Algemene Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ECCO NOVA

UPDATE VAN 06/11/2023

ARTIKEL 1 – GEGEVENS

1.1. De website www.ecconova.com (de “Site”) is eigendom van en wordt beheerd door ECCO NOVA BVBA (“ECCO NOVA”), waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te Clos Chanmurly 13, 4000 Luik, geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer BE 0649.491.214.

ECCO NOVA is crowdfundingdienstverlener die via de Site een alternatief financieringsplatform aanbiedt dat is goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) overeenkomstig artikel 12 van de Verordening (EU) 2020/1503 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1129 en Richtlijn (EU) 2019/1937 (hierna de "Verordening"). De contactgegevens van de FSMA zijn als volgt: Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel.: +32(0)2 220 52 11, fax: +32(0)2 220 52 75, website: www.fsma.be.

1.2. ECCO NOVA kan worden gecontacteerd via het bovenstaande postadres of via het hiervoor bestemde contactformulier op de website www.ecconova.com/contact of op het volgende e-mailadres: info@ecconova.com

1.3. ECCO NOVA biedt via de Site een crowdfundingplatform aan om de ontwikkeling van crowdfundingprojecten (hierna de “Projecten”) te vergemakkelijken in de sectoren van de energieproductie en energie-efficiëntie, waaronder ook energie-efficiënt vastgoed, en/of sectoren met een duurzaam doel, door belanghebbenden in deze sectoren een participatieve financieringsoplossing aan te bieden. ECCO NOVA brengt via dit platform bijgevolg enerzijds ondernemers samen die geld willen lenen om hun bedrijf te financieren (hierna de “Projecteigenaren”) voor een vastgelegd maximumbedrag (hierna de “Fondsenwerving”), en anderzijds mensen die willen beleggen volgens de verschillende mogelijkheden die daartoe worden aangeboden door Ecco Nova (hierna “Kandidaat-Beleggers” of “Beleggers”).

1.4. ECCO NOVA heeft een special purpose vehicle opgericht overeenkomstig artikel 2,.1 q) van de Verordening en artikel 4 van de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën (hierna “Crowdfundingwet”). Dit special purpose vehicle is de BV ECCO NOVA FINANCE. Het betreft een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te Clos Chanmurly 13, 4000 Luik, geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemers onder het nummer 0758.437.654. ECCO NOVA FINANCE wordt beheerd en bestuurd door ECCO NOVA en vormt de tussenschakel tussen de Projecteigenaren en de Beleggers bij de betrokken Fondsenwervingen.  

Voor iedere Fondsenwerving waarbij ECCO NOVA FINANCE tussenkomt, wordt er een compartiment opgericht binnen het vermogen van het special purpose vehicle ECCO NOVA FINANCE, zoals vereist door artikel 4 van de Crowdfundingwet, waarbij elk compartiment ook een special purpose entity vormt. Iedere financiering die door ECCO NOVA FINANCE wordt toegekend aan een Projecteigenaar wordt daarom ondergebracht in een afzonderlijk compartiment binnen het vermogen van het vehikel ECCO NOVA FINANCE, waaraan een speciaal voor dit doel geopende rekening zal worden gekoppeld en die onderworpen is aan een aparte boekhoudkundige behandeling per compartiment. Dit betekent in het bijzonder dat in afwijking van de artikels 3.35 en 3.36 van het Burgerlijk Wetboek enkel de activa die zijn ondergebracht in het compartiment met betrekking tot de Projecteigenaar zullen worden toegewezen aan de uitvoering door de Projecteigenaar van zijn verplichtingen ten aanzien van de Beleggers en de rechten van de schuldeisers wier vorderingen zijn ontstaan naar aanleiding van de oprichting, de werking of de vereffening van dit compartiment, met uitsluiting van de overige activa van ECCO NOVA FINANCE en, in het bijzonder, van de andere compartimenten.

1.5. Afhankelijk van de verschillende beleggingsmogelijkheden die ECCO NOVA biedt, zullen Kandidaat-Beleggers die het Project van een Projecteigenaar willen financieren, dit kunnen doen door een overeenkomst (hierna de "Overeenkomst") aan te gaan, hetzij rechtstreeks met de Projecteigenaar, hetzij met ECCO NOVA FINANCE.

Voor elke door ECCO NOVA voorgestelde Fondsenwerving zal ECCO NOVA Kandidaat-Beleggers voorzien van een blad met essentiële beleggingsinformatie (hierna het "Informatieblad") waarin het type operatie dat wordt beoogd, de details ervan en de voorwaarden van de te sluiten Overeenkomst worden uiteengezet.

Afsluiten van een Overeenkomst rechtstreeks tussen de Belegger en de Projecteigenaar

Wanneer er rechtstreeks een Overeenkomst wordt aangegaan tussen de Belegger en de Projecteigenaar, zal de Overeenkomst betrekking kunnen hebben op de verstrekking van een lening aan de Projecteigenaar, of op het rechtstreeks verwerven van aandelen in de Projecteigenaar en daarmee het verwerven van een belang in het kapitaal van de Projecteigenaar. In het laatste geval behouden de Beleggers de aldus verkregen aandelen en worden zij persoonlijk aandeelhouder van de Projecteigenaar. 

Afsluiten van een Overeenkomst tussen de Belegger en ECCO NOVA

Wanneer er een Overeenkomst wordt gesloten tussen de Beleggers en ECCO NOVA FINANCE, zullen de Beleggers aan deze laatste het bedrag lenen dat zij van plan zijn te besteden aan de financiering van het Project van de Projecteigenaar en zullen zij in ruil daarvoor obligaties uitgegeven door ECCO NOVA FINANCE ontvangen (hierna de "Obligaties") in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Op die manier worden Investeerders obligatiehouders.


Om de vertegenwoordiging van de Obligatiehouders te vergemakkelijken, kan een Vertegenwoordiger van de Obligatiehouders (hierna de "Vertegenwoordiger van de Obligatiehouders") worden aangesteld, in overeenstemming met artikel 5:51 van het WVV.

Binnen de grenzen van artikels 1984 tot 2010 van het voormalige Burgerlijk Wetboek, zal deze Vertegenwoordiger bijgevolg alle

Obligatiehouders kunnen binden ten opzichte van derden en verslag aan hen uitbrengen in overeenstemming met de regels uiteengezet in het benoemingsbesluit. In het bijzonder zal hij de Obligatiehouders mogen vertegenwoordigen in insolventieprocedures, in geval van beslaglegging of in elk ander geval van gelijkgerechtigdheid, waarbij hij optreedt in hun naam maar voor rekening van de Obligatiehouders, zonder hun identiteit bekend te maken. 

De Vertegenwoordiger van de Obligatiehouders kan desgevallend ook optreden in eigen naam, maar voor rekening van de Obligatiehouders, als begunstigde van de voorrechten of zekerheden die als garantie dienen voor de Obligatielening. 

De bevoegdheden van de Vertegenwoordiger van de Obligatiehouders zullen in elk geval worden bepaald in het benoemingsbesluit.

De algemene vergadering van Obligatiehouders kan de Vertegenwoordiger van de Obligatiehouders op elk moment afzetten, op voorwaarde dat ze tegelijkertijd één of meer nieuwe vertegenwoordigers aanstelt. De algemene vergadering van Obligatiehouders zal in dergelijk geval beraadslagen en beslissen in overeenstemming met artikel 5:115 van het WVV.

Zodra de Fondsenwerving is afgerond, zal ofwel een lening worden verstrekt door ECCO NOVA FINANCE aan de Projecteigenaar voor een bedrag gelijk aan het totaal van de bedragen die door ECCO NOVA FINANCE zijn geïnd van de Beleggers die in het kader van deze Fondsenwerving hebben geïnvesteerd, ofwel het bedrag dat tijdens de Fondsenwerving is geïnd, worden aangewend voor de verwerving door ECCO NOVA FINANCE van aandelen in de Projecteigenaar en dus voor een deelneming door ECCO NOVA FINANCE in het kapitaal van deze laatste.

Voor elke Fondsenwerving die via ECCO NOVA FINANCE wordt uitgevoerd, wordt binnen ECCO NOVA FINANCE een special purpose entity, d.w.z. een compartiment, opgericht. Alle bedragen die tijdens de Fondsenwerving van de Beleggers worden opgehaald, worden ondergebracht in deze special purpose entity, die de Projecteigenaar zal financieren en ofwel houder zal zijn van de aandelen van de Projecteigenaar, ofwel van de schuldvordering die voortvloeit uit de lening die aan de Projecteigenaar is verstrekt.

De roerende inkomsten (dividenden en vermogenswinsten in het geval van aandelen en rente in het geval van leningen) verkregen door ECCO NOVA FINANCE uit hoofde van de aan de Projecteigenaar verstrekte financiering zullen vervolgens worden overgemaakt aan de Beleggers in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomsten.

In het geval dat ECCO NOVA FINANCE een belang verwerft in het kapitaal van de Projecteigenaar, worden de Beleggers die Obligaties houden geen aandeelhouders van de Projecteigenaar en hebben zij dus niet de rechten die verbonden zijn aan de aandelen van de Projecteigenaar (recht om deel te nemen aan de algemene vergadering, stemrecht, recht op dividenden, enz.). Het blad met essentiële beleggingsinformatie en de Overeenkomst zullen echter bepalen dat de Projecteigenaar bepaalde beslissingen niet mag nemen zonder eerst de goedkeuring van ECCO NOVA FINANCE te hebben verkregen.

