Ecco Nova

Informatie voor klanten

1. Inleiding

Dit document beschrijft alle informatie die beschikbaar wordt gesteld voor de cliënten in de rubriek "Informatie voor de beleggers", die gemakkelijk toegankelijk is op onze website, zoals bepaald in artikel 19, §5 van de Verordening.

2. Informatie over Ecco Nova

ECCO NOVA BV, met maatschappelijke zetel te Clos Chanmurly 13 in 4000 Luik en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0649.491.214, is een door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) erkende Crowdfundingdienstverlener.

ECCO NOVA heeft een special purpose entity opgericht in overeenstemming met artikel 2, §1 q) van de Verordening en artikel 4 van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën (hierna de "Crowdfundingwet"). Dit special purpose entity is ECCO NOVA FINANCE BV. Dit is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Clos Chanmurly 13 in 4000 Luik, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0758.437.654. ECCO NOVA FINANCE wordt beheerd en bestuurd door ECCO NOVA en treedt op als tussenpersoon tussen Projecteigenaren en Beleggers in de relevante Fondsenwervingen. 

Ecco Nova Finance wordt beheerd en bestuurd door Ecco Nova in het belang van de Beleggers.

Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die ze verstrekt en mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK).

3. Kosten en vergoedingen in verband met de diensten van Ecco Nova

De enige kosten die door Beleggers worden gedragen en aan ECCO NOVA verschuldigd zijn, zijn de volgende: 

 • Administratieve inschrijvingskosten ter dekking van de bankkosten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Deze bedragen maximaal € 15 (incl. btw) en worden specifiek vermeld op het Informatieblad en bij de ondertekening van de Overeenkomst. 
 • Het eventuele aandeel van de Belegger in de kosten bedoeld in artikel 9.5 van onze algemene gebruiksvoorwaarden in geval van wanbetaling door de Projecteigenaar en op voorwaarde dat de Belegger ermee instemt deze te dragen. 

De commissie die Projecteigenaren verschuldigd zijn aan ECCO NOVA varieert tussen 4% en 7% van het totale bedrag van de Fondsenwerving, met een minimum van € 3.000. Deze commissie wordt volledig betaald door de Projecteigenaren. De Projecteigenaren zijn ook een extra commissie verschuldigd ter dekking van de administratieve kosten die gepaard gaan met de uitsplitsing van de te verrichten terugbetalingen, indien zij ECCO NOVA voor deze dienst inschakelen. 

4. Selectiecriteria voor participatieve financieringsprojecten

Ecco Nova richt zich op 3 soorten activiteiten:

 • Hernieuwbare energieproductie en energiebesparing (leningen aan ontwikkelaars van wind- en zonne-energie, enz.)
 • Vastgoedontwikkeling
 • Duurzame kmo's* 

*Wij definiëren duurzame kmo's als kleine en middelgrote ondernemingen die voldoen aan ten minste 2 van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties.

De beleggers waarop we ons richten zijn voornamelijk particulieren, die bijna onze hele huidige gemeenschap vormen. 

Elke financieringsaanvraag wordt eerst onderworpen aan een geschiktheidsanalyse.

De geschiktheidscriteria variëren naargelang de activiteitensector van de projecteigenaar. We beschrijven ze hieronder: 

HERNIEUWBARE ENERGIEPRODUCTIE 

✅ Uw energieproductieproject beschikt over alle nodige vergunningen en toestemmingen om uitgevoerd te worden.

✅ U kunt 3 vergelijkbare afgeronde projecten voorleggen.

✅ U beschikt over eigen vermogen voor de financiering van ten minste 10% van de investeringskosten van het project.

✅ Een bank is bereid om het grootste deel van uw project te financieren.

VASTGOEDONTWIKKELING

✅ Uw vastgoedontwikkelingsproject beschikt over alle nodige vergunningen en goedkeuringen om uitgevoerd te worden.

✅ U kunt bogen op een trackrecord van 3 voltooide vastgoedontwikkelingsprojecten met een totale omzet van meer dan 5.000.000 EUR.

✅ U beschikt over een eigen vermogen dat ten minste 5% van de totale investeringskosten van het project dekt.

DUURZAME KMO 

U voldoet aan ten minste 5 van de volgende criteria:

✅ Uw onderneming sluit aan bij ten minste 2 van de 17 wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s of SDG’s in het Engels).

