Algemene Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN ECCO NOVA

UPDATE VAN 19/11/20

ARTIKEL 1 – GEGEVENS

1.1. De website www.ecconova.com (de « Site ») is eigendom van en wordt beheerd door  ECCO NOVA BVBA (« ECCO NOVA »), waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te 4000 Luik, Clos Chanmurly, 13, geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemers onder het nummer BE 0649.491.214.

ECCO NOVA is een alternatief financieringsplatform goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarvan de contactgegevens als volgt zijn : Rue du Congrès n° 12-14, 1000 Brussel, tel : +32(0)2 220 52 11, fax : +32(0)2 220 52 75, website : www.fsma.be.

1.2. ECCO NOVA kan worden gecontacteerd via het bovenstaande postadres of via het hiervoor bestemde contactformulier op de website www.ecconova.com/contact of op het volgende e-mailadres: info@ecconova.com

1.3. ECCO NOVA biedt via de Site een platform aan om de ontwikkeling van projecten in de sectoren van de energieproductie en energie-efficiëntie, waaronder ook energie-efficiënt vastgoed, en/of sectoren met een duurzaam doel te vergemakkelijken door belanghebbenden in deze sectoren een gezamenlijke financieringsoplossing aan te bieden. ECCO NOVA brengt via dit platform dus enerzijds bedrijven en/of ondernemers samen die geld willen lenen om hun bedrijf te financieren (de “Projectontwikkelaars”) voor een vastgelegd maximumbedrag (de “Fondsenwerving”), en anderzijds mensen die willen investeren in de vorm van een rentelening (“Kandidaat-Investeerders” of “Investeerders”).

1.4. ECCO NOVA heeft een financieringsvehikel opgericht conform de artikels 4, 7° en 28 van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën (“Crowdfundingwet”). Dit vehikel is de BV ECCO NOVA FINANCE. Het betreft een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te  4000 Luik, Clos Chanmurly, 13 geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemers onder het nummer 0758.437.654. ECCO NOVA FINANCE wordt beheerd en bestuurd door ECCO NOVA en vormt de tussenpersoon tussen de Projectontwikkelaars en de Investeerders.  

Voor iedere Fondsenwerving wordt er een compartiment opgericht bij het financieringsvehikel ECCO NOVA FINANCE zoals vereist door artikel 28, § 1, 5° van de Crowdfundingwet. Iedere financiering die door ECCO NOVA FINANCE wordt toegekend aan een Projectontwikkelaar wordt daarom ondergebracht in een afzonderlijk compartiment binnen het vermogen van het vehikel ECCO NOVA FINANCE, waaraan een speciaal voor dit doel geopende rekening zal worden gekoppeld en die onderworpen is aan een passende boekhoudkundige behandeling, waarbij de boekhouding van ECCO NOVA FINANCE per compartiment wordt bijgehouden. Dit betekent in het bijzonder dat in afwijking van de artikels 7 en 8 van de Hypotheekwet van 16 december 1951 enkel de fondsen die zijn ondergebracht in het compartiment met betrekking tot de Projectontwikkelaar zullen worden toegewezen aan de uitvoering, door de Projectontwikkelaar, van zijn verplichtingen jegens de Investeerders zoals voorzien in artikel 9.1, met uitzondering van de resterende activa van ECCO NOVA FINANCE en, in het bijzonder, de andere compartimenten. 

1.5. De Kandidaat-Investeerders die een Project van een Projectontwikkelaar willen financieren kunnen dit doen door het sluiten van een Overeenkomst:

ARTIKEL 2 – TOEGANG TOT DE WEBSITE – REGISTRATIE

2.1. De toegang tot de startpagina en de inhoud van de website is gratis zonder dat u zich daar vooraf voor moet inschrijven. Bepaalde pagina’s van de website, zoals die met betrekking tot de Projectontwikkelaars, toekomstige Fondsenwervingen en het effectief afsluiten van een Leningsovereenkomst (de “Overeenkomst”), zijn echter voorbehouden voor personen die zich eerder op de Site hebben geregistreerd en bijgevolg de status van Kandidaat-Investeerder hebben verworden. 

2.2. De registratie op de Site als Kandidaat-Investeerder houdt in dat u deze Algemene Voorwaarden (de  “Voorwaarden”) voorafgaand hebt gelezen en ze zonder voorbehoud heeft aanvaard. De Voorwaarden bevatten de gebruiksvoorwaarden van de Site en de diensten aangeboden door ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE. Vooraleer de registratie te valideren, wordt de Kandidaat-Investeerder gevraagd om te bevestigen dat hij effectief kennis heeft genomen van de voorwaarden en deze accepteert, tenzij hij anders kan bewijzen. Van zodra de registratie op de Site voltooid is, ontvangt de Kandidaat-Investeerder een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden per e-mail en in PDF-formaat. 

2.3. De registratie op de Site betekent ook dat men meerderjarig is en de juridische handelsbekwaamheid heeft om overeenkomsten te sluiten. 

2.4. ECCO NOVA kan deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen en aanpassen om : 

a) ze te laten voldoen aan de geldende, of ter goedkeuring in behandeling zijnde, wettelijke of regelgevende bepalingen waaraan zij onderworpen is ;

b) ze in overeenstemming te brengen met elke beslissing van een rechterlijke of arbitrale rechtbank, of uitgevaardigd door een andere bevoegde autoriteit en waarvan de beslissingen bindend zijn voor haar; 

c) eventuele materiaalfouten te verbeteren.

2.5. Onverminderd de toepasselijke wet- en regelgeving zal ECCO NOVA iedere wijziging en/of aanpassing van de Voorwaarden, haar tarieven of iedere andere regel met betrekking tot het gebruik van de Site melden aan de Kandidaat-Investeerders en aan de Investeerders via een bericht op de Site, en dit uiterlijk 15 dagen vóór de inwerkingtreding van de wijziging of aanpassing in kwestie. 

In het geval dat de aanpassing of wijziging die ECCO NOVA wilt aanbrengen zou resulteren in een aanzienlijke wijziging in de verplichtingen van de Kandidaat-Investeerders en de Investeerders of een aanzienlijke impact heeft op de operationele procedures van de Site, zal deze kennisgeving worden verdubbeld met een e-mail gericht aan de Kandidaat-Investeerders en de Investeerders op het e-mailadres dat ze tijdens de registratie hebben verstrekt. 

De Kandidaat-Investeerder of Investeerder die niet wenst in te stemmen met de aangebrachte wijzigingen blijft vrij om zijn account op de Site te verwijderen, overeenkomstig artikel 17.

ARTIKEL 3 – VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

3.1. Elke Kandidaat-Investeerder en Investeerder verbindt zich ertoe :

3.2. Elke Kandidaat-Investeerder en Investeerder verbindt zich ertoe om gegevens te communiceren en te gebruiken die :

3.3. De Kandidaat-Investeerders en Investeerders waarborgen de vertrouwelijkheid van hun gebruikersnaam en wachtwoord. Zij houden de informatie in hun account altijd up-to-date.

ARTIKEL 4 – BEPERKING VAN DE TOEGANG TOT DE SITE 

4.1. ECCO NOVA behoudt zich het recht voor om aan elke internetgebruiker, Kandidaat-Investeerder of Investeerder de toegang tot de volledige Site, of een gedeelte ervan, te ontzeggen die, zonder dat dit een exhaustieve opsomming is :

4.2. ECCO NOVA behoudt zich eveneens het recht voor om deze personen te vervolgen en een schadevergoeding te eisen voor de schade die haar werd toegebracht.

ARTIKEL 5 – ACTIVITEITEN VAN ECCO NOVA EN ECCO NOVA FINANCE 

5.1. ECCO NOVA opereert via haar Site, in de vorm van een gebruikelijke professionele activiteit, als Alternatief Financieringsplatform voor de levering van alternatieve financieringsdiensten in België in de zin van artikel 4, alinea 1, 1° en 2° van de Crowdfundingswet.

5.2. ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE verlenen geen beleggingsdiensten of beleggingsadvies en verrichten geen beleggingsactiviteiten op grond van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

5.3. ECCO NOVA verbiedt het ontvangen of bewaren van fondsen in contanten of op rekening, of financiële producten van Investeerders of om zich in een debetpositie te bevinden ten opzichte van Investeerders. ECCO NOVA mag geen mandaat of volmacht hebben op de rekeningen van Investeerders.