ARTIKEL 2 – TOEGANG TOT DE WEBSITE – REGISTRATIE

2.1. De toegang tot de startpagina en de inhoud van de website is gratis zonder dat u zich daar vooraf voor moet inschrijven. Bepaalde pagina’s van de website, zoals die met betrekking tot de Projecteigenaren, toekomstige Fondsenwervingen en het effectief afsluiten van een Overeenkomst zijn echter voorbehouden voor personen die zich eerder op de Site hebben geregistreerd en bijgevolg de status van Kandidaat-Belegger hebben verworden. 

2.2. De registratie op de Site als Kandidaat-Belegger houdt in dat u deze Algemene Voorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) voorafgaand hebt gelezen en ze zonder voorbehoud heeft aanvaard. De Voorwaarden bevatten de gebruiksvoorwaarden van de Site en de crowdfundingdiensten aangeboden door ECCO NOVA. Vooraleer de registratie te valideren, wordt de Kandidaat-Belegger gevraagd om te bevestigen dat hij effectief kennis heeft genomen van de voorwaarden en deze accepteert, tenzij hij anders kan bewijzen. Van zodra de registratie op de Site voltooid is, ontvangt de Kandidaat-Belegger een exemplaar van de Voorwaarden per e-mail en in pdf-formaat. 

2.3. De registratie op de Site betekent ook dat men meerderjarig is en de juridische handelsbekwaamheid heeft om overeenkomsten te sluiten. 

2.4. ECCO NOVA kan de Voorwaarden te allen tijde wijzigen en aanpassen om: 

a) ze te laten voldoen aan de geldende, of ter goedkeuring in behandeling zijnde, wettelijke of regelgevende bepalingen waaraan zij onderworpen is ;

b) ze in overeenstemming te brengen met elke beslissing van een rechterlijke of arbitrale rechtbank, of uitgevaardigd door een andere bevoegde autoriteit en waarvan de beslissingen bindend zijn voor haar; 

c) eventuele materiaalfouten te verbeteren.

2.5. Onverminderd de toepasselijke wet- en regelgeving zal ECCO NOVA iedere wijziging en/of aanpassing van de Voorwaarden, haar tarieven of iedere andere regel met betrekking tot het gebruik van de Site melden aan de Kandidaat-Beleggers en aan de Beleggers via een bericht op de Site, en dit uiterlijk 15 dagen vóór de inwerkingtreding van de wijziging of aanpassing in kwestie. 

In het geval dat de aanpassing of wijziging die ECCO NOVA wilt aanbrengen zou resulteren in een aanzienlijke wijziging in de verplichtingen van de Kandidaat-Beleggers en de Beleggers of een aanzienlijke impact heeft op de operationele procedures van de Site, zal deze kennisgeving worden verdubbeld met een e-mail gericht aan de Kandidaat-Beleggers en de Beleggers op het e-mailadres dat ze tijdens de registratie hebben verstrekt. 

De Kandidaat-Belegger of Belegger die niet wenst in te stemmen met de aangebrachte wijzigingen blijft vrij om zijn account op de Site te verwijderen, overeenkomstig artikel 17.

ARTIKEL 3 – VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

3.1. Elke Kandidaat-Belegger en Belegger verbindt zich ertoe:

3.2. Elke Kandidaat-Belegger en Belegger verbindt zich ertoe om gegevens te communiceren en te gebruiken die:

3.3. De Kandidaat-Beleggers en Beleggers waarborgen de vertrouwelijkheid van hun gebruikersnaam en wachtwoord. Zij houden de informatie in hun account altijd up-to-date.

ARTIKEL 4 – BEPERKING VAN DE TOEGANG TOT DE SITE 

4.1. ECCO NOVA behoudt zich het recht voor om aan elke internetgebruiker, Kandidaat-Belegger of Belegger de toegang tot de volledige Site, of een gedeelte ervan, te ontzeggen die, zonder dat dit een exhaustieve opsomming is :

4.2. ECCO NOVA behoudt zich eveneens het recht voor om deze personen te vervolgen en een schadevergoeding te eisen voor de schade die haar werd toegebracht.

ARTIKEL 5 – ACTIVITEITEN VAN ECCO NOVA EN ECCO NOVA FINANCE 

5.1. ECCO NOVA baat via haar Site een crowdfundingplatform uit voor de levering van crowdfundingdiensten In de Europese Unie in de zin van artikel 2.1 a) van de Verordening.

5.2. ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE verlenen geen beleggingsdiensten of beleggingsadvies en verrichten geen beleggingsactiviteiten op grond van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

5.3. ECCO NOVA verbiedt het ontvangen of bewaren van fondsen in contanten of op rekening, of financiële producten van Beleggers of om zich in een debetpositie te bevinden ten opzichte van Beleggers. ECCO NOVA mag geen mandaat of volmacht hebben op de rekeningen van Beleggers.

ARTIKEL 6 – PROCEDURE VOOR DE SELECTIE VAN PROJECTEIGENAREN - MIDDELENVERPLICHTING VAN ECCO NOVA 

6.1. ECCO NOVA selecteert de Projecteigenaren op basis van de duurzaamheid van hun project, verschillende criteria met betrekking tot hun winstgevendheid en solvabiliteit en hun toekomstige groei- en ontwikkelingsperspectieven.

ECCO NOVA beschikt over een selectiecommissie die verantwoordelijk is voor het bestuderen van de aan haar voorgelegde dossiers om de levensvatbaarheid van de voorgelegde projecten te beoordelen op basis van objectieve criteria (zoals het interne rendement (IRR), de mogelijkheid om de voorgestelde kredieten terug te betalen, het technische risico of de solvabiliteit van de Projecteigenaar), en stelt alle middelen ter beschikking om Projecteigenaren te selecteren waarvan het dossier serieus blijkt. De aandacht van (Kandidaat-) Beleggers wordt echter uitdrukkelijk gevestigd op het feit dat de meeste Projecteigenaren start-ups zijn die hun bedrijf willen financieren. Het risico is dus hoger in vergelijking met bedrijven die op een gereglementeerde of niet-beursgenoteerde markt zijn genoteerd maar al langer bestaan.

6.2. Bij de voorstelling van de Projecteigenaren op de Site, beperkt ECCO NOVA zich tot het geven van advies over de projecten met een duurzaam karakter van de betrokken Projecteigenaren, evenwel zonder dat het advies van ECCO NOVA op geen enkele wijze beleggingsadvies kan vormen.

6.3. ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE nemen in elk geval alleen verplichtingen van middelen aan, en niet van resultaat.

ARTIKEL 7 – WERKING VAN DE SITE – AFSLUITEN VAN EEN OVEREENKOMST

7.1. Elke Projecteigenaar bepaalt een maximumbedrag voor de “Fondsenwerving” en de maximale termijn waarbinnen deze Fondsenwerving moet worden behaald (“de Inschrijvingsperiode”).

Precontractuele bedenktijd

De voorwaarden van de Fondsenwerving blijven bindend voor de Projecteigenaar vanaf het moment dat de Fondsenwerving is gepubliceerd op de website tot de vroegste van de volgende twee data:

a) de vervaldatum van de Inschrijvingsperiode die door ECCO NOVA wordt aangekondigd wanneer de Fondsenwerving op de site wordt gepubliceerd; of

b) de datum waarop het bedrag van de Fondsenwerving is bereikt of, indien een financieringsmarge is voorzien, wanneer de maximale financieringsdoelstelling is bereikt.

De Kandidaat-Belegger beschikt over een precontractuele bedenktijd. Tijdens deze bedenktijd is hij te allen tijde gerechtigd om zijn beleggingsaanbod of blijk van interesse in de betreffende Fondsenwerving in te trekken zonder dat hij zijn intrekking hoeft te rechtvaardigen en hij hiervan enig nadeel ondervindt. 

Deze bedenktijd gaat in op het moment dat de niet-ervaren Kandidaat-Belegger het beleggingsaanbod doet of de blijk van belangstelling hierin uit en verstrijkt na vier kalenderdagen. Onmiddellijk na ontvangst van het beleggingsaanbod of de blijk van belangstelling van de niet-ervaren Kandidaat-Belegger zal ECCO NOVA de niet-ervaren Kandidaat-Belegger op de hoogte brengen van het ingaan van de precontractuele bedenktijd.

 

Om gebruik te maken van hun recht om hun belegging terug te trekken, dienen niet-ervaren Kandidaat-Beleggers een e-mail te sturen naar ECCO NOVA waarin zij op ondubbelzinnige wijze hun wens om zich terug te trekken kenbaar maken, naar het volgende e-mailadres: invest@ecconova.com. De kennisgeving door de Belegger aan ECCO NOVA van zijn wens om zich terug te trekken is ook geldig ten aanzien van ECCO NOVA FINANCE of de Projecteigenaar met betrekking tot de met ECCO NOVA FINANCE of de Projecteigenaar gesloten Overeenkomst.

