VIND HIER HET ANTWOORD OP AL UW VRAGEN

HULP NODIG? DIE VINDT U HIER!

Crowdfunding

Wat is crowdfunding nu eigenlijk?
Crowdfunding of crowdfinancing is de omschrijving van alle financiële transactiemiddelen waarbij op een groot aantal personen beroep wordt gedaan om een project te financieren. Dit type financiering kan verschillende vormen aannemen: Donation based, Reward Based, Equity Based, Lending based. Ecco Nova heeft gekozen voor de 'lending based' crowdfunding of 'crowdlending', hetzij financiering door een lening. Dit betekent dat iedereen (de crowd in het Engels) de mogelijkheid heeft om geld te lenen aan een vooraf bepaald tarief en voor een vooraf bepaalde duur aan projectleiders die zich ertoe verbinden deze terug te betalen. Het gaat hier dus niet om schenkingen, maar om investeringen! Hoe werkt het ?
Hoe werkt het ?
Projectleiders die financiering zoeken, dienen hun project in bij Ecco Nova. Ecco Nova selecteert de meest relevante projecten op basis van technische en financiële, maar ook ecologische, sociale en governance (ESG) criteria. Vervolgens wordt een informatienota gepubliceerd en kan de fondsenwerving beginnen. Elke investeerder kan geld lenen tegen een rentetarief en voor een vooraf bepaalde periode in een overeenkomst waarbij de projectleider zich ertoe verbindt om de investering terug te betalen. In sommige gevallen wordt de lening indirect verstrekt aan de projectleider via Ecco Nova Finance (zie “Wie is Ecco Nova Finance” voor meer informatie over dit financieringsvehikel). <p>In alle gevallen beheert Ecco Nova het fondsenwervings- en betalingsbeheer op een 100% geautomatiseerde manier.

Ecco Nova

Voor welk model fondsenwerving werd gekozen?
Ecco Nova heeft gekozen voor 'lending based' crowdfunding of 'crowdlending', dit is financiering door een lening. Dit betekent dat iedereen (de crowd in het Engels) de mogelijkheid heeft om geld te lenen aan een vooraf bepaald tarief en voor een vooraf bepaalde duur aan projectleiders die zich ertoe verbinden deze terug te betalen. Het gaat hier dus niet om schenkingen, maar om investeringen!
Wie is Ecco Nova?
Quentin Sizaire - medestichter en eveneens burgerlijk ingenieur van opleiding, Quentin heeft gedurende een tiental jaren meegewerkt aan technische ontwikkeling van zonne-, wind- en waterkrachtprojecten. Quentin zal binnenkort eveneens in het bezit zijn van een bijkomende master van de Management School van de Universiteit van Luik (HEC - ULg). Pierre-Yves Pirlot - medestichter, burgerlijk ingenieur van opleiding, is sinds bijna 8 jaar actief op het vlak van energie. Eerst als studie-ingenieur, later als projectingenieur en vervolgens als business developer voor Coretec Engineering, heeft Pierre-Yves zijn technische en financiële vaardigheden ontwikkeld op het gebied van warmtekrachtkoppeling, zonne-energie, biomethaan en biomassa. Jérémy Coxet - medestichter Jérémy is een marketeer, hij leidt een communicatievennootschap gevestigd in Luxemburg en is ook actief in Frankrijk en Zwitserland.
Waarom via Ecco Nova investeren ?
Ecco Nova laat u toe te investeren in duurzame projecten en te genieten van een vooraf duidelijk bepaald, aantrekkelijk rendement. Door te lenen zult u uw kapitaal terugkrijgen naargelang de afbetalingen. De kosten die de investeerders dienen te dragen bedragen slechts ongeveer 15€  per inschrijving.
Waarom fondsen zoeken via Ecco Nova ?
Ecco Nova, dat zijn in de eerste plaats professionals uit de energiesector die de noden van de projectleiders begrijpen. Door het gebruik van ons platform kunt u snel fondsen verzamelen die door banken als quasi eigen kapitaal beschouwd worden. Dit vergemakkelijkt het verkrijgen van kredieten van de bank en verbetert ook de toekenningsvoorwaarden ervan. Financiering door lening laat verder ook toe de verwatering van uw kapitaal tegen te gaan, en verhindert de intrede van een groot aantal investeerders in het beheer van uw onderneming. Ecco Nova is daarenboven ook een efficiënt communicatiemiddel voor de promotie van groene projecten.
Is Ecco Nova een gelicentieerd platform ?
De wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding voorziet dat de platforms die ‘alternatieve financieringsdiensten’ aanbieden een vergunning moeten hebben. Ecco Nova beschikt over een vergunning als Alternatieve-Financieringsplatform (PFA) en wordt vermeld op de website van de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.
Wat is het wanbetalingspercentage op ECCO NOVA ?
Het wanbetalingspercentage op Ecco Nova wordt berekend als de verhouding tussen het totaalbedrag van wanbetaling en het totale ingezamelde bedrag. <br /> <br /> Het wanbetalingspercentage bedraagt momenteel 0,21% van de ingezamelde bedragen (16/11/2020).
Wie is Ecco Nova Finance?
Ecco Nova Finance is het financieringsvehikel van ECCO NOVA, zoals gedefinieerd in artikel 4, 7 ° van de Wet van 18 december 2016. Deze wet regelt de erkenning van en het toezicht op crowdfunding. Het beschrijft verschillende financiële regelingen ("Crowdfundingwet"). Ecco Nova Finance wordt bestuurd en beheerd door Ecco Nova in het belang van investeerders, in overeenstemming met artikel 28, §1 van de wet van 18 december 2016. De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectleiders op basis van fondsen die zijn opgehaald bij investeerders die zelf bepalen welke projectleider ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt met de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, wordt in een apart compartiment ondergebracht in het vermogen van Ecco Nova Finance, zodat een wanbetaling in project A geen invloed heeft op de terugbetaling van project B. Ecco Nova Finance staat geen bundeling van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en het mag niet worden verward met een instelling voor collectieve beleggingen zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of beleggingsfonds met variable kapitaal.