ARTIKEL 6 – PROCEDURE VOOR DE SELECTIE VAN PROJECTONTWIKKELAARS - MIDDELENVERPLICHTING VAN ECCO NOVA EN ECCO NOVA FINANCE

6.1. ECCO NOVA selecteert de Projectontwikkelaars op basis van de duurzaamheid van hun project, verschillende criteria met betrekking tot hun winstgevendheid en solvabiliteit en hun toekomstige groei- en ontwikkelingsperspectieven.

ECCO NOVA beschikt over een selectiecommissie die verantwoordelijk is voor het bestuderen van de aan haar voorgelegde dossiers om de levensvatbaarheid van de voorgelegde projecten te beoordelen op basis van objectieve criteria (zoals het interne rendement (IRR), de mogelijkheid om de voorgestelde kredieten terug te betalen, het technische risico of de solvabiliteit van de Projectontwikkelaar), en stelt alle middelen ter beschikking om Projectontwikkelaars te selecteren waarvan het dossier serieus blijkt. De aandacht van (Kandidaat-) Investeerders wordt echter uitdrukkelijk gevestigd op het feit dat de meeste Projectontwikkelaars start-ups zijn die hun bedrijf willen financieren. Het risico is dus hoger in vergelijking met bedrijven die op een gereglementeerde of niet-beursgenoteerde markt zijn genoteerd maar al langer bestaan.

6.2. Bij de voorstelling van de Projectontwikkelaars op de Site, beperkt ECCO NOVA zich tot het geven van advies over de projecten met een duurzaam karakter van de betrokken Projectontwikkelaars, evenwel zonder dat het advies van ECCO NOVA op geen enkele wijze beleggingsadvies kan vormen.

6.3. ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE nemen in elk geval alleen verplichtingen van middelen aan, en niet van resultaat.

6.4. Overeenkomstig artikel 28 § 1 van de Crowdfundingwet heeft ECCO NOVA FINANCE verschillende verplichtingen. Aldus:

ARTIKEL 7 – WERKING VAN DE SITE – AFSLUITEN VAN EEN LENINGSOVEREENKOMST

7.1. Elke Projectontwikkelaar bepaalt een maximumbedrag voor de “Fondsenwerving” en de maximale termijn waarbinnen deze Fondsenwerving moet worden behaald (“de Inschrijvingsperiode”).

7.2. Om toegang te krijgen tot het gedeelte van de Site met betrekking tot de presentatie van de lopende Fondsenwervingen en een leningsovereenkomst te kunnen afsluiten met een Projectontwikkelaar, moet de Kandidaat-Investeerder eerst een account hebben aangemaakt op de Site.

ECCO NOVA is, krachtens artikel 25 van de Crowdfundingswet, verplicht om bij potentiële Investeerders informatie in te winnen over hun kennis en ervaring op het vlak van beleggingen om te kunnen beoordelen of de door haar voorgestelde Fondsenwervingen geschikt zijn voor deze Investeerders. Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen, nodigt ECCO NOVA de Kandidaat-Investeerders uit om een vragenlijst in te vullen. Indien ECCO NOVA op basis van de aldus verzamelde informatie, en met betrekking tot de wettelijke verplichtingen  (specifiek deze onder artikel 25 van de Crowdfundingswet), van mening is dat de betrokken beleggingsinstrumenten niet geschikt zijn voor een potentiële Investeerder, zal zij deze Investeerder daarvan op de hoogte brengen. Indien de potentiële Investeerder besluit om de gevraagde informatie niet te verstreken of indien de informatie over zijn kennis en ervaring ontoereikend is, zal ECCO NOVA hem/haar laten weten dat zij vanwege deze beslissing niet kan bepalen of de Fondsenwervingen geschikt zijn voor hem/haar.

Bedrag van de Fondsenwerving – Plafond

7.4. Elke Fondsenwerving wordt geplafonneerd zodat het vastgelegde bedrag niet overschreden kan worden. Van zodra de Fondsenwerving behaald is, wordt de Inschrijvingsperiode automatisch beëindigd, eventueel voortijdig en onder voorbehoud van een verlenging van de Inschrijvingsperiode die ECCO NOVA zou moeten implementeren vanwege het mogelijke verzuim van één of meerdere Investeerders. ECCO NOVA, ECCO NOVA FINANCE en de Projectontwikkelaar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vervroegde afsluiting van de Inschrijvingsperiode voor een Fondsenwerving aangezien de deelname aan een Fondsenwerving door het afsluiten van een Leningsovereenkomst per definitie beperkt is en het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt” van toepassing is.

Asluiten van de Overeenkomst 

7.5. Afhankelijk van het type Fondsenwerving, kunnen Kandidaat-Investeerders die een Project van een Projectontwikkelaar willen financieren dit doen door een Overeenkomst te sluiten, hetzij rechtstreeks met de Projectontwikkelaar, hetzij met ECCO NOVA FINANCE. 

Indien er een Overeenkomst wordt gesloten met ECCO NOVA FINANCE, zullen de Investeerders bijgevolg aan ECCO NOVA FINANCE het bedrag lenen dat ze willen besteden aan de financiering van het Project van de Projectontwikkelaar.  Van zodra de Fondsenwerving bereikt is, zal er een lening worden verstrekt door ECCO NOVA FINANCE aan de Projectontwikkelaar voor een bedrag dat gelijk is aan het volledige bedrag dat ECCO NOVA FINANCE ontvangt van de Investeerders die hebben geïnvesteerd in de Fondsenwerving. De door ECCO NOVA opgehaalde fondsen, en door de Investeerders betaald aan ECCO NOVA FINANCE mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de financiering van het project dat onderwerp was van de Fondsenwerving. 

In beide gevallen wordt de Overeenkomst gesloten via de Site, rechtstreeks tussen de Kandidaat-Investeerder - die vervolgens Investeerder wordt - en de Projectontwikkelaar of ECCO NOVA FINANCE, zonder dat ECCO NOVA partij is bij deze Overeenkomst. De Overeenkomst moet betrekking hebben op een minimum geleend bedrag van 50 €, met dien verstande dat dit minimumbedrag voor bepaalde Fondsenwervingen hoger kan zijn.

7.6. De persoonsgegevens van de Kandidaat-Investeerders, zoals opgenomen in zijn account, alsook het bedrag van de door de Investeerder gewenste Inschrijving worden door ECCO NOVA gebruikt voor het voltooien van de Overeenkomst voor de Fondsenwerving waarvoor de Kandidaat-Investeerder zich wilt inschrijven. De Overeenkomst bevat de verplichtingen van beide partijen en , met name, de volledige voorwaarden voor de terugbetaling van de lening, in hoofdsom en in rente, en de bepaling van de geldende rentevoet.  

7.7. Na het afsluiten van de Overeenkomst, ontvangt de Investeerder een e-mail waarin de goede afsluiting van de Overeenkomst wordt bevestigd – deze is dan beschikbaar in zijn gebruikersaccount – alsook alle noodzakelijke instructies voor het uitvoeren van de betaling van het contractueel vastgelegde bedrag, afhankelijk van de Fondsenwerving : 

De betaling moet gebeuren binnen de 14  kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst. Van zodra de betaling werd uitgevoerd door de Investeerder, wordt een kopie van de Overeenkomst per e-mail gestuurd naar de Investeerder door ECCO NOVA.

De contractuele relatie tussen de Investeerder en ECCO NOVA FINANCE of tussen de Investeerder en de Projectontwikkelaar valt onder de Overeenkomst en deze Voorwaarden.

Opschortende voorwaarden

7.8. De Leningsovereenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de Fondsenwerving plaatsvindt binnen de Inschrijvingsperiode die, indien van toepassing, kan worden verlengd indien dit voorzien is. De Fondsenwerving kan in sommige gevallen ook enkel betrekking hebben op een indicatief bedrag dat, indien dit niet bereikt is, niet leidt tot de niet-uitvoering van de Overeenkomst na afloop van de Inschrijvingsperiode. In dat geval is er geen opschortende voorwaarde voor de afsluiting van de Overeenkomst.

Bovendien worden alle Overeenkomsten die via de Site worden gesloten, gesloten onder de opschortende voorwaarde dat het sluiten ervan geen overinschrijving inhoudt, d.w.z. dat het bedrag van de lening die zij aangaan niet hoger is dan het bedrag van de Fondsenwerving dat door de Projectontwikkelaar werd vastgesteld. In geval van overinschrijving worden de betrokken Overeenkomsten als nietig beschouwd en worden de bedragen die door de Investeerder zouden zijn betaald, met inbegrip van de in artikel 11.3 bedoelde administratieve kosten, terugbetaald. De betrokken Overeenkomsten zullen worden vastgesteld in volgorde van afsluiting, met toepassing van het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

7.9. Tijdens de Inschrijvingsperiode blijven de betaalde bedragen geblokkeerd bij ECCO NOVA of MONEYTRANS. Aan het einde van de, eventueel verlengde, Inschrijvingsperiode, wordt ofwel de Fondsenwerving behaald (of als zodanig beschouwd indien het bedrag indicatief is) en worden de fondsen door ECCO NOVA FINANCE of door MONEYTRANS betaald aan de Projectontwikkelaar, ofwel wordt de Fondsenwerving niet behaald en worden de fondsen door ECCO NOVA FINANCE of door MONEYTRANS terugbetaald aan de Investeerders binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van het einde van de Inschrijvingsperiode.