Kennistest en simulatie van het vermogen om verliezen te dragen

7.2. Alvorens een niet-ervaren Kandidaat-Belegger toegang te verlenen tot het gedeelte van de Site waarop de lopende Fondsenwervingen worden gepresenteerd en een Overeenkomst te kunnen aangaan, dient ECCO NOVA op grond van artikel 21 van de Verordening te beoordelen of de diensten die op de Site worden aangeboden voor hem geschikt zijn. Hiertoe zal ECCO NOVA de niet-ervaren Kandidaat-Belegger vragen om informatie te verstrekken over zijn ervaring, beleggingsdoelstellingen, financiële situatie en basiskennis van de risico's die inherent zijn aan beleggingen in het algemeen en aan investeringen in de soorten beleggingen die op de site worden aangeboden in het bijzonder.

Deze beoordeling zal vervolgens elke twee jaar door ECCO NOVA worden getoetst.

ECCO NOVA zal de niet-ervaren Kandidaat-belegger ook verzoeken een simulatie uit te voeren van zijn vermogen om verliezen te dragen, om de geschiktheid na te gaan van de crowdfundingdiensten die ECCO NOVA aanbiedt aan de niet-ervaren Kandidaat-belegger.

Deze simulatie zal vervolgens jaarlijks door ECCO NOVA worden beoordeeld.

Wanneer de niet-ervaren Kandidaat-Belegger de vereiste informatie niet aan ECO NOVA verstrekt, of indien ECCO NOVA op basis van de ontvangen informatie van mening is dat zijn kennis, vaardigheden of ervaring ontoereikend zijn, zal ECCO NOVA de niet-ervaren Kandidaat-Belegger informeren dat de aangeboden diensten ongeschikt kunnen zijn en hem waarschuwen voor de risico's, met name het risico op het volledige verlies van het belegde kapitaal. ECCO NOVA zal de niet-ervaren Kandidaat-Belegger verzoeken uitdrukkelijk te verklaren dat hij deze waarschuwing heeft ontvangen en begrepen.

Bedrag van de Fondsenwerving – Plafond

7.4. Elke Fondsenwerving wordt geplafonneerd zodat het vastgelegde bedrag niet overschreden kan worden. Van zodra de Fondsenwerving behaald is, wordt de Inschrijvingsperiode automatisch beëindigd, eventueel voortijdig en onder voorbehoud van een verlenging van de Inschrijvingsperiode die ECCO NOVA zou moeten implementeren vanwege het mogelijke verzuim van één of meerdere Beleggers. ECCO NOVA, ECCO NOVA FINANCE en de Projecteigenaar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vervroegde afsluiting van de Inschrijvingsperiode voor een Fondsenwerving aangezien de deelname aan een Fondsenwerving door het afsluiten van een Overeenkomst per definitie beperkt is en het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt” van toepassing is.

Afsluiten van de Overeenkomst 

7.5. Afhankelijk van het type Fondsenwerving dat wordt voorgesteld door ECCO NOVA, kunnen Kandidaat-Beleggers die een Project van een Projecteigenaar willen financieren dit doen door een Overeenkomst te sluiten, hetzij rechtstreeks met de Projecteigenaar, hetzij met ECCO NOVA FINANCE, zoals wordt toegelicht in artikel 1.5. 

In beide gevallen wordt de Overeenkomst gesloten via de Site, rechtstreeks tussen de Kandidaat-Belegger - die vervolgens Belegger wordt - en de Projecteigenaar of ECCO NOVA FINANCE, zonder dat ECCO NOVA partij is bij deze Overeenkomst. De Overeenkomst moet betrekking hebben op een minimum geleend bedrag van € 50, met dien verstande dat dit minimumbedrag voor bepaalde Fondsenwervingen hoger kan zijn.

7.6. De persoonsgegevens van de Kandidaat-Beleggers, zoals opgenomen in zijn account, alsook het bedrag van de door de Kandidaat-Belegger gewenste Inschrijving worden door ECCO NOVA gebruikt voor het voltooien van de Overeenkomst voor de Fondsenwerving waarvoor de Kandidaat-Belegger zich wilt inschrijven. De Overeenkomst bevat de verplichtingen van beide partijen en met name de volledige voorwaarden voor de terugbetaling van het belegde bedrag.

7.7. Na het afsluiten van de Overeenkomst, ontvangt de Belegger een e-mail waarin de goede afsluiting van de Overeenkomst wordt bevestigd – deze is dan beschikbaar in zijn gebruikersaccount – alsook alle noodzakelijke instructies voor het uitvoeren van de betaling van het contractueel vastgelegde bedrag, afhankelijk van de Fondsenwerving: 

De betaling moet gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst. Zodra de betaling werd uitgevoerd door de Belegger, wordt een kopie van de Overeenkomst per e-mail gestuurd naar de Belegger door ECCO NOVA.

De contractuele relatie tussen de Belegger en ECCO NOVA FINANCE of tussen de Belegger en de Projecteigenaar valt onder de Overeenkomst en deze Voorwaarden.

Opschortende voorwaarden

7.8. De Overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de Fondsenwerving plaatsvindt binnen de Inschrijvingsperiode die, indien van toepassing, kan worden verlengd indien dit voorzien is. De Fondsenwerving kan in sommige gevallen ook enkel betrekking hebben op een indicatief bedrag dat, indien dit niet bereikt is, niet leidt tot de niet-uitvoering van de Overeenkomst na afloop van de Inschrijvingsperiode. In dat geval is er geen opschortende voorwaarde voor de afsluiting van de Overeenkomst.

Bovendien worden alle Overeenkomsten die via de Site worden gesloten, gesloten onder de opschortende voorwaarde dat het sluiten ervan geen overinschrijving inhoudt, d.w.z. dat het bedrag van de belegging die zij aangaan niet hoger is dan het bedrag van de Fondsenwerving dat door de Projecteigenaar werd vastgesteld. In geval van overinschrijving worden de betrokken Overeenkomsten als nietig beschouwd en worden de bedragen die door de Belegger zouden zijn betaald, met inbegrip van de in artikel 11.3 bedoelde administratieve kosten, terugbetaald. De betrokken Overeenkomsten zullen worden vastgesteld in volgorde van afsluiting, met toepassing van het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

7.9. Tijdens de Inschrijvingsperiode blijven de betaalde bedragen geblokkeerd bij ECCO NOVA of iMONEYTRANS CORPORATE. Aan het einde van de, eventueel verlengde, Inschrijvingsperiode, wordt ofwel de Fondsenwerving behaald (of als zodanig beschouwd indien het bedrag indicatief is) en worden de fondsen door ECCO NOVA FINANCE of door iMONEYTRANS CORPORATE betaald aan de Projecteigenaar, ofwel wordt de Fondsenwerving niet behaald en worden de fondsen door ECCO NOVA FINANCE of door iMONEYTRANS CORPORATE terugbetaald aan de Beleggers binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van het einde van de Inschrijvingsperiode.

ARTIKEL 8 – TERUGBETALING IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN DIE RECHTSTREEKS TUSSEN DE BELEGGER EN DE PROJECTEIGENAAR ZIJN GESLOTEN 

8.1. De betalingen van de verschuldigde bedragen door de Projecteigenaar aan de Belegger gebeuren ofwel rechtstreeks door de Projecteigenaar, ofwel via iMONEYTRANS CORPORATE, en gebeuren in overeenstemming met de termijnen die werden vastgelegd in de Overeenkomst, na aftrek, indien van toepassing, van de roerende voorheffing, zonder dat de fondsen op enig moment via de activa van ECCO NOVA gaan. 

8.2. Elke betaling zal gebeuren door middel van een bankoverschrijving naar de bankrekening die de Belegger heeft vermeld in zijn gebruikersaccount. Als het onmogelijk blijkt te zijn om de betaling uit te voeren, bijvoorbeeld door de blokkering of afsluiting van de rekening van de Belegger, blijven de fondsen die toebehoren aan de Belegger in afwachting van de terugbetaling op de rekening staan van iMONEYTRANS CORPORATE of de Projecteigenaar. 

8.3. ECCO NOVA zal een e-mail sturen naar de Belegger, op het e-mailadres en het postadres dat de Belegger bij het afsluiten van de Overeenkomst heeft opgegeven, waarin de Belegger wordt uitgenodigd om zijn nieuwe bankgegevens te verstrekken. Indien de Belegger niet reageert binnen een maand na de eerste mailing, wordt een tweede e-mail en een aangetekende brief gestuurd naar de Belegger. Per aangetekende brief zal er echter een forfaitair bedrag van € 20 worden afgetrokken van het aan de Belegger verschuldigde bedrag om de aanmanings- en beheerskosten te dekken. Dit bedrag van € 20 zal ook van toepassing zijn op ECCO NOVA indien deze in gebreke blijft bij het nakomen van haar verplichtingen ten aanzien van de Belegger en dus consument (zoals consument wordt bedoeld in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek van economisch recht). Bovendien zullen eventuele bankkosten in mindering worden gebracht van de uit te voeren betaling. 

