Algemene Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN ECCO NOVA

UPDATE VAN 15/07/20

ARTIKEL 1 – GEGEVENS

1.1. De website www.ecconova.com (de « Site ») is eigendom van en wordt beheerd door ECCO NOVA BVBA (« ECCO NOVA »), waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te 4000 Liège, Clos Chanmurly, 13, geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemers onder het nummer  BE 0649.491.214.

ECCO NOVA is een alternatief financieringsplatform goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarvan de contactgegevens als volgt zijn : Rue du Congrès n° 12-14, 1000 Bruxelles, tel : +32(0)2 220 52 11, fax : +32(0)2 220 52 75, website : www.fsma.be.

1.2. ECCO NOVA kan worden gecontacteerd via het bovenstaande postadres of via het hiervoor bestemde contactformulier op de website www.ecconova.com/contact of op het volgende e-mailadres : info@ecconova.com.

1.3. ECCO NOVA biedt via de Site een platform aan om de ontwikkeling van projecten in de sectoren van de energieproductie en energie-efficiëntie, waaronder ook energie-efficiënt vastgoed, en/of sectoren met een duurzaam doel te vergemakkelijken door belanghebbenden in deze sectoren een gezamenlijke financieringsoplossing aan te bieden. ECCO NOVA brengt via dit platform dus enerzijds bedrijven en/of ondernemers samen die geld willen lenen om hun bedrijf te financieren (de “Projectontwikkelaars”) en anderzijds mensen die een investering willen doen in de vorm van een rentelening (“Kandidaat-Investeerders” of “Investeerders”). 

ARTIKEL 2 – TOEGANG TOT DE WEBSITE – REGISTRATIE

2.1. De toegang tot de startpagina en de inhoud van de website is gratis zonder dat u zich daar vooraf voor moet inschrijven. Bepaalde pagina’s van de website, zoals die met betrekking tot Projectontwikkelaars, toekomstige Fondsenwervingen en het effectief afsluiten van een Leningsovereenkomst (de “Overeenkomst”), zijn echter voorbehouden voor personen die zich eerder op de Site hebben geregistreerd en bijgevolg de status van Kandidaat-Investeerder hebben verworven. 

2.2. De registratie op de Site als Kandidaat-Investeerder houdt in dat u deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) voorafgaand hebt gelezen en ze zonder voorbehoud heeft aanvaard. De Voorwaarden bevatten de gebruiksvoorwaarden van de Site en de diensten aangeboden door ECCO NOVA. Vooraleer de registratie te valideren, wordt de Kandidaat-Investeerder gevraagd om te bevestigen dat hij effectief kennis heeft genomen van de voorwaarden en deze accepteert, tenzij hij anders kan bewijzen. 

2.3. De registratie op de Site betekent ook dat u meerderjarig bent en de juridische handelsbekwaamheid heeft om overeenkomsten te sluiten. 

2.4. ECCO NOVA kan deze Voorwaarden ten allen tijde wijzigen en aanpassen om : 

a) ze te laten voldoen aan de geldende, of ter goedkeuring in behandeling zijnde, wettelijke of regelgevende bepalingen waaraan zij onderworpen is; 

b) ze in overeenstemming te brengen met elke beslissing van een rechterlijke of arbitrale rechtbank, of uitgevaardigd door een andere bevoegde autoriteit en waarvan de beslissingen bindend zijn voor haar; 

c) eventuele materiaalfouten te verbeteren.

2.5. Onverminderd de toepasselijke wet- en regelgeving zal ECCO NOVA iedere wijziging en/of aanpassing van de Voorwaarden, haar tarieven of iedere andere regel met betrekking tot het gebruik van de Site melden aan de Kandidaat-Investeerders en aan de Investeerders via een bericht op de Site, en dit uiterlijk 15 dagen vóór de inwerkingtreding van de wijziging of aanpassing in kwestie. 

In het geval dat de aanpassing of wijziging die ECCO NOVA wilt aanbrengen zou resulteren in een aanzienlijke wijziging in de verplichtingen van de Kandidaat-Investeerders en de Investeerders of een aanzienlijke impact heeft op de operationele procedures van de Site, zal deze kennisgeving worden verdubbeld met een e-mail gericht aan de Kandidaat-Investeerders en de Investeerders op het e-mailadres dat ze tijdens de registratie hebben verstrekt. 

De Kandidaat-Investeerder of Investeerder die niet wenst in te stemmen met de aangebrachte wijzigingen blijft vrij om zijn account op de Site te verwijderen, overeenkomstig artikel 17. 

ARTIKEL 3 – VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

3.1. Elke Kandidaat-Investeerder en Investeerder verbindt zich ertoe :

3.2. Elke Kandidaat-Investeerder en Investeerder verbindt zich ertoe om gegevens te communiceren en te gebruiken die:

3.3. De Kandidaat-Investeerders en Investeerders waarborgen de vertrouwelijkheid van hun gebruikersnaam en wachtwoord. Zij houden de informatie in hun account altijd up-to-date. 

ARTIKEL 4 – BEPERKING VAN DE TOEGANG TOT DE SITE

4.1.ECCO NOVA behoudt zich het recht voor om aan elke internetgebruiker, Kandidaat-Investeerder of Investeerder de toegang tot de volledige Site, of een gedeelte ervan, te ontzeggen die, zonder dat dit een exhaustieve opsomming is :

- deze algemene Voorwaarden overtreedt;

- de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang heeft via de Site gebruikt om betalende producten of diensten voor te stellen of om een groot aantal ongewenste e-mails te sturen; 

- op één of andere manier de reputatie van de Site, van ECCO NOVA of van één of meerdere Projectontwikkelaars schade zou toebrengen; 

- de intellectuele rechten van ECCO NOVA zou schaden;

- de Site zou gebruiken voor illegale, kwetsende, racistische, onzedelijke, bedreigende of frauduleuze doeleinden. 