ARTIKEL 8 – TERUGBETALING IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN DIE RECHTSTREEKS TUSSEN DE INVESTEERDER EN DE PROJECTONTWIKKELAAR ZIJN GESLOTEN 

8.1. De terugbetalingen uitgevoerd door de Projectontwikkelaar aan de Investeerder gebeuren ofwel rechtstreeks door de Projectontwikkelaar, ofwel via MONEYTRANS, en gebeuren in overeenstemming met de termijnen die werden vastgelegd in de Overeenkomst, na aftrek, indien van toepassing, van de roerende voorheffing, zonder dat de fondsen op enig moment via de activa van ECCO NOVA gaan. 

8.2. Elke terugbetaling zal gebeuren door middel van een bankoverschrijving naar de bankrekening die de Investeerder heeft vermeld in zijn gebruikersaccount. Als het onmogelijk blijkt te zijn om de terugbetaling uit te voeren, bijvoorbeeld door de blokkering of afsluiting van de rekening van de Investeerder, blijven de fondsen die toebehoren aan de Investeerder in afwachting van de terugbetaling op de rekening staan van MONEYTRANS of de Projectontwikkelaar . 

8.3. ECCO NOVA zal een e-mail sturen naar de Investeerder, op het e-mailadres en het postadres dat de Investeerder bij het afsluiten van de Leningsovereenkomst heeft opgegeven, waarin de Investeerder wordt uitgenodigd om zijn nieuwe bankgegevens te verstrekken. Indien de Investeerder niet reageert binnen een maand na de eerste mailing, wordt een tweede e-mail en een aangetekende brief gestuurd naar de Investeerder. Per aangetekende brief zal er echter een forfaitair bedrag van € 20 worden afgetrokken van het bedrag dat aan de Investeerder moet worden terugbetaald om de aanmanings- en beheerskosten te dekken. Dit bedrag van € 20 zal ook van toepassing zijn op ECCO NOVA indien deze in gebreke blijft bij het nakomen van haar verplichtingen ten aanzien van de consument. Bovendien zullen eventuele bankkosten in mindering worden gebracht van het terug te betalen bedrag. 

ARTIKEL 9 – TERUGBETALING IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN DIE ZIJN GESLOTEN TUSSEN DE INVESTEERDER EN ECCO NOVA FINANCE

Terugbetaling – Roerende voorheffing

9.1. De Projectontwikkelaar zal de hem door ECCO NOVA FINANCE verstrekte lening terugbetalen aan ECCO NOVA FINANCE overeenkomstig de contractueel overeengekomen termijnen. ECCO NOVA FINANCE zal vervolgens de terugbetaling uitvoeren volgens de termijnen die contractueel zijn overeengekomen met de Investeerders, na aftrek van de roerende voorheffing, indien van toepassing, zonder dat de fondsen op enig moment via de activa van ECCO NOVA gaan. 

Elke terugbetaling zal gebeuren door middel van een bankoverschrijving naar de bankrekening die de Investeerder heeft vermeld in zijn gebruikersaccount. Als het onmogelijk blijkt te zijn om de terugbetaling uit te voeren, bijvoorbeeld door de blokkering of afsluiting van de rekening van de Investeerder, blijven de fondsen die toebehoren aan de Investeerder in afwachting van de terugbetaling op de rekening staan van ECCO NOVA FINANCE. 

ECCO NOVA zal een e-mail sturen naar de Investeerder, op het e-mailadres en het postadres dat de Investeerder bij het afsluiten van de Leningsovereenkomst heeft opgegeven, waarin de Investeerder wordt uitgenodigd om zijn nieuwe bankgegevens te verstrekken. Indien de Investeerder niet reageert binnen een maand na de eerste mailing, wordt een tweede e-mail en een aangetekende brief gestuurd naar de Investeerder. Per aangetekende brief zal er echter een forfaitair bedrag van € 20 worden afgetrokken van het bedrag dat aan de Investeerder moet worden terugbetaald om de aanmanings- en beheerskosten te dekken. Dit bedrag van € 20 zal ook van toepassing zijn op ECCO NOVA indien deze in gebreke blijft bij het nakomen van haar verplichtingen ten aanzien van de consument. Bovendien zullen eventuele bankkosten in mindering worden gebracht van het terug te betalen bedrag.

Opschortende voorwaarde voor voorafgaande terugbetaling van ECCO NOVA FINANCE

9.2. De aandacht van (Kandidaat-) Investeerders wordt uitdrukkelijk gevestigd op het feit dat de verplichting tot terugbetaling van de Lening door ECCO NOVA FINANCE, in het kader van de Overeenkomst, onderworpen is aan het nakomen door de Projectontwikkelaar van zijn terugbetalingsverplichting aan ECCO NOVA FINANCE.

Bijgevolg zal ECCO NOVA FINANCE de terugbetalingen aan de Investeerders in het kader van de Overeenkomst uitvoeren onder de opschortende voorwaarde dat zij de met de Projectontwikkelaar overeengekomen betalingstermijn(en) eerder hebben ontvangen, zonder dat de fondsen ooit via de activa van ECCO NOVA gaan. 

Bijgevolg zal de terugbetalingsverplichting van ECCO NOVA FINANCE bij niet-naleving van deze opschortende voorwaarde tijdelijk of definitief worden opgeschort, zonder dat de Investeerder de uitvoering ervan kan eisen. 

Aldus :

Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling van de Projectontwikkelaar

9.3. Met inachtneming van wat er is bepaald in artikels 9.1 en 9.1, wordt de terugbetaling van de aan de Investeerder verschuldigde termijnen uitgevoerd door ECCO NOVA VINANCE overeenkomstig de aflossingstabel die werd vastgelegd in de Overeenkomst. 

De aandacht van de Investeerders wordt echter gevestigd op het feit dat de Leningsovereenkomst tussen ECCO NOVA FINANCE en de Projectontwikkelaar een clausule inzake vervroegde aflossing kan bevatten. In dit geval zullen de informatie op de Site en de Informatienota met betrekking tot de Fondsenwerving de Kandidaat-Investeerders informeren over het bestaan van deze mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing en de voorwaarden daarvan. Deze voorwaarden zullen ook worden opgenomen in de Overeenkomst.  Het is ook waarschijnlijk dat de Projectontwikkelaar wettelijk het recht heeft om de door ECCO NOVA FINANCE aan hem uitgeleende bedragen vervroegd terug te betalen. 

De Projectontwikkelaar die gebruik wil maken van de mogelijkheid tot vervroegde aflossing, moet daarvoor uiterlijk één maand voor de maandelijkse verjaardag van de terbeschikkingstelling van de geleende fondsen waarop de vervroegde aflossing betrekking heeft, een aangetekende brief sturen aan ECCO NOVA FINANCE, waarbij een kopie ter informatie aan ECCO NOVA wordt voorbehouden, en waarbij de poststempel dienst als bewijs. 

Volgend op de uitvoering van deze mogelijkheid tot vervroegde aflossing, is de Projectontwikkelaar aan ECCO NOVA FINANCE het schuldsaldo – geheel of gedeeltelijk (afhankelijk of de vervroegde aflossing geheel of gedeeltelijk is) – van de lening verschuldigd op de maandelijkse verjaardag van de terbeschikkingstelling van de geleende fondsen waarop de vervroegde aflossing betrekking heeft, in overeenstemming met de aflossingstabel. 

De Projectontwikkelaar kan bovendien een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd zijn aan ECCO NOVA FINANCE, die wordt berekend op het bedrag dat is terugbetaald tegen de rentevoet die is vastgesteld in de met ECCO NOVA FINANCE gesloten Leningsovereenkomst, overeenkomstig artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek.

