BQP II

Project van Biometh Quality Product (BQP) SRL/BV gefinancierd door ECCO NOVA FINANCE SRL/BV
BQP II
BQP II
BQP II
BQP II

Opmerking over Ecco Nova Finance

FINANCIERING VOOR DIT PROJECT VINDT PLAATS VIA ECCO NOVA FINANCE, HET FINANCIERINGSVEHIKEL VAN ECCO NOVA.

 

De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

De projectontwikkelaar

Voor deze video is de Nederlandse ondertiteling beschikbaar via de instellingen van uw Youtube-speler onderaan in beeld

BIOMETH QUALITY PRODUCT (BQP) is een onderneming die werd opgericht om een eenheid te bouwen en te exploiteren voor de productie van organische meststof uit afval van de agro-voedingsindustrie. De onderneming implementeert een installatie voor biomethanisatie, zuivering en evaporatie in Farciennes. Het project werd geïnitieerd en ontwikkeld door Philippe Hermand en Philippe Cleiren met de volgende doelstellingen: 

 • De principes van circulaire economie integreren in het beheer van organische biomaterialen. 

Bijvoorbeeld: afval van runderslachthuizen wordt vergist. 

Het biogas geproduceerd door biomethanisatie voedt een WWK-unit die zowel de elektriciteit als de warmte produceert. Deze elektriciteit en warmte zijn nodig voor zuivering en concentratie van het digestaat via verdamping om een gecertificeerde organische meststof te maken. Deze laatste zal zowel weiden als gewassen op een natuurlijke manier verrijken zonder chemische meststoffen. 

 • Herwinbaar maken van digestaten die zuivering vereisen in land- & tuinbouw. 
 • Gecertificeerde natuurlijke organische mest maken van een geconcentreerd digestaat gemengd met niet-aardolieproducten.

Deze natuurlijke meststof zal in de plaats komen van bepaalde chemische meststoffen.

 • Streven naar het behoud van Waalse organische biomaterialen door deze markt te stimuleren. 

Het team

Sinds april 2021 wordt het bedrijf geleid door Philippe Hermand en Thomas Cleiren (de zoon van Philippe Cleiren): 

Philippe Hermand is landbouwingenieur van opleiding met een scheikundige oriëntatie in de landbouwsector. Hij  speelde een faciliterende rol in biomethanisatie voor de regio Wallonië van 2001 tot 2013. Hij beschikt over erkende expertise op het gebied van biomethanisatie, afvalbeheer en beheer van groenestroomcertificaten en heeft ervaring in bestuurlijk en financieel beheer. Dit levert een verhoogde kennis op van de sectoren biomethanisatie en organisch afval. Philippe is momenteel ook Expert voor de SPW-DGO4 op het gebied van biomethanisatie en biobrandstof. In zijn hoedanigheid van algemeen directeur van de site beheert hij de algemene en dagelijkse gang van zaken van het project.

Thomas Cleiren is 35 jaar oud en heeft een diploma in agronomie. Hij leidt verschillende van zijn bedrijven die actief zijn in de aanleg, hergroepering en ontginning van land en landbouw. Hij heeft een leiderschapsgeest en de onmiskenbare technische vaardigheden die nodig zijn voor dit project.

Het managementteam heeft zich weten te omringen met experts en professionals uit de sector om zo het goede verloop van het project te waarborgen. De aandeelhoudersstructuur van BQP bestaat uit: 

 • Philippe Hermand (18.75%) - Gedelegeerd bestuurder
 • Thomas Cleiren (18.75%) - Gedelegeerd bestuurder
 • Coöperaties CLEF, Altercoop,Courant d’Air et Champs d’Energie (25%) - Actief in productie van hernieuwbare energie
 • CORETEC SERVICES (13%) - Systeemontwerper van WKK
 • 6 K VENTURE CAPITAL (22.5%) - Publieke investeringsmaatschappij
 • Pierre Biemar (1%) - Architect van het project
 • Yves Biot (1%) - Architect van het project

Het Project

BQP deed al eerder met succes een beroep op ECCO NOVA om via crowdlending haar project te financieren. Na enkele wijzigingen in de markt en kostenstructuur wenst BQP een tweede financiering te verkrijgen van de Ecco-investeerders.