✅ Uw onderneming is meer dan 2 jaar geleden opgericht.

✅ De zaakvoerders hebben meer dan 5 jaar beroepservaring.

✅ Het eigen vermogen van de onderneming is dubbel zo hoog als het gezochte bedrag via Ecco Nova.

✅ De omzet over de afgelopen 12 maanden is meer dan 500.000 EUR. 

✅ De jaarlijkse omzetgroei bedraagt meer dan 30%. 

In het geval van op eigen vermogen gebaseerde projecten kunnen deze selectiecriteria per geval worden aangepast om rekening te houden met de noodzaak om in deze vorm bedrijven in een minder vergevorderd stadium van ontwikkeling te kapitaliseren. 

Als de aanvraag aan deze criteria voldoet, wordt een grondige analyse uitgevoerd om de duurzaamheid van het project/bedrijf te garanderen en om de meest geschikte voorwaarden voor de toe te kennen financiering vast te stellen. 

Deze analyse wordt samengevat in de vorm van een risicoscore van 1 tot 5. 

De scoringmethodologie wordt beschreven in onderstaand punt 6.

Een aanvraag die resulteert in een score van 5 wordt afgewezen. 

Bovendien kunnen bepaalde individuele criteria eveneens leiden tot uitsluiting. 

5. Financiële risico's verbonden aan de crowdfundingdiensten 

RISICO OP VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK VERLIES VAN HET KAPITAAL 

De aandacht van de Kandidaat-Beleggers wordt uitdrukkelijk gevestigd op het feit dat inschrijven op een Fondsenwerving een bepaald risico inhoudt. Het risico bestaat dat het aan ECCO NOVA FINANCE of aan de Projecteigenaar geleende kapitaal en/of de verwachte roerende inkomsten niet geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald in geval van wanbetaling door de Projecteigenaar. De terugbetaling van het geleende kapitaal en de betaling van de roerende inkomsten zijn immers rechtstreeks afhankelijk van de financiële situatie en in het bijzonder van de solvabiliteit van de Projecteigenaar tijdens de volledige duur van de Overeenkomst. Dit risico staat volledig los van ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE.

GEBREK AAN DEPOSITOGARANTIESTELSELS

De crowdfundingdiensten die worden aangeboden door ECCO NOVA vallen niet onder het depositogarantiestelsel dat is ingesteld op grond van Richtlijn 2014/49/EU van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels, en de effecten of instrumenten die zijn toegelaten voor crowdfundingdoeleinden en zijn verworven via Ecco Nova vallen niet onder het beleggerscompensatiestelsel dat is ingesteld op grond van Richtlijn 97/9/EG.

RISICO OP VERLIES VAN KANSEN EN ILLIQUIDITEIT

Het afsluiten van een Overeenkomst houdt ook in dat de Belegger ermee instemt om, indien van toepassing, te wachten tot het einde van de in de Overeenkomst vastgelegde termijn om het geleende kapitaal terug te krijgen en alle contractueel vastgelegde roerende inkomsten te ontvangen. Het afsluiten van een Overeenkomst kan ertoe leiden dat de geïnvesteerde fondsen voor een langere of kortere periode worden vastgezet. ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE spelen geen rol op de secundaire markt. 

FISCAAL RISICO

De belastingregeling die van toepassing is op de aangeboden beleggingsinstrumenten kan veranderen en het nettorendement voor de Beleggers beïnvloeden.

RISICO'S MET BETREKKING TOT ECCO NOVA FINANCE

Bovendien moet worden benadrukt dat het risico dat de Belegger neemt door een Overeenkomst met ECCO NOVA FINANCE af te sluiten in elk geval beperkt is tot het verlies van het volledige of een deel van het kapitaal en de roerende inkomsten als gevolg van de wanbetaling door de Projecteigenaar die resulteert in de opschorting en, mogelijk, de verdwijning van de terugbetalingsverplichting van ECCO NOVA FINANCE ten opzichte van de Belegger. 

Dit geldt des te meer omdat de Beleggers geen belang aanhouden in het kapitaal van ECCO NOVA FINANCE, dat is opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en omdat zij als obligatiehouders geen enkel recht hebben op de onderliggende waarde van de Obligaties, tenzij de Overeenkomst anders bepaalt.