De uitvoering, door de Projectontwikkelaar, van deze mogelijkheid tot gehele of gedeelelijke vervroegde aflossing zal leiden tot de terugbetaling, door ECCO NOVA FINANCE, van het resterend verschuldigd saldo - geheel of gedeeltelijk (naargelang de vervroegde aflossing geheel of gedeeltelijk is) - voor de lening aan de investeerders en de betaling van de herinvesteringsvergoeding, eventueel voorzien in de overeenkomst, zodra ECCO NOVA FINANCE van de Projectontwikkelaar de vervroegde terugbetaling - geheel of gedeeltelijk - heeft ontvangen van de lening die zij hem heeft toegekend en de eventuele verschuldigde herinvesteringsvergoeding.

Wanbetaling door de Projectontwikkelaar

9.4. Indien de Projectontwikkelaar een contractueel overeengekomen betalingstermijn geheel of gedeeltelijk niet nakomt, wordt de contractuele rentevoet, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met 0,5 punten, en dit voor de hele duur van de vertraging en totdat de betalingsvertraging volledig is weggewerkt. 

Deze verhoging van de rentevoet geldt ook in geval van een verbeuring van de termijn, ongeacht de omstandigheden die tot het verbeuren van de termijn hebben geleid. De aldus door de Projectontwikkelaar aan ECCO NOVA FINANCE betaalde vertragingsrente zal aan de Investeerders worden doorberekend als onderdeel van de terugbetalingen aan hen door ECCO NOVA FINANCE.

Indien de Projectontwikkelaar in gebreke blijft met de terugbetaling van een volledige of gedeeltelijke contractueel overeengekomen betalingstermijn, en indien de achterstand niet volledig is weggewerkt binnen een maand nadat ECCO NOVA FINANCE een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de Projectontwikkelaar heeft gestuurd, heeft ECCO NOVA FINANCE het recht om de aan de Projectontwikkelaar verstrekte lening te beëindigen. Deze opzegging wordt door ECCO NOVA FINANCE meegedeeld aan de Projectontwikkelaar per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, en treedt in werking op de datum van deze opzeggingsbrief. Na deze beëindiging verliest de Projectontwikkelaar de looptijd van de hem door ECCO NOVA FINANCE verstrekte lening en is hij verplicht om aan ECCO NOVA FINANCE het volledige uitstaande saldo terug te betalen, in kapitaal en rente. 

ECCO NOVA FINANCE heeft nog steeds het recht om de aan de Projectontwikkelaar verstrekte lening te beëindigen in geval van niet-nakoming door de Projectontwikkelaar en/of door de perso(o)n(en) die zich ten gunste van ECCO NOVA heeft (hebben) garant gesteld voor één of meer van de op hem/haar rustende verplichtingen jegens ECCO NOVA en/of ECCO NOVA FINANCE.

ECCO NOVA FINANCE kan in de volgende gevallen nog gebruik maken van dit opzeggingsrecht :

9.5. Indien de looptijd van de tussen ECCO NOVA FINANCE en de Projectontwikkelaar gesloten Overeenkomst verstrijkt, heeft ECCO NOVA FINANCE het discretionaire recht om de haar ter beschikking staande garantie(s) te realiseren, al dan niet een juridische procedure te starten om haar schuldvordering tegenover de Projectontwikkelaar te innen, alle rechtsmiddelen die haar ter beschikking staan voor de gegeven beslissing aan te wenden, hetzij gewone of buitengewone, en, in voorkomend geval, de verkregen beslissing al dan niet uit te voeren alsmede alle conservatoire maatregelen te nemen die zij passend acht.

ECCO NOVA FINANCE blijft ook te allen tijde vrij om, indien zij het passender acht, de betrokken Investeerders voor te stellen om respijtperiodes toe te kennen aan de in gebreke blijvende Projectontwikkelaar en/of om met deze laatste in te stemmen met eventuele terugbetalingsvoorwaarden voor zijn schuld. 

Indien ECCO NOVA FINANCE een degelijke gunstmaatregel overweegt, zal ECCO NOVA FINANCE krachtens artikel 28, § 1, 1° van de Crowdfundingwet, de betrokken Investeerders uitnodigen om hun standpunt kenbaar te maken op de volgende wijze:

Er zal geen rekening worden gehouden met een stem die niet is uitgebracht in overeenstemming met de voorwaarden en binnen de termijn die voor dit doel is vastgelegd in de uitnodiging die door ECCO NOVA FINANCE aan de betrokken Investeerders zal worden gestuurd. 

ECCO NOVA FINANCE blijft bovendien vrij om de uitvoering van elke maatregel die gericht is op het innen van haar schuldvordering bij de Projectontwikkelaar afhankelijk te stellen van het feit dat alle of een aanzienlijk deel van de Investeerders de kosten die daarvoor nodig zijn op zich nemen (deurwaarderskosten, advocatenkosten, gerechtskosten, …) en dit pro-rata het bedrag van hun eigen schuldvordering die onbetaald blijft als gevolg van het in gebreke blijven van de Projectontwikkelaar.

Daartoe zal ECCO NOVA FINANCE de betrokken Investeerders informeren over het bedrag waarmee hun aandeel in deze kosten kan worden geraamd. Het staat de Investeerders in ieder geval vrij om te weigeren deze kosten te betalen. Indien ECCO NOVA FINANCE niet over de nodige middelen beschikt om deze kosten te dekken, staat het haar vrij deze niet te maken. 

Niet-terugvorderbare schuld

9.6.Indien de schuldvordering van ECCO NOVA FINANCE op de Projectontwikkelaar duidelijk oninbaar is, kan ECCO NOVA FINANCE, met name bij insolventie van de Projectontwikkelaar, het ontstaan van een concurrentiesituatie, enz… besluiten om in voorkomend geval deel te nemen aan de insolventieprocedure die zou worden geopend door de rechten uit te oefenen die zij kan doen gelden, en zal zij de betrokken investeerders op de hoogte houden van het verloop van deze procedure. 

ARTIKEL 10  – BEWIJS

10.1. Gezien de digitale omgeving waarin de Overeenkomst wordt afgesloten, zal het bewijs van de Overeenkomsten voortvloeien uit de wil van de Investeerder bij het aanvaarden van de Overeenkomst op de Site tijdens de online ondertekening. Deze zal worden bevestigd in een kopie van de Overeenkomst die in PDF-formaat per e-mail wordt gestuurd, vergezeld van een uitnodiging om het geleende bedrag te betalen, en dit zonder dat de Overeenkomst is opgemaakt in twee ondertekende exemplaren. 

10.2. De Investeerder heeft steeds het recht om een kopie op te vragen van de Overeenkomst, ondertekend door de Projectontwikkelaars. Dit verzoek moet per e-mail worden geadresseerd aan ECCO NOVA op het volgende e-mailadres: invest@ecconova.com . Hieraan zal gevolg worden gegeven binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek door ECCO NOVA.

ARTIKEL 11 – VERGOEDING ECCO NOVA EN ECCO NOVA FINANCE – KOSTEN

11.1. De verschuldigde vergoeding aan ECCO NOVA, door de Projectontwikkelaars, varieert tussen 4 en 7% van het totale bedrag van de Fondsenwerving, met een minimum van 3.000 €. Deze vergoeding is volledig ten laste van de Projectontwikkelaars. Er wordt ook een aanvullende vergoeding in rekening gebracht aan de Projectontwikkelaars ter dekking van de administratieve kosten die inherent zijn aan de verdeling van de te betalen vergoedingen, indien zij hiervoor een beroep doen op ECCO NOVA.

11.2. Het gebruik van ECCO NOVA FINANCE als financieringsvehikel brengt geen kosten met zich mee, noch voor de Investeerder noch voor de Projectontwikkelaar. ECCO NOVA zal ECCO NOVA FINANCE echter vergoeden voor alle verrichte diensten. 

11.3. De enige kosten die door de Investeerders worden gedragen en verschuldigd zijn aan ECCO NOVA FINANCE of aan ECCO NOVA zijn :

ARTIKEL 12 – INFORMATIE OVER DE RISICO’S

12.1. Om ervoor te zorgen dat de Investeerder over alle nodige informatie beschikt die nodig is om een Overeenkomst af te sluiten met volledige kennis van zaken, stelt ECCO NOVA, voor elke voorgestelde Fondsenwerving, een informatienota ter beschikking op haar Site. Krachtens de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, heeft deze informatienota een nauwkeurige, eerlijke, duidelijke en niet-misleidende inhoud en bevat informatie over de Projectontwikkelaar, de aanbieder en eventueel de persoon die om toelating tot de onderhandelingen verzoekt, het bedrag en de aard van de beleggingsinstrumenten die worden aangeboden of ter onderhandeling worden toegelaten, alsook de reden en de voorwaarden van de aanbieding of de toelating en de risico’s die aan de Projectontwikkelaar en de betrokken beleggingsinstrumenten verbonden zijn.

