VIND HIER HET ANTWOORD OP AL UW VRAGEN

HULP NODIG? DIE VINDT U HIER!

Crowdfunding

Crowdfunding of crowdfinancing is de omschrijving van alle financiële transactiemiddelen waarbij op een groot aantal personen beroep wordt gedaan om een project te financieren.

Dit type financiering kan verschillende vormen aannemen:
 • Donation based
 • Reward Based
 • Equity Based
 • Lending based
Ecco Nova heeft gekozen voor de 'lending based' crowdfunding of 'crowdlending', hetzij financiering door een lening. Dit betekent dat iedereen (de crowd in het Engels) de mogelijkheid heeft om geld te lenen aan een vooraf bepaald tarief en voor een vooraf bepaalde duur aan projectleiders die zich ertoe verbinden deze terug te betalen. Het gaat hier dus niet om schenkingen, maar om investeringen! Hoe werkt het ?

Projectleiders die financiering zoeken, dienen hun project in bij Ecco Nova.

Ecco Nova selecteert de meest relevante projecten op basis van technische en financiële, maar ook ecologische, sociale en governance (ESG) criteria.

Vervolgens wordt een informatienota gepubliceerd en kan de fondsenwerving beginnen.

Elke investeerder kan geld lenen tegen een rentetarief en voor een vooraf bepaalde periode in een overeenkomst waarbij de projectleider zich ertoe verbindt om de investering terug te betalen. In sommige gevallen wordt de lening indirect verstrekt aan de projectleider via Ecco Nova Finance (zie “Wie is Ecco Nova Finance” voor meer informatie over dit financieringsvehikel).

In alle gevallen beheert Ecco Nova het fondsenwervings- en betalingsbeheer op een 100% geautomatiseerde manier.

Ecco Nova

Ecco Nova heeft gekozen voor 'lending based' crowdfunding of 'crowdlending', dit is financiering door een lening. Dit betekent dat iedereen (de crowd in het Engels) de mogelijkheid heeft om geld te lenen aan een projectontwikkelaar in ruil voor een vooraf bepaalde rente en voor een vooraf bepaalde duur. Het gaat hier dus niet om schenkingen, maar om investeringen!

Quentin Sizaire - medestichter en eveneens burgerlijk ingenieur van opleiding, Quentin heeft gedurende een tiental jaren meegewerkt aan technische ontwikkeling van zonne-, wind- en waterkrachtprojecten. Quentin is in het bezit van een Master diploma van de Management School van de Universiteit van Luik (HEC-ULg).

Pierre-Yves Pirlot - medestichter, burgerlijk ingenieur van opleiding, is sinds bijna 8 jaar actief op het vlak van energie. Eerst als studie-ingenieur, later als projectingenieur en vervolgens als business developer voor Coretec Engineering, heeft Pierre-Yves zijn technische en financiële vaardigheden ontwikkeld op het gebied van warmtekrachtkoppeling, zonne-energie, biomethaan en biomassa. 

Ecco Nova laat u toe te investeren in duurzame projecten en te genieten van een vooraf duidelijk bepaald, aantrekkelijk rendement. Door te lenen zult u uw kapitaal terugkrijgen naargelang de afbetalingen. De kosten die de investeerders dienen te dragen bedragen slechts ongeveer 15€  per inschrijving.

Ecco Nova, dat zijn in de eerste plaats professionals uit de energiesector die de noden van de projectleiders begrijpen. Door het gebruik van ons platform kunt u snel fondsen verzamelen die door banken als quasi eigen kapitaal beschouwd worden. Dit vergemakkelijkt het verkrijgen van kredieten van de bank en verbetert ook de toekenningsvoorwaarden ervan. Financiering door lening laat verder ook toe de verwatering van uw kapitaal tegen te gaan, en verhindert de intrede van een groot aantal investeerders in het beheer van uw onderneming. Ecco Nova is daarenboven ook een efficiënt communicatiemiddel voor de promotie van groene projecten.

De wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding voorziet dat de platforms die ‘alternatieve financieringsdiensten’ aanbieden een vergunning moeten hebben. Ecco Nova beschikt over een vergunning als Alternatieve-Financieringsplatform (PFA) en wordt vermeld op de website van de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

Het wanbetalingspercentage bij Ecco Nova wordt bepaald door de verhouding tussen het totale bedrag in wanbetaling en het totaal opgehaalde bedrag. Op datum van 30/04/2024 bedraagt deze ratio 0,7% van het totaal opgehaalde bedrag, hetgeen overeenkomt met 5 incidenten. Lees hier meer over via deze link.