Onder “Financiële analyse van het project” vindt u meer informatie omtrent deze wijzigingen. 

Het project van BQP werd gedeeltelijk gefinancierd in april 2021 via een crowdlending campagne van Ecco Nova. Dit was om de bouw van de centrale te financieren. Deze tweede campagne wordt gevoerd om de extra kosten in verband met de bouw van de centrale gedeeltelijk te financieren (zie details onder “Budget en financieringsbronnen”). 

De site is voorzien van twee warmtekrachtkoppelingsunits die beiden een vermogen van 800 kWe voorzien. In het voorgaande plan had BQP rekening gehouden met 3 warmtekrachtkoppelingseenheden, die een totaal vermogen van 1.350 kWe bieden. Het totale vermogen van de site is dus gestegen van 1.350 kWe naar 1.600 kWe. Deze wijziging werd doorgevoerd na overleg met de verschillende belanghebbenden bij het project om de best mogelijke dimensionering voor dit project te waarborgen.

De testfase van de WKK-units is goed verlopen, waarna de productie en verkoop van elektriciteit werd opgestart begin november 2022. Gezien de vertraging van het productieproces werd ook de datum voor het verkrijgen van de eerste groenestroomcertificaten verschoven naar eind oktober 2022, de datum waarop de productie/ verkoop van elektriciteit werd opgestart. 

Op basis van de oorspronkelijke planning loopt het project ongeveer 6 maanden achter op schema.

De activiteiten van BQP kunnen samengevat worden in 3 pijlers

 • Productie van groene stroom 

Twee installaties voor biomethanisatie maken het mogelijk biomaterialen te biomethaniseren en het biogas te produceren dat nodig is om twee warmtekrachtkoppelingseenheden te voorzien van een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.600 kWe. De geproduceerde elektriciteit voedt de verschillende processen die op de site worden geïmplementeerd. Het restant wordt via een elektrische installatie weer in het elektriciteitsnet geïnjecteerd, d.w.z. 9.000 MWh per jaar.

 • Productie van een “gecertificeerd organisch en natuurlijk mineraal product”

Een unit op de BQP-site maakt het mogelijk om een “gecertificeerd organische en natuurlijk mineraal product” te ontwikkelen dat niet afkomstig is uit chemische of petroleumindustrie. Dit product kan de zogenaamde “minerale” chemische meststoffen vervangen. Gemengd in een gesloten omgeving worden deze producten ofwel in bulk ofwel per capsule verpakt met het oog op de toepassing in land- of tuinbouwgebruik. Zowel de professionele sector als particulieren kunnen hiervan gebruik maken. 

 • Het bruikbaar maken in de biomethanisatiesector van bepaalde biomaterialen die moeten worden gezuiverd om zo bepaalde nieuwe afzettingen van methanogene organische materialen af ​​te vangen

Op de site is een zuiveringsunit voor vloeibare biomaterialen en vloeibare digestaten aanwezig. Deze unit heeft tot doel “vloeibare” biomaterialen zoals bepaalde dierlijke bijproducten, bepaalde dierlijke eiwitbronnen, collectief afval of mislukte productie die bijvoorbeeld zelfs gekookt vlees bevat, enz. te saneren om ze bruikbaar te maken in de landbouw.

Deze biomaterialen worden momenteel niet hergebruikt in Wallonië of worden verwerkt zonder onderzoek naar energetische of agronomische terugwinning. Ze zijn meestal onderdeel van een eindbehandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie of verbranding.

Het betreft het eerste project van dit type in de regio Wallonïe.  Er is tot op heden namelijk nog geen installatie voor het verdampen van het digestaat om een bestaande organische meststof te maken.

