blaise dichtbij dinant. Deze windturbines werden in werking gesteld in 2016. 

Vents d’houyet (VDH), opgericht in 2002, is één van de pionniers van windenergie in Wallonië en is de eerste ontwikkelaar die de participatie van kinderen en burgers in de financiering en de exploitatie van windturbines op hun grondgebied verdedigt. 
VDH beheert 8 windturbines en heeft aandelen in 3 windmolenparken in Wallonië. 
Courant d’Air is een burgerlijke energiecoöperatie opgericht in 2009 die momenteel 3 windturbines beheert en beschikt over aandelen in verschillende windmolenparken in Wallonië en Frankrijk.

VDH en Courant d’Air hebben dus de nodige ervaring voor het exploiteren van windmolenparken, een hernieuwbare energie met één van de laagste risico’s dankzij de hoge technologische maturiteit en de relatief hoge voorspelbaarheid van haar productie (op jaarbasis). 

Het technische risico is sterk beperkt dankzij het onderhoudscontract dat werd voorgesteld door de fabrikant van de windturbines Enercon, die een minimale beschikbaarheid van 97% garandeert. Ze profiteren ook van een mutualisatie van de productie met andere machines die in hetzelfde park zijn geïnstalleerd. Dit draagt bij tot het beperken van het risico dat gepaard gaat met een beperking van de productie die om welke reden dan ook gegenereerd wordt.

De windturbines in kwestie, in werking gesteld in 2016, hebben hun technische kwaliteiten al kunnen aantonen. De risico’s verbonden aan de ontwikkeling en de constructie van het park zijn bijgevolg niet langer relevant. De gemiddelde productie in 2017 en 2018 bedroeg 3.979MWh per machine, ofwel 7% minder dan de door het studiebureau geëvalueerde P90. Dit is te wijden aan een relatief laag windvermogen alsook technische problemen aan de controlepost die ondertussen zijn opgelost. 

Het financiële plan, gebaseerd op de P90, toont een comfortabele terugbetalingscapaciteit. Een financieel plan dat, rekening houdend met de werkelijke productie tijdens de eerste twee jaar, resultaten oplevert die vergelijkbaar zijn met de vastgestelde boekhoudkundige resultaten. De winst voor belastingen bedroeg respectievelijk 81.794€ en 313.971€ in 2017 en 2018.
 
Desondanks zal een reserverekening bestemd voor de schuld “Ecco Nova’ worden gevoed en vervolgens worden onderhouden tot 125.000€ tot het einde van de terugbetaling. Deze rekening dient om het risico te denken dat gepaard gaat met een opeenvolging van slechte productiejaren.

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

1. Risico’s gebonden aan de activiteiten van VDH Participations
VDH Participations CVBA is geen gevestigde onderneming. Haar investeringsproject is het werven van aandelen in het kapitaal en de lening aan het bedrijf Wind Farm cvba. Wind Farm bezit en exploiteert 3 van de 9 windturbines van het park in Mesnil-Saint-Blaise dichtbij Dinant. Deze windturbines werden in gebruik genomen in 2016.

De financieringsactiviteiten van VDH Participations brengen het risico met zich mee dat Wind Farm de beoogde dividenden niet verdeelt of de lening niet terugbetaalt, of nog dat Wind Farm de contractueel overeengekomen interesten niet zal kunnen terugbetalen. De terugbetalingscapaciteit van VDH Participations is rechtstreeks afhankelijk van het goede beheer van Wind Farm en de prestaties van haar windturbines. 