Ons team stelt zich proactief op om eventuele betalingsachterstanden te voorkomen. Voor elke vervaldatum nemen we contact op met de projectontwikkelaars. Wanneer we een potentieel risico op niet-naleving van de termijndatum identificeren, vragen we de projectontwikkelaar om extra uitleg en overwegen we de meest geschikte oplossingen voor onze investeerders, zoals het uitstellen van de betaling met toepassing van achterstandsrente. Bij een vertraging informeren we de investeerders onmiddellijk.

Voor onze berekening komt een wanbetaling overeen met een van de volgende situaties: een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen op de schuldvordering, een vermindering van het bedrag in het kader van een gerechtelijke reorganisatieprocedure (GRP), of een bedrag dat oninbaar is geworden als gevolg van het faillissement van de projectontwikkelaar.

Het is belangrijk om te benadrukken dat een vertraging van minder dan 90 dagen niet als eenwanbetaling wordt beschouwd. Echter, volgens onze algemene voorwaarden en de voorwaarden van de schuldvorderingen van onze investeerders, zal bij een betalingsachterstand de contractuele rente worden verhoogd tot de achterstand volledig is afgelost. Deze verhoging is ook van toepassing op wanbetalingen van meer dan 90 dagen die later worden terugbetaald.

Als een betalingsachterstand (minder dan of meer dan 90 dagen) uiteindelijk wordt afgelost, d.w.z. dat de kredietnemer erin slaagt om de volledige vervaldatum te betalen, inclusief de achterstandsrente gedurende de hele achterstandsperiode, dan wordt het wanbetalingspercentage naar beneden bijgesteld.

Ten slotte zullen we, in geval van wanbetaling, ons inzetten om eventuele leninggaranties te activeren om de bedragen die aan onze investeerders verschuldigd zijn, te recupereren.

Ecco Nova Finance is het financieringsvehikel van ECCO NOVA, zoals gedefinieerd in artikel 4, 7 ° van de Wet van 18 december 2016. Deze wet regelt de erkenning van en het toezicht op crowdfunding. Het beschrijft verschillende financiële regelingen ("Crowdfundingwet").

Ecco Nova Finance wordt bestuurd en beheerd door Ecco Nova in het belang van investeerders, in overeenstemming met artikel 28, §1 van de wet van 18 december 2016.

De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectleiders op basis van fondsen die zijn opgehaald bij investeerders die zelf bepalen welke projectleider ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt met de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, wordt in een apart compartiment ondergebracht in het vermogen van Ecco Nova Finance, zodat een wanbetaling in project A geen invloed heeft op de terugbetaling van project B.

Ecco Nova Finance staat geen bundeling van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en het mag niet worden verward met een instelling voor collectieve beleggingen zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of beleggingsfonds met variable kapitaal.

Investeerders

Ecco Nova is toegankelijk voor iedere volwassen natuurlijke persoon die handelingsbekwaam is, ongeacht of hij een Belg of een buitenlander is. Gelieve te noteren dat afhankelijk van uw nationaliteit en uw hoedanigheid, de fiscale gevolgen die van toepassing zijn op uw inkomsten kunnen verschillen. Zie de rubriek ‘Wat zijn de fiscale gevolgen van mijn investeringen?’.

Het minimum is meestal vastgelegd op 50 € en het maximum op 20.000 €. Dit kan echter variëren van project tot project. Deze informatie is steeds beschikbaar in de documentatie die u per project kan downloaden. Voor iedere inschrijving kan er een simulatie worden gedaan.

 1. Op de pagina ‘investeerders’ heeft u toegang tot al onze projecten.
 2. Selecteer het/de project(en) die u interesseren en vind daar meer informatie
 3. Eénmaal u uw keuze gemaakt heeft, klik op ‘investeer’. U kunt dan het te investeren bedrag kiezen, uw gegevens invullen en uw inschrijving goedkeuren.
 4. U ontvangt vervolgens de bevestiging van uw inschrijving per e-mail en u wordt uitgenodigd om het geïnvesteerde bedrag te betalen evenals 15€ inschrijvingskosten.
 5. Eénmaal de campagne afgesloten is, zal u de bevestiging hiervan ontvangen. De fondsen worden dan ter beschikking gesteld van de projectleider en de terugbetaling kan beginnen.