DEELNEMERS & BELANGHEBBENDEN

De ondernemingen die werden geselecteerd voor de bouw van de verschillende fasen zijn Arogaz France – Okobit (unit voor biomethanisatie, inbrenger en inbouwer van substraten, zuiveringsunit, etc.), Coretec Energy (warmtekrachtkoppelingseenheden) en France Evaporation (unit voor fasescheiding en centrifugatie, unit voor verdamping). 

Deze ondernemingen hebben een uitgebreide ervaring in hun vakgebied en zijn al verbonden geweest aan andere projecten onder leiding van Ph. Hermand. Zij werden geselecteerd op basis van verschillende criteria: kennis, ervaring & gerealiseerde projecten, aftersales diensten, onderhoud- & onderhoudscontracten, de taal van de deelnemers bij bijeenkomst en natuurlijk de investeringsprijs. 

Externe experts met technische ervaring zijn ook bij het project betrokken om de technische uitvoering van het project te optimaliseren. 

Budget & financieringsbronnen

De totale kostprijs van het project bedraagt € 13.736.108. De voorafgaande begroting van het project bedroeg € 11.783.500.

Deze verhoging van ca. € 1.950.000 is voornamelijk te wijten aan: 

De aankoop van twee WKK-eenheden met een totaal vermogen van 1.600 kWe in de plaats van de 3 WKK-eenheden met een totaal vermogen van 1.350 kWe. Ook ervaarde BQP enige moeilijkheden met de draagkracht van de bodem waardoor de dikte van het betonwerk en de tankplaat vergroot moesten worden. 

Een derde verklaring in de CAPEX-verhoging is te wijten aan de verhoging in prijzen van metaal en roestvrij staal als gevolg van het conflict in Oekraïne. Tenslotte besloot BQP door de stijging in transportkosten, om niet langer het gecertificeerde organische product op te slaan buiten de site. Deze investering in opslagplaatsen was oorspronkelijk niet gepland. 

Onderstaande tabellen geven de oorspronkelijke en nieuwe financieringsbronnen weer. Het initieel financiële plan van BQP werd herzien. Hierbij werd rekening gehouden met de verhoging van de investeringskosten (CAPEX), de verhoging van het productievermogen in elektriciteit, de prijswijziging van de elektriciteit en de prijswijziging van het gecertificeerd organisch product. Ook heeft BQP besloten om de productie van “Mix Métha” niet langer te voorzien in haar nieuw business plan. 

Oorspronkelijke financieringsbronnen voor het project

Inbreng liquide middelen aandeelhouders

1.500.000 €

Subsidie van de regio Wallonië

1.583.500 €

Crowdlending Ecco Nova

1.500.000 €

Bankkredieten (BNP Paribas & Belfius)

7.700.000 €

TOTAAL

12.283.500 €

In april 2021 haalde Ecco Nova 1.500.000 euro op om de bouw van het project te financieren en een reserve op te bouwen ter waarde van 500.000 euro mochten er extra kosten gemaakt worden. De projectontwikkelaar had de mogelijkheid om deze middelen voor extra kosten aan het eind van het eerste jaar van de lening terug te betalen. Dit is niet gebeurd vanwege de extra kosten die gemaakt zijn. 

Door de toename van de investeringskosten en de vertraging van 6 maanden ten opzichte van de oorspronkelijke projectplanning, verstrekken de financiële partners van dit project een aanvullende financiering van € 1.645.000.

Nieuwe financieringsbronnen voor het project

Achtergestelde converteerbare lening via de aandeelhouders van BQP

395.000 €

Crowdlending Ecco Nova

500.000 €

Bankkredieten

750.000 €

TOTAAL

1.645.000 €

Bovendien hadden de partnerbanken een aanvullend krediet voor de opbouw van het werkkapitaal verleend ter waarde van € 400.000, dat onlangs is verhoogd tot € 600.000. 