4.2. ECCO NOVA behoudt zich eveneens het recht voor om deze personen te vervolgen en een schadevergoeding te eisen voor de schade die haar werd toegebracht. 

ARTIKEL 5 – ACTIVITEITEN VAN ECCO NOVA 

5.1. ECCO NOVA opereert via haar Site, in de vorm van een gebruikelijke professionele activiteit, als Alternatief Financieringsplatform voor de levering van alternatieve financieringsdiensten in België in de zin van artikel 4, alinea 1, 1° en 2° van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën (“Wet Crowdfunding”). 

5.2. ECCO NOVA verleent geen beleggingsdiensten of beleggingsadvies en verricht geen beleggingsactiviteiten op grond van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. 

5.3. ECCO NOVA verbiedt het ontvangen of bewaren van fondsen in contanten of op rekening, of financiële producten van Investeerders of om zich in een debetpositie te bevinden ten opzichte van Investeerders. ECCO NOVA mag geen mandaat of volmacht hebben op de rekeningen van Investeerders. 

ARTIKEL 6 – PROCEDURE VOOR DE SELECTIE VAN PROJECTONTWIKKELAARS - MIDDELENVERPLICHTING 

6.1. ECCO NOVA selecteert de Projectontwikkelaars op basis van de duurzaamheid van hun project, verschillende criteria met betrekking tot hun winstgevendheid en solvabiliteit en hun toekomstige groei- en ontwikkelingsperspectieven. 

ECCO NOVA beschikt over een selectiecommissie die verantwoordelijk is voor het bestuderen van de aan haar voorgelegde dossiers om de levensvatbaarheid van de voorgelegde projecten te beoordelen op basis van objectieve criteria (zoals het interne rendement (IRR), de mogelijkheid om de voorgestelde kredieten terug te betalen, het technische risico of de solvabiliteit van de Projectontwikkelaar), en stelt alle middelen ter beschikking om Projectontwikkelaars te selecteren waarvan het dossier serieus blijkt. De aandacht van (Kandidaat-) Investeerders wordt echter uitdrukkelijk gevestigd op het feit dat de meeste Projectontwikkelaars start-ups zijn die hun bedrijf willen financieren. Het risico is dus hoger in vergelijking met bedrijven die op een gereglementeerde of niet-beursgenoteerde markt zijn genoteerd maar al langer bestaan. 

6.2. Bij de voorstelling van de Projectontwikkelaars op de Site, beperkt ECCO NOVA zich tot het geven van advies over de projecten met een duurzaam karakter van de betrokken Projectontwikkelaars, evenwel zonder dat het advies van ECCO NOVA op geen enkele wijze beleggingsadvies kan vormen. 

6.3. ECCO NOVA neemt in elk geval alleen verplichtingen van middelen aan, en niet van resultaat. 

ARTIKEL 7 – WERKING VAN DE SITE – AFSLUITEN VAN EEN LENINGSOVEREENKOMST 

7.1. Elke Projectontwikkelaar bepaalt een maximumbedrag dat hij wil verkrijgen van Investeerders (de “Fondsenwerving”) en de maximale termijn waarbinnen deze Fondsenwerving moet worden behaald (“de Inschrijvingsperiode”).

7.2. Om toegang te krijgen tot het gedeelte van de Site met betrekking tot de presentatie van de lopende Fondsenwervingen en een leningsovereenkomst te kunnen afsluiten met een Projectontwikkelaar, moet de Kandidaat-Investeerder eerst een account hebben aangemaakt op de Site. 

7.3. ECCO NOVA stelt voor elke Fondsenwerving een Informatienota ter beschikking van de Kandidaat-Investeerders met alle informatie die vereist is door de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, alsook de eventuele opschortende voorwaarden die aan deze Fondsenwerving worden gevoegd. Deze Informatienota wordt doorgestuurd naar de FSMA. 

7.4. Bovendien is, krachtens artikel 25 van de crowdfundingswet, ECCO NOVA verplicht om bij potentiële Investeerders informatie in te winnen over hun kennis en ervaring op het vlak van beleggingen om te kunnen beoordelen of de Fondsenwervingen die zij voorstellen geschikt zijn voor deze Investeerders. Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen, nodigt ECCO NOVA de Kandidaat-Investeerders uit om een vragenlijst in te vullen. Indien ECCO NOVA op basis van de aldus verzamelde informatie, en met betrekking tot de wettelijke verplichtingen  (specifiek deze onder artikel 25 van de crowdfundingswet), van mening is dat de betrokken beleggingsinstrumenten niet geschikt zijn voor een potentiële Investeerder, zal zij deze Investeerder daarvan op de hoogte brengen. Indien de potentiële Investeerder besluit om de gevraagde informatie niet te verstreken of indien de informatie over zijn kennis en ervaring ontoereikend is, zal ECCO NOVA hem laten weten dat zij vanwege deze beslissing niet kan bepalen of de Fondsenwervingen geschikt zijn voor hem. 

7.5. Elke Fondsenwerving wordt geplafonneerd zodat het ingestelde bedrag niet overschreden kan worden. Van zodra de Fondsenwerving behaald is, wordt de Inschrijvingsperiode automatisch beëindigd, eventueel voortijdig en onder voorbehoud van een verlenging van de Inschrijvingsperiode die ECCO NOVA zou moeten implementeren vanwege het mogelijke verzuim van één of meerdere Investeerders. ECCO NOVA en de Projectontwikkelaar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vervroegde afsluiting van de Inschrijvingsperiode voor een Fondsenwerving aangezien de deelname aan een Fondsenwerving door het afsluiten van een leningsovereenkomst per definitie beperkt is en het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt” van toepassing is. 