De aangeboden jaarlijkse interestvoet bedraagt tussen de 4 en 11%. Deze voet wordt duidelijk bepaald vanaf de inschrijving en onafhankelijk van de werkelijke resultaten van het project.

Meerdere opties zijn mogelijk wanneer het voorziene bedrag niet bereikt wordt :
 • Optie 1 : volledige terugbetaling. De fondsen worden integraal terugbetaald aan de investeerders.
 • Optie 2 : verlenging van de campagne. Als het totaal bedrag hoger is dan een bepaald minimum, kan de campagne verlengd worden met een vooraf bepaalde termijn. Indien het bedrag nog steeds niet gehaald is op het einde van deze verlenging, worden de fondsen integraal terugbetaald aan de investeerders.
 • Optie 3: Bevrijding van het bereikte bedrag en verlenging van de campagne. Indien een vooraf bepaald minimum is bereikt, wordt dit bedrag ter beschikking gesteld van de projectleider en kan de campagne verlengd worden om het initiële doel te bereiken.
 • Optie 4: Bevrijding van het bereikte bedrag. Hoewel het doel niet bereikt is, worden de verkregen fondsen ter beschikking gesteld van de projectleider. Voor elk project wordt de gekozen optie voor het einde van de campagne meegedeeld in de beschrijving ervan.

Ecco Nova laat u toe te investeren via een lening aan duurzame projecten. Zoals elke investering houdt dit een risico in.

Vanaf de inschrijving worden een interestvoet, duurtijd en afbetalingsritme overeengekomen in een overeenkomst. De projectleider verbindt zich via deze overeenkomst ertoe om het geleende bedrag terug te betalen. Het risico dat men loopt is dus dat de projectleider nalaat te betalen.

Ecco Nova analyseert en filtert de gepubliceerde projecten en de financiële capaciteit van de projectleider en vermindert zo het risico maar kan het niet uitsluiten.

Volgens het type project en de financiële draagkracht van de projectleider geeft Ecco Nova een indicatie van het risico tussen 1 en 5.

Elke investeerder dient uiteindelijk zelf het risico te evalueren dat hij bereid is te nemen. Diversifiëren door in meerdere projecten te investeren kan dit risico beperken.

De enige kosten die de investeerders dienen te dragen zijn de administratieve inschrijvingskosten. Deze bedragen meestal 15 € incl. BTW en worden tijdens de inschrijving verduidelijkt.

Door middel van een lening investeren via Ecco Nova is vanaf de inschrijving het verwachte rendement kennen maar ook de duur gedurende dewelke uw kapitaal gebruikt wordt. Elk trimester of (elk jaar) zal een deel van het kapitaal en de interesten u (terug)betaald worden. In bepaalde gevallen zullen enkel de interesten elk kwartaal betaald worden, terwijl het volledige kapitaal betaald zal worden na afloop. In elk geval zal uw kapitaal gedurende een bepaalde tijd onbeschikbaar zijn.

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. 

Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting.

U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 

U HOEFT DERHALVE GEEN ACTIE TE ONDERNEMEN IN HET KADER VAN UW BELASTINGAANGIFTE. 

Er bestaan echter twee uitzonderingssituaties: 