Projectontwikkelaars

Welk type project kan ik voorstellen ?
Ecco Nova wenst de financiering van de ecologische transitie te vergemakkelijken. Elk bedrijf of project dat deelneemt aan deze transitie komt in aanmerking voor een campagne op Ecco Nova om zodoende minimaal 75.000 € en maximaal 5.000.000 € op te halen. <br /> Projecten en/of projectontwikkelaars moeten kunnen aantonen dat ze in staat zijn om de via Ecco Nova en elders geleende bedragen terug te betalen. <br /> <br /> Doorgaans betreft het projecten in hernieuwbare energie of energiebeparing, waaronder  ook vastgoed met een hoge energieprestatie.
Wat zijn de criteria om een project te weerhouden ?
De voorgestelde projecten moeten de energietransitie helpen en voldoende rentabiliteit vertonen. Criteria zoals de interne rentabiliteitsratio (IRR), terugbetalingscapaciteit van de beoogde kredieten, technisch risico of de solvabiliteit van de projectleider worden geëvalueerd.
Hoe werkt de fondsenwerving concreet ?
Elke fondsenwerving wordt gedefinieerd door een in te zamelen bedrag en een tijdslimiet om dit bedrag te op te halen, evenals een reeks modaliteiten die wordt beschreven in een informatienota. Eenmaal de campagne is gelanceerd, kunnen investeerders zich ertoe verbinden om een bedrag van hun keuze via ons platform te verlenen. In sommige gevallen wordt de lening rechtstreeks aan de projectontwikkelaar verstrekt. In andere gevallen wordt de lening indirect via Ecco Nova Finance verstrekt aan de projectontwikkelaar. Investeerders ontvangen dan de investeringsovereenkomst waarmee de projectontwikkelaar zich ertoe verbindt om hen, direct of indirect (d.w.z. via Ecco Nova Finance), het bedrag terug te betalen volgens de modaliteiten beschreven in de informatienota: rente, looptijd, datum eerste aflossing, aflossingsfrequentie etc. Door het bedrag op een daarvoor bedoelde rekening te storten, accepteren ze de voorwaarden van de investeringsovereenkomst. Het geld wordt daarom pas aan het einde van de campagne ingezameld en ter beschikking gesteld van de projectontwikkelaar. De speciale rekening wordt geopend op naam van de projectontwikkelaar, Ecco Nova heeft alleen het recht om het te controleren om het goede verloop van de campagne te volgen. De projectleider verbindt zich er dan toe het opgehaalde kapitaal en de rente terug te betalen volgens de voorwaarden die specifiek zijn voor elk project zoals uiteengezet in de investeringsovereenkomst.
Wat gebeurt er indien het bedrag niet bereikt wordt ?
Meerdere opties zijn mogelijk wanneer het voorziene bedrag niet bereikt wordt : Optie 1 : volledige terugbetaling. De fondsen worden integraal terugbetaald aan de investeerders. Optie 2 : verlenging van de campagne. Als het totaal bedrag hoger is dan een bepaald minimum, kan de campagne verlengd worden met een vooraf bepaalde termijn. Indien het bedrag nog steeds niet gehaald is op het einde van deze verlenging, worden de fondsen integraal terugbetaald aan de investeerders. Optie 3: Bevrijding van het bereikte bedrag en verlenging van de campagne. Indien een vooraf bepaald minimum is bereikt, wordt dit bedrag ter beschikking gesteld van de projectleider en kan de campagne verlengd worden om het initiële doel te bereiken. Optie 4: Bevrijding van het bereikte bedrag. Hoewel het doel niet bereikt is, worden de verkregen fondsen ter beschikking gesteld van de projectleider. Voor elk project wordt de gekozen optie voor het einde van de campagne meegedeeld in de beschrijving ervan.
Welke bedragen kan ik ophalen via Ecco Nova?
Dankzij Ecco Nova kan u een bedrag van minimum 75.000 € ophalen. Het wettelijk plafond bedraagt 5.000.000 € met een maximale investering die algemeen is vastgelegd op 20.000 € per investeerder. 
Hoeveel kosten de diensten van Ecco Nova ?
De commissie van Ecco Nova varieert tussen 4 en 7% van het totaal opgehaalde bedrag met een minimum van 3.000€. Deze commissie wordt volledig betaald door de projectleider.
Ik ben een coöperatieve, waarom zou ik beroep doen op Ecco Nova ?
Ecco Nova biedt een complementaire investeringskans naast de inschrijving op aandelen als cöoperant. Dit betekent dat u een ander investeerdersprofiel en dus een groter publiek kan aantrekken
Ik beschik over de nodige fondsen om mijn project te verwezenlijken, waarom zou ik beroep doen op Ecco Nova ?
Uw eigen fondsen verhogen kan u voordeligere kredietvoorwaarden bezorgen. Verder is Ecco Nova ook een efficiënt communicatiemiddel om uw groene projecten te promoten en hun aanvaardbaarheid te verhogen.