DIVERSE RISICO'S

ECCO NOVA benadrukt nogmaals dat, hoewel ECCO NOVA alles in het werk stelt om de solvabiliteit en de specifieke risico's van de Projecteigenaren te beoordelen en in het informatieblad de meest betrouwbare informatie over hen en over de te financieren Projecten te verstrekken, de meerderheid van deze Projecteigenaren jonge bedrijven zijn die als doel hebben om via de Fondsenwerving de financiering mogelijk te maken van de projecten waarnaar op het Informatieblad wordt verwezen. In vergelijking met bedrijven die genoteerd zijn op een gereglementeerde of niet-beursgenoteerde markt, die reeds langer bestaan, is het risico dat de Belegger zijn schuld niet of niet volledig terugkrijgt dus groter. 

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het is de verantwoordelijkheid van de (Kandidaat-)Belegger om zijn eigen analyse van de Projecteigenaar te maken en, indien nodig, advies in te winnen bij een professionele beleggingsadviseur. Het advies dat door ECCO NOVA op de Site en/of het Informatieblad wordt gegeven is niet bedoeld ter vervanging daarvan, met name omdat ECCO NOVA geen investeringsdiensten verleent.

ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE bieden geen enkele garantie of gaan geen enkele verbintenis aan met betrekking tot de toekomstige prestaties of solvabiliteit van Projecteigenaren. Zoals reeds aangegeven is de rol van ECCO NOVA beperkt tot het in contact brengen van Kandidaat-Beleggers met Projecteigenaren om Kandidaat-Beleggers in staat te stellen Projecteigenaren rechtstreeks of via ECCO NOVA FINANCE te financieren.  

6. Methodologie voor de risicoscoring en pricing (rentetarieven)

INLEIDING

Onze missie bij Ecco Nova is om investeringen van burgers in duurzame en winstgevende projecten mogelijk te maken. 

Hiertoe maken we niet alleen gebruik van onze eigen methodologie om de duurzaamheid te beoordelen, maar ook van robuuste en transparante risicoscores, waarmee we het wanbetalingsrisico van elk project zo nauwkeurig mogelijk kunnen inschatten en onze Beleggers optimaal kunnen informeren voordat ze een beleggingsbeslissing nemen. Onze pricing, d.w.z. de voorwaarden van de aanbiedingen die we doen (het rentepercentage op het crowdfundingaanbod), vloeit rechtstreeks voort uit onze risicoscores. Onze analyse en de daaruit voortvloeiende scores zijn niet bedoeld om de eigen analyse van de potentiële Belegger te vervangen.

De methodologie is gebaseerd op verschillende belangrijke fasen: strenge voorselectie door onze investment managers, diepgaande analyse gevolgd door een beoordeling volgens een reeks gediversifieerde criteria die worden gewogen door onze analisten, en ten slotte een besluitvormingsproces via ons interne investeringscomité, dat kan worden aangevuld door externe deskundigen. 

Onze aanpak omvat een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve criteria voor een zo volledig mogelijke risicobeoordeling. 

Deze methodologie is gebaseerd op de vereisten van de Europese Bankautoriteit (EBA) en wordt regelmatig herzien door de analisten en de directie met het oog op voortdurende verbetering. 

Onze methode moet accuraat, betrouwbaar en up-to-date zijn en in verhouding staan tot de omvang, het type en de looptijd van de voorgestelde leningen en tot de kenmerken van de projecten en hun eigenaren.

Het doel van de methode is om te beoordelen of de projecteigenaar in staat is om aan zijn huidige en toekomstige financiële verplichtingen te voldoen. 

De resultaten van de kredietbeoordeling worden gedocumenteerd en opgeslagen in overeenstemming met ons privacybeleid en de wettelijke termijnen.

METHODOLOGIE VOOR DE BEOORDELING VAN KREDIETRISICO EN HET VASTSTELLEN VAN DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE PRICING (RENTEVOET)

Onze methodologie bestaat uit het beoordelen van het kredietrisico van de financieringsprojecten die aan ons worden voorgelegd. De voorwaarden van het aanbod (of de pricing), d.w.z. het voorgestelde rentetarief, vloeien voort uit deze analyse. 

De risicobeoordeling is gebaseerd op een beoordelingsmodel dat statistische technieken en discretionaire elementen in het besluitvormingsproces opneemt. 