7.6. Zodra de Kandidaat-Investeerder voor een Projectontwikkelaar heeft gekozen en heeft besloten om deel te nemen aan een Fondsenwerving voor deze Projectontwikkelaar, wordt de Overeenkomst afgesloten via de Site, rechtstreeks tussen de Kandidaat-Investeerder – die vervolgens Investeerder wordt – en de betrokken Projectontwikkelaar, zonder dat ECCO NOVA partij is bij deze Overeenkomst. De overeenkomst moet betrekking hebben om een minimum geleend bedrag van 50 euro. 

7.8. De persoonsgegevens van de Kandidaat-Investeerders, zoals opgenomen in zijn account, alsook het bedrag van de door de Investeerder gewenste Inschrijving worden door ECCO NOVA gebruikt voor het voltooien van de Overeenkomst voor de Fondsenwerving waarvoor de Kandidaat-Investeerder zich wilt inschrijven. De Overeenkomst bevat de verplichtingen van beide partijen en , met name, de volledige voorwaarden voor de terugbetaling van de lening, in hoofdsom en in rente, en de bepaling van de geldende rentevoet. 

7.9. Na het afsluiten van de Overeenkomst, ontvangt de Investeerder een e-mail waarin de goede afsluiting van de Overeenkomst wordt bevestigd en hem een kopie ervan wordt toegestuurd – deze vindt hij eveneens terug in zijn account. Hij ontvangt ook alle noodzakelijke instructies voor het uitvoeren van de betaling van het contractueel vastgelegde bedrag op een speciaal daarvoor bestemde rekening bij MONEYTRANS PAYMENT SERVICES S.A. en haar agent MONEYTRANS CORPORATE SA (hierna “MONEYTRANS”), goedgekeurd door de Nationale Bank van België voor het verrichten van de activiteit van betalingsinstelling. Voor bepaalde Fondsenwervingen, waaronder Fondsenwervingen voor ENECO, worden Investeerders uitgenodigd om het geld rechtstreeks te storten aan de Projectontwikkelaars. De betaling moet gebeuren binnen 20 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.

7.10. De Leningsovereenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de Fondsenwerving plaatsvindt binnen de Inschrijvingsperiode die, indien van toepassing, kan worden verlengd indien dit wordt voorzien. De Fondsenwerving kan in sommige gevallen ook enkel betrekking hebben op een indicatief bedrag dat, indien dit niet bereikt is, niet leidt tot de niet-uitvoering van de Overeenkomst na afloop van de Inschrijvingsperiode. In dat geval is er geen opschortende voorwaarde voor de afsluiting van de Overeenkomst.

7.11. Tijdens de Inschrijvingsperiode blijven de betaalde bedragen geblokkeerd bij MONEYTRANS. Aan het einde van de, eventueel verlengde, Inschrijvingsperiode, wordt ofwel de Fondsenwerving behaald (of als zodanig beschouwd indien het bedrag indicatief is) en worden de fondsen door MONEYTRANS betaald aan de Projectontwikkelaar, ofwel wordt de Fondsenwerving niet behaald en worden de fondsen door MONEYTRANS terugbetaald aan de Investeerders binnen 30 dagen vanaf de datum van het einde van de Inschrijvingsperiode. 

7.12. De terugbetalingen door de Projectontwikkelaar aan de Investeerder gebeuren rechtstreeks door de Projectontwikkelaar, ofwel via MONEYTRANS, en gebeuren in overeenstemming met de termijnen vermeld in de Overeenkomst, na aftrek van de roerende voorheffing. 

ARTIKEL 8 – BEWIJS

8.1. Gezien de digitale omgeving waarin de Overeenkomst wordt afgesloten, zal het bewijs van de Overeenkomsten voortvloeien uit de wil van de Investeerder bij het aanvaarden van de Overeenkomst op de Site tijdens de online ondertekening. Deze zal worden bevestigd in een kopie van de Overeenkomst die in PDF-formaat per e-mail wordt gestuurd, vergezeld van een uitnodiging om het geleende bedrag te betalen, en dit zonder dat de Overeenkomst is opgemaakt in twee ondertekende exemplaren. 

8.2. De Investeerder heeft steeds het recht om een kopie op te vragen van de Overeenkomst, ondertekend door de Projectontwikkelaars. Dit verzoek moet per e-mail worden geadresseerd aan ECCO NOVA op het volgende e-mailadres: invest@ecconova.com . Hieraan zal gevolg worden gegeven binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek door ECCO NOVA.

ARTIKEL 9 - VERGOEDING ECCO NOVA – KOSTEN

9.1.De verschuldigde vergoeding aan ECCO NOVA, door de Projectontwikkelaars, varieert tussen 4 en 7% van het totale bedrag van de Fondsenwerving, met een minimum van 3.000 €. Deze vergoeding is volledig ten laste van de Projectontwikkelaars. Er wordt ook een aanvullende vergoeding in rekening gebracht aan de Projectontwikkelaars ter dekking van de administratieve kosten die inherent zijn aan de verdeling van de te betalen vergoedingen, indien zij een beroep doen op ECCO NOVA voor deze diensten. 

9.2. De enige kosten ten laste van de Investeerders zijn de administratieve abonnementskosten die bedoeld zijn om de bankkosten met betrekking tot de uitvoering van de Leningsovereenkomst te dekken. Ze bedragen maximaal 15 € incl. BTW en worden nauwkeurig aangegeven in de informatienota en tijdens de afsluiting van de Overeenkomst. Deze kosten zijn verschuldigd door de Investeerder aan de Projectontwikkelaar, en niet aan ECCO NOVA.