De Informatienota bevat in het bijzonder een beknopte beschrijving van de volgende elementen : 1° een beschrijving van de belangrijkste risico’s die eigen zijn voor de Projectontwikkelaar en de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het aanbod of de toelating tot de betrokken onderhandelingen ; 2° informatie over de Projectontwikkelaar en de aanbieder van de beleggingsinstrumenten, met inbegrip van de jaarrekening van de Projectontwikkelaar van de afgelopen twee jaren; 3° informatie over de voorwaarden en de redenen van de aanbieding of van de toelating van de beleggingsinstrumenten tot de handel;  4° informatie over de kenmerken van de aangeboden of toe te laten beleggingsinstrumenten.

De hoofding van de Informatienota bevat de volgende melding : “Dit document is geen prospectus en werd niet geverifieerd of goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten”.

De Informatienota beantwoordt ook aan de volgende voorwaarden: 1° het werd opgesteld in de vorm van één enkel document, in begrijpelijke taal; 2° het is beknopt geschreven en heeft een lengte van niet meer dan vijftien bladzijden in A4-formaat; 3° het werd gepresenteerd en opgemaakt op een manier die het gemakkelijk maakt om te lezen, met tekens van een leesbare grootte.

De Informatienota wordt vóór de opening van de Fondsenwerving meegedeeld aan de FSMA. Deze is echter niet gecontroleerd, noch goedgekeurd door de FSMA.

12.2. De aandacht van de Kandidaat-Investeerders wordt expliciet gevestigd op het feit dat het onderschrijven van een Fondsenwerving een gedeeltelijk risico oplevert. Het risico bestaat dat een deel of het geheel van het kapitaal geleend aan ECCO NOVA FINANCE of aan de Projectontwikkelaar en/of de contractuele rente niet wordt terugbetaald in geval van wanbetaling van een Projectontwikkelaar. De terugbetaling van het geleende kapitaal en de betaling van de voorziene rente zijn in feite rechtstreeks afhankelijk van de financiële situatie en met name de solvabiliteit van de Projectontwikkelaars gedurende de hele looptijd van de Overeenkomst. Dit gevaar staat volledig los van ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE.

Bovendien moet worden benadrukt dat, in het kader van het afsluiten van een Overeenkomst met ECCO NOVA FINANCE, het risico dat de Investeerder neemt bij het sluiten van een dergelijke Overeenkomst in ieder geval beperkt is tot het verlies van een deel of het geheel van het kapitaal en de rente als gevolg van het in gebreke blijven van de Projectontwikkelaar, wat leidt tot de opschorting en, mogelijk, het wegvallen van de terugbetalingsverplichting van ECCO NOVA FINANCE ten aanzien van de Investeerder. 

Dit geldt des te meer omdat de investeerders geen participatie nemen in het kapitaal van ECCO NOVA FINANCE, dat is opgericht als een naamloze vennootschap, en het is ECCO NOVA FINANCE die vervolgens een Leningsovereenkomst sluit met de Projectontwikkelaar, en dus optreedt als tussenpersoon tussen de Investeerder en de Projectontwikkelaar. 

ECCO NOVA benadrukt nogmaals dat, hoewel zij al het mogelijk doet om de solvabiliteit van de Projectontwikkelaars te beoordelen en de meest betrouwbare informatie over hen en over de te financieren projecten door te geven in de Informatienota, deze Projectontwikkelaars voornamelijk start-ups zijn die via de Fondsenwerving de in de informatienota behandelde projecten willen financieren. In vergelijking met bedrijven die genoteerd zijn op een gereguleerde of niet-beursgenoteerde markt met een langere levensduur, is het risico voor de Investeerder veel groter om zijn volledig schuld, of een deel ervan, niet terugbetaald te krijgen van de Projectontwikkelaar.

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor toekomstige rendementen. Het is aan de (Kandidaat-) Investeerder om zijn eigen analyse te maken van de Kandidaat-Projectontwikkelaar en, indien nodig, het advies in te winnen van een professionele beleggingsadviseur. Het advies van ECCO NOVA op de Site en/of in de informatienota is niet bedoeld om deze te vervangen, vooral omdat ECCO NOVA geen investeringsdiensten verleent.

ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE geven geen garanties en doen geen toezeggingen over de toekomstige prestaties of solvabiliteit van Projectontwikkelaars. Zoals reeds vermeld, is de rol van ECCO NOVA beperkt tot het samenbrengen van Kandidaat-Investeerders en Kandidaat-Projectontwikkelaars om de Kandidaat-Investeerders in staat te stellen om de Projectontwikkelaars rechtstreeks te financieren of via ECCO NOVA FINANCE.

12.3. Het sluiten van een Overeenkomst houdt ook in dat de Investeerder, indien nodig, ermee instemt om te wachten tot het einde van de in de Overeenkomst voorziene termijn om het geleende kapitaal en alle contractuele rente terug te vorderen. Rekening houdend met de aflossingstabel die is opgenomen in de Overeenkomst, kan het afsluiten van een dergelijke Overeenkomst leiden tot een min of meer belangrijke en min of meer lange immobilisatie van geleende fondsen. ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE spelen geen rol op de secundaire markt.  

12.4. Door het aanvaarden van de huidige Voorwaarden, en vervolgens de controle van haar Investeringskennis en -ervaring zoals vereist in artikel 7.2,  verklaren de Kandidaat-Investeerder en de Investeerder dat zij volledig op de hoogte zijn van de bovengenoemde risico’s en deze hebben aanvaard.

ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEID

Beheer en gebruik van de Site

13.1. ECCO NOVA zal ervoor zorgen dat haar Site continu en ononderbroken toegankelijk wordt gemaakt voor Kandidaat-Investeerders en voor internetgebruikers in het algemeen. ECCO NOVA behoudt zich echter het recht voor om te allen tijde en zonder verwittiging de toegang tot de Site te onderbreken, met name om technische redenen, en daarom haar diensten op te schorten.

13.2. ECCO NOVA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadelijke gevolgen (bijvoorbeeld verlies van kans, tijdverlies, verlies van inkomsten enz.) die het gevolg kunnen zijn van deze onderbrekingen, behalve in geval van fraude of grove nalatigheid. Dit zal met name het geval zijn als de onderbreking van de toegang tot de Site plaatsvond tijdens een periode van Fondsenwerving en wanneer, als gevolg van deze onderbreking, een internetgebruiker of Kandidaat-Investeerder werd verhinderd om deel te nemen aan de Fondsenwerving en bijgevolg een Overeenkomst af te sluiten.

13.3. ECCO NOVA is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of onvolledigheid in de verstrekte informatie op de Site, behalve in geval van fraude, grove nalatigheid of in het geval van overmacht, het niet nakomen van een verplichting bestaande uit één van de belangrijkste diensten van het contract. In het geval dat de Site hyperlinks bevat naar inhoud van derden, kan ECCO NOVA bovendien de kwaliteit of nauwkeurigheid van die inhoud niet garanderen en is zij niet aansprakelijk voor het goedkeuren van die inhoud.

13.4. ECCO NOVA is niet verantwoordelijk voor het beheer door de Kandidaat-Investeerders en de Investeerders van hun gebruikersnaam en paswoord of het beheer van hun account.

Risico’s met betrekking tot de investeringen

13.5. Gezien de risico’s waarvoor de Investeerder is gewaarschuwd in het kader van artikel 12, en de controle van haar Investeringskennis en -ervaring zoals vereist in artikel 7.2,  kan ECCO NOVA en/of ECCO NOVA FINANCE niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade die de Investeerder heeft geleden als gevolg van nalatigheid van de Projectontwikkelaar of schade die de Investeerder heeft geleden in direct of indirect verband met de uitvoering, door ECCO NOVA en/of ECCO NOVA FINANCE, van zijn verplichtingen jegens de Kandidaat-Investeerder of de Investeerders, behalve in geval van fraude, grove nalatigheid, in geval van overmacht of schending van een verplichting van één van de belangrijkste diensten van het contract.

Maatregelen genomen door ECCO NOVA FINANCE in geval van wanbetaling door de Projectontwikkelaar

13.6. ECCO NOVA FINANCE beschikt over een discretionaire bevoegdheid om te overwegen of er al dan niet een juridische procedure moet worden aangespannen tegen de in gebreke blijvende Projectontwikkelaar, en om de Investeerders voor te stellen een gunstmaatregel toe te kennen, zoals beschreven in artikel 9.5. 