2. Risico’s gebonden aan de activiteiten van de doelvennootschap Wind Farm
De belangrijkste risico’s gebonden aan het beheer van de windturbines van Wind Farm zijn als volgt:

 • Risico’s met betrekking tot de elektriciteitsprijs: Wind Farm haalt een aanzienlijk deel van zijn inkomsten uit de wederverkoop van de geproduceerde elektriciteit aan elektriciteitsleveranciers. De prijs is niet gegarandeerd en is afhankelijk van de marktvoorwaarden. Een significante, neerwaartse verandering in de marktvoorwaarden zou een directe invloed hebben op de resultaten van Wind Farm. 
 • Risico’s met betrekking tot de prijs van groenestroomcertificaten: Om de Europese en de Waalse doelstellingen inzake de productie van hernieuwbare energie te behalen, heeft Wallonië een steunmechanisme ontwikkeld voor producenten van hernieuwbare energie. Dit mechanisme voorziet in de toekenning van groenestroomcertificaten (GC) op basis van de elektriciteitsproductie en het type sector. De GC’s hebben een marktwaarde. De groenestroomcertificaten (GC) worden toegekend door SPW Energie (sinds 1 mei 2019) aan  producenten op basis van de hoeveelheid geproduceerde groene elektriciteit volgens hun meterstanden. De producenten van groene elektriciteit kunnen hun GC’s verkopen aan elektriciteitsleveranciers (de bedrijven die elektriciteit verkopen aan de eindklanten) omdat zij de SPW Energie een quotum van GC’s moet bezorgen dat evenredig is met de hoeveelheid elektriciteit die ze leveren. De producenten van groene elektriciteit kunnen, als zij hier de voorkeur aan geven, hun groenestroomcertificaten ook verkopen aan Elia, de netbeheerder voor het transport van lokale energie, die verplicht is om deze te kopen tegen de gegarandeerde minimumprijs (65 euro). Het risico bestaat dat de regelgevingen inzake groenestroomcerticiaten wordt gewijzigd, wat een significant negatief gevolg zou hebben.
 • Juridische en fiscale risico’s: Het risico bestaat dat de gemeentelijke, regionale of federale autoriteiten beslissen om bepaalde belastingen te verhogen of nieuwe belastingen in te voeren die rechtstreeks invloed kunnen hebben op de activiteiten van Wind Farm. Daarnaast zijn de activiteiten van Wind Farm onderworpen aan specifieke wetten, regels en voorschriften die gewijzigd kunnen worden. Kosten veroorzaakt door eventuele wijzigingen kunnen aanzienlijk zijn. Bovendien kunnen aanzienlijke boetes, schadevergoedingen en/of beperkingen worden opgelegd aan de activiteiten indien deze regels en voorschriften niet worden nageleefd, zelfs indien onvrijwillig.
 • Risico op technische en technologische gebreken: Het risico bestaat dat de geïnstalleerde turbines niet correct werken door technische of technologische gebreken. In dit geval kan de geproduceerde elektriciteit beperkt of nihil zijn. Dit risico wordt beperkt door de garanties die worden geleverd door de fabrikant van de Enercon-turbines die, in het kader van het EPK-onderhoudscontract, niet alleen het onderhoud, maar ook de beschikbaarheid van de machines garandeert. Enercon zal, in principe, de exploitant compenseren indien de turbines niet correct werken.
 • Risico op beperking van de productie: Het risico bestaat dat  één of meerdere windturbines van het park op korte of lange termijn worden beperkt of losgekoppeld van het elektriciteitsnet als gevolg van de wet- en regelgeving inzake netwerkbeheer. De beperkingen kunnen tijdelijk of permanent zijn. Dergelijke beperkingen zouden resulteren in productieverlies. 
 • Risico’s met betrekking tot het windvermogen: De windsnelheid bepaalt grotendeels de hoeveelheid elektriciteit die door het windmolenpark wordt opgewekt. De gedeelde productie werd door een onafhankelijk studiebureau geëvalueerd op 4.290MWh per jaar en per machine (rendement P90). Het financieel plan is gebaseerd op deze productie. De werkelijke, gemiddelde productie in 2017 en 2018 bedroeg 3.979MWh per machine, ofwel 7% lager dan de P90. Dit is te wijten aan een relatief laag windvermogen en technische problemen met de injectiepost. Deze problemen zijn ondertussen opgelost. Een opeenvolging van slechte jaren in termen van windvermogens zou resulteren in een afname van de inkomsten voor Wind Farm. 
 • Risico’s gebonden aan stakeholders: Het is mogelijk dat een leverancier, een onderaannemer, een verzekeraar, een klant of een andere stakeholder zijn verbintenissen en zijn verplichtingen niet nakomt. Het is meer bepaald mogelijk dat de belangrijkste leverancier, Enercon, de fabrikant van de windturbines die deze eveneens onderhoudt, failliet gaat. Het is ook mogelijk dat, ondanks de zorgvuldigheid bij het sluiten van de verschillende overeenkomsten en contracten met betrekking tot de exploitatie van het park, er meningsverschillen ontstaan. In dergelijke situaties zal alles in het werk worden gesteld om de impact op de werking van het park te beperken. Desondanks zou dit de financiële prestaties van Wind Farm en bijgevolg de terugbetalingscapaciteit van VDH Participations kunnen aantasten. 
 • Verzekering en niet-verzekerde risico’s: Er werden een aantal verzekeringen afgesloten voor het windmolenpark. Niet alle risico’s met betrekking tot het beheer van het windmolenpark zijn echter verzekerbaar. Bijvoorbeeld natuurrampen, terroristische aanslagen en oorlogen zijn niet verzekerbaar. Bovendien kan de verzekering geen uitgebreide dekking bieden voor specifieke risico’s. De evolutie van de verzekeringsmarkt kan ook een impact hebben op het niveau van de verzekeringspremies en de verzekerbaarheid van risico’s. Dit kan een negatieve invloed hebben op de financiële situatie van Wind Farm. Er is ook het risico van schade gedekt door de verzekering waarvan de omvang groter zou zijn dan de maximale omvang of waarvan de vertraging in de verwerking van de verzekeringsclaim zou leiden tot een vertraging of zelfs annulering van de terugbetaling. 
 • Risico’s gebonden aan de voorwaarden voor het aanvullen van de distributierekening die wordt gebruikt voor de terugbetaling van achtergestelde schulden en de uitbetaling van dividenden: De windturbines zijn onderhevig aan een bankfinanciering. De bank heeft strikte voorwaarden gesteld voor het aanvullen van de distributierekening die wordt gebruikt voor de terugbetaling van achtergestelde schulden en voor de uitbetaling van dividenden. Het is mogelijk dat de waarden die beschikbaar zijn bij Wind Farm niet worden toegewezen aan de distributierekening of dat ze in een langer tijdsbestek worden toegewezen dan verwacht 