ARTIKEL 10 – INFORMATIE OVER DE RISICO’S

10.1. Om ervoor te zorgen dat de Investeerder over alle nodige informatie beschikt die nodig is om een Overeenkomst af te sluiten met volledige kennis van zaken, stelt ECCO NOVA, voor elke voorgestelde Fondsenwerving, een informatienota ter beschikking op haar Site. Krachtens de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, heeft deze informatienota een nauwkeurige, eerlijke, duidelijke en niet-misleidende inhoud en bevat informatie over de Projectontwikkelaar, de aanbieder en eventueel de persoon die om toelating tot de onderhandelingen verzoekt, het bedrag en de aard van de beleggingsinstrumenten die worden aangeboden of ter onderhandeling worden toegelaten, alsook de reden en de voorwaarden van de aanbieding of de toelating en de risico’s die aan de Projectontwikkelaar en de betrokken beleggingsinstrumenten verbonden zijn. 

De Informatienota bevat in het bijzonder een beknopte beschrijving van de volgende elementen : 1° een beschrijving van de belangrijkste risico’s die eigen zijn voor de Projectontwikkelaar en de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het aanbod of de toelating tot de betrokken onderhandelingen ; 2° informatie over de Projectontwikkelaar en de aanbieder van de beleggingsinstrumenten, met inbegrip van de jaarrekening van de Projectontwikkelaar van de afgelopen twee jaren; 3° informatie over de voorwaarden en de redenen van de aanbieding of van de toelating van de beleggingsinstrumenten tot de handel;  4° informatie over de kenmerken van de aangeboden of toe te laten beleggingsinstrumenten. 

De hoofding van de Informatienota bevat de volgende melding : “Dit document is geen prospectus en werd niet geverifieerd of goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten”.

De Informatienota beantwoordt ook aan de volgende voorwaarden: 1° het werd opgesteld in de vorm van één enkel document, in begrijpelijke taal; 2° het is beknopt geschreven en heeft een lengte van niet meer dan vijftien bladzijden in A4-formaat; 3° het werd gepresenteerd en opgemaakt op een manier die het gemakkelijk maakt om te lezen, met tekens van een leesbare grootte. 

De Informatienota wordt vóór de opening van de Fondsenwerving meegedeeld aan de FSMA. 

10.2. De aandacht van de Kandidaat-Investeerders wordt expliciet gevestigd op het feit dat het onderschrijven van een Fondsenwerving een gedeeltelijk risico oplevert. Het risico bestaat dat een deel of het geheel van het geleende kapitaal en/of de verschuldigde rente niet wordt terugbetaald in geval van wanbetaling van een Projectontwikkelaar. De terugbetaling van het geleende kapitaal en de betaling van de voorziene rente zijn in feite rechtstreeks afhankelijk van de financiële situatie en met name de solvabiliteit van de Projectontwikkelaars gedurende de hele looptijd van de Overeenkomst. Dit gevaar staat volledig los van ECCO NOVA.

ECCO NOVA benadrukt nogmaals dat, hoewel zij al het mogelijk doet om de solvabiliteit van de Projectontwikkelaars te beoordelen en de meest betrouwbare informatie over hen en over de te financieren projecten door te geven in de Informatienota, deze Projectontwikkelaars voornamelijk start-ups zijn die via de Fondsenwerving de in de informatienota behandelde projecten willen financieren. In vergelijking met bedrijven die genoteerd zijn op een gereguleerde of niet-beursgenoteerde markt met een langere levensduur, is het risico voor de Investeerder veel groter om zijn volledig schuld, of een deel ervan, niet terugbetaald te krijgen van de Projectontwikkelaar.

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor toekomstige rendementen. Het is aan de (Kandidaat-) Investeerder om zijn eigen analyse te maken van de Kandidaat-Projectontwikkelaar en, indien nodig, het advies in te winnen van een professionele beleggingsadviseur. Het advies van ECCO NOVA op de Site en/of in de informatienota is niet bedoeld om deze te vervangen. 

ECCO NOVA geeft geen garanties en doet geen toezeggingen over de toekomstige prestaties of solvabiliteit van Projectontwikkelaars. Zoals reeds vermeld, is de rol van ECCO NOVA beperkt tot het samenbrengen van Kandidaat-Investeerders en Kandidaat-Projectontwikkelaars om hen in staat te stellen een Overeenkomst te sluiten.

10.3. Het sluiten van een Overeenkomst houdt ook in dat de Investeerder, indien nodig, ermee instemt om te wachten tot het einde van de in de Overeenkomst voorziene termijn om het geleende kapitaal en alle contractuele rente terug te vorderen. Rekening houdend met de aflossingstabel die is opgenomen in de Overeenkomst, kan het afsluiten van een dergelijke Overeenkomst leiden tot een min of meer belangrijke en min of meer lange immobilisatie van geleende fondsen.

10.4. Door het aanvaarden van de huidige Voorwaarden verklaren de Kandidaat-Investeerder en de Investeerder dat zij volledig op de hoogte zijn van de bovengenoemde risico’s en deze hebben aanvaard.

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID

Beheer en gebruik van de Site

11.1. ECCO NOVA zal ervoor zorgen dat haar Site continu en ononderbroken toegankelijk wordt gemaakt voor Kandidaat-Investeerders en voor internetgebruikers in het algemeen. ECCO NOVA behoudt zich echter het recht voor om te allen tijde en zonder verwittiging de toegang tot de Site te onderbreken, met name om technische redenen, en daarom haar diensten op te schorten. 

11.2. ECCO NOVA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadelijke gevolgen (bijvoorbeeld verlies van kans, tijdverlies, verlies van inkomsten enz.) die het gevolg kunnen zijn van deze onderbrekingen, behalve in geval van fraude of grove nalatigheid. Dit zal met name het geval zijn als de onderbreking van de toegang tot de Site plaatsvond tijdens een periode van Fondsenwerving en wanneer, als gevolg van deze onderbreking, een internetgebruiker of Kandidaat-Investeerder werd verhinderd om deel te nemen aan de Fondsenwerving en bijgevolg een Overeenkomst af te sluiten.