ECCO NOVA en/of ECCO NOVA FINANCE kunnen in dit verband niet aansprakelijk worden gesteld, behalve in geval van fraude, grove nalatigheid, behalve in geval van overmacht, voor de niet-nakoming van een verplichting die bestaat uit één van de belangrijkste diensten van het contract. 

Beperking van de aansprakelijkheid

13.7. In het geval dat de aansprakelijkheid van ECCO NOVA en/of ECCO NOVA FINANCE zou zijn ontstaan ondanks de hierboven vermelde veronderstellingen van beperking en vrijstelling van de aansprakelijkheid, zal deze in ieder geval beperkt worden tot het bedrag van de vergoeding die zij hebben ontvangen van respectievelijk de Projectontwikkelaar voor ECCO NOVA en van ECCO NOVA voor ECCO NOVA FINANCE.

Overmacht

13.8. ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen of de laattijdige uitvoering van één van hun verplichtingen wanneer deze schending het gevolg is van een geval van overmacht zoals wordt verstaan door de Belgische hoven en rechtbanken.

13.9. In geval van overmacht worden de contractuele verplichtingen van ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE opgeschort voor de duur van de overmacht, en worden de uitvoeringstermijnen ervan zo nodig verlengd met een periode die gelijk is aan de duur van de overmacht. Indien het geval van overmacht leidt tot een definitieve onmogelijkheid om aan de contractuele verplichtingen van ECCO NOVA en/of ECCO NOVA FINANCE te voldoen, zal/zullen zij daarvan worden vrijgesteld.

ARTIKEL 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM - PRIVACY

Intellectuele eigendomsrechten

14.1. De volledige inhoud van de Site, inclusief grafieken, logo’s, buttons, afbeeldingen, HTML-codes, gegevensverzameling en iconen – met uitzondering van advertenties en eigennamen – behoort tot de intellectuele eigendom van ECCO NOVA en is beschermd. Ook ECCO NOVA is een geregistreerd handelsmerk.

ECCO NOVA kan de extractie en/of hergebruik van het geheel of een aanzienlijke hoeveelheid van de inhoud van deze Site verbieden, zowel kwantitatief als kwalitatief. 

Sommige van de namen, onderscheidende tekens en logo’s op de Site zijn geregistreerde handelsmerken of handelsnamen die eigendom zijn van ECCO NOVA of derden. Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of gebruik van één van de beschermde elementen, of het geheel, van de ECCO NOVA site, in welke vorm en welke wijze dan ook, is ten strengste verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van ECCO NOVA. Verzoeken hieromtrent kunnen worden gericht aan info@ecconova.com . 

Elke internetgebruiker, Kandidaat-Investeerder en Investeerder verbindt zich ertoe om deze intellectuele eigendomsrechten te respecteren en de informatie op de Site, met inbegrip van de huidige Voorwaarden, niet te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te exploiteren of te wijzigen, in welke vorm en welke wijze dan ook. Bij gebrek aan een schriftelijke en voorafgaande toestemming, verleent ECCO NOVA in dit verband geen licentie.

Privacy

14.2. De Kandidaat-Investeerders en Investeerders erkennen dat alle informatie met betrekking tot Projectontwikkelaars, ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE vertrouwelijk zijn, tenzij duidelijk wordt aangegeven dat het om niet-vertrouwelijke informatie gaat of dat er kan worden aangetoond dat de informatie tot het publieke domein behoort.

ARTIKEL 15 – CONCURRENTIEBEDING

Elke (Kandidaat-) Investeerder verbindt zich ertoe om, tijdens de duur van de registratie op de Site en gedurende een periode van één jaar na de registratie op de Site, geen directe of indirecte concurrentie aan te gaan met ECCO NOVA door diensten uit te voeren die vergelijkbaar zijn met de diensten die door ECCO NOVA worden aangeboden aan Projectontwikkelaars en die door ECCO NOVA direct of indirect (bijvoorbeeld via een tussenpersoon of rechtspersoon) worden aangeboden in België, Frankrijk, Nederland en Duitsland.

ARTIKEL 16 – TAAL

ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE zullen met de (Kandidaat-) Investeerders communiceren in het Frans en het Nederlands, de talen waarin de Voorwaarden (evenals het Privacybeleid, het Cookiebeleid en de Informatienota’s) zijn opgesteld. De Voorwaarden worden op verzoek schriftelijk of via een duurzame gegevensdrager gecommuniceerd, met name per e-mail en in PDF-formaat tijdens de registratie op de Site. Ze kunnen worden geconsulteerd, gekopieerd en afgedrukt door te klikken op de link in een voor dit doel bestemde versie : FR : https://www.ecconova.com/fr/cgu - NL : https://www.ecconova.com/nl/cgu

ARTIKEL 17 – BELEID INZAKE BELANGENVERSTRENGELING

ECCO NOVA EN ECCO NOVA FINANCE verbinden zich ertoe om hun best te doen om situaties te voorkomen waarin zij zich kunnen bevinden in een belangenconflict met die van de Investeerders. 

Dit houdt in dat ECCO NOVA in principe geen project zal voorstellen van een Projectontwikkelaar waarvan ECCO NOVA en/of ECCO NOVA FINANCE vermogensbelangen hebben.

Om deze risico’s in kaart te brengen, zal ECCO NOVA duidelijk aangeven op de Site of zijzelf en/of ECCO NOVA FINANCE een vermogensbelangen hebben in het voorgestelde project vooraleer er een Overeenkomst wordt bereikt met een Projectontwikkelaar en het project wordt voorgesteld aan de Kandidaat-Investeerders. Hiervoor wordt een register bijgehouden dat op verzoek van Investeerders beschikbaar is. Bij gebrek aan enige vermelding door ECCO NOVA en/of ECCO NOVA FINANCE, zullen zij worden geacht geen vermogensbelang te hebben in het beoogde project. Indien ECCO NOVA en/of ECCO NOVA FINANCE vermogensbelangen verwerven in een project nadat het werd voorgesteld aan de Kandidaat-Investeerders, zal ECCO NOVA dit ook melden in het daartoe voorziene register.

Indien uit deze procedure een belangenconflict blijkt, zal/zullen ECCO NOVA en/of ECCO NOVA FINANCE alle nodige maatregelen treffen om te voorkomen dat de belangen van de Investeerders worden geschaad.  Dit houdt in dat de partner(s), managers en werknemers van ECCO NOVA en/of ECCO NOVA FINANCE die een vermogensbelang hebben in een voorgesteld project dat door een Projectontwikkelaar is ingediend, op geen enkele wijze kunnen ingrijpen in het selectieproces voor dat project.

Indien de maatregelen die worden getroffen om een belangenconflict te beheren niet voldoende zijn om met redelijke zekerheid te garanderen dat het risico op het beschadigen van de belangen van de Investeerders wordt vermeden, worden de (Kandidaat-) Investeerders hier duidelijk over geïnformeerd in alle documenten die de projecten voorstellen, en zowel over de algemene aard en/of de bron van het belangenconflict. De verstrekte informatie zal voldoende gedetailleerd zijn, gezien de persoonlijke situatie van de (Kandidaat-)Investeerder, opdat de Investeerder een weloverwogen beslissing kan nemen over het gebruik van de aangeboden diensten. 

Deze informatie zal ook aan de Investeerders worden bezorgd indien het belangenconflict ontstaat nadat het project aan hen is voorgesteld. In dit geval zal ECCO NOVA een e-mail sturen naar alle Investeerders die al in het project hebben geïnvesteerd om hen te informeren over de algemene aard en/of de bron van het belangenconflict. De verstrekte informatie zal voldoende gedetailleerd zijn, gezien de persoonlijke situatie van de (Kandidaat-)Investeerder, opdat de Investeerder een weloverwogen beslissing kan nemen om de aangeboden diensten al dan niet te blijven gebruiken. Indien de Investeerder beslist om hierdoor geen gebruik meer te maken van de aangeboden diensten, zal hij geen vergoeding verschuldigd zijn. ECCO NOVA’s eigen inschrijving, via haar platform en onder dezelfde voorwaarden als de Investeerders, op een aanbieding van een Projectontwikkelaar creëert geen situatie van belangenverstrengeling. In dit geval plaatst deze investering haar niet in een situatie waarin zij een groter belang zou hebben dan de Investeerders die zich inschrijven voor het Project.

Daarnaast zullen ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE alle maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er geen belangenconflict ontstaat tussen Investeerders. Een bepaling in de overeenkomsten gesloten met de Projectontwikkelaars verbiedt hen uitdrukkelijk om Investeerder te worden in één van hun eigen projecten. 

ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE maken zich sterk dat ook haar partners, managers en werknemers dezelfde verbintenissen zullen doen als zijzelf.