Financiële analyse van het project

Onderstaande tabel geeft een vergelijking weer van de belangrijkste indicatoren die tot het businessplan van 2021 behoren versus de indicatoren die tot het nieuwe business plan van 2022 behoren. 

Projectindicatoren BQP vergelijking

 

Plan 2021

Plan 2022

Elektrisch vermogen (WKK)

1.350 kWe

1.600 kWe

Prognose jaarlijkse elektriciteitsproductie

10.327 MWh

12.800 MWh

Equivalent verbruik per huishouden

4.394

5.447

Vermeden CO2 uitstoot (Ton/jaar)

1.993

2.470

Verwachting jaarlijkse elektriciteit die opnieuw in het netwerk wordt geïnjecteerd

7.074

9.000

Prognose jaarlijkse productie van gecertificeerd natuurlijk organisch product

29.500 Ton

29.500 Ton

Prognose jaarlijkse productie van 

“Mix Métha”

22.000 Ton

0 Ton

De verwachte jaarinkomsten van BQP vanaf 2023 is ter informatie weergegeven in onderstaande tabel. De belangrijkste inkomsten van BQP (ongeveer 56% van de verwachte jaarlijkse inkomsten) zijn gekoppeld aan de groenestroomcertificaten die worden verzameld op basis van de elektriciteitsproductie van de site. BQP ontving in januari 2021 de bevestiging van de toekenning van groenestroomcertificaten voor 15 jaar. De aanvang van deze toekenning werd uitgesteld tot oktober 2022, om samen te vallen met de start van de productie/ verkoop van elektriciteit op de site. 

In het financieel plan is de bodemprijs, 65 euro, per groenestroomcertificaat opgenomen. De prijs die in het financieel plan gehanteerd wordt voor de verkoop van elektriciteit bedraagt € 70/MWh, behalve voor de eerste 3 jaren waar de prijs op €85/MWh werd vastgelegd. BQP heeft een overeenkomst voor de wederverkoop van elektriciteit met Engie op basis van de BELPEX-spotmarkt tot december 2023. 

Uitsplitsing van de verwachte jaarlijkse inkomsten van BQP

 

Bedrag (€)

%

Inkomsten gerelateerd aan groenestroomcertificaten

€ 1.798.875

56%

Verkoop van elektriciteit aan het netwerk (met een prijs van €70/MWh)

€ 560.000

18%

Kosten verkregen voor de ontvangst van productiemiddelen

€ 280.000

9%

Verkoop van gecertificeerd organisch product (met een prijs van €15/Ton)

€ 442.500

14%

Overige (Verkoop ammoniakwater, extern advies, inkomsten LGO)

€ 105.250

3%

TOTAAL

€ 3.186.625

100%

De uitsplitsing van de verwachte jaarlijkse bedrijfskosten van BQP vanaf 2023, het eerste volledige exploitatiejaar van BQP, wordt in onderstaande tabel weergegeven. Deze kostenstructuur bestaat voornamelijk uit onderhoudskosten en de aankoop van productiemiddelen.  

Het financieel plan houdt voor onderstaande posten rekening met een jaarlijkse inflatie van 2 à 3%. 

Uitsplitsing van de verwachte jaarlijkse operationele bedrijfskosten van BQP

 

Bedrag (€)

%

Onderhoud & operationele kosten

€ 497.602,50

39%

Huur terrein

€ 10.000

1%

Aankoop van productiemiddelen

€ 400.000

31%

Human resources

€ 314.312

25%

Andere productiemiddelen

 € 56.900

4%

Verwachte jaarlijkse bedrijfskosten

€1.278.814,50

100%

 Ook de financiële indicatoren voor dit project werden geactualiseerd op basis van het aangepaste financiële plan.

Financiële ratio’s

Minimale schulddekkingsgraad (DSCR)

122%

Gemiddelde schulddekkingsgraad (DSCR)

178%

Interne opbrengstvoet (IRR)

9,6%

Huidige boekhoudkundige situatie

De boekhoudkundige situatie van BQP per 30/09/2022 wordt hieronder weergegeven. 