ARTIKEL 9 – TERUGBETALING IN HET KADER VAN OVEREENKOMSTEN DIE ZIJN GESLOTEN TUSSEN DE BELEGGER EN ECCO NOVA FINANCE

Terugbetaling – Roerende voorheffing

9.1. De Projecteigenaar zal de betaling uitvoeren van de verschuldigde bedragen aan ECCO NOVA FINANCE overeenkomstig de contractueel overeengekomen termijnen. ECCO NOVA FINANCE zal vervolgens de betaling uitvoeren van de bedragen die contractueel zijn overeengekomen met de Beleggers, na aftrek van de roerende voorheffing, indien van toepassing, zonder dat de fondsen op enig moment via de activa van ECCO NOVA gaan. 

Elke betaling zal gebeuren door middel van een bankoverschrijving naar de bankrekening die de Belegger heeft vermeld in zijn gebruikersaccount. Als het onmogelijk blijkt te zijn om de betaling uit te voeren, bijvoorbeeld door de blokkering of afsluiting van de rekening van de Belegger, blijven de fondsen die toebehoren aan de Belegger in afwachting van de betaling op de rekening staan van ECCO NOVA FINANCE. 

ECCO NOVA zal een e-mail sturen naar de Belegger, op het e-mailadres en het postadres dat de Belegger bij het afsluiten van de Overeenkomst heeft opgegeven, waarin de Belegger wordt uitgenodigd om zijn nieuwe bankgegevens te verstrekken. Indien de Belegger niet reageert binnen een maand na de eerste mailing, wordt een tweede e-mail en een aangetekende brief gestuurd naar de Belegger. Per aangetekende brief zal er echter een forfaitair bedrag van € 20 worden afgetrokken van het bedrag dat aan de Belegger moet worden terugbetaald om de aanmanings- en beheerskosten te dekken. Dit bedrag van € 20 zal ook van toepassing zijn op ECCO NOVA indien deze in gebreke blijft bij het nakomen van haar verplichtingen ten aanzien van de Belegger/consument. Bovendien zullen eventuele bankkosten in mindering worden gebracht van het terug te betalen bedrag.

Opschortende voorwaarde inzake de voorafgaande betaling aan ECCO NOVA FINANCE door de Projecteigenaar

9.2. De aandacht van (Kandidaat-) Beleggers wordt uitdrukkelijk gevestigd op het feit dat de betalingsverplichting van ECCO NOVA FINANCE in het kader van de Overeenkomst onderworpen is aan het nakomen door de Projecteigenaar van zijn verplichting om de contractueel overeengekomen bedragen aan ECCO NOVA FINANCE te storten en/of de ontvangst door ECCO NOVA FINANCE van het rendement op haar eigen belegging in de Projecteigenaar.

Bijgevolg zal ECCO NOVA FINANCE de betalingen aan de Beleggers in het kader van de Overeenkomst uitvoeren onder de opschortende voorwaarde dat zij de met de Projecteigenaar overeengekomen betalingstermijn(en) en/of het rendement van haar eigen belegging in de Projecteigenaar eerder heeft ontvangen, zonder dat de fondsen ooit via de activa van ECCO NOVA gaan. 

Bij niet-naleving van deze opschortende voorwaarde zal de betalingsverplichting van ECCO NOVA FINANCE bijgevolg tijdelijk of definitief worden opgeschort, zonder dat de Belegger de uitvoering ervan kan eisen. 

Aldus geldt het volgende:

 

 

Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling van de Projecteigenaar (leningen)

9.3. Met inachtneming van wat er is bepaald in artikels 9.1 en 9.1, wordt de terugbetaling van de aan de Belegger verschuldigde bedragen uitgevoerd door ECCO NOVA VINANCE overeenkomstig de Overeenkomst. 

De aandacht van de Beleggers wordt echter gevestigd op het feit dat de Overeenkomst tussen ECCO NOVA FINANCE en de Projecteigenaar een clausule inzake vervroegde aflossing kan bevatten. In dit geval zullen de informatie op de Site en het Informatieblad met betrekking tot de Fondsenwerving de Kandidaat-Beleggers informeren over het bestaan van deze mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing en de voorwaarden daarvan. Deze voorwaarden zullen ook worden opgenomen in de Overeenkomst. Het is ook waarschijnlijk dat de Projecteigenaar wettelijk het recht heeft om de aan ECCO NOVA FINANCE verschuldigde bedragen vervroegd terug te betalen krachtens de overeenkomst die is afgesloten tussen de Projecteigenaar en ECCO NOVA FINANCE. 

De Projecteigenaar die gebruik wil maken van de mogelijkheid tot vervroegde aflossing, moet daarvoor uiterlijk één maand voor de maandelijkse verjaardag van de terbeschikkingstelling van de fondsen waarop de vervroegde aflossing betrekking heeft, een aangetekende brief sturen aan ECCO NOVA FINANCE, waarbij een kopie ter informatie aan ECCO NOVA wordt voorbehouden, en waarbij de poststempel dienst als bewijs. 

Volgend op de uitvoering van deze mogelijkheid tot vervroegde aflossing, is de Projecteigenaar aan ECCO NOVA FINANCE het schuldsaldo – geheel of gedeeltelijk (afhankelijk of de vervroegde aflossing geheel of gedeeltelijk is) – van de lening verschuldigd op de maandelijkse verjaardag van de terbeschikkingstelling van de geleende fondsen waarop de vervroegde aflossing betrekking heeft, in overeenstemming met de aflossingstabel. 

De Projecteigenaar kan bovendien een wederbeleggingsvergoeding verschuldigd zijn aan ECCO NOVA FINANCE, die wordt berekend op het bedrag dat is terugbetaald tegen de rentevoet die is vastgesteld in de met ECCO NOVA FINANCE gesloten Overeenkomst, overeenkomstig artikel 1907bis van het voormalige Burgerlijk Wetboek.

De uitvoering door de Projecteigenaar van deze mogelijkheid tot gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing zal leiden tot de terugbetaling, door ECCO NOVA FINANCE, van het resterend verschuldigd saldo - geheel of gedeeltelijk (naargelang de vervroegde aflossing geheel of gedeeltelijk is) - aan de Beleggers krachtens de Obligaties en de betaling van de herinvesteringsvergoeding, eventueel voorzien in de overeenkomst, zodra ECCO NOVA FINANCE van de Projecteigenaar de vervroegde terugbetaling - geheel of gedeeltelijk - heeft ontvangen van de lening die zij hem heeft toegekend en de eventuele verschuldigde herinvesteringsvergoeding.

Wanbetaling door de Projecteigenaar - Oninbare vordering (lening)

9.4. Indien de Projecteigenaar een contractueel overeengekomen betalingstermijn geheel of gedeeltelijk niet nakomt, wordt de contractuele rentevoet, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met 0,5 punten, en dit voor de hele duur van de vertraging en totdat de betalingsvertraging volledig is weggewerkt. 

Deze verhoging van de rentevoet geldt ook in geval van een verbeuring van de termijn, ongeacht de omstandigheden die tot het verbeuren van de termijn hebben geleid. De aldus door de Projecteigenaar aan ECCO NOVA FINANCE betaalde vertragingsrente zal aan de Beleggers worden doorberekend als onderdeel van de betalingen aan hen door ECCO NOVA FINANCE krachtens de uitgegeven Obligaties.

Indien de Projecteigenaar in gebreke blijft met de terugbetaling van een volledige of gedeeltelijke contractueel overeengekomen betalingstermijn, en indien de achterstand niet volledig is weggewerkt binnen een maand nadat ECCO NOVA FINANCE een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de Projecteigenaar heeft gestuurd, heeft ECCO NOVA FINANCE het recht om de aan de Projecteigenaar verstrekte lening te beëindigen. Deze opzegging wordt door ECCO NOVA FINANCE meegedeeld aan de Projecteigenaar per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, en treedt in werking op de datum van deze opzeggingsbrief. Na deze beëindiging verliest de Projecteigenaar de looptijd van de hem door ECCO NOVA FINANCE verstrekte lening en is hij verplicht om aan ECCO NOVA FINANCE het volledige uitstaande saldo terug te betalen, in kapitaal en rente. 

ECCO NOVA FINANCE heeft nog steeds het recht om de aan de Projecteigenaar verstrekte lening te beëindigen in geval van niet-nakoming door de Projecteigenaar en/of door de perso(o)n(en) die zich ten gunste van ECCO NOVA heeft (hebben) garant gesteld voor één of meer van de op hem/haar rustende verplichtingen jegens ECCO NOVA en/of ECCO NOVA FINANCE.

ECCO NOVA FINANCE kan in de volgende gevallen nog gebruik maken van dit opzeggingsrecht :

9.5. Indien de looptijd van de tussen ECCO NOVA FINANCE en de Projecteigenaar gesloten Overeenkomst verstrijkt, heeft ECCO NOVA FINANCE het discretionaire recht om de haar ter beschikking staande garantie(s) te realiseren, al dan niet een juridische procedure te starten om haar schuldvordering tegenover de Projecteigenaar te innen, alle rechtsmiddelen die haar ter beschikking staan voor de gegeven beslissing aan te wenden, hetzij gewone of buitengewone, en, in voorkomend geval, de verkregen beslissing al dan niet uit te voeren alsmede alle conservatoire maatregelen te nemen die zij passend acht.