3. Belangrijkste risico’s van het aangeboden beleggingsinstrument 

 • Illiquiditeit: De wederverkoop van het schuldbewijs is zeer onzeker. Ecco Nova organiseert geen secundaire markt. Het is aan de investeerders om, indien nodig, een koper te vinden. Er bestaat geen vooraf gedefinieerde evaluatiemethode. De geleende bedragen worden vergrendeld tot het einde van de lening, er kan geen vervroegde uitbetaling worden geclaimd. 
 • Gebrek aan diversificatie: Voor zover de investeringsinstrumenten gekoppeld zijn aan de prestaties van het bedrijf Wind Farm, genieten de houders van schuldbewijzen met betrekking tot dit aanbod niet van de bescherming die wordt geboden door een beleid voor diversificatie van investeringen. Daarom is het raadzaam dat u slechts een fractie van uw beschikbare spaargeld uitleent en uw risico minimaliseert door uw leningen maximaal te diversifiëren.
 • Fiscaal risico: De interesten die door de investeringsinstrumenten worden geboden zijn onderwerpen aan een roerende voorheffing die momenteel 30% bedraagt. Dit percentage kan stijgen, wat zou resulteren in een afname van het netto rendement voor de investeerders. 


4. Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en liquiditeit van de uitgever beïnvloeden en kan de investeerders blootstellen aan de volgende potentiële effecten: 

 • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
 • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
 • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen
 • In de veronderstelling dat de projectontwikkelaar overgaat tot een vervroegde aflossing van de geleende fondsen, kan elke tussentijdse verlaging van de rente resulteren in een verlies van kansen en de niet-uitgekeerde interesten zouden een inkomstenderving vormen.

De volledige risicoanalyse bevindt zich in bijlage van de informatienota.

 

Modaliteiten

Wind Farm I

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

Map