 • Elk beoordelingscriterium krijgt een score van 1 tot 5;
 • Elk criterium krijgt een weging van 1 tot 10;
 • De criteria worden ingedeeld in families en aan elke familie wordt een gewicht toegekend (met uitzondering van de families die betrekking hebben op zekerheden);
 • Voor elke familie wordt een gewogen gemiddelde van de punten berekend;
 • Een gewogen gemiddelde van de punten voor de verschillende families (behalve voor de families met betrekking tot zekerheden) wordt berekend om een score tussen 1 en 5 te verkrijgen;
 • Het verkregen resultaat wordt verhoogd op basis van de score die aan eventuele zekerheden gekoppeld is.

Hoe hoger de score, hoe lager het risico op wanbetaling en invordering. 

Elke score komt overeen met een risiconiveau van 1 tot 5 (zie onderstaande tabel).

De score en het gewicht dat aan elk criterium en elke familie van criteria wordt gegeven, zijn subjectief en specifiek voor Ecco Nova. Ons model is dan ook niet gebaseerd op tools die door externe dienstverleners zijn ontwikkeld.

Ze weerspiegelen onze expertise en ervaring op het vlak van risicobeoordeling.

Het is belangrijk op te merken dat, hoewel onze methodologie voor risicoscores is gebaseerd op een welomschreven kader, het gewicht dat aan elk beoordelingscriterium wordt toegekend van geval tot geval kan worden aangepast naar goeddunken van het kredietcomité.

In dergelijke situaties wordt de betreffende parameter voorzien van een ondersteunende toelichting.

Deze flexibiliteit wordt uitsluitend gebruikt om het risico dat inherent is aan het project in kwestie beter weer te geven. Dankzij deze aanpak kan Ecco Nova snel reageren en zich aanpassen aan de specifieke kenmerken van elk project, waardoor een nauwkeurigere en betrouwbaardere beoordeling wordt gegarandeerd.

De risicobeoordeling en de pricing zijn gebaseerd op voldoende, actuele informatie en worden niet meer dan 3 maanden voordat de lening wordt verstrekt, uitgevoerd.

A. INFORMATIEBRONNEN

De gegevens die worden gebruikt om deze risicoscore vast te stellen, zijn afkomstig van verschillende duidelijk geïdentificeerde en gedateerde bronnen, namelijk:

 • Ecco Nova's eigen beoordeling
 • Gegevens verstrekt door de projecteigenaar (het "Management")
 • Openbare gegevens
 • Geauditeerde of niet-geauditeerde boekhoudkundige gegevens*
 • Gegevens uit onafhankelijke deskundigenrapporten van derden
 • Gegevens van financiële informatieverstrekkers, zoals CreditSafe

* Wanneer er geen geauditeerde jaarrekeningen beschikbaar zijn voor de laatste twee boekjaren, baseren we onze beoordeling van de financiële situatie van de projecteigenaar op documenten opgesteld door een fiscaal adviseur, een beëdigd accountant of een andere gecertificeerde persoon die onderworpen is aan een professioneel kwaliteitsborgingssysteem.

B. FACTOREN DIE IN AANMERKING WORDEN GENOMEN

De criteria die worden beoordeeld om de risicoscores vast te stellen, houden onder andere rekening met (zonder dat deze lijst beperkend is):

 • Financiële criteria:
  • De winstgevendheid van het crowdfundingproject
  • De door het project gegenereerde cashflow
  • Het niveau van de schuldenlast en de solvabiliteit van de projecteigenaar
  • De krediethistoriek van de projecteigenaar
  • Het bestaan van eventuele garanties 
 • Niet-financiële criteria:
  • De macro-economische omstandigheden in het rechtsgebied waar het project zal worden uitgevoerd
  • Het concurrentieniveau op de doelmarkt
  • De kennis en ervaring van de projecteigenaar
  • De reputatie van de projecteigenaar
  • Het AML-risico (Anti Money Laundering)

De volgende informatie wordt in aanmerking genomen om het kredietrisico van de projecteigenaar en zijn project te beoordelen:

 • De beschrijving van het crowdfundingproject
 • Het gebruik van de geleende fondsen
 • De aandeelhoudersstructuur van de projecteigenaar
 • Het businessplan dat ten grondslag ligt aan het crowdfundingproject 
 • De verstrekking van eventuele garanties

Bij de beoordeling van de financiële situatie van de projecteigenaar en zijn crowdfundingproject wordt rekening gehouden met de volgende factoren: 