ECCO NOVA FINANCE blijft ook te allen tijde vrij om, indien zij het passender acht, de betrokken Beleggers voor te stellen om respijtperiodes toe te kennen aan de in gebreke blijvende Projecteigenaar en/of om met deze laatste in te stemmen met eventuele terugbetalingsvoorwaarden voor zijn schuld. 

Er zal geen rekening worden gehouden met een stem die niet is uitgebracht in overeenstemming met de voorwaarden en binnen de termijn die voor dit doel is vastgelegd in de uitnodiging die door ECCO NOVA FINANCE aan de betrokken Beleggers zal worden gestuurd. 

ECCO NOVA FINANCE blijft bovendien vrij om de uitvoering van elke maatregel die gericht is op het innen van haar schuldvordering bij de Projecteigenaar afhankelijk te stellen van het feit dat alle of een aanzienlijk deel van de Beleggers de kosten die daarvoor nodig zijn op zich nemen (deurwaarderskosten, advocatenkosten, gerechtskosten, …) en dit pro-rata het bedrag van hun eigen schuldvordering die onbetaald blijft als gevolg van het in gebreke blijven van de Projecteigenaar.

Daartoe zal ECCO NOVA FINANCE de betrokken Beleggers informeren over het bedrag waarmee hun aandeel in deze kosten kan worden geraamd. Het staat de Beleggers in ieder geval vrij om te weigeren deze kosten te betalen. Indien ECCO NOVA FINANCE niet over de nodige middelen beschikt om deze kosten te dekken, staat het haar vrij deze niet te maken. 

9.6.Indien de schuldvordering van ECCO NOVA FINANCE op de Projecteigenaar duidelijk oninbaar is, kan ECCO NOVA FINANCE, met name bij insolventie van de Projecteigenaar, het ontstaan van een concurrentiesituatie, enz. besluiten om in voorkomend geval deel te nemen aan de insolventieprocedure die zou worden geopend door de rechten uit te oefenen die zij kan doen gelden, en zal zij de betrokken Beleggers op de hoogte houden van het verloop van deze procedure. 

ARTIKEL 10 – BEWIJS

10.1. Gezien de digitale omgeving waarin de Overeenkomst wordt afgesloten, zal het bewijs van de Overeenkomsten voortvloeien uit de wil van de Belegger bij het aanvaarden van de Overeenkomst op de Site tijdens de online ondertekening. Deze zal worden bevestigd in een kopie van de Overeenkomst die in pdf-formaat per e-mail wordt gestuurd, vergezeld van een uitnodiging om het in de Overeenkomst voorziene bedrag te betalen, en dit zonder dat de Overeenkomst is opgemaakt in twee ondertekende exemplaren. 

10.2. De Belegger heeft steeds het recht om een kopie op te vragen van de Overeenkomst, ondertekend door de Projecteigenaren. Dit verzoek moet per e-mail worden geadresseerd aan ECCO NOVA op het volgende e-mailadres: invest@ecconova.com . Hieraan zal gevolg worden gegeven binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek door ECCO NOVA.

ARTIKEL 11 – VERGOEDING ECCO NOVA EN ECCO NOVA FINANCE – KOSTEN

11.1. De verschuldigde vergoeding aan ECCO NOVA, door de Projecteigenaren, varieert tussen 4 en 7% van het totale bedrag van de Fondsenwerving, met een minimum van 3.000 €. Deze vergoeding is volledig ten laste van de Projecteigenaren. Er wordt ook een aanvullende vergoeding in rekening gebracht aan de Projecteigenaren ter dekking van de administratieve kosten die inherent zijn aan de verdeling van de te betalen vergoedingen, indien zij hiervoor een beroep doen op ECCO NOVA.

11.2. Het gebruik van ECCO NOVA FINANCE als special purpose vehicle brengt geen kosten met zich mee, noch voor de Belegger noch voor de Projecteigenaar. ECCO NOVA zal ECCO NOVA FINANCE echter vergoeden voor alle verrichte diensten. 

11.3. De enige kosten die door de Beleggers worden gedragen en verschuldigd zijn aan ECCO NOVA FINANCE of aan ECCO NOVA zijn:

ARTIKEL 12 – INFORMATIE OVER DE RISICO’S

12.1. Om ervoor te zorgen dat de Belegger over alle nodige informatie beschikt die nodig is om een Overeenkomst af te sluiten met volledige kennis van zaken, stelt ECCO NOVA voor elke voorgestelde Fondsenwerving een blad met essentiële beleggingsinformatie opgesteld door de Projecteigenaar ter beschikking op haar Site in toepassing van artikel 23 van de Verordening en in naleving van wat deze bepaling voorschrijft. De inhoud ervan is correct, duidelijk en niet misleidend.

Het Informatieblad wordt aangeboden op een afzonderlijke, duurzame drager en bevat alle volgende informatie:

(*1)  Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 149)."

(*2)  Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels (PB L 84 van 26.3.1997, blz. 22).”

 

Het Informatieblad wordt vóór de opening van de Fondsenwerving meegedeeld aan de FSMA. Deze is echter niet gecontroleerd, noch goedgekeurd door de FSMA.

12.2. De aandacht van de Kandidaat-Beleggers wordt expliciet gevestigd op het feit dat het onderschrijven van een Fondsenwerving een gedeeltelijk risico oplevert. Het risico bestaat dat een deel of het geheel van het kapitaal geleend aan ECCO NOVA FINANCE of aan de Projecteigenaar en/of de verwachte roerende inkomsten niet wordt terugbetaald in geval van wanbetaling van een Projecteigenaar. De terugbetaling van het geleende kapitaal en de betaling van de roerende inkomsten zijn in feite rechtstreeks afhankelijk van de financiële situatie en met name de solvabiliteit van de Projecteigenaren gedurende de hele looptijd van de Overeenkomst. Dit gevaar staat volledig los van ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE.

Bovendien moet worden benadrukt dat, in het kader van het afsluiten van een Overeenkomst met ECCO NOVA FINANCE, het risico dat de Belegger neemt bij het sluiten van een dergelijke Overeenkomst in ieder geval beperkt is tot het verlies van een deel of het geheel van het kapitaal en de roerende inkomsten als gevolg van het in gebreke blijven van de Projecteigenaar, wat leidt tot de opschorting en, mogelijk, het wegvallen van de terugbetalingsverplichting van ECCO NOVA FINANCE ten aanzien van de Belegger. 

Dit geldt des te meer omdat de Beleggers geen participatie nemen in het kapitaal van ECCO NOVA FINANCE, dat is opgericht als een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en omdat zij als obligatiehouders geen houders zijn van rechten in onderliggende waarde van de Obligaties, tenzij de Overeenkomst anders bepaalt.

ECCO NOVA benadrukt nogmaals dat, hoewel zij al het mogelijk doet om de solvabiliteit van de Projecteigenaren te beoordelen en de meest betrouwbare informatie over hen en over de te financieren projecten door te geven in het Informatieblad, deze Projecteigenaren voornamelijk start-ups zijn die via de Fondsenwerving de in het Informatieblad behandelde projecten willen financieren. In vergelijking met bedrijven die genoteerd zijn op een gereguleerde of niet-beursgenoteerde markt met een langere levensduur, is het risico voor de Belegger veel groter om zijn volledig schuld, of een deel ervan, niet terugbetaald te krijgen.

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor toekomstige rendementen. Het is aan de (Kandidaat-) Belegger om zijn eigen analyse te maken van de Kandidaat-Projecteigenaar en, indien nodig, het advies in te winnen van een professionele beleggingsadviseur. Het advies van ECCO NOVA op de Site en/of in het Informatieblad is niet bedoeld om deze te vervangen, vooral omdat ECCO NOVA geen investeringsdiensten verleent.

ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE geven geen garanties en doen geen toezeggingen over de toekomstige prestaties of solvabiliteit van Projecteigenaren. Zoals reeds vermeld, is de rol van ECCO NOVA beperkt tot het samenbrengen van Kandidaat-Beleggers en Kandidaat-Projecteigenaren om de Kandidaat-Beleggers in staat te stellen om de Projecteigenaren rechtstreeks te financieren of via ECCO NOVA FINANCE.

12.3. Het sluiten van een Overeenkomst houdt ook in dat de Belegger, indien nodig, ermee instemt om te wachten tot het einde van de in de Overeenkomst voorziene termijn om het geleende kapitaal en alle roerende inkomsten te ontvangen. Het afsluiten van een Overeenkomst kan leiden tot een min of meer belangrijke en min of meer lange immobilisatie van belegde fondsen. ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE spelen geen rol op de secundaire markt.  

12.4. Door het aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden en na het slagen voor de kennistest en de simulatie van het vermogen om verliezen te dragen, die hij moest ondergaan in toepassing van artikel 7.2, verklaren de Kandidaat-Belegger en de Belegger dat zij volledig op de hoogte zijn gebracht van de voornoemde risico's en deze aanvaarden.

ARTIKEL 13 - AANSPRAKELIJKHEID

Beheer en gebruik van de Site

13.1. ECCO NOVA zal ervoor zorgen dat haar Site continu en ononderbroken toegankelijk wordt gemaakt voor Kandidaat-Beleggers en voor internetgebruikers in het algemeen. ECCO NOVA behoudt zich echter het recht voor om te allen tijde en zonder verwittiging de toegang tot de Site te onderbreken, met name om technische redenen, en daarom haar diensten op te schorten.