Investeerders

Wie kan investeren via Ecco Nova ?
Ecco Nova is toegankelijk voor iedere volwassen natuurlijke persoon die handelingsbekwaam is, ongeacht of hij een Belg of een buitenlander is. Gelieve te noteren dat afhankelijk van uw nationaliteit en uw hoedanigheid, de fiscale gevolgen die van toepassing zijn op uw inkomsten kunnen verschillen. Zie de rubriek ‘Wat zijn de fiscale gevolgen van mijn investeringen?’.
Hoeveel kan ik investeren?
Het minimum is meestal vastgelegd op 50 € en het maximum op 20.000 €. Dit kan echter variëren van project tot project. Deze informatie is steeds beschikbaar in de documentatie die u per project kan downloaden. Voor iedere inschrijving kan er een simulatie worden gedaan.
Hoe investeren ?
1 - Op de pagina ‘investeerders’ heeft u toegang tot al onze projecten. 2 - Selecteer het/de project(en) die u interesseren en vind daar meer informatie 3 - Eénmaal u uw keuze gemaakt heeft, klik op ‘investeer’. U kunt dan het te investeren bedrag kiezen, uw gegevens invullen en uw inschrijving goedkeuren. 4 - U ontvangt vervolgens de bevestiging van uw inschrijving per e-mail en u wordt uitgenodigd om het geïnvesteerde bedrag te betalen evenals 15€ inschrijvingskosten. 5 - Eénmaal de campagne afgesloten is, zal u de bevestiging hiervan ontvangen. De fondsen worden dan ter beschikking gesteld van de projectleider en de terugbetaling kan beginnen.
Welk rendement kan ik verwachten op mijn investeringen ?
De aangeboden jaarlijkse interestvoet bedraagt tussen de 4 en 8%. Deze voet wordt duidelijk bepaald vanaf de inschrijving en onafhankelijk van de werkelijke resultaten van het project.
Wat gebeurt er indien het te verzamelen bedrag niet gehaald wordt ?
Meerdere opties zijn mogelijk wanneer het voorziene bedrag niet bereikt wordt : Optie 1 : volledige terugbetaling. De fondsen worden integraal terugbetaald aan de investeerders. Optie 2 : verlenging van de campagne. Als het totaal bedrag hoger is dan een bepaald minimum, kan de campagne verlengd worden met een vooraf bepaalde termijn. Indien het bedrag nog steeds niet gehaald is op het einde van deze verlenging, worden de fondsen integraal terugbetaald aan de investeerders. Optie 3: Bevrijding van het bereikte bedrag en verlenging van de campagne. Indien een vooraf bepaald minimum is bereikt, wordt dit bedrag ter beschikking gesteld van de projectleider en kan de campagne verlengd worden om het initiële doel te bereiken. Optie 4: Bevrijding van het bereikte bedrag. Hoewel het doel niet bereikt is, worden de verkregen fondsen ter beschikking gesteld van de projectleider. Voor elk project wordt de gekozen optie voor het einde van de campagne meegedeeld in de beschrijving ervan.
Welk risico is verbonden aan investeringen via Ecco Nova ?
Ecco Nova laat u toe te investeren via een lening aan duurzame projecten. Zoals elke investering houdt dit een risico in. Vanaf de inschrijving worden een interestvoet, duurtijd en afbetalingsritme overeengekomen in een overeenkomst. De projectleider verbindt zich via deze overeenkomst ertoe om het geleende bedrag terug te betalen. Het risico dat men loopt is dus dat de projectleider nalaat te betalen. Ecco Nova analyseert en filtert de gepubliceerde projecten en de financiële capaciteit van de projectleider en vermindert zo het risico maar kan het niet uitsluiten. Volgens het type project en de financiële draagkracht van de projectleider geeft Ecco Nova een indicatie van het risico tussen 1 en 5. Elke investeerder dient uiteindelijk zelf het risico te evalueren dat hij bereid is te nemen. Diversifiëren door in meerdere projecten te investeren kan dit risico beperken.