 • LENING "START-UP PLAN" 
  • WAAR GAAT HET OVER? Het betreft leningen verstrekt aan een project met het label “start-up”, hetgeen betekent dat particulieren, ingezetenen en niet-ingezetenen, kunnen genieten van een vrijstelling van de roerende voorheffing op de eerste schijf van 15.000 euro per jaar. Voor een verstrekte lening is deze vrijstelling 4 jaar geldig. 
  • HOE WORDT DE BELASTING GEÏND? Standaard is er geen roerende voorheffing gedurende de eerste vier jaar. Indien u echter, gedurende het belastingjaar de drempel van 15.000 euro overschrijdt voor een lening in een project met een fiscaal voordeel, bent u zelf verantwoordelijk voor het aangeven van de verkregen rentes die door het overschrijden van de drempel geen fiscaal voordeel meer genieten. In dat geval nodigen wij u uit om de circulaire 2017 C17 te raadplegen en te overleggen met uw accountant. 
  • MOET IK DEZE LENINGEN AANGEVEN?  U dient deze leningen aan te geven achter 1088-76. Het gaat hier om het aantal leningen dat is toegekend via een erkend crowdlendingsplatform. 
 • "REGIONALE LENINGEN" 
  • WAAR GAAT HET OVER? Het betreft leningen verstrekt aan projecten met het label Winwinlening, Proxilening en Coup de Pouce-lening, hetgeen investeerders, die voldoen aan bepaalde voorwaarden, in staat stelt te profiteren van een een belastingvoordeel in de vorm van een belastingkrediet op het resterende saldo van de lening. Dit voordeel is alleen van toepassing op investeerders wier fiscale woonplaats in het betreffende gewest ligt.
  • HOE WORDT DE BELASTING GEÏND?  Een belasting van 30% wordt ingehouden aan de bron. Deze is van toepassing op de door particulieren te ontvangen rente wier fiscale woonplaats in Vlaanderen ligt. 
  • MOET IK DEZE LENINGEN AANGEVEN ? 

   Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. 

   Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting.

   U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 

   U HOEFT DERHALVE GEEN ACTIE TE ONDERNEMEN IN HET KADER VAN UW BELASTINGAANGIFTE. 

   Er bestaan echter twee uitzonderingssituaties: 

   • LENING "START-UP PLAN" 
    • WAAR GAAT HET OVER? Het betreft leningen verstrekt aan een project met het label “start-up”, hetgeen betekent dat particulieren, ingezetenen en niet-ingezetenen, kunnen genieten van een vrijstelling van de roerende voorheffing op de eerste schijf van 15.000 euro per jaar. Voor een verstrekte lening is deze vrijstelling 4 jaar geldig. 
    • HOE WORDT DE BELASTING GEÏND? Standaard is er geen roerende voorheffing gedurende de eerste vier jaar. Indien u echter, gedurende het belastingjaar de drempel van 15.000 euro overschrijdt voor een lening in een project met een fiscaal voordeel, bent u zelf verantwoordelijk voor het aangeven van de verkregen rentes die door het overschrijden van de drempel geen fiscaal voordeel meer genieten. In dat geval nodigen wij u uit om de circulaire 2017 C17 te raadplegen en te overleggen met uw accountant. 
    • MOET IK DEZE LENINGEN AANGEVEN?  U dient deze leningen aan te geven achter 1088-76. Het gaat hier om het aantal leningen dat is toegekend via een erkend crowdlendingsplatform. 
   • "REGIONALE LENINGEN" 
    • WAAR GAAT HET OVER? Het betreft leningen verstrekt aan projecten met het label Winwinlening, Proxilening en Coup de Pouce-lening, hetgeen investeerders, die voldoen aan bepaalde voorwaarden, in staat stelt te profiteren van een een belastingvoordeel in de vorm van een belastingkrediet op het resterende saldo van de lening. Dit voordeel is alleen van toepassing op investeerders wier fiscale woonplaats in het betreffende gewest ligt.
    • HOE WORDT DE BELASTING GEÏND?  Een belasting van 30% wordt ingehouden aan de bron. Deze is van toepassing op de door particulieren te ontvangen rente wier fiscale woonplaats in Vlaanderen ligt. 
    • MOET IK DEZE LENINGEN AANGEVEN ? Ja, vult u bij uw aangifte, in het vak “bedragen die in aanmerking komen voor een belastingkrediet via Winwinlening, Proxilening of Coup de Pouce-lening” de begin- en eindsaldo's van het betreffende jaar in. Voor Winwinleningen zijn dit de codes 3377-18 en 3378-17. Voor Proxileningen zijn dit de codes 3391-04 en 3392-03. Voor Coup de Pouce-leningen zijn dit de codes 3384-11 en 3386-09.