ACTIVA

Activa van de lener

 

 

30/09/2022

%

Oprichtingskosten

20

100.247,08  € 

1%

Vaste Activa

21/28

11.042.637,40  € 

96%

Immateriële vaste activa

21

5.354,38  € 

0%

Materiële vaste activa

22/27

11.037.077,13  € 

96%

Financiële vaste activa

28

205,89  € 

0%

Vlottende Activa

29/58

328.406,89  € 

3%

Vorderingen op meer dan één jaar

29

-    € 

0%

Voorraden en bestellingen in uitvoering

3

47.767,08  € 

0%

Vorderingen op ten hoogste één jaar

40/41

77.966,87  € 

1%

Geldbeleggingen

50/53

-    € 

0%

Liquide middelen

54/58

179.343,16  € 

2%

Overlopende rekeningen

490/1

23.329,78  € 

0%

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

11.471.291,37  € 

 

PASSIVA

Passiva van de lener

 

 

30/09/2022

%

Eigen Vermogen

10/15

781.195,24  € 

7%

Kapitaal

10/11

1.508.680,00  € 

13%

Herwaarderingsmeerwaarden

12

-    € 

 

Reserves

13

160,00  € 

0%

Overgedragen winst (verlies)

14

(727.644,76) € 

-6%

Kapitaalsubsidies

15

-    € 

0%

Voorzieningen voor risico's en kosten

16

-    € 

0%

Schulden

17/49

10.690.096,13  € 

93%

Schulden op meer dan één jaar

17

10.289.399,86  € 

90%

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

27.714,69  € 

0%

Financiële schulden

43

250.000,00  € 

2%

Handelsschulden

44

106.589,02  € 

1%

Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten

45

16.306,84  € 

0%

Vooruitbetalingen op bestellingen

46

-    € 

0%

Overige schulden

47/48

85,72  € 

0%

Overlopende rekeningen

492/3

-    € 

0%

TOTAAL VAN DE PASSIVA

10/49

11.471.291,37  € 

 

BQP heeft in oktober 2022 een eerste schijf van subsidies voor duurzame energie ontvangen voor een bedrag van 750.000 euro. De tweede schijf van subsidies ter waarde van 750.000 euro zullen verkregen worden in 2023. Deze kapitaalsubsidies zijn nog niet opgenomen in de bovenstaande tabel. 

Bij een projectie van de aanvullende schulden voor een totaal van €1.645.000 en de verkregen en nog te verkrijgen subsidies, bedraagt de schuldenratio van BQP 84%. Het eigen vermogen zal 16% van de boekhoudkundige balans uitmaken.  

RESULTATENREKENING

Onderstaande tabel geeft de resultatenrekening van BQP per 30/09/2022 weer. BQP startte haar productie sinds begin november 2022. De kosten die reeds gemaakt zijn, bestaan uit operationele kosten (OPEX) en financiële interestkosten. 

Resultatenrekening van de lener

 

 

30/09/2022

Omzet

70

-    € 

Andere bedrijfsopbrengsten

71/74

2.680,00  € 

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen

60/61

(226.065,78) € 

 Brutomarge 

9900

(223.385,78) € 

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

(38.494,13) € 

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

63

(15.222,99) € 

Andere bedrijfskosten

640/8

(51,99) € 

 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (EBIT) 

9901

(277.154,89) € 

Financiële opbrengsten

75/76B

3.085,14  € 

Financiële kosten

65/66B

(238.255,60) € 

 Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (EBT) 

9903

(512.325,35) € 

 

Due Diligence

Ecco Nova heeft de volgende elementen geanalyseerd in het kader van de Due Diligence van “BQP II”: 