ARTIKEL 18 – WITWASSEN 

18.1. Als alternatief financieringsplatform en als financieringsvehikel zijn ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE onderworpen aan de wet van 18 september 2017 inzake het voorkomen van witwassen van geld en financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (met inbegrip van verplichtingen inzake financiële embargo's), alsook aan de relevante bepalingen die voortvloeien uit de circulaires van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

In dit opzicht vormen ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE een groep in de zin van artikel 4, 22° van de wet van 18 september 2017. 

Om aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen, zijn ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE gezamenlijk verantwoordelijk om : 

18.2. De Investeerders garanderen, door de aanvaarding van de huidige Voorwaarden, dat de bron van de fondsen die zij zullen gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst volledig wettelijk zijn, en dat zij voldoen aan de toepasselijke regelgevende bepalingen inzake het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en financiële embargo’s. .

ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE zullen van de Projectontwikkelaars de toezegging krijgen dat de fondsen die namens hen via de Site worden ingezameld uitsluitend zullen worden gebruikt voor de financiering van gerapporteerde en legale activiteiten. Ten slotte verbindt ECCO NOVA zich ertoe om via de Site uitsluitend Fondsenwervingen met een legaal doel voor te stellen. 

ARTIKEL 19 – DUUR – RECHT VAN TERUGTREKKING

19.1. Het aanmaken van een account op de Site geldt voor onbepaalde tijd.

19.2. Kandidaat-Investeerders die nog geen Overeenkomst hebben gesloten via de Site, kunnen hun account op de Site en hun contractuele relatie met ECCO NOVA te allen tijden en zonder enige boete beëindigen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@ecconova.com .

De opzegging van het account op de Site en het einde van de contractuele relatie tussen de Kandidaat-Investeerder en ECCO NOVA zijn uiterlijk 7 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de hierboven genoemde e-mail aan ECCO NOVA van kracht.

19.3. Een Investeerder die reeds een Overeenkomst heeft afgesloten, heeft ook het recht om zijn account op de Site te beëindigen in dezelfde vormen als deze vermeld  in punt 2. Niettegenstaande deze opzegging, blijft de Investeerder volledig gebonden door de Overeenkomst die hij heeft afgesloten en waarvan hij zich niet geldig heeft teruggetrokken overeenkomstig punt 4 voor zover het een overeenkomst voor bepaalde tijd betreft, alsook door de desbetreffende bepalingen van deze Voorwaarden.

19.4. De Investeerder heeft een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van het afsluiten van de Overeenkomst om zich terug te trekken uit de Overeenkomst die hij via de Site heeft afgesloten, en dit zonder een reden te hoeven geven en zonder een vergoeding te moeten betalen. Hiervoor moet de Investeerder een e-mail sturen naar ECCO NOVA waar hij op niet-dubbelzinnige wijze zijn melding maakt van zijn bereidheid om zich terug te trekken, dit kan naar het volgende e-mailadres : invest@ecconova.com. De kennisgeving door de Investeerder aan ECCO NOVA, van zijn bereidheid om zich terug te trekken, is ook van toepassing op ECCO NOVA FINANCE of de Projectontwikkelaar voor wat betreft de Overeenkomst gesloten met ECCO NOVA FINANCE of de Projectontwikkelaar, en dit binnen dezelfde periode van 14 kalenderdagen. 

Indien de Investeerder binnen de genoemde termijn van 14 kalenderdagen al een betaling heeft verricht ter uitvoering van de Overeenkomst, wordt het betaalde bedrag hem zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen nadat ECCO NOVA de kennisgeving van de restitutie heeft ontvangen, teruggestort. De terugbetaling door ECCO NOVA FINANCE of MONEYTRANS omvat ook de forfaitaire som van 15 € incl. BTW, als bedoeld in artikel 11.3, en die overeenkomt met de administratieve abonnementskosten voor het dekken van de daadwerkelijke gemaakte bankkosten door ECCO NOVA FINANCE of ECCO NOVA.

ARTIKEL 20  – FISCALITEIT

20.1. De aandacht van de Kandidaat-Investeerder wordt gevestigd op het feit dat de rentetarieven die worden gecommuniceerd op de Site en voorzien in de Overeenkomst, brutorentevoeten zijn. Deze tarieven moeten bijgevolg worden beschouwd met de reserves met betrekking tot de eventuele inhouding van de roerende voorheffing en de betaling van belastingen op naam van de Investeerder die de rente zal ontvangen, met name met betrekking tot de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Door het aangaan van een Overeenkomst die een Leningsovereenkomst is, heeft de Investeerder recht op rente. Bijgevolg zullen de interesten die worden ontvangen door de natuurlijke personen die een fiscale woonplaats in België hebben, worden onderworpen aan een bronbelasting, hetzij door de Projectontwikkelaar, hetzij door ECCO NOVA FINANCE. Deze roerende voorheffing is een bevrijdende taks waardoor de Investeerder netto rente ontvangt. Bovendien kunnen bijzondere regels worden toegepast met betrekking tot de belastingheffing op de in artikel 21 beoogde regionale leningen.

Voor Investeerders met een rechtspersoonlijkheid is er geen roerende voorheffing voorzien, waardoor zij persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de aangifte van de rente die ze hebben ontvangen als vergoeding voor de door hen verstrekte leningen. 

20.2. De door ECCO NOVA georganiseerde Fondsenwervingen en de afsluiting van de Overeenkomsten die daaruit volgen zijn uitsluitend bedoeld voor het Belgisch grondgebied. Bijgevolg moet elke persoon die niet in België woont voor belastingdoeleinden en die een Overeenkomst wenst te sluiten, eerst nagaan en ervoor zorgen dat het afsluiten van een dergelijke Overeenkomst in overeenstemming is met de wetgeving die van kracht is in de staat waar hij fiscaal woonachtig is, met name met betrekking tot de betaling van belastingen die in die staat verschuldigd kunnen zijn als gevolg van het sluiten van een dergelijke Overeenkomst. De roerende inkomsten afkomstig uit de uitvoering van de Overeenkomst, zouden in feite kunnen worden onderworpen aan een mogelijke bronbelasting overeenkomstig de bepalingen van de preventieve overeenkomsten inzake dubbele belasting waar België partij bij is. Natuurlijke personen die geen fiscale woonplaats hebben in België, krijgen bij het sluiten van de Overeenkomst de keuze tussen twee mogelijkheden : ofwel kiezen ze voor een inhouding van de roerende voorheffing door de Projectontwikkelaar of door ECCO NOVA FINANCE, ofwel kiezen ze ervoor om zelf rente te betalen in het land waar ze fiscaal inwoner zijn. 

20.3. ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de fiscale verplichtingen van Investeerders en Projectontwikkelaars. ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele belastingwijzigingen die van invloed kunnen zijn op deze verplichtingen.

20.4.Indien een Fondsenwerving wordt voorgesteld als aanleiding voor een belastingvoordeel op grond van de artikelen 21 en 14526 van het WIB/92, verbindt ECCO NOVA zich ertoe het maximumbedrag mee te delen dat de Investeerder zou kunnen genieten.

20.5. ECCO NOVA, als goedgekeurd alternatief financieringsplatform, en ECCO NOVA FINANCE als financieringsvehikel, kunnen worden verplicht om, indien nodig, informatie te verstrekken over de afgesloten Overeenkomsten aan de belastingdienst.

ARTIKEL 21 -  REGIONALE LENINGEN 

21.1. ECCO NOVA kan de Kandidaat-Investeerders voorstellen om in te tekenen op een Fondsenwerving waarbij een Overeenkomst wordt gesloten tussen de Investeerder en de Projectontwikkelaar, zonder een beroep te doen op ECCO NOVA FINANCE, en waardoor de Investeerder een belastingvoordeel kan verkrijgen dat aan hem, afhankelijk van de situatie, kan worden toegekend door het Waals Gewest (bv. “coup de pouce”-lening), door het Vlaams Gewest (bv. Winwinlening) of door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bv. “proxi-lening”).

De fiscale voordelen waar de Investeerders die op een dergelijke Fondsenwerving intekenen recht op hebben, worden gedetailleerd weergegeven op de Site en in de Informatienota, evenals de voorwaarden waaraan de Investeerders moeten voldoen en de praktische bepalingen die zij moeten volgen om er gebruik van te kunnen maken.  

Deze voorwaarden en bepalingen zijn afhankelijk van de beoogde transactie en de vereisten van de betrokken regio. De volgende voorwaarden worden echter in alle betrokken regio’s gesteld : 

Deze voorwaarden kunnen door de betrokken regio’s worden gewijzigd zonder dat ECCO NOVA daarvoor verantwoordelijk kan worden gesteld. 

