VIND HIER HET ANTWOORD OP AL UW VRAGEN

HULP NODIG? DIE VINDT U HIER!

Projectontwikkelaars

Ecco Nova is gespecialiseerd in het financieren van ondernemingen die de energietransitie en duurzame ontwikkeling versnellen.

Concreet richt Ecco Nova zich tot bedrijven/projectontwikkelaars die behoren tot de volgende 3 categorieën:

1. Hernieuwbare energieproductie:
Ontwikkelaars en exploitanten van windparken, derde partij investeerders in zonne-energie, warmtekrachtkoppeling, biomassa, biomethanisering, enz.

2. Vastgoedontwikkeling:
Ecco Nova financiert vastgoedontwikkelaars voor bouw-, renovatie-, uitbreidingsprojecten, enz. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de kwalitatieve criteria en in het bijzonder de energieprestatie die het project nastreeft.

3. Duurzame KMO's (Kleine en Middelgrote Ondernemingen)
Ecco Nova financiert de groei van kmo's die voldoen aan de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, de 'SDG's'. De 17 doelstellingen kunnen worden geraadpleegd op https://sdgs-entreprise.be/
 
 

Via Ecco Nova kan minimaal € 150.000 opgehaald worden. Het wettelijk plafond is vastgesteld op € 5.000.000 per jaar en per onderneming.

1. Vastgoedontwikkelaars
- Uw vastgoedontwikkelingsproject beschikt over alle vergunningen en autorisaties die nodig zijn voor de realisatie ervan.
- U kunt een ervaring rechtvaardigen van 3 gerealiseerde vastgoedpromoties voor een totaal omzetvolume van meer dan 5.000.000 EUR.
- U beschikt over een eigen vermogen gelijk aan de financiering van minimaal 5% van de investeringskosten van het project.

2. Opwekking van hernieuwbare energie
- Uw energieproductieproject beschikt over alle vergunningen en autorisaties die nodig zijn voor de realisatie ervan.
- U kunt een ervaring rechtvaardigen van 3 vergelijkbare, voltooide projecten die zijn voltooid.
- U beschikt over een eigen vermogen gelijk aan de financiering van minimaal 10% van de investeringskosten van het project.
- Een bank is bereid om het grootste deel van uw project te financieren.

3. Duurzame kmo
- De onderneming is meer dan 2 jaar geleden opgericht.
- De managers hebben een relevante professionele ervaring van meer dan 5 jaar.
- Het eigen vermogen van het bedrijf is 2x hoger dan het via Ecco Nova gevraagde bedrag.
- De omzet behaald over de laatste 12 maanden is groter dan 500.000 EUR.
- De jaarlijkse omzetgroei is meer dan 30%.
- Uw bedrijf maakt voldoet aan een van de 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's in het Engels)

Ongeacht de rendabele rentevoet voor investeerders (leden van de Ecco Nova-community), zal het lenende bedrijf de volgende kosten betalen:

1. Succes Fee:
De succes fee is de vergoeding die gekoppeld is aan het daadwerkelijk opgehaalde bedrag. Het varieert tussen 4% en 6%, afhankelijk van het opgehaalde bedrag.

2. Running Fee:
Tijdens de looptijd van de lening is een administratieve vergoeding (gelijk aan 0,10% of 0,15% van het opgehaalde bedrag afhankelijk van de looptijd van de lening) verschuldigd voor administratief beheer met betrekking tot rentebetalingen en/of kapitaalaflossingen op de rekeningen van de investeerders.

3. Administration Fee:
Indien een regionale lening wordt aangevraagd, wordt aan het einde van de campagne een administratief forfait van 3.000 euro gefactureerd. Dit forfait dekt de administratieve lasten verbonden aan de registratie van alle leningscontracten bij de bevoegde regionale instellingen (SOWALFIN, PMVz, Finance&Invest.Brussel)

Andere maatwerk en bijkomende diensten zijn beschikbaar, zoals het opnemen van een videopresentatie van het project en de projectontwikkelaar, het versturen van mailings naar bepaalde community's van burgers, het organiseren van virtuele of presentiële informatiebijeenkomsten, etc

1. Verificatie van de geschiktheid van het project en de projectontwikkelaar
2. Financiële analyse van het project volgens verschillende indicatoren (financieel en kwalitatief)
3. Opstellen van een financieringsofferte aan de projectontwikkelaar (Bedrag, looptijd, tarief, zekerheden, etc.)
4. Afronding van de analyse van het dossier (due diligence), verzameling van bewijsstukken en voorbereiding van de verschillende contracten (raamcontract, leningscontract, enz.)
5. Voorbereiding door Ecco Nova van de campagne-webpagina en opstellen van de informatienota op basis van de informatie van de projectontwikkelaar
6. Kennisgeving aan de FSMA en teasers versturen van de Ecco Nova-community
7. Opening van de campagne volgens het aangekondigde schema

Zodra de campagne is gelanceerd, kunnen investeerders besluiten tot het uitlenen van een bedrag naar keuze via ons platform.

In sommige gevallen wordt de lening rechtstreeks aan de projectontwikkelaar verstrekt. In andere gevallen wordt de lening indirect verstrekt aan de projectontwikkelaar via Ecco Nova Finance. De investeerders ontvangen dan de investeringsovereenkomst waarmee de projectontwikkelaar zich ertoe verbindt hen, rechtstreeks of onrechtstreeks (d.w.z. via Ecco Nova Finance), het bedrag terug te betalen volgens de methoden beschreven in de informatienota: rentevoet, duur, datum van eerste terugbetaling, frequentie van terugbetaling enz.