11.3. ECCO NOVA is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of onvolledigheid in de verstrekte informatie op de Site, behalve in geval van fraude, grove nalatigheid of in het geval van overmacht, het niet nakomen van een verplichting bestaande uit één van de belangrijkste diensten van het contract. In het geval dat de Site hyperlinks bevat naar inhoud van derden, kan ECCO NOVA bovendien de kwaliteit of nauwkeurigheid van die inhoud niet garanderen en is zij niet aansprakelijk voor het goedkeuren van die inhoud.

11.4. ECCO NOVA is niet verantwoordelijk voor het beheer door de Kandidaat-Investeerders en de Investeerders van hun gebruikersnaam en paswoord of het beheer van hun account. 

Risico’s met betrekking tot de investeringen

11.5. Gezien de risico’s waarvoor de Investeerder is gewaarschuwd in het kader van artikel 10, kan ECCO NOVA niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade die de Investeerder heeft geleden als gevolg van nalatigheid van de Projectontwikkelaar of schade die de Investeerder heeft geleden in direct of indirect verband met de uitvoering, door ECCO NOVA, van zijn verplichtingen jegens de Kandidaat-Investeerder of de Investeerders, behalve in geval van fraude, grove nalatigheid, in geval van overmacht of schending van een verplichting van één van de belangrijkste diensten van het contract. 

Beperking van de aansprakelijkheid

11.6. In het geval dat de aansprakelijkheid van ECCO NOVA zou zijn ontstaan ondanks de hierboven vermelde veronderstellingen van beperking en vrijstelling van de aansprakelijkheid, zal deze in ieder geval beperkt worden tot het bedrag van de vergoeding die zij van de Projectontwikkelaar heeft ontvangen overeenkomstig de betrokken Fondsenwerving. 

Overmacht

11.7. ECCO NOVA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen of de laattijdige uitvoering van één van haar verplichtingen wanneer deze schending het gevolg is van een geval van overmacht in die zin dat dit concept wordt begrepen door de Belgische hoven en rechtbanken.

11.8. In geval van overmacht worden de contractuele verplichtingen van ECCO NOVA opgeschort voor de duur van de overmacht, en worden de uitvoeringstermijnen ervan zo nodig verlengd met een periode die gelijk is aan de duur van de overmacht. Indien het geval van overmacht leidt tot een definitieve onmogelijkheid om aan de contractuele verplichtingen van ECCO NOVA te voldoen, zal ECCO NOVA daarvan worden vrijgesteld. 

ARTIKEL 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM - PRIVACY

Intellectuele eigendomsrechten

12.1. De volledige inhoud van de Site, inclusief grafieken, logo’s, buttons, afbeeldingen, HTML-codes, gegevensverzameling en iconen – met uitzondering van advertenties en eigennamen – behoort tot de intellectuele eigendom van ECCO NOVA en is beschermd. Ook ECCO NOVA is een geregistreerd handelsmerk.

ECCO NOVA kan de extractie en/of hergebruik van het geheel of een aanzienlijke hoeveelheid van de inhoud van deze Site verbieden, zowel kwantitatief als kwalitatief. 

Sommige van de namen, onderscheidende tekens en logo’s op de Site zijn geregistreerde handelsmerken of handelsnamen die eigendom zijn van ECCO NOVA of derden. Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of gebruik van één van de beschermde elementen, of het geheel, van de ECCO NOVA site, in welke vorm en welke wijze dan ook, is ten strengste verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van ECCO NOVA. Verzoeken hieromtrent kunnen worden gericht aan info@ecconova.com . 

Elke internetgebruiker, Kandidaat-Investeerder en Investeerder verbindt zich ertoe om deze intellectuele eigendomsrechten te respecteren en de informatie op de Site, met inbegrip van de huidige Voorwaarden, niet te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te exploiteren of te wijzigen, in welke vorm en welke wijze dan ook. Bij gebrek aan een schriftelijke en voorafgaande toestemming, verleent ECCO NOVA in dit verband geen licentie.

Privacy

12.2. De Kandidaat-Investeerders en Investeerders erkennen dat alle informatie met betrekking tot Projectontwikkelaars en ECCO NOVA vertrouwelijk is, tenzij duidelijk wordt aangegeven dat het om niet-vertrouwelijke informatie gaat of dat er kan worden aangetoond dat de informatie tot het publieke domein behoort. 

ARTIKEL 13 – CONCURRENTIEBEDING

Elke (Kandidaat-) Investeerder verbindt zich ertoe om, tijdens de duur van de registratie op de Site en gedurende een periode van één jaar na de registratie op de Site, geen directe of indirecte concurrentie aan te gaan met ECCO NOVA door diensten uit te voeren die vergelijkbaar zijn met de diensten die door ECCO NOVA worden aangeboden aan Projectontwikkelaars en die door ECCO NOVA direct of indirect (bijvoorbeeld via een tussenpersoon of rechtspersoon) worden aangeboden in België, Frankrijk, Nederland en Duitsland. 

ARTIKEL 14 – TAAL

ECCO NOVA zal met de (Kandidaat-) Investeerders communiceren in het Frans en het Nederlands, de talen waarin de Voorwaarden (evenals het Privacybeleid, het Cookiebeleid en de Informatienota’s) zijn opgesteld. Ze worden op verzoek schriftelijk of via een duurzame gegevensdrager gecommuniceerd en kunnen worden geconsulteerd, gekopieerd en afgedrukt door te klikken op die link. In geval van tegenstrijdigheden tussen de Franse en Nederlandse versies van de Voorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en de Informatienota’s, heeft de Franse versie de voorrang. 

ARTIKEL 15 – BELEID INZAKE BELANGENVERSTRENGELING

ECCO NOVA verbindt zich ertoe om zijn best te doen om situaties te voorkomen waarin zij zich kan bevinden in een belangenconflict met die van de Investeerders. 