13.2. ECCO NOVA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadelijke gevolgen (bijvoorbeeld verlies van kans, tijdverlies, verlies van inkomsten enz.) die het gevolg kunnen zijn van deze onderbrekingen, behalve in geval van fraude of grove nalatigheid. Dit zal met name het geval zijn als de onderbreking van de toegang tot de Site plaatsvond tijdens een periode van Fondsenwerving en wanneer, als gevolg van deze onderbreking, een internetgebruiker of Kandidaat-Belegger werd verhinderd om deel te nemen aan de Fondsenwerving en bijgevolg een Overeenkomst af te sluiten.

13.3. ECCO NOVA is niet aansprakelijk voor fouten, weglatingen of onvolledigheid in de verstrekte informatie op de Site, behalve in geval van fraude, grove nalatigheid of in het geval van overmacht, het niet nakomen van een verplichting bestaande uit één van de belangrijkste diensten van het contract. In het geval dat de Site hyperlinks bevat naar inhoud van derden, kan ECCO NOVA bovendien de kwaliteit of nauwkeurigheid van die inhoud niet garanderen en is zij niet aansprakelijk voor het goedkeuren van die inhoud.

13.4. ECCO NOVA is niet verantwoordelijk voor het beheer door de Kandidaat-Beleggers en de Beleggers van hun gebruikersnaam en paswoord of het beheer van hun account.

Risico’s met betrekking tot de beleggingen

13.5. Gezien de risico’s waarvoor de Belegger is gewaarschuwd in het kader van artikel 12, en de controle van zijn kennis en vermogen om verliezen te dragen zoals vereist in artikel 7.2, kan ECCO NOVA en/of ECCO NOVA FINANCE niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade die de Belegger heeft geleden als gevolg van nalatigheid van de Projecteigenaar of schade die de Belegger heeft geleden in direct of indirect verband met de uitvoering, door ECCO NOVA en/of ECCO NOVA FINANCE, van zijn/hun verplichtingen jegens de Kandidaat-Belegger of de Beleggers, behalve in geval van fraude, grove nalatigheid, in geval van overmacht of schending van een verplichting van één van de belangrijkste diensten van het contract.

Maatregelen genomen door ECCO NOVA FINANCE in geval van wanbetaling door de Projecteigenaar

13.6. ECCO NOVA FINANCE beschikt over een discretionaire bevoegdheid om te overwegen of er al dan niet een juridische procedure moet worden aangespannen tegen de in gebreke blijvende Projecteigenaar, en om de Beleggers voor te stellen een gunstmaatregel toe te kennen, zoals beschreven in artikel 9.5. 

ECCO NOVA en/of ECCO NOVA FINANCE kunnen in dit verband niet aansprakelijk worden gesteld, behalve in geval van fraude, grove nalatigheid, behalve in geval van overmacht, voor de niet-nakoming van een verplichting die bestaat uit één van de belangrijkste diensten van het contract. 

Beperking van de aansprakelijkheid

13.7. In het geval dat de aansprakelijkheid van ECCO NOVA en/of ECCO NOVA FINANCE zou zijn ontstaan ondanks de hierboven vermelde veronderstellingen van beperking en vrijstelling van de aansprakelijkheid, zal deze in ieder geval beperkt worden tot het bedrag van de vergoeding die zij hebben ontvangen van respectievelijk de Projecteigenaar voor ECCO NOVA en van ECCO NOVA voor ECCO NOVA FINANCE.

Overmacht

13.8. ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen of de laattijdige uitvoering van één van hun verplichtingen wanneer deze schending het gevolg is van een geval van overmacht zoals wordt verstaan door de Belgische hoven en rechtbanken.

13.9. In geval van overmacht worden de contractuele verplichtingen van ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE opgeschort voor de duur van de overmacht, en worden de uitvoeringstermijnen ervan zo nodig verlengd met een periode die gelijk is aan de duur van de overmacht. Indien het geval van overmacht leidt tot een definitieve onmogelijkheid om aan de contractuele verplichtingen van ECCO NOVA en/of ECCO NOVA FINANCE te voldoen, zal/zullen zij daarvan worden vrijgesteld.

ARTIKEL 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM - PRIVACY

Intellectuele eigendomsrechten

14.1. De volledige inhoud van de Site, inclusief grafieken, logo’s, buttons, afbeeldingen, HTML-codes, gegevensverzameling en iconen – met uitzondering van advertenties en eigennamen – behoort tot de intellectuele eigendom van ECCO NOVA en is beschermd. Ook ECCO NOVA is een geregistreerd handelsmerk.

ECCO NOVA kan de extractie en/of hergebruik van het geheel of een aanzienlijke hoeveelheid van de inhoud van deze Site verbieden, zowel kwantitatief als kwalitatief. 

Sommige van de namen, onderscheidende tekens en logo’s op de Site zijn geregistreerde handelsmerken of handelsnamen die eigendom zijn van ECCO NOVA of derden. Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of gebruik van één van de beschermde elementen, of het geheel, van de ECCO NOVA site, in welke vorm en welke wijze dan ook, is ten strengste verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van ECCO NOVA. Verzoeken hieromtrent kunnen worden gericht aan info@ecconova.com

Elke internetgebruiker, Kandidaat-Belegger en Belegger verbindt zich ertoe om deze intellectuele eigendomsrechten te respecteren en de informatie op de Site, met inbegrip van de huidige Voorwaarden, niet te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te exploiteren of te wijzigen, in welke vorm en welke wijze dan ook. Bij gebrek aan een schriftelijke en voorafgaande toestemming, verleent ECCO NOVA in dit verband geen licentie.

Privacy

14.2. De Kandidaat-Beleggers en Beleggers erkennen dat alle informatie met betrekking tot Projecteigenaren, ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE vertrouwelijk zijn, tenzij duidelijk wordt aangegeven dat het om niet-vertrouwelijke informatie gaat of dat er kan worden aangetoond dat de informatie tot het publieke domein behoort.

ARTIKEL 15 – CONCURRENTIEBEDING

Elke (Kandidaat-) Belegger verbindt zich ertoe om, tijdens de duur van de registratie op de Site en gedurende een periode van één jaar na de registratie op de Site, geen directe of indirecte concurrentie aan te gaan met ECCO NOVA door diensten uit te voeren die vergelijkbaar zijn met de diensten die door ECCO NOVA worden aangeboden aan Projecteigenaren en die door ECCO NOVA direct of indirect (bijvoorbeeld via een tussenpersoon of rechtspersoon) worden aangeboden in België, Frankrijk, Nederland en Duitsland.

ARTIKEL 16 – TAAL

ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE zullen met de (Kandidaat-) Beleggers communiceren in het Frans en het Nederlands, de talen waarin de Voorwaarden (evenals het Privacybeleid, het Cookiebeleid en de Informatiebladen) zijn opgesteld. De Voorwaarden worden op verzoek schriftelijk of via een duurzame gegevensdrager gecommuniceerd, met name per e-mail en in pdf-formaat tijdens de registratie op de Site. Ze kunnen worden geconsulteerd, gekopieerd en afgedrukt door te klikken op de link in een voor dit doel bestemde versie: FR: https://www.ecconova.com/fr/cgu - NL: https://www.ecconova.com/nl/cgu

ARTIKEL 17 – BELEID INZAKE BELANGENVERSTRENGELING

ECCO NOVA zet zich in om belangenconflicten te voorkomen, met name door doeltreffende interne regels op te stellen.

ECCO NOVA neemt alle passende maatregelen om belangenconflicten te voorkomen, op te sporen, te beheren en openbaar te maken tussen enerzijds zichzelf, haar aandeelhouders, bestuurders en werknemers, of enige natuurlijke of rechtspersoon die met deze personen verbonden is door een zeggenschapsband in de zin van artikel 4, § 1, punt 35, onder b), van Richtlijn 2014/65/EU, en anderzijds haar cliënten, of tussen twee cliënten (ongeacht of deze cliënten Projecteigenaren of Beleggers zijn).

ECCO NOVA zal geen belang nemen in een crowdfundingaanbod dat wordt gedaan op haar crowdfundingplatform.

ECCO NOVA aanvaardt niet als Projecteigenaren: (i) haar aandeelhouders met 20% of meer van het aandelenkapitaal of stemrechten; (ii) haar bestuurders of werknemers; of (iii) enige natuurlijke of rechtspersoon die met deze aandeelhouders, bestuurders of werknemers verbonden is door een zeggenschapsband in de zin van artikel 4, § 1, punt 35, onder b), van Richtlijn 2014/65/EU.

In het geval dat ECCO NOVA een van de in de vorige paragraaf genoemde personen aanvaardt als Belegger in het kader van Fondsenwerving die wordt aangeboden op haar crowdfundingplatform, zal ECCO NOVA dit duidelijk aangeven op de website, met name door informatie te publiceren over de specifieke Projecten waarin zij beleggen. ECCO NOVA zal er ook voor zorgen dat de overeenkomsten die met deze Beleggers worden aangegaan onder dezelfde voorwaarden vallen als die welke gelden voor andere Beleggers en dat deze Beleggers geen voorkeursbehandeling of bevoorrechte toegang tot informatie genieten.