 • Aangepast financieel plan, ingediend als onderdeel van deze financieringsaanvraag
 • Kostenstructuur van de gemaakte investeringen (CAPEX) & financieringsstructuur rekening houdende met de verhoging in fondsen via de bank, de achtergestelde converteerbare lening en Ecco Nova
 • Contract met Engie in verband met de aankoop van de elektriciteit tot december 2023
 • Telefonisch contact met een medewerker van de bank Belfius, op het moment dat kredietovereenkomst van de bank Belfius werd opgesteld
 • Kredietovereenkomst met BNP Paribas Fortis in verband met de verhoging in investeringskosten
 • Overeenkomst tot toekenning van een achtergestelde converteerbare lening
 • Bewijs van betaling van de eerste tranche UDE-steun
 • Bezoek aan de site bij de opstart van de productie

Nadat het verzoek van de financiering van BQP aan het kredietcomité was voorgelegd, gaf het comité een gunstig advies voor een aanvullend krediet ter waarde van € 500.000. 

Risico’s

WIJ RADEN U AAN ALLEEN BEDRAGEN UIT TE LENEN DIE EEN DEEL VAN UW BESCHIKBARE SPAARGELD VORMEN EN UW RISICO TE MINIMALISEREN DOOR UW LENINGEN ZOVEEL MOGELIJK TE SPREIDEN.

 

DE GEDETAILLEERDE RISICO'S ZIJN TE RAADPLEGEN IN DE INFORMATIENOTA, TE DOWNLOADEN OP DEZE PAGINA.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor deze aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders. 

1. Risico’s die specifiek zijn voor de uitgevende instelling ECCO NOVA FINANCE

  • Risico op gedeeltelijke of niet volledige terugbetaling van het via ECCO NOVA FINANCE geleende kapitaal en/of van de contractueel overeengekomen rente in geval van wanbetaling door de projectontwikkelaar
  • Risico op geheel of gedeeltelijk kapitaalverlies als gevolg van insolventie van ECCO NOVA FINANCE

2. Risico’s verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod

 • Risico’s verbonden aan BQP
  • Risico’s verbonden aan de prijs van elektriciteit
  • Risico’s met betrekking tot een wijziging in steunregeling voor hernieuwbare energie
  • Juridische en fiscale risico’s
  • Risico’s op technische en technologische gebreken
  • Risico op productiebeperking
  • Risico’s verbonden aan bevoorrading en productiemiddelen
  • Risico’s verbonden aan de verkoop van de gecertificeerde natuurlijke organische mest
  • Risico’s verbonden aan stakeholders
  • Verzekering & niet-verzekerde risico’s
  • Risico's verbonden aan het niet verkrijgen van subsidies
  • Risico’s verbonden aan de toekomstige schuld van BQP

 • Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument
  • Optie tot vervroegde terugbetaling
  • Risico’s verbonden aan het ontbreken van een liquide openbare markt en de beperkingen op verkoop
  • Achterstelling

 • Risico’s verbonden aan de solvabiliteit en liquiditeit van de uitgever waardoor investeerders blootgesteld worden aan de volgende potentiële effecten: 
  • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
  • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
  • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 3. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage van de Informatienota. 

Samenvatting

DE STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN DE FONDSENWERVING

 • De circulaire dynamiek met een positieve impact van dit project in Wallonië, die het mogelijk maken om: 
  • Groene stroom te produceren; 
  • Nieuwe stromen Waalse biomaterie te ontwikkelen en ze bruikbaar te maken op het niveau van vergisters die in Wallonië zijn geïnstalleerd;
  • Een gecertificeerde natuurlijke organische meststof te produceren, uit geconcentreerd digestaat gemengd met producten die niet van aardolie afkomstig zijn. 
 • Een multidisciplinair team dat zich heeft omringd met experts in het Waals Gewest, als ook de coöperaties en projectactoren (architecten, CORETEC SERVICES) weet samen te brengen in het kapitaal van de onderneming; 
 • Een innovatief bedrijfsmodel dat een positieve testfase heeft doorlopen en in productie gegaan is sinds november 2022;
 • De verwachte stijging van de inkomsten van BQP is gekoppeld aan de toegenomen elektriciteitsproductie van het project en de tussen april 2021 en nu waargenomen opwaartse trend van de elektriciteitsprijzen.