Welke kosten zijn verbonden aan het gebruik van Ecco Nova?
De enige kosten die de investeerders dienen te dragen zijn de administratieve inschrijvingskosten. Deze bedragen meestal 15 € incl. BTW en worden tijdens de inschrijving verduidelijkt.
Hoelang zal mijn kapitaal gebruikt zijn?
Door middel van een lening investeren via Ecco Nova is vanaf de inschrijving het verwachte rendement kennen maar ook de duur gedurende dewelke uw kapitaal gebruikt wordt. Elk trimester zal een deel van het kapitaal en de interesten u (terug)betaald worden. In bepaalde gevallen zullen enkel de interesten elk kwartaal betaald worden, terwijl het volledige kapitaal betaald zal worden na afloop. In elk geval zal uw kapitaal gedurende een bepaalde tijd onbeschikbaar zijn.
Welke belasting is van toepassing op mijn investeringen en hoe moet ik deze aangeven?
Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. U HOEFT DERHALVE GEEN ACTIE TE ONDERNEMEN IN HET KADER VAN UW BELASTINGAANGIFTE. Er bestaan echter twee uitzonderingssituaties: LENING "START-UP PLAN" WAAR GAAT HET OVER? Het betreft leningen verstrekt aan een project met het label “start-up”, hetgeen betekent dat particulieren, ingezetenen en niet-ingezetenen, kunnen genieten van een vrijstelling van de roerende voorheffing op de eerste schijf van 15.000 euro per jaar. Voor een verstrekte lening is deze vrijstelling 4 jaar geldig. HOE WORDT DEZE BELASTING GEÏND? Standaard is er geen roerende voorheffing gedurende de eerste vier jaar. Indien u echter, gedurende het belastingjaar de drempel van 15.000 euro overschrijdt voor een lening in een project met een fiscaal voordeel, bent u zelf verantwoordelijk voor het aangeven van de verkregen rentes die door het overschrijden van de drempel geen fiscaal voordeel meer genieten. In dat geval nodigen wij u uit om de circulaire 2017 C17 te raadplegen en te overleggen met uw accountant. MOET IK DEZE LENINGEN AANGEVEN?  U dient deze leningen aan te geven achter 1088/2088. Het gaat hier om het aantal leningen dat is toegekend via een erkend crowdlendingsplatform. "WINWINLENING" WAAR GAAT HET OVER? Het betreft leningen verstrekt aan projecten met het label winwinlening, hetgeen toelaat dat investeerders die voldoen aan de voorwaarden kunnen genieten van een belastingkrediet van 2,5% op het resterend saldo van de lening. Dit voordeel is alleen van toepassing op investeerders wier fiscale woonplaats in Vlaanderen ligt. HOE WORDT DEZE BELASTING GEÏND?  Een belasting van 30% wordt ingehouden aan de bron. Deze is van toepassing op de door particulieren te ontvangen rente wier fiscale woonplaats in Vlaanderen ligt. MOET IK DEZE LENINGEN AANGEVEN ? Ja, vult u bij uw aangifte, in het vak “bedragen die in aanmerking komen voor een belastingkrediet” het volgende in: Achter code 3377, geeft u het resterend saldo in. Achter code 3378, geeft u het resterend saldo in. Wanneer er nog geen termijn is terugbetaald, geeft u 0 in bij code 3377 en het investeringsbedrag bij code 3378.  Gebruik de codes 4478 et 4378 wanneer uw partner de lening is aangegaan.  Vergeet niet uw contract in PMV/z format dat door uzelf en de projectontwikkelaar is ondertekend, te bewaren. We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. We nodigen hen uit contact op te nemen met hun accountant voor het aangeven van deze leningen. Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is. Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen. Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. Omdat elk land zijn eigen regelgeving kent, nodigen we u uit om contact op te nemen met uw accountant hoe u deze leningen dient aan te geven.