ECCO NOVA zal op de Site en op een duurzame manier aan de Projecteigenaren en de Beleggers de algemene aard en de bronnen van belangenconflicten bekendmaken, evenals de maatregelen die zijn genomen om deze te beperken. Deze openbaarmaking zal voldoende gedetailleerd zijn om de Projecteigenaren en Beleggers in staat te stellen een geïnformeerde beslissing te nemen over de crowdfundingdienst waarbij het belangenconflict zich heeft voorgedaan.

ECCO NOVA doet er alles aan om ervoor te zorgen dat haar partners, bestuurders en werknemers in loondienst of onafhankelijke medewerkers dezelfde verbintenissen aangaan.

ARTIKEL 18 – DUUR – RECHT VAN TERUGTREKKING

18.1. Het aanmaken van een account op de Site geldt voor onbepaalde tijd.

18.2. Kandidaat-Beleggers die nog geen Overeenkomst hebben gesloten via de Site, kunnen hun account op de Site en hun contractuele relatie met ECCO NOVA te allen tijde en zonder enige boete beëindigen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@ecconova.com.

De opzegging van het account op de Site en het einde van de contractuele relatie tussen de Kandidaat-Belegger en ECCO NOVA zijn uiterlijk 7 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de hierboven genoemde e-mail aan ECCO NOVA van kracht.

18.3. Een Belegger die reeds een Overeenkomst heeft afgesloten, heeft ook het recht om zijn account op de Site te beëindigen in dezelfde vormen als deze vermeld in artikel 18.2. Niettegenstaande deze opzegging, blijft de Belegger volledig gebonden door de Overeenkomst die hij heeft afgesloten en waarvan hij zich niet geldig heeft teruggetrokken overeenkomstig artikel 18.4 voor zover het een overeenkomst voor bepaalde tijd betreft, alsook door de desbetreffende bepalingen van deze Voorwaarden.

18.4. De Belegger heeft een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van het afsluiten van de Overeenkomst om zich terug te trekken uit de Overeenkomst die hij via de Site heeft afgesloten, en dit zonder een reden te hoeven geven en zonder een vergoeding te moeten betalen. Hiervoor moet de Belegger een e-mail sturen naar ECCO NOVA waar hij op niet-dubbelzinnige wijze zijn melding maakt van zijn bereidheid om zich terug te trekken, dit kan naar het volgende e-mailadres: invest@ecconova.com. De kennisgeving door de Belegger aan ECCO NOVA, van zijn bereidheid om zich terug te trekken, is ook van toepassing op ECCO NOVA FINANCE of de Projecteigenaar voor wat betreft de Overeenkomst gesloten met ECCO NOVA FINANCE of de Projecteigenaar, en dit binnen dezelfde periode van 14 kalenderdagen. 

Indien de Belegger binnen de genoemde termijn van 14 kalenderdagen al een betaling heeft verricht ter uitvoering van de Overeenkomst, wordt het betaalde bedrag hem zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen nadat ECCO NOVA de kennisgeving van de restitutie heeft ontvangen, teruggestort. De terugbetaling door ECCO NOVA FINANCE of iMONEYTRANS CORPORATE omvat ook de forfaitaire som van € 15 incl. btw, als bedoeld in artikel 11.3, en die overeenkomt met de administratieve abonnementskosten voor het dekken van de daadwerkelijke gemaakte bankkosten door ECCO NOVA FINANCE of ECCO NOVA.

ARTIKEL 19 – FISCALITEIT

19.1. De aandacht van de Kandidaat-Belegger wordt gevestigd op het feit dat de roerende inkomsten (rente, dividenden, meerwaarde) die worden gecommuniceerd op de Site en voorzien in de Overeenkomst, bruto zijn. Ze moeten bijgevolg worden beschouwd met inachtneming van de eventuele inhouding van de roerende voorheffing en de betaling van belastingen op naam van de Belegger die ze zal ontvangen, met name met betrekking tot de personenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Door een Overeenkomst aan te gaan heeft de Belegger recht op roerende inkomsten. Bijgevolg zullen de roerende inkomsten die worden ontvangen door de natuurlijke personen die een fiscale woonplaats in België hebben, worden onderworpen aan een bronbelasting, hetzij door de Projecteigenaar, hetzij door ECCO NOVA FINANCE. Deze roerende voorheffing is een bevrijdende inhouding waardoor de Belegger netto roerende inkomsten ontvangt. Bovendien kunnen bijzondere regels worden toegepast met betrekking tot de belastingheffing op de in artikel 21 beoogde regionale leningen.

Voor Beleggers met een rechtspersoonlijkheid is er geen roerende voorheffing voorzien, waardoor zij persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de aangifte van de roerende inkomsten die ze hebben ontvangen krachtens de afgesloten Overeenkomsten. 

19.2. De door ECCO NOVA georganiseerde Fondsenwervingen en de afsluiting van de Overeenkomsten die daaruit volgen, worden beschouwd vanuit het oogpunt van de Belgische fiscale wetgeving. Bijgevolg moet elke persoon die niet in België woont voor belastingdoeleinden en die een Overeenkomst wenst te sluiten, eerst nagaan en ervoor zorgen dat het afsluiten van een dergelijke Overeenkomst in overeenstemming is met de wetgeving die van kracht is in de staat waar hij fiscaal woonachtig is, met name met betrekking tot de betaling van belastingen, taksen of rechten die in die staat verschuldigd kunnen zijn als gevolg van het sluiten van een dergelijke Overeenkomst. De roerende inkomsten afkomstig uit de uitvoering van de Overeenkomst, zouden in feite kunnen worden onderworpen aan een mogelijke bronbelasting overeenkomstig de bepalingen van de preventieve overeenkomsten inzake dubbele belasting waar België partij bij is. Natuurlijke personen die geen fiscale woonplaats hebben in België, krijgen bij het sluiten van de Overeenkomst de keuze tussen twee mogelijkheden: ofwel kiezen ze voor een inhouding van de roerende voorheffing door de Projecteigenaar of door ECCO NOVA FINANCE, ofwel kiezen ze ervoor om zelf de roerende inkomsten aan te geven in het land waar ze fiscaal inwoner zijn. 

19.3. ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de fiscale verplichtingen van Beleggers en Projecteigenaren. ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele belastingwijzigingen die van invloed kunnen zijn op deze verplichtingen.

19.4. Indien een Fondsenwerving wordt voorgesteld als aanleiding voor een belastingvoordeel op grond van de artikelen 21 en 14526 van het WIB/92, verbindt ECCO NOVA zich ertoe het maximumbedrag mee te delen dat de Belegger zou kunnen genieten.

19.5. ECCO NOVA, als crowdfundingdienstverlener, en ECCO NOVA FINANCE, als special purpose vehicle, kunnen indien nodig worden verzocht om informatie te verstrekken over de afgesloten Overeenkomsten aan de belastingdienst.

ARTIKEL 20 - REGIONALE LENINGEN 

20.1. ECCO NOVA kan de Kandidaat-Beleggers voorstellen om in te tekenen op een Fondsenwerving waarbij een Overeenkomst wordt gesloten tussen de Belegger en de Projecteigenaar, zonder een beroep te doen op ECCO NOVA FINANCE, en waardoor de Belegger een belastingvoordeel kan verkrijgen dat aan hem, afhankelijk van de situatie, kan worden toegekend door het Waals Gewest (bijv. “coup de Pouce”-lening), door het Vlaams Gewest (bijv. Winwinlening) of door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bijv. “Proxi-lening”).

De fiscale voordelen waar de Beleggers die op een dergelijke Fondsenwerving intekenen recht op hebben, worden gedetailleerd weergegeven op de Site en in het Informatieblad, evenals de voorwaarden waaraan de Beleggers moeten voldoen en de praktische bepalingen die zij moeten volgen om er gebruik van te kunnen maken.  

Deze voorwaarden en bepalingen zijn afhankelijk van de beoogde transactie en de vereisten van de betrokken regio. De volgende voorwaarden worden echter in alle betrokken regio’s gesteld : 

Deze voorwaarden kunnen door de betrokken regio’s worden gewijzigd zonder dat ECCO NOVA daarvoor verantwoordelijk kan worden gesteld. 

20.2. Na het sluiten van een Overeenkomst tussen de Belegger en de Projecteigenaar in het kader van een dergelijke Fondsenwerving, en na betaling van het geleende bedrag door de Belegger, zal ECCO NOVA alle nodige stappen ondernemen met de entiteiten die door de betrokken regio’s zijn gemandateerd om de Overeenkomsten te laten registreren en valideren door de bevoegde autoriteiten van de betrokken regio’s. 

20.3. Behalve in geval van fraude of grove nalatigheid van haar kant, of behalve in geval van overmacht, niet-nakoming van een verplichting bestaande uit één van de belangrijkste diensten van het contract, kan ECCO NOVA in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de bevoegde autoriteiten van het betrokken Gewest besluiten dat de Belegger in werkelijkheid niet in aanmerking komt voor het belastingvoordeel dat verbonden is aan de Fondsenwerving. 