Door het bedrag op een toegezen rekening te storten, accepteren ze de voorwaarden van de investeringsovereenkomst. De fondsen worden daarom geïnd en pas aan het einde van de campagne ter beschikking gesteld aan de projectontwikkelaar. De speciaal daarvoor toegekende rekening wordt geopend op naam van de projectontwikkelaar. Ecco Nova heeft enkel inzagerecht om het goede verloop van de campagne te volgen.

De projectontwikkelaar verbindt zich er vervolgens toe om het opgehaalde kapitaal en de rente terug te betalen volgens de voorwaarden die specifiek zijn voor elk project, zoals beschreven in de investeringsovereenkomst.

Er worden verschillende opties overwogen wanneer het beoogde bedrag niet wordt bereikt:

• Optie 1: Volledige terugbetaling. Het geld wordt volledig teruggegeven aan de investeerders. Er zijn geen kosten verschuldigd aan de projectontwikkelaar (“No cure, no pay”).

• Optie 2: Verlenging van de campagne. Als het totaal opgehaalde bedrag groter is dan een bepaald minimum, kan de campagne worden verlengd voor een vooraf bepaalde periode. Wanneer aan het einde van deze verlenging het bedrag nog steeds niet is bereikt, wordt het geld volledig teruggestort aan de investeerders.

• Optie 3: Validatie van het bereikte bedrag en verlenging van de campagne: Als een vooraf bepaald minimumbedrag wordt bereikt, wordt dit bedrag ter beschikking gesteld aan de projectontwikkelaar en kan de campagne worden verlengd om te proberen het initiële doel te bereiken.

• Optie 4: Validatie van het bereikte bedrag. Hoewel de doelstelling niet is behaald, worden de verkregen gelden ter beschikking gesteld aan de projectontwikkelaar. Voor elk project wordt de optie einde campagne gecommuniceerd in de beschrijving.

Regionale leningen zijn "win-win"-mechanismen voor burgers en kmo's.
Elk gewest heeft zijn eigen gewestelijke lening: de PRÊT COUP DE POUCE in Wallonië, de PRÊT PROXI in Brussel en de WINWINLENING in Vlaanderen.

Kmo's lenen geld van burgers in de vorm van een achtergestelde lening tegen gunstige voorwaarden.

Naast de rente die de kmo betaalt, genieten burgers van een belastingkrediet en een regionale garantie op het uitstaande saldo van hun lening.

Alle juridische informatie met betrekking tot regionale leningen is beschikbaar op:
1. Coup de Pouce-lening: http://www.pretcoupdepouce.be/presentatie
2. Proxi-lening: https://www.finance.brussels/proxi/
3. Winwinlening: https://www.pmvz.eu/winwinlening

Crowdlending heeft veel voordelen. We kunnen enkelen van de belangrijksten benoemen

- Bankhefboomeffect: de door burgers ingebrachte middelen worden voor de bank beschouwd als quasi-eigen vermogen. Op deze manier kunt u uw projecten vermeerderen door de benodigde eigen inspanning te verminderen. U behoudt ook het volledige eigendom omdat het geld wordt verstrekt in de vorm van een lening.

- Marketing: Door burgerparticipatie te integreren in de financiële opbouw van uw project, bevordert u de aanvaardbaarheid van het project door het fenomeen NIMBY om te buigen naar YMBY, Yes in My Backyard! Bij vastgoedontwikkeling stimuleert crowdlending de voorverkoop van de verschillende eenheden. Wanneer crowdlending wordt gebruikt om bedrijfsgroei te financieren, profiteert u van een onmiddellijk marketingeffect. Het is niet ongebruikelijk dat de pers een fondsenwervingscampagne belicht.

- Snelheid: geld inzamelen op Ecco Nova is een eenvoudig en snel proces. Tussen het eerste contact om het te financieren project voor te stellen en de beschikbaarheid van de fondsen op de rekening van de projectontwikkelaar, beschouwt Ecco Nova 1 maand als redelijke timing.
Indien het te financieren project niet voldoende rijp is (bijvoorbeeld het door de projectontwikkelaar ingediende dossier is niet volledig), kan Ecco Nova zich niet verbinden aan een timing.
 

Sinds de oprichting in 2016 heeft Ecco Nova haar serieuze aanpak bewezen en de snelheid van de verscillende fondsenwervingen op haar platform getuigt van een groot vertrouwen van de kant van Ecco-investeerders.

Ecco Nova is een reële financieringsbron bij het opzetten van uw project of bij de groei van uw onderneming. Alle financieringsaanvragen worden intern geanalyseerd, waardoor we centraal in het project kunnen staan en nauw samen kunnen werken met de projectontwikkelaar. Het proces voor de fondsenwerving via Ecco Nova is snel en eenvoudig: na analyse van de duurzaamheid en winstgevendheid van uw project, bepalen we samen de voorwaarden van de campagne en die met betrekking tot de terugbetaling van de lening. Ecco Nova toont trots een succespercentage van 100% van haar campagnes.

Ecco Nova bestaat uit een klein team met gevarieerde en complementaire profielen. Het is onze missie u te helpen uw project te ontwikkelen om daarmee samen bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.

 

In september 2015 hebben de 193 lidstaten van de Verenigde Naties een ambitieuze mondiale agenda aangenomen om te zorgen voor een goede transitie naar duurzame ontwikkeling. Dit programma is opgebouwd rond de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG), opgesplitst in 169 doelstellingen, die de prioriteiten voor 2030 definiëren en weerspiegelen.

Om te bepalen of een onderneming als een duurzaam bedrijf wordt beschouwd, laat Ecco Nova zich inspireren door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Concreet betekent dit dat als uw onderneming- door zijn aard, zijn activiteit, zijn bestuur of zijn wens tot verandering - beantwoordt aan 2 van de 17 criteria, Ecco Nova de onderneming als duurzaam beschouwt. Het vindt dan een plaats op het crowdfundingplatform.