De volledige website van Ecco Nova is beschermd via https-protocol. Dit zorgt ervoor dat alle gegevens ons veilig toegestuurd worden.
Bovendien is het gebruik van de gegevens door ECCO NOVA, haar teams, de onderaannemers en de projectontwikkelaars, conform de GDPR wetgeving. U kunt onze COOKIE POLICY ook lezen via de link: https://www.ecconova.com/cookies

Het start-up plan is een reeks maatregelen voor startende ondernemingen. Onder deze maatregelen hoort een interessanter fiscaal kader voor crowdfunding. Concreet wil dit zeggen dat wie investeert in een schuldeffect (financiering van een crowdfunding) via een erkend crowdfundingplatform een fiscaal voordeel zal genieten in de vorm van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen, voor de eerste schrijf van 15.000 € per jaar. De projecten met het start-up plan label gepubliceerd op Ecco Nova maken het de fysieke personen mogelijk om van deze vrijstelling op de roerende voorheffing te genieten. Voor een bepaalde lening geldt de vrijstelling voor 4 jaar.

Om de continuïteit van de betalingen die inherent zijn aan de schuldvorderingen te verzekeren, dienen de erfgenamen ons een attest van erfopvolging te bezorgen.

We nodigen de erfgenamen ook uit om een ​​machtiging in te vullen en te ondertekenen en daarmee één enkele gevolgmachtigde aan te wijzen die de overledene in onze database zal vervangen. Deze gevolmachtigde ontvangt de verschuldigde bedragen en is verantwoordelijk voor een correcte verdeling van de ontvangen bedragen aan de (eventuele) andere gerechtigden. Bij deze machtiging wordt tevens verzocht een bankidentiteitsverklaring (RIB) van de gemachtigde te voegen.
​​​​​​​

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria.

Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang.

Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico). Deze score geeft niet weer hoe groot de waarschijnlijkheid tot kapitaalverlies is.

Investeren brengt altijd risico’s mee. Wij raden u daarom aan om uw portefeuille te diversifiëren en niet meer dan 10% van uw beschikbare activa te investeren. 

In sommige gevallen wordt de lening rechtstreeks aan de projectontwikkelaar verstrekt. In andere gevallen wordt de lening indirect via Ecco Nova Finance verstrekt aan de projectontwikkelaar.

Ecco Nova Finance is een financieringsvehikel dat het mogelijk maakt om de verschillende leningen samen te brengen en in één keer te investeren bij de projectleider. Dit mechanisme is voorzien in de wet van 18 december 2016 waarin de erkenning van en het toezicht op crowdfunding is vastgelegd en waarin verschillende financieringsbepalingen zijn opgenomen. ("Crowdfundingwet").

Dit mechanisme biedt een grotere eenvoud van beheer voor de kredietnemer en vergemakkelijkt het opzetten van garantiemechanismen zoals bijvoorbeeld een hypothecaire inschrijving ten behoeve van kredietverstrekkers.

Ten slotte wordt elke lening toegekend aan een projectontwikkelaar, in een apart compartiment ondergebracht in het vermogen van Ecco Nova Finance, zodat een wanbetaling in project A geen invloed heeft op de terugbetaling van project B.

Een regionale lening betreft een win-winmechanisme voor burgers en kmo’s .

Elk gewest beschikt over haar eigen regionale lening: De COUP DE POUCE-LENING in  Wallonië, de PROXILENING in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de WINWINLENING in Vlaanderen.

Concreet betekent het dat kmo’s geld kunnen lenen bij burgers in de vorm van een achtergestelde lening met gunstige voorwaarden. Naast de rente die de kmo betaalt, genieten burgers belastingvoordeel als ook een regionale garantie op het openstaande saldo van de lening. Opgemerkt kan worden dat u, in tegenstelling tot een belastingkorting, van het totaal van het belastingkrediet profiteert, ongeacht uw belastingniveau. Wanneer u dus geen belasting verschuldigd bent, krijgt u het belastingkrediet uitbetaald. 

Deze voordelen zijn onderhevig aan verschillende criteria, met name het zijn van inwoner van en belastingplichtig in de bewuste regio.

Ecco Nova ondersteunt u graag bij de te nemen administratieve stappen verbonden aan dit fiscaal voordeel.

U kunt een campagne met regionale lening op Ecco Nova herkennen aan de gekleurde labels (blauw voor de Proxilening, rood voor de Coup de Pouce-lening en geel voor de Winwinlening) . Op de projectpagina geven we duidelijk de toelatingsvoorwaarden weer als ook het effect van het belastingkrediet op het rendement van uw investering. 