 • De inkomsten en cashflow die gegenereerd worden door het crowdfundingproject over de laatste twee jaar, indien beschikbaar
 • De verwachte inkomsten en cashflow van het crowdfundingproject in verschillende scenario's
 • De huidige en verwachte financiële situatie van de projecteigenaar, waaronder eventuele andere bestaande schulden of verbintenissen, en in het bijzonder:
  • Het bedrag van deze andere schulden en verbintenissen
  • De valuta van deze andere schulden en verbintenissen
  • De looptijd van deze andere schulden en verbintenissen
  • De rentevoet of enige andere vergoeding/compensatie aangeboden in verband met deze andere schulden of verbintenissen
 • De verstrekking van eventuele garanties 

Deze factoren worden in aanmerking genomen voor de laatste drie boekjaren, indien deze beschikbaar zijn, en worden berekend in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS) of lokale algemeen erkende boekhoudprincipes.

De volgende informatie wordt in overweging genomen bij het beoordelen van het businessmodel en de strategie van de projecteigenaar en zijn crowdfundingproject:

 • De kennis van de projecteigenaar van de activiteitensector met betrekking tot zijn crowdfundingproject en zijn ervaring met soortgelijke projecten
 • De haalbaarheid en duurzaamheid van het businessplan voor het crowdfundingproject
 • Een analyse van de sterke en zwakke punten van het crowdfundingproject
 • Het type klant en hun geografische locatie 

Wanneer een lening aan een projecteigenaar wordt gewaarborgd door kredietbeschermingsregelingen, nemen we alle redelijke stappen om informatie te verzamelen over:

 • De nauwkeurigheid van de waardering van de zekerheden en garanties
 • De doeltreffendheid en afdwingbaarheid van de zekerheden en garanties

Wij beoordelen en controleren regelmatig de waarde van de zekerheden en nemen passende maatregelen als de waarde van de zekerheden aanzienlijk zou dalen.

Wanneer de lening wordt gedekt door een garantie, zorgen wij ervoor dat bij de waardering van de garanties rekening wordt gehouden met alle volgende informatie:

 • Informatie over de looptijd van de garantie
 • Voor financiële zekerheden, de laatst beschikbare prijs voor de zekerheid en de gemiddelde prijs over de afgelopen 12 maanden op een liquide, verhandelde markt
 • Voor materiële zekerheden, de laatst beschikbare marktwaarde
 • Informatie over het bestaan van een markt die het mogelijk maakt de zakelijke zekerheden gemakkelijk te verhandelen
 • Een maatstaf voor de volatiliteit van de waarde van de zekerheid

Bij gebrek aan een markt die ons in staat zou stellen objectief een prijs of marktwaarde voor de garantie vast te stellen, houden we rekening met alle volgende informatie:

 • De veronderstellingen die zijn gebruikt om de waarde van de garantie te bepalen
 • De frequentie waarmee de waarde gemakkelijk kan worden verkregen, waaronder een professionele taxatie

Wanneer de lening gegarandeerd is, zorgen we ervoor dat de waardering van de garantie rekening houdt met alle volgende informatie:

 • De identiteit van de garant
 • Het type garantie
 • De afdwingbaarheid van de garantie
 • Het beschermingsniveau dat de garantie biedt
 • Het bedrag dat de garantieverstrekker heeft toegezegd te zullen betalen indien de bouwheer in gebreke blijft of niet betaalt

Bij het bepalen van de waarde van een lening op het moment van uitgifte wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

 • De looptijd van de lening
 • De frequentie van de termijnbetalingen en de verwachte toekomstige kasstromen
 • Of er een optie tot vervroegde aflossing is opgenomen in de leningovereenkomst
 • Een risicovrije rentevoet om de betalingen op de lening te actualiseren
 • De in de leningovereenkomst vermelde rentevoet
 • De kans op wanbetaling door de projecteigenaar, zoals toegelicht in artikel 1, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/21153 van de Commissie
 • De waarde van de eventuele garanties die de projecteigenaar in verband met de leningovereenkomst heeft gebruikt
 • De eventuele garanties en het door die garanties geboden beschermingsniveau

De aanvaardingscriteria voor eventuele garanties zijn als volgt:

 • Reële garanties
  • De soort garantie
  • De prijs of marktwaarde van de garantie
  • De verhandelbaarheid van de garantie
 • Persoonlijke garanties 
  • Het bedrag dat de garant heeft toegezegd te zullen betalen indien de bouwheer in gebreke blijft of niet betaalt
  • De financiële draagkracht van de garant

Na uitgifte wordt bij de beoordeling van de lening rekening gehouden met de volgende factoren:

 • De looptijd van de lening
 • De eventuele verwachte verliezen

In geval van wanbetaling zullen wij de zekerheden en garanties op een conservatieve wijze waarderen en rekening houden met andere kosten en uitgaven die gepaard gaan met het innen van de vorderingen.