ARTIKEL 21 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

21.1. ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE treden beiden op als gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking in de zin van artikel 26 van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”). Hun Data Protection Officer is de heer Pierre-Yves Pirlot (e-mail : privacy@ecconova.com).

21.2. Het volledige Privacybeleid (inclusief details over de verwerkte gegevens, de doeleinden van de verwerking en de wettelijke basis) van ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE is beschikbaar via de volgende link: https://www.ecconova.com/fr/vie-priveehttps://www.ecconova.com/nl/privacy

21.3. De gegevens van de (Kandidaat-) Belegger en Beleggers en, indien van toepassing, een natuurlijke persoon als hun vertegenwoordiger, zijn gecodeerd in de computerbestanden, en in papierformaat, van ECCO NOVA.

21.4. Wanneer de (Kandidaat-) Belegger een “gebruikersaccount” aanmaakt, verzamelt ECCO NOVA zijn persoonlijke gegevens om zijn “gebruikersaccount” aan te maken, te openen en te beheren. Deze verwerking is gebaseerd op contractuele noodzaak (artikel 6, 1, b) van de AVG).

21.5. Wanneer de (Kandidaat-) Belegger beslist om te beleggen, verwerkt ECCO NOVA de gegevens om de (Kandidaat-) Belegger in staat te stellen vrij te beleggen in de voorgestelde projecten op het platform. Deze verwerking is gebaseerd op contractuele noodzaak (artikel 6, 1, b) van de AVG).

ECCO NOVA verwerkt ook gegevens om de kennis te testen en het vermogen om verliezen te dragen te simuleren. Deze verwerking is gebaseerd op de wettelijke verplichtingen van ECCO NOVA (artikel 6, 1, c) AVG). 

21.6. ECCO NOVA zal de (Kandidaat-) Belegger e-mails sturen om hem/haar te informeren over de door hem/haar voorgestelde Fondsenwervingen en informatie die betrekking heeft op het werkterrein van de (Kandidaat-) Belegger of die voor hem/haar van belang kan zijn. Deze verwerking is gebaseerd op de toestemming van de (Kandidaat-) Belegger (artikel 6, 1, a) AVG). Deze laatste heeft het recht om het sturen van dergelijke e-mails te weigeren door een e-mail te sturen naar ECCO NOVA op het volgende mailadres: info@ecconova.com.

21.7. ECCO NOVA deelt deze gegevens uitsluitend mee aan zijn personeelsleden die belast zijn met het toezicht op de uitvoering van de contractuele betrekkingen en de werking van de Site, alsook aan ECCO NOVA FINANCE en iMONEYTRANS CORPORATE. Deze verwerking is gebaseerd op contractuele noodzaak (artikel 6, 1, b) van de AVG wanneer contractuele betrekkingen worden of kunnen worden aangegaan tussen de (Kandidaat-) Beleggers en ECCO NOVA en/of ECCO NOVA FINANCE.

ECCO NOVA kan deze gegevens ook meedelen aan elke bevoegde instantie die daarom verzoekt. Deze mededeling is gebaseerd op de wettelijke verplichtingen van ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE (artikel 6, 1, c) AVG).

21.8. De door ECCO NOVA verwerkte persoonsgegevens worden door ECCO NOVA bewaard gedurende de volledige registratieperiode van de (Kandidaat-) Belegger op de Site. In het geval dat de (Kandidaat-)Belegger zich afmeldt voor de Site, bewaart ECCO NOVA zijn gegevens voor de voortzetting van de contractuele verplichtingen die zelfs na de afmelding zouden aanhouden, evenals, overeenkomstig artikel 26 van de Verordening, voor een periode van vijf jaar vanaf het moment van de uitschrijving of vanaf de beëindiging van de contractuele verplichtingen die vervolgens uit de uitschrijving blijven bestaan. Deze termijnen zullen, indien nodig, worden verhoogd met de toepasselijke verjaringstermijnen.

21.9. Elke persoon van wie er gegevens worden verwerkt, heeft het recht om deze gegevens te bekijken die hem in een duidelijk, beknopt en begrijpelijk formaat worden toegestuurd. Indien de gegevens onjuist zijn, heeft hij het recht om deze te corrigeren en/of te voltooien. Iedere betrokkene heeft ook het recht om de verwerking van zijn gegevens te beperken in de gevallen voorzien in artikel 18 van de AVG. Ten slotte heeft de betrokkene het recht om te verzoeken om zijn gegevens te verwijderen wanneer de verwerking van de gegevens niet langer nodig is voor de uitvoering van de contractuele relatie met ECCO NOVA en onder voorbehoud van de wettelijke verplichtingen van ECCO NOVA met betrekking tot het bewaren van gegevens.

Om de hierboven uiteengezette rechten uit te oefenen, stuurt de betrokkene een gratis, schriftelijk verzoek per e-mail naar het volgende e-mailadres: info@ecconova.com. Deze aanvraag moet vergezeld gaan van een kopie van de voor- en achterkant van zijn identiteitskaart, overeenkomstig artikel 12 van de AVG.

21.10. De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot het uitoefenen van zijn rechten bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan de contactgegevens de volgende zijn:

Gegevensbeschermingsautoriteit Persstraat 35, 1000 Brussel

ARTIKEL 22 - COMMUNICATIE 

Elke communicatie aan de Kandidaat-Belegger of de Belegger wordt correct geacht indien gericht op het e-mailadres of postadres dat tijdens het aanmaken van zijn account op de Site werd aangegeven. 

ARTIKEL 23 - AFSTANDSVERKLARING 

ECCO NOVA en ECCO NOVA FINANCE doen geen afstand van hun rechten, behalve door de uitdrukkelijke, zekere en schriftelijke verklaring in die zin van ECCO NOVA.

ARTIKEL 24 - NIETIGHEID 

De nietigheid van één van de clausules van de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden is beperkt tot de nietige clausule en heeft geen invloed op de rest van de Voorwaarden.

ARTIKEL 25 – TOEPASSELIJK RECHT

Het gebruik van de Site en elke Overeenkomst die via de Site wordt afgesloten, vallen onder het Belgisch recht. 

Deze bepaling mag echter op geen enkele wijze afbreuk doen aan de meer beschermende bepalingen die de Kandidaat-Belegger of Belegger als consument waar van toepassing geniet krachtens de toepassing van zijn nationale wetgeving.  

ARTIKEL 26 – GEBREK AAN DEPOSITOGARANTIE- EN BELEGGERSCOMPENSATIESTELSELS

De door ECCO NOVA aangeboden crowdfundingdiensten vallen niet onder het depositogarantiestelsel dat is ingesteld bij Richtlijn 2014/49/EU van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels.

Bovendien vallen de effecten of de instrumenten die zijn toegelaten voor crowdfundingdoeleinden en die door beleggers via het platform van ECCO NOVA worden verworven, niet onder het beleggerscompensatiestelsel dat is ingesteld bij Richtlijn 97/9/EG van 3 maart 1997 inzake beleggerscompensatiestelsels.

ARTIKEL 27 - BEHANDELING VAN KLACHTEN

ECCO NOVA heeft de volgende procedure ingesteld om ervoor te zorgen dat klachten tegen ECCO NOVA snel, eerlijk, kosteloos en consequent worden behandeld:

Een klacht kan worden ingediend met behulp van het formulier dat online beschikbaar is op: https://www.ecconova.com/nl/complain.

Elke klacht wordt uiterst serieus en binnen duidelijk vastgestelde termijnen behandeld. Voor elke klacht wordt binnen 10 werkdagen gecontroleerd of deze ontvankelijk is en we streven ernaar om alle problemen binnen 3 tot 20 werkdagen op te lossen. Alle gegevens met betrekking tot een klacht worden maximaal 5 jaar bewaard.

De persoon die verantwoordelijk is voor dit proces is Pierre-Yves PIRLOT, die rechtstreeks kan worden gecontacteerd op claim@ecconova.com. 

ECCO NOVA houdt een register bij van alle ontvangen klachten en de maatregelen die naar aanleiding daarvan zijn genomen.

ECCO NOVA zal alle klachten tijdig en eerlijk onderzoeken en de resultaten van het onderzoek binnen een redelijke termijn aan de indiener van de klacht meedelen.

ARTIKEL 28 – ONLINE REGELGEVING VOOR CONSUMENTENGESCHILLEN

Overeenkomstig artikel 14 van de Europese verordening 524/2013 van 21 mei 2013 betreffende de onlinebeslechting van consumentengeschillen, deelt ECCO NOVA hier de link naar het online platform voor geschillenbeslechting (ODR): http://ec.europa.eu/odr .

ARTIKEL 29 – BEVOEGDE RECHTBANKEN

Elk geschil, direct of indirect, met betrekking tot het gebruik van de Site voor het afsluiten, het uitvoeren of het interpreteren van Overeenkomsten die werden afgesloten via de Site valt onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Luik (België), Afdeling Luik, onder voorbehoud van de toepassing van het artikel 624, 1°, 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek en de rechten waarover de Kandidaat-Belegger of de Belegger consument, indien van toepassing, beschikt op grond van meer beschermende bepalingen van zijn nationale wetgeving.