De regionale leningen zijn echter niet zonder risico!
 

Wanneer u investeert aan de hand van een regionale lening (WINWINLENING, PROXILENING ou PRÊT COUP DE POUCE), verloopt het proces van uw investering anders dan bij een reguliere lening.

De eerste etappe is voor alle Ecco Nova campagnes gelijk. Nadat u de projectpagina en de Informatienota geraadpleegd heeft, kunt u uw lening simuleren door op de knop “INVESTEREN” te klikken op de projectpagina. U kunt vervolgens uw investering bevestigen door vooraf uw sociaal statuut aan te geven (bijv. werknemer, gepensioneerd, ....) . Deze aanvullende informatie wordt namelijk gevraagd door de regionale overheid voor statistische doeleinden. U ontvangt vervolgens via e-mail een pro-forma leningsovereenkomst (de schuldvordering). 

Dit contract is van tijdelijke aard, het wordt vervangen door het officiële contract gegenereerd op het platform van de bevoegde instantie van de regionale overheid. 

Om uw investering te valideren zorgt Ecco Nova namelijk voor de registratie van uw lening bij SOWALFIN in Wallonië, bij PMV/z in Vlaanderen en bij Finance&Invest Brussels in Brussel. 

Om het belastingvoordeel definitief te activeren, dienen de investeerders het definitieve contract te ondertekenen. Ecco Nova zorgt ervoor dat u deze krijgt via Adobe Sign, zodat u het digitaal kunt ondertekenen. We laten vervolgens de projectontwikkelaar ondertekenen, waarna we het geheel aan de bevoegde instantie sturen.

In Wallonië is het voor de Coup de Pouce lening ook vereist om een betalingsbewijs te verstrekken. Ecco Nova stuurt u een link waarmee u dit kunt uploaden.

Dit betalingsbewijs dient duidelijk het rekeningnummer van de investeerder weer te geven, het rekeningnummer van de projectontwikkelaar waaraan u geleend heeft, de datum, het bedrag en de gestructureerde mededeling (het referentienummer van uw Ecco Nova schuldvordering)

Wanneer uw lening is geaccepteerd, zal de regionale bevoegde instantie u een bevestiging sturen.

U kunt erop vertrouwen dat Ecco Nova de bewerkelijke stappen op zich zal nemen om de administratieve stappen voor u te faciliteren en te minimaliseren.

Samengevat: 
1.      De investering vindt plaats via het Ecco Nova Platform zoals gebruikelijk
2.      U ontvangt per e-mail uw leningscontract ter ondertekening via de tool adobe Sign
2a.    In het geval van een Coup-de-Pouce lening stuurt u ons een betalingsbewijs van uw investering 
3.      U bewaart uw verkregen contract en notificatie van registratie voor uw belastingaangifte
 

Het is belangrijk om te begrijpen waarom Ecco Nova een strikte scheiding moet hanteren tussen haar activa en die van investeerders en projectontwikkelaars. 

Daarom kan Ecco Nova op geen enkel moment het geld dat u investeert, rechtstreeks ontvangen. Er bestaat een uitzonderingssituatie wanneer wij uw lening via het financieringsvehikel Ecco Nova Finance regelen. Aangezien u in dat geval leent aan Ecco Nova Finance, betaalt u uw investering ook aan Ecco Nova Finance, een separate entiteit binnen Ecco Nova (zie de vraag “Wie is Ecco Nova Finance? “, die op haar beurt verantwoordelijk is voor het uitlenen van het geld aan de projectontwikkelaar.

U dient uw investering altijd te betalen volgens de per e-mail ontvangen instructies. Moest u deze niet ontvangen hebben, nadat u ook uw spam-inbox hierop heeft gecontroleerd, vragen wij u om contact met ons op te nemen.

We vragen u om aandacht te besteden aan deze betalingsinstructies omdat het bankrekeningnummer waarop u uw investering betaalt van campagne tot campagne kan verschillen. 