21.2. Na het sluiten van een Overeenkomst tussen de Investeerder en de Projectontwikkelaar in het kader van een dergelijke Fondsenwerving, en na betaling van het geleende bedrag door de Investeerder, zal ECCO NOVA alle nodige stappen ondernemen met de entiteiten die door de betrokken regio’s zijn gemandateerd om de Overeenkomsten te laten registreren en valideren door de bevoegde autoriteiten van de betrokken regio’s. 

21.3. Behalve in geval van fraude of grove nalatigheid van haar kant, of behalve in geval van overmacht, niet-nakoming van een verplichting bestaande uit één van de belangrijkste diensten van het contract, kan ECCO NOVA in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de bevoegde autoriteiten van het betrokken Gewest besluiten dat de Investeerder in werkelijkheid niet in aanmerking komt voor het belastingvoordeel dat verbonden is aan de Fondsenwerving. 

ARTIKEL 22 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

22.1. ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE treden beiden op als gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking in de zin van artikel 26 van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (« GDPR »). Hun Data Protection Officer is de heer Pierre-Yves Pirlot (e-mail : privacy@ecconova.com).

22.2. Het volledige Privacybeleid (inclusief details over de verwerkte gegevens, de doeleinden van de verwerking en de wettelijke basis) van ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE is beschikbaar via de volgende link: https://www.ecconova.com/fr/vie-priveehttps://www.ecconova.com/nl/privacy

22.3. De gegevens van de (Kandidaat-) Investeerder en Investeerders en, indien van toepassing, een natuurlijke persoon als hun vertegenwoordiger, zijn gecodeerd in de computerbestanden, en in papierformaat, van ECCO NOVA.

22.4. Wanneer de (Kandidaat-) Investeerder een “gebruikersaccount” aanmaakt, verzamelt ECCO NOVA zijn persoonlijke gegevens om zijn “gebruikersaccount” aan te maken, te openen en te beheren. Deze verwerking is gebaseerd op contractuele noodzaak (artikel 6, 1, b) van de GDPR).

22.5. Wanneer de (Kandidaat-) Investeerder beslist om te investeren, verwerkt ECCO NOVA de gegevens om de (Kandidaat-) Investeerder in staat te stellen vrij te investeren in de voorgestelde projecten op het platform. Deze verwerking is gebaseerd op contractuele noodzaak (artikel 6, 1, b) van de GDPR).

ECCO NOVA verwerkt de gegevens ook om de geschiktheid van het profiel van de (Kandidaat-) Investeerders te beoordelen inzake beleggingskennis en -ervaring. Deze verwerking is gebaseerd op de wettelijke verplichtingen van ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE (artikel 6, 1, c) RGPD). 

22.6. ECCO NOVA zal de (Kandidaat-) Investeerder e-mails sturen om hem/haar te informeren over de door hem/haar voorgestelde Fondsenwervingen en informatie die betrekking heeft op het werkterrein van de (Kandidaat-) Investeerder of die voor hem/haar van belang kan zijn. Deze verwerking is gebaseerd op de toestemming van de (Kandidaat-) Investeerder (artikel 6, 1, a) GDPR). Deze laatste heeft het recht om het sturen van dergelijke e-mails te weigeren door een e-mail te sturen naar ECCO NOVA op het volgende mailadres : info@ecconova.com .

22.7. ECCO NOVA deelt deze gegevens uitsluitend mee aan zijn personeelsleden die belast zijn met het toezicht op de uitvoering van de contractuele betrekkingen en de werking van de Site, alsook aan ECCO NOVA FINANCE en MONEYTRANS. Deze verwerking is gebaseerd op contractuele noodzaak (artikel 6, 1, b) van de GDPR wanneer contractuele betrekkingen worden of kunnen worden aangegaan tussen de (Kandidaat-) Investeerders en ECCO NOVA en/of ECCO NOVA FINANCE.

ECCO NOVA kan deze gegevens ook meedelen aan elke bevoegde instantie die daarom verzoekt. Deze mededeling is gebaseerd op de wettelijke verplichtingen van ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE (artikel 6, 1, c) GDPR).

22.8. De door ECCO NOVA verwerkte persoonsgegevens worden door ECCO NOVA bewaard gedurende de volledige registratieperiode van de (Kandidaat-) Investeerder op de Site. In het geval dat de (Kandidaat-)Investeerder zich afmeldt voor de Site, bewaart ECCO NOVA zijn gegevens voor de voortzetting van de contractuele verplichtingen die zelfs na de afmelding zouden aanhouden, evenals, overeenkomstig artikel 26, alinea 2, van de Crowdfundingswet, voor een periode van vijf jaar vanaf het moment van de uitschrijving of vanaf de beëindiging van de contractuele verplichtingen die vervolgens uit de uitschrijving blijven bestaan. Deze termijnen zullen, indien nodig, worden verhoogd met de toepasselijke verjaringstermijnen.

22.9. Elke persoon van wie er gegevens worden verwerkt, heeft het recht om deze gegevens te bekijken die hem in een duidelijk, beknopt en begrijpelijk formaat worden toegestuurd. Indien de gegevens onjuist zijn, heeft hij het recht om deze te corrigeren en/of te voltooien. Iedere betrokkene heeft ook het recht om de verwerking van zijn gegevens te beperken in de gevallen voorzien in artikel 18 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Ten slotte heeft de betrokkene het recht om te verzoeken om zijn gegevens te verwijderen wanneer de verwerking van de gegevens niet langer nodig is voor de uitvoering van de contractuele relatie met ECCO NOVA en onder voorbehoud van de wettelijke verplichtingen van ECCO NOVA met betrekking tot het bewaren van gegevens.

Om de hierboven uiteengezette rechten uit te oefenen, stuurt de betrokkene een gratis, schriftelijk verzoek per e-mail naar het volgende e-mailadres:  info@ecconova.com. Deze aanvraag moet vergezeld gaan van een kopie van de voor- en achterkant van zijn identiteitskaart, overeenkomstig artikel 12 van de reeds aangehaalde verordening.

21.10. De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot het uitoefenen van zijn rechten bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de contactgegevens zijn :

Gegevensbeschermingsautoriteit Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles

ARTIKEL 23 - COMMUNICATIE 

Elke communicatie aan de Kandidaat-Investeerder of de Investeerder wordt correct geacht indien gericht op het e-mailadres of postadres dat tijdens het aanmaken van zijn account op de Site werd aangegeven. 

ARTIKEL 24  - AFSTANDSVERKLARING 

ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE doen geen afstand van hun rechten, behalve door de uitdrukkelijke, zekere en schriftelijke verklaring in die zin van ECCO NOVA.

ARTIKEL 25  - NIETIGHEID 

De nietigheid van één van de clausules van de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden is beperkt tot de nietige clausule en heeft geen invloed op de rest van de Voorwaarden.

ARTIKEL 26 – TOEPASSELIJK RECHT

Het gebruik van de Site en elke Overeenkomst die via de Site wordt afgesloten, vallen onder het Belgisch recht. 

Deze bepaling mag echter op geen enkele wijze afbreuk doen aan de meer beschermende bepalingen die de Kandidaat-Investeerder of Investeerder consument (zoals de consument wordt begrepen in artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht) waar van toepassing geniet krachtens de toepassing van zijn nationale wetgeving.  

ARTIKEL 27 –  GEBREK AAN GARANTIEFONDSEN

Voor zover bekend bij ECCO NOVA bestaat er geen garantie- of compensatiefonds ter dekking van de investeringen die de Investeerders doen via het sluiten van Overeenkomsten via de Site.

ARTIKEL 28 – ONLINE REGELGEVING VOOR CONSUMENTENGESCHILLEN

Overeenkomstig artikel 14 van de Europese verordening 524/2013 van 21 mei 2013 betreffende de onlinebeslechting van consumentengeschillen, deelt ECCO NOVA hier de link naar het online platform voor geschillenbeslechting (ODR) : http://ec.europa.eu/odr .

ARTIKEL 29 – BEVOEGDE RECHTBANKEN

Elk geschil, direct of indirect, met betrekking tot het gebruik van de Site voor het afsluiten, het uitvoeren of het interpreteren van Overeenkomsten die werden afgesloten via de Site valt onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Luik (België), Afdeling Luik, onder voorbehoud van de toepassing van het artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek en de rechten waarover de Kandidaat-Investeerder of de Investeerder consument, indien van toepassing, beschikt op grond van meer beschermende bepalingen van zijn nationale wetgeving.