Dit houdt in dat ECCO NOVA in principe geen project zal voorstellen van een Projectontwikkelaar waarvan ECCO NOVA vermogensbelangen heeft. 

Om deze risico’s in kaart te brengen, zal ECCO NOVA duidelijk aangeven op de Site of ze een vermogensbelangen heeft in het voorgestelde project vooraleer er een overeenkomst wordt bereikt met een Projectontwikkelaar en het project wordt voorgesteld aan de Kandidaat-Investeerders. Hiervoor wordt een register bijgehouden dat op verzoek van Investeerders beschikbaar is. Bij gebrek aan enige vermelding door ECCO NOVA, zal zij worden geacht geen vermogensbelang te hebben in het beoogde project. Indien ECCO NOVA vermogensbelangen verwerft in een project nadat het werd voorgesteld aan de Kandidaat-Investeerders, zal zij dit ook melden in het daartoe voorziene register. 

Indien uit deze procedure een belangenconflict blijkt, zal ECCO NOVA alle nodige maatregelen treffen om te voorkomen dat de belangen van de Investeerders worden geschaad.  Dit houdt in dat de partner(s), managers en werknemers van ECCO NOVA die een vermogensbelang hebben in een voorgesteld project dat door een Projectontwikkelaar is ingediend, op geen enkele wijze kunnen ingrijpen in het selectieproces voor dat project. 

Indien de maatregelen die worden getroffen om een belangenconflict te beheren niet voldoende zijn om met redelijke zekerheid te garanderen dat het risico op het beschadigen van de belangen van de Investeerders wordt vermeden, worden de (Kandidaat-)Investeerders hier duidelijk over geïnformeerd in alle documenten die de projecten voorstellen, en zowel over de algemene aard en/of de bron van het belangenconflict. De verstrekte informatie zal voldoende gedetailleerd zijn, gezien de persoonlijke situatie van de (Kandidaat-)Investeerder, opdat de Investeerder een weloverwogen beslissing kan nemen over het gebruik van de aangeboden diensten. 

Deze informatie zal ook aan de Investeerders worden bezorgd indien het belangenconflict ontstaat nadat het project aan hen is voorgesteld. In dit geval zal ECCO NOVA een e-mail sturen naar alle Investeerders die al in het project hebben geïnvesteerd om hen te informeren over de algemene aard en/of de bron van het belangenconflict. De verstrekte informatie zal voldoende gedetailleerd zijn, gezien de persoonlijke situatie van de (Kandidaat-)Investeerder, opdat de Investeerder een weloverwogen beslissing kan nemen om de aangeboden diensten al dan niet te blijven gebruiken. Indien de Investeerder beslist om hierdoor geen gebruik meer te maken van de aangeboden diensten, zal hij geen vergoeding verschuldigd zijn. ECCO NOVA’s eigen inschrijving, via haar platform en onder dezelfde voorwaarden als de Investeerders, op een aanbieding van een Projectontwikkelaar creëert geen situatie van belangenverstrengeling. In dit geval plaatst deze investering haar niet in een situatie waarin zij een groter belang zou hebben dan de Investeerders die zich inschrijven voor het Project. 

Daarnaast zal ECCO NOVA alle maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er geen belangenconflict ontstaat tussen Investeerders. Een bepaling in de overeenkomsten gesloten met de Projectontwikkelaars verbiedt hen uitdrukkelijk om Investeerder te worden in één van hun eigen projecten. 

ECCO NOVA maakt zich sterk dat ook haar partners, managers en werknemers dezelfde verbintenissen doen als zijzelf. 

ARTIKEL 16 – WITWASSEN

16.1. Als alternatief financieringsplatform valt ECCO NOVA onder de wet van 18 september 2017 inzake het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. 

ECCO NOVA is bijgevolg verplicht haar verplichtingen ten opzichte van deze wet na te komen, met inbegrip van de waakzaamheid en de identificatie van de identiteit van de Investeerders. ECCO NOVA is bovendien verplicht om het sociale doel van de Projectontwikkelaars en de overeenstemming van hun activiteiten met dit sociale doel te verifiëren. ECCO NOVA zal van de Projectontwikkelaars ook de toezegging verkrijgen dat de fondsen die via hun Site zullen worden opgehaald, uitsluitend bestemd zullen zijn voor de financiering van aangegeven en legale activiteiten. Tot slot verbindt ECCO NOVA zich ertoe om via de Site enkel Fondsenwervingen aan te bieden met een wettelijk doel.

16.2. De Investeerders garanderen, door de aanvaarding van de huidige Voorwaarden, dat de bron van de fondsen die zij zullen inzetten voor de uitvoering van de Overeenkomst volledig wettelijk zijn. 

ARTIKEL 17 – DUUR – RECHT VAN TERUGTREKKING

17.1. Het aanmaken van een account op de Site geldt voor onbepaalde tijd. 

17.2. Kandidaat-Investeerders die nog geen Overeenkomst hebben gesloten via de Site, kunnen hun account op de Site en hun contractuele relatie met ECCO NOVA te allen tijden en zonder enige boete beëindigen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@ecconova.com.

De opzegging van het account op de Site en het einde van de contractuele relatie tussen de Kandidaat-Investeerder en ECCO NOVA zijn uiterlijk 7 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de hierboven genoemde e-mail aan ECCO NOVA van kracht. 

17.3. Een Investeerder die reeds een Overeenkomst heeft afgesloten, heeft ook het recht om zijn account op de Site te beëindigen in dezelfde vormen als deze vermeld  in punt 2. Niettegenstaande deze opzegging, blijft de Investeerder volledig gebonden door de overeenkomst die hij heeft afgesloten en waarvan hij zich niet geldig heeft teruggetrokken overeenkomstig punt 4 voor zover het een overeenkomst voor bepaalde tijd betreft, alsook door de desbetreffende bepalingen van deze Voorwaarden. 