Het maximumbedrag van het aanbod heeft een directe invloed op de financiële ratio's van het project, en bijgevolg op de risicoscore en dus de pricing. De maximale looptijd wordt ook meegenomen in de risicobeoordelingscriteria en beïnvloedt daarom het resultaat van het model.

Als de score resulteert in een risiconiveau 1 tot 4, blijven het bedrag en de looptijd die in overwogen worden, behouden. Als de score daarentegen resulteert in een risiconiveau 5, worden het bedrag en/of de looptijd verlaagd om een maximaal risiconiveau van 4 te bereiken, of wordt de financieringsaanvraag geweigerd en het aanbod niet gepubliceerd.  

C. RISICOCATEGORIEËN

Voor onze beoordeling wordt elk project ingedeeld in een risicocategorie tussen 1 en 5, die rechtstreeks verband houdt met de geschatte kans op wanbetaling voor het project. 

Deze indeling is afhankelijk van de risicoscore die wordt verkregen op basis van de hierboven genoemde criteria en in het bijzonder op basis van:

 • De toegepaste rentevoet (door zijn impact op de verschillende beoordeelde financiële ratio's)
 • De looptijd van de lening
 • De terugbetalingsfrequentie

Hieronder worden de niveaus toegelicht:

Risicocategorie 1: Totale score hoger dan 4 - Zeer kleine kans op wanbetaling

De projecten in deze categorie vertegenwoordigen het laagste risiconiveau en worden beschouwd als zeer stabiel met een uitstekende terugbetalingscapaciteit.

Risicocategorie 2: Totale score tussen 3,5 en 4 - Kleine kans op wanbetaling

Hoewel deze projecten een iets hoger risico inhouden, blijven ze grotendeels betrouwbaar en hebben ze een goede financiële draagkracht.

Risicocategorie 3: Totale score tussen 3 en 3,5 - Gematigde kans op wanbetaling

Deze projecten vertonen een middelmatig risiconiveau. Hoewel ze over het algemeen betrouwbaar zijn, kunnen schommelingen in hun interne of externe omgeving van invloed zijn op de terugbetalingscapaciteit.

Risicocategorie 4: Totale score tussen 2,5 en 3 - Grote kans op wanbetaling

De projecten in deze categorie vereisen speciale aandacht. Ze kunnen nog steeds worden gefinancierd, maar gaan gepaard met een hoger risiconiveau dat wordt gecompenseerd door een hogere rentevoet.

Risicocategorie 5: Totale score lager dan 2,5 - Uitsluiting van het project 

Elk project dat deze score krijgt, wordt als te risicovol beschouwd om via ons platform te worden gefinancierd en wordt daarom uitgesloten van onze selectie.

D. RISICOSCORES EN VOORWAARDEN VOOR HET AANBOD (PRICING)

De volgende criteria hebben een directe invloed op de risicoscore en dus op het gehanteerde rentetarief: 

 • Het geleende bedrag
 • De looptijd van de lening
 • De aflossingsmethode (constante afschrijving, constante annuïteit of bullet-aflossing)
 • Eventuele garanties (Ecco Nova geeft op de pagina voor een bepaald project aan of er een garantie wordt gegeven)
 • Alle kosten die gepaard gaan met het opzetten en beheren van de crowdfundingoperatie, met betrekking tot hun impact op de winstgevendheid en cashflow van het gefinancierde project
 • Het risicoprofiel van de projecteigenaar
 • De marktomstandigheden op het moment dat het aanbod wordt uitgegeven en tot aan de vervaldatum 

De huidige nettowaarde en de strategie van de projecteigenaar lijken ons niet relevant en worden niet direct meegenomen in onze methode. De huidige nettowaarde voegt geen waarde toe aan de scorebeoordeling en kan verwarrend zijn voor Beleggers. De strategie van de projecteigenaar is op haar beurt moeilijk kwantitatief te beoordelen.