Hoe zijn mijn persoonlijke gegevens beschermd ?
De volledige website van Ecco Nova is beschermd via https-protocol. Dit zorgt ervoor dat alle gegevens ons veilig toegestuurd worden.<br /> Bovendien is het gebruik van de gegevens door ECCO NOVA, haar teams, de onderaannemers en de projectontwikkelaars, conform de GDPR wetgeving. U kunt onze COOKIE POLICY ook lezen via de link: https://www.ecconova.com/cookies
Wat is een project met het label start-up plan?
Het start-up plan is een reeks maatregelen voor startende ondernemingen. Onder deze maatregelen hoort een interessanter fiscaal kader voor crowdfunding. Concreet wil dit zeggen dat wie investeert in een schuldeffect (financiering van een crowdfunding) via een erkend crowdfundingplatform een fiscaal voordeel zal genieten in de vorm van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen, voor de eerste schrijf van 15.000 € per jaar. De projecten met het start-up plan label gepubliceerd op Ecco Nova maken het de fysieke personen mogelijk om van deze vrijstelling op de roerende voorheffing te genieten. Voor een bepaalde lening geldt de vrijstelling voor 4 jaar.
Wat gebeurt er bij overlijden van de kredietgever?
In geval van overlijden, moeten de erfgenamen de notaris die belast is met de erfenis op de hoogte brengen van alle activa en passiva van de nalatenschap en dus moeten ze ook de investeringen die op ons platform gerealiseerd zijn doorgeven. Indien nodig, vragen wij de erfgenamen om te bevestigen, via documenten ter ondersteuning, dat zij de erfgenamen zijn en of de erfopvolging vereffend werd. Na ontvangst van de vereiste documenten, gaan wij over tot wijziging van de bankrekening. Deze wijziging zal aan alle kredietnemers worden meegedeeld zodat hiermee rekening kan worden gehouden voor toekomstige stortingen. De erfgenamen zullen vervolgens de interesten en het openstaande kapitaal blijven ontvangen.
Wat betekent het risiconiveau van 1 tot 5 op ECCO NOVA ?
We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico). Deze score geeft niet weer hoe groot de waarschijnlijkheid tot kapitaalverlies is. Investeren brengt altijd risico’s mee. Wij raden u daarom aan om uw portefeuille te diversifiëren en niet meer dan 10% van uw beschikbare activa te investeren. 
Waarom lenen aan Ecco Nova Finance en niet rechtstreeks aan de projectontwikkelaar?
In sommige gevallen wordt de lening rechtstreeks aan de projectontwikkelaar verstrekt. In andere gevallen wordt de lening indirect via Ecco Nova Finance verstrekt aan de projectontwikkelaar. Ecco Nova Finance is een financieringsvehikel dat het mogelijk maakt om de verschillende leningen samen te brengen en in één keer te investeren bij de projectleider. Dit mechanisme is voorzien in de wet van 18 december 2016 waarin de erkenning van en het toezicht op crowdfunding is vastgelegd en waarin verschillende financieringsbepalingen zijn opgenomen. ("Crowdfundingwet"). Dit mechanisme biedt een grotere eenvoud van beheer voor de kredietnemer en vergemakkelijkt het opzetten van garantiemechanismen zoals bijvoorbeeld een hypothecaire inschrijving ten behoeve van kredietverstrekkers. Ten slotte wordt elke lening toegekend aan een projectontwikkelaar, in een apart compartiment ondergebracht in het vermogen van Ecco Nova Finance, zodat een wanbetaling in project A geen invloed heeft op de terugbetaling van project B.

Niet gevonden? Neem contact met ons op!