AANDACHTSPUNTEN GEKOPPELD AAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN DE FONDSENWERVING

 • De opbouw van de site heeft enige vertraging opgelopen waardoor de ingebruikname van de installatie enkele maanden moest uitgesteld worden. 
 • Overschrijding van het initiële budget voor dit project.
 • Het project brengt uitgesproken technische risico’s met zich mee, met name het zuiveringsproces dat op de site geïmplementeerd wordt. 

MODALITEITEN

ECCO NOVA FINANCE

Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. Het is haar rol om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

TYPE INVESTERING

Het betreft een gestandaardiseerde achtergestelde lening van minimaal € 500 en maximaal € 5.000 met vervroegde terugbetalingsoptie 

MOGELIJKHEID TOT VERVROEGDE TERUGBETALING

BQP beschikt echter over de optie om de lening geheel of gedeeltelijk vroegtijdig terug te betalen. De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de Informatienota.

ACHTERSTELLING & RANG

Deze aanbieding is achtergesteld ten opzichte van de bankleningen. De achterstelling houdt in dat de terugbetaling van deze aanbieding onderworpen is aan de volgende door de banken opgelegde voorwaarden:

 • De dekkingsgraad van de schuld (DSCR) moet hoger zijn dan 120%, jaarlijks berekend op basis van de laatste beschikbare jaarrekening; 
 • Uiterlijk op 31/12/2023 moet een reserverekening (DSRA) van 710.000 euro worden geopend, die zal aangehouden worden tot alle bankschulden afgelost zijn. 

Voor de terugbetaling van deze aanbieding zullen de Ecco-investeerders profiteren van de achterstelling van de vorderingen van de aandeelhouders van BQP, volgens de bepalingen en voorwaarden van de intercrediteuren overeenkomst, waarvan de ondertekening een voorwaarde is voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst. 

De terugbetaling van de uit deze aanbieding voortvloeiende lening heeft ook voorrang op de terugbetaling van de voorschotten op de rekening-courant van de aandeelhouders of enige andere vorm van lening van de aandeelhouders. Bijgevolg kunnen deze voorschotten en andere schulden pas aan de vennoten en aandeelhouders terugbetaald worden wanneer de volledige lening is terugbetaald. 

ZEKERHEDEN

Aan het aangeboden beleggingsinstrument is geen enkele garantie verbonden.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

Het contract is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarden :

1. Opschortende voorwaarde verbonden aan de succesdrempel van de fondsenwerving: 

Indien het volledige bedrag van de Fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden op de ECCO NOVA-website) niet volledig is onderschreven op 09/12/2022, worden de Investeringen die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van BQP terugbetaald aan de investeerders. Als het bedrag van € 450.000 is opgehaald, wordt de campagne verlengd tot 30/12/2022.

2. Opschortende voorwaarde in verband met de toekenning van aanvullende kredieten in het kader van de financiering van de investering (zie passage III B 3 ° van deze nota).

3. Opschortende voorwaarde in verband met de ondertekening van de intercrediteurenovereenkomst om de prioriteit van terugbetaling van de huidige lening en die van ECCO NOVA FINANCE op 22/04/2021 op de converteerbare lening, uitgegeven door de aandeelhouders, te garanderen. 

De fondsen zullen ter beschikking worden gesteld aan BQP wanneer het geheel aan opschortende voorwaarden is opgeheven binnen de voorgeschreven termijn (30/12/2022). Wanneer dit niet het geval is, worden de investeringen en de administratiekosten die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van BQP, terugbetaald aan de investeerders.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 

U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar interest.
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -7077.
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Voor de investeringshandeling is de investeerder eenmalige administratiekosten ten bedrage van € 15 inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto interestbedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map