Er zijn drie mogelijkheden:

 • U heeft geïnvesteerd aan de hand van een regionale lening: we zullen u vragen uw investering rechtstreeks op de rekening van de projectontwikkelaar te betalen. Ecco Nova heeft vooraf de authenticiteit hiervan gecontroleerd. Deze rekening verandert dus per campagne. 
 • U heeft geïnvesteerd in een campagne via Ecco Nova Finance: we zullen u vragen uw investering te betalen op een IBAN van Ecco Nova Finance, aangemaakt voor elke campagne. Het rekeningnummer verandert dus per campagne.
 • In alle andere gevallen betaalt u uw investering op een rekening van onze betalingsdienstaanbieder MONEYTRANS (zie vraag « wie is MONEYTRANS » die in bepaalde gevallen zorgt voor de opvolging van de betalingen.
   

MONEYTRANS is een betalingsdienstaanbieder. Dit is een erkende partner die, in bepaalde gevallen, de betalingsstromen van uw investeringen beheert (zie vraag «  Waarom zijn er verschillende rekeningen waarop ik mijn investeringen betaal? »).

Elk jaar ontvangen onze leden een update van de te gebruiken codes als ook enkele voorbeelden om de vermelding, indien nodig, van de leningen in hun belastingaangifte te vergemakkelijken.

Als algemene regel geldt dat u uw investeringen niet hoeft aan te geven tenzij het een regionale lening of een lening voor een project dat in aanmerking komt voor het Startup Plan betreft.

In de meeste gevallen, is de verschuldigde belasting (de roerende voorheffing) namelijk al ingehouden aan de bron, Deze inhouding is bevrijdend.

Heeft u geïnvesteerd in een project met het label “Start-up Plan”? Dat betekent dat u vrijgesteld bent van roerende voorheffing op de te verkrijgen rente gedurende de eerste 4 jaar. U ontvangt dus de rente zonder dat er roerende voorheffing is ingehouden.

In uw belastingaangifte vult u het aantal leningen in dat u bent aangegaan in projecten met het label “Start-up Plan”. Alleen de rente voortvloeiend uit de eerste uitgeleende tranche van 15.000 euro per belastingplichtige is vrijgesteld en dit gedurende een periode van 4 jaar.
 
Heeft u meer uitgeleend?  Dan vragen we u kennis te nemen van de circulaire beschikbaar via deze link. Wanneer u heeft geïnvesteerd in meerdere projecten met het “Start-up Plan” label, via Ecco Nova of via een ander erkend platform, vult u dan het totale aantal leningen in bij code 1088-76.

Heeft u geïnvesteerd via een Winwinlening of Proxilening? In dat geval geeft u het beginsaldo en het eindsaldo van uw lening voor dat jaar in. Als u meerdere Winwinleningen of Proxileningen bent aangegaan via Ecco Nova of elders, telt u de saldi dan bij elkaar op. De codes voor de Winwinlening zijn 3377-18 en 3378-17 en voor de Proxilening 3391-04 en 3392-03

De Coup de Pouce-lening is onderworpen aan dezelfde manier van aangifte als de Winwinlening en de Proxilening. Er is echter, via het platform Ecco Nova, geen Coup de Pouce-lening gestart vóór 2021. Uw Coup de Pouce-lening, aangegaan via Ecco Nova, heeft dus als beginsaldo voor het jaar 2021 : 0. Er is nog geen kapitaal van deze leningen terugbetaald in 2021. Het eindsaldo van 2021 is dus het totaalbedrag aan investeringen via Coup de Pouce-leningen. De codes voor de Coup de Pouce-lening zijn 3384-11 en 3386-09.

Momenteel staat de wetgeving niet toe de roerende voorheffing, ingehouden op rente van leningen, te recupereren zoals dat wel het geval is voor de roerende voorheffing ingehouden op dividenden van kapitaalinvesteringen.

Burgers genieten van zowel een belastingkrediet als ook een regionale garantie op het openstaande saldo van hun lening.

Deze voordelen zijn afhankelijk van een aantal criteria, met name het zijn van burger met fiscale woonplaats in de bewuste regio. 
Ecco Nova ondersteunt u graag bij de te nemen administratieve stappen verbonden aan dit fiscaal voordeel.

U kunt een campagne met regionale lening op Ecco Nova herkennen aan de gekleurde labels (blauw voor de Proxilening, rood voor de Coup de Pouce-lening en geel voor de Winwinlening) .

Op de projectpagina geven we duidelijk de toelatingsvoorwaarden weer als ook het effect van het belastingkrediet op het rendement van uw investering. 

De regionale leningen zijn echt niet zonder risico!