De factoren waarmee rekening wordt gehouden, zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de prijs (de rentevoet van het aanbod) correct en passend is.

Hoe hoger de risicoscore, hoe hoger de kans op wanbetaling en hoe hoger de voorgestelde rentevoet. 

Daarnaast kunnen bepaalde individuele criteria, zoals de 'Loan to Value' of de solvabiliteit, het geleende bedrag beperken.

Elk risiconiveau heeft een bijbehorende rentevork.

Deze rentevork houdt rekening met de risicovrije rente plus een risicopremie. Hoe hoger de score, hoe hoger de risicopremie en dus het resulterende tarief. 

De huidige ranges zijn als volgt:

 • Risico 1 => rente tussen 4 en 6% 
 • Risico 2 => rente tussen 6 en 7,5%
 • Risico 3 => rente tussen 7,5 en 9%
 • Risico 4 => rente hoger of gelijk aan 9%

Deze marges worden regelmatig en ten minste om de 3 maanden bijgewerkt om rekening te houden met wijzigingen in de risicovrije rente en de marktomstandigheden. 

De exacte toegepaste rentevoet wordt vervolgens naar eigen goeddunken vastgesteld door het Kredietcomité, rekening houdend met de specifieke tariefvork van de risicocategorie en de marktomstandigheden.

Dit percentage wordt verhoogd met een herbeleggingsvergoeding wanneer een vervroegde aflossing wordt toegestaan. De mogelijkheid tot vervroegde aflossing wordt doorgaans aangeboden aan de projecteigenaar na afloop van een periode van 12 maanden. 

De herbeleggingsvergoeding is meestal degressief in de tijd en wordt systematisch gespecificeerd in het schuldbewijs, dat vóór de inschrijving kan worden geraadpleegd. 

Hoewel de optie tot vervroegde terugbetaling over het algemeen aangeboden wordt aan de projecteigenaar, maakt Ecco Nova het voor een Belegger niet gemakkelijk om vóór de vervaldatum van de lening uit te stappen. 

Wanneer een crowdfundingaanbod wordt aanvaard, wordt er een leningovereenkomst "Projecteigenaar" opgesteld tussen Ecco Nova en de Projecteigenaar. Deze overeenkomst specificeert de aspecten met betrekking tot het beheer en de opvolging van het aanbod, in het bijzonder met betrekking tot de betaling en de gevolgen van wanbetaling.

E. BIJWERKING KREDIETRISICOSCORING EN PRICING

De risicoscoring wordt vastgesteld vóór de lancering van een aanbod en is specifiek voor een bepaalde situatie en context, op basis van bepaalde veronderstellingen die uit deze context voortvloeien. 

Deze context kan echter positief of negatief evolueren en het resultaat van de risicoscoring kan hierdoor beïnvloed worden.

Ecco Nova werkt zijn scores niet regelmatig bij, maar zal dit wel doen in het geval van een daadwerkelijke of veronderstelde wanbetaling die wordt vastgesteld via de regelmatige contractuele reporting die van de projecteigenaar wordt vereist. Ecco Nova en Ecco Nova Finance kunnen naar eigen goeddunken aan deze vereiste reporting laten voldoen en dit vormt op geen enkele wijze een toezegging of garantie ten aanzien van Beleggers.

In het geval van een fout, weglating of onnauwkeurigheid tijdens de inschrijvingsperiode zullen de risicoscore en de pricing echter worden herzien. 

7. Precontractuele bedenktijd

Niet-ervaren Beleggers hebben recht op een bedenktijd waarin zij hun beleggingsaanbod of blijk van interesse in het crowdfundingaanbod op elk moment kunnen intrekken zonder dat dit gerechtvaardigd moet worden en zonder dat hiervoor een sanctie wordt opgelegd. De bedenktijd gaat in op het moment dat de potentiële Belegger een beleggingsaanbod doet of interesse toont en verstrijkt na vier kalenderdagen.

Om gebruik te maken van hun recht om hun beleggingsaanbod of blijk van interesse in het crowdfundingaanbod binnen vier kalenderdagen in te trekken, dienen niet-ervaren Beleggers een e-mail naar ECCO NOVA te sturen waarin zij ondubbelzinnig en zonder rechtvaardiging hun wens om hun aanbod in te trekken kenbaar maken, naar het volgende e-mailadres: invest@ecconova.com