17.4. De Investeerders heeft een termijn van 14 dagen vanaf de dag van het afsluiten van de Overeenkomst om zich terug te trekken uit de Overeenkomst die hij via de Site heeft afgesloten, en dit zonder een reden te hoeven geven en zonder een vergoeding te moeten betalen. Hiervoor moet de Investeerder een e-mail sturen waar hij op niet-dubbelzinnige wijze zijn melding maakt van zijn bereidheid om zich terug te trekken, dit kan naar het volgende e-mailadres : invest@ecconova.com.

Indien de Investeerder binnen de genoemde termijn van 14 dagen al een betaling heeft verricht ter uitvoering van de Overeenkomst, wordt het betaalde bedrag hem zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen nadat ECCO NOVA de kennisgeving van de restitutie heeft ontvangen, teruggestort met inbegrip van de forfaitaire som van 15 € incl. BTW, als bedoeld in artikel 9.2 en die overeenkomt met de administratieve abonnementskosten voor het dekken van de bankkosten.

De aandacht van de Investeerder wordt reeds op dit punt gevestigd, zodat de Investeerder die dit bedrag van € 15 (incl. BTW) niet wenst te dragen in geval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, wordt gevraagd om de betaling van het in de Overeenkomst voorziene bedrag niet uit te voeren voor het verstrijken van de herroepingstermijn.

ARTIKEL 18 – TERUGBETALING

18.1. Elke terugbetaling gebeurt door een overschrijving op de bankrekening die de Investeerder heeft vermeld in zijn gebruikersaccount. Indien het niet mogelijk is om een terugbetaling uit te voeren, bijvoorbeeld als gevolg van het blokkeren of sluiten van de rekening van de Investeerder, blijven de fondsen van de Investeerder, in afwachting van de terugbetaling, op de rekening van de Projectontwikkelaar staan of, indien nodig, bij MONEYTRANS. 

18.2. ECCO NOVA zal een e-mail sturen naar de Investeerder, op het e-mailadres en het postadres dat de Investeerder bij het afsluiten van de Leningsovereenkomst heeft doorgegeven, met de vraag om de nieuwe bankgegevens te bezorgen. Bij gebrek aan een reactie van de Investeerder binnen een termijn van een maand na de eerste e-mail, zullen een tweede e-mail en aan aangetekend schrijven worden gestuurd naar de Investeerder. Per aangetekende zending, zal een forfaitair bedrag van 20 € worden afgetrokken van het bedrag dat aan de Investeerder moet worden terugbetaald om de beheer- en herinneringskosten te dekken. Dit bedrag van 20 € zal ook van toepassing zijn op ECCO NOVA in het geval dat zij niet voldoet aan haar verplichtingen tegenover de consument. Daarnaast worden eventuele bankkosten die verschuldigd zijn in mindering gebracht van het bedrag van de uit te voeren terugbetaling. 

ARTIKEL 19  – FISCALITEIT

19.1. De aandacht van de Kandidaat-Investeerder wordt gevestigd op het feit dat de rentetarieven die worden gecommuniceerd op de Site en voorzien in de Overeenkomst, brutorentevoeten zijn. Deze tarieven moeten bijgevolg worden beschouwd met de reserves met betrekking tot de bronbelasting aan de bron van de roerende voorheffing en de betaling van belastingen op naam van de Investeerder die de rente zal ontvangen, met name met betrekking tot de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. 

19.2. De door ECCO NOVA georganiseerde Fondsenwervingen en de afsluiting van de Overeenkomsten die daarop volgen zijn uitsluitend bedoeld voor het Belgisch grondgebied. Bijgevolg moet elke persoon die niet in België woont voor belastingdoeleinden en die een Overeenkomst wenst te sluiten, eerst nagaan en ervoor zorgen dat het afsluiten van een dergelijke Overeenkomst in overeenstemming is met de wetgeving die van kracht is in de staat waar hij fiscaal woonachtig is, met name met betrekking tot de betaling van belastingen die in die staat verschuldigd kunnen zijn als gevolg van het sluiten van een dergelijke Overeenkomst. De roerende inkomsten afkomstig uit de uitvoering van de Overeenkomst, zouden in feite kunnen worden onderworpen aan een mogelijke bronbelasting overeenkomstig de bepalingen van de preventieve overeenkomsten inzake dubbele belasting waar België partij bij is. 

19.3. ECCO NOVA is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de fiscale verplichtingen van Investeerders en Projectontwikkelaars. ECCO NOVA kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele belastingswijzigingen die van invloed kunnen zijn op deze verplichtingen. 

19.4. Indien een Fondsenwerving wordt voorgesteld als aanleiding voor een belastingvoordeel op grond van de artikelen 21 en 14526 van het WIB/92, verbindt ECCO NOVA zich ertoe het maximumbedrag mee te delen dat de Investeerder zou kunnen genieten. 

19.5. ECCO NOVA kan, als goedgekeurd alternatief financieringsplatform, worden verplicht om, indien nodig, informatie te verstrekken over de afgesloten Overeenkomsten aan de belastingdienst.

ARTIKEL 20 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

20.1. De gegevens van Kandidaat-Investeerders en Investeerders en, indien van toepassing, een natuurlijke persoon als hun vertegenwoordiger, zijn gecodeerd in de computerbestanden, en in papierformaat, van ECCO NOVA die verantwoordelijk is voor de verwerking en waarvan de afgevaardigde voor het beheer van persoonsgegevens is: Pierre-Yves Pirlot - e-mail : info@ecconova.com

20.2. Om het maken van een account op de Site en het gebruik ervan mogelijk te maken, verzamelt ECCO NOVA de naam, voornaam, gebruiksnaam en e-mailadres van de (Kandidaat-) Investeerder, zijn geboortedatum en -plaats, zijn adres, zijn rijksregisternummer, het rekeningnummer in IBAN-formaat. Deze gegevensverzameling wordt uitgevoerd op basis van de toestemming van de betrokken persoon en ook op grond van de wettelijke verplichtingen van ECCO NOVA om het witwassen van geld te voorkomen.

Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de contractuele relatie tussen de Investeerder en ECCO NOVA, in het legitieme belang van ECCO NOVA en om ECCO NOVA in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan zij is onderworpen, met name op het vlak van antiwitwaspreventie. 

20.3. ECCO NOVA communiceert deze gegevens uitsluitend met haar personeel dat is aangesteld om toezicht te houden op de uitvoering van de contractuele relaties en de werking van de Site, alsook aan Projectontwikkelaars en aan MONEYTRANS, en, indien nodig, aan elke bevoegde autoriteit die daarom heeft verzocht. 

20.4. ECCO NOVA stuurt e-mails naar (Kandidaat-) Investeerders met informatie over de voorgestelde Fondsenwervingen, evenals informatie over haar werkgebied of die waarschijnlijk van belang kunnen zijn voor (Kandidaat-)Investeerders. Zij hebben het recht om het verzenden van deze e-mails te weigeren door het sturen van een e-mail naar ECCO NOVA op het volgende adres : info@ecconova.com.

20.5. De door ECCO NOVA verwerkte persoonsgegevens worden door ECCO NOVA bewaard gedurende de volledige registratieperiode van de (Kandidaat-) Investeerder op de Site. In het geval dat de (Kandidaat-)Investeerder zich afmeldt voor de Site, bewaart ECCO NOVA zijn gegevens voor de voortzetting van de contractuele verplichtingen die zelfs na de afmelding zouden aanhouden, evenals, overeenkomstig artikel 26, alinea 2, van de Crowdfunding wet, voor een periode van vijf jaar vanaf het moment van de uitschrijving of vanaf de beëindiging van de contractuele verplichtingen die vervolgens uit de uitschrijving blijven bestaan. Deze termijnen zullen, indien nodig, worden verhoogd met de toepasselijke verjaringstermijnen. 

20.6. Elke persoon van wie er gegevens worden verwerkt, heeft het recht om deze gegevens te bekijken die hem in een duidelijk, beknopt en begrijpelijk formaat worden toegestuurd. Indien de gegevens onbegrijpelijk zijn, heeft hij het recht om deze te corrigeren en/of te voltooien. Iedere betrokkene heeft ook het recht om de verwerking van zijn gegevens te beperken in de gevallen voorzien in artikel 18 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Ten slotte heeft de betrokkene het recht om te verzoeken om zijn gegevens te verwijderen wanneer de verwerking van de gegevens niet langer nodig is voor de uitvoering van de contractuele relatie met ECCO NOVA en onder voorbehoud van de wettelijke verplichtingen van ECCO NOVA met betrekking tot het bewaren van gegevens.

Om de hierboven uiteengezette rechten uit te oefenen, stuurt de betrokkene een gratis, schriftelijk verzoek per e-mail naar het volgende e-mailadres:  info@ecconova.com. Deze aanvraag moet vergezeld gaan van een kopie van de voor- en achterkant van zijn identiteitskaart, overeenkomstig artikel 12 van de reeds aangehaalde verordening. 

20.7. De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot het uitoefenen van zijn rechten bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de contactgegevens zijn :

Gegevensbeschermingsautoriteit
Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

ARTIKEL 21 - COMMUNICATIE 

Elke communicatie aan de Kandidaat-Investeerder of de Investeerder wordt correct geacht indien gericht op het e-mailadres of postadres dat tijdens het aanmaken van zijn account op de Site werd aangegeven.

ARTIKEL 22  - AFSTANDSVERKLARINGE

ECCO NOVA doet geen afstand van zijn rechten, behalve door de uitdrukkelijke, zekere en schriftelijke verklaring in die zin van ECCO NOVA.

ARTIKEL 23  - NIETIGHEID 

De nietigheid van één van de clausules van de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden is beperkt tot de null-clausule en heeft geen invloed op de rest van de Voorwaarden. 

ARTIKEL 24 – TOEPASSELIJK RECHT

Het gebruik van de Site en elke Overeenkomst die via de Site wordt afgesloten, vallen onder het Belgisch recht. 

Deze bepaling mag echter op geen enkele wijze afbreuk doen aan de meer beschermende bepalingen die de Kandidaat-Investeerder of Investeerder consument (zoals de consument wordt begrepen in artikel I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht) waar van toepassing geniet krachtens de toepassing van zijn nationale wetgeving.  

ARTIKEL 25 –  GEBREK AAN GARANTIEFONDSEN

Voor zover bekend bij ECCO NOVA bestaat er geen garantie- of compensatiefonds ter dekking van de investeringen die de Investeerders doen via het sluiten van Overeenkomsten via de Site. 

ARTIKEL 26 – ONLINE REGELGEVING VOOR CONSUMENTENGESCHILLEN

Overeenkomstig artikel 14 van de Europese verordening 524/2013 van 21 mei 2013 betreffende de onlinebeslechting van consumentengeschillen, deelt ECCO NOVA hier de link naar het online platform voor geschillenbeslechting (RLL) : http://ec.europa.eu/odr.

ARTIKEL 27 – BEVOEGDE RECHTBANKEN

Elk geschil, direct of indirect, met betrekking tot het gebruik van de Site voor het afsluiten, het uitvoeren of het interpreteren van Overeenkomsten die werden afgesloten via de Site valt onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Luik (België), Afdeling Luik, onder voorbehoud van de toepassing van het artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek en de rechten waarover die de Kandidaat-Investeerder of de Investeerder consument, indien van toepassing, beschikt op grond van meer beschermende bepalingen van zijn nationale wetgeving.