Alternative Green - Coup de Pouce

Project van ALTERNATIVE GREEN SA/NV

Alternative Green - Coup de Pouce
Alternative Green - Coup de Pouce
Financiering 250.000€ van 250.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 250.000€ 100%
Label Prêt Coup de pouce
Jaarlijkse interestvoet 1,75%
Equivalent brutorente 6,57% Calculé en tenant compte de l’avantage fiscal, hors frais administratif de 15 euros. Rekening houdend met het belastingvoordeel, exclusief administratiekosten van 15 euro.
Looptijd6 jaar

Type Windturbine Status Afgesloten

Plaats Léglise Eerste betaling 15/09/2022

Einddatum van de campagne 29/08/2021 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

Alternative Green - Coup de Pouce

HET BEDRIJF ALTERNATIVE GREEN, DOET EEN BEROEP OP ECCO-INVESTEERDERS VOOR EEN TOTAAL VAN 650.000 € VIA TWEE CAMPAGNES !

IN HET KADER VAN DEZE FINANCIERING  WORDEN TWEE APARTE AANBIEDINGEN VOORGESTELD AAN DE ECCO-INVESTEERDERS.

HET HUIDIGE AANBOD GELDT VOOR DE LENING "PRÊT COUP DE POUCE". KLIK HIER OM DE TWEEDE CAMPAGNE TE ONTDEKKEN.
 
DEZE "COUP DE POUCE LENING"-CAMPAGNE BIEDT INVESTEERDERS DIE HIERVOOR IN AANMERKING KOMEN EEN JAARLIJKS BELASTINGKREDIET VAN 4% TIJDENS DE EERSTE VIER JAAR VAN DE LENING, GEVOLGD DOOR 2,5% TIJDENS DE DAAROP VOLGENDE JAREN OVER HET UITSTAANDE SALDO VAN DE LENING EN DAARNAAST EEN REGIONALE GARANTIE VAN 30% OP HET UITSTAANDE SALDO VAN DE LENING IN DE VORM VAN EEN EENMALIG BELASTINGKREDIET. DEZE VOORDELEN ZIJN ONDERWORPEN AAN VERSCHILLENDE VOORWAARDEN, MET NAME HET ZIJN VAN EEN BURGER MET FISCALE WOONPLAATS IN HET WAALSE GEWEST. DE INFORMATIENOTA IS DERHALVE ALLEEN IN HET FRANS OPGESTELD.

WILT U DE DEFINITIE VAN EEN GEBRUIKTE TERM OP DEZE PAGINA WETEN? RAADPLEEG ONZE WOORDENLIJST OM DE TERM EN ZIJN BETEKENIS TE ONTDEKKEN.


Alternative Green is een pionier in de windenergiesector in Wallonië. Het bedrijf werd opgericht in 2008 door Luc en Marleen Van Marcke, beiden actief in windenergie sinds 1999.

De projectontwikkelaars zijn hun activiteiten begonnen met de ontwikkeling van windenergie, namelijk met de aankoop van geschikte gronden voor een project met het oog op het verkrijgen van een vergunning voor de bouw van windturbines. Na het verkrijgen van de vergunning kon het project aan derden worden verkocht voor de bouw/exploitatie van het windmolenpark.

In 2006 werden de eerste percelen aangekocht en werd een vergunning verkregen voor de bouw van 3 windturbines in Perwez. Dit project werd in 2006 in bedrijf gesteld.

Sindsdien zijn de volgende projecten ontwikkeld door Alternative Green :

Sinds de start van hun activiteiten hebben Luc en Marleen Van Marcke meer dan 50 MW aan windenergieprojecten ontwikkeld. 

In 2015 besloten Luc en Marleen om, dankzij hun lange ervaring, hun eigen windmolenpark te bouwen in Gembloux-Walhain.

Het windmolenpark van Gembloux-Walhain werd begin 2017 in gebruik genomen en bestaat uit 6 Enercon E-92 windturbines met een totale hoogte van 122m en een eenheidsvermogen van 2,3MW.

Alternative Green heeft aandelen in 2 dochterondernemingen (SPV), die speciaal voor dit windproject zijn opgericht:

 • WAL'EOL, die 2 windturbines in het park exploiteert en waarvoor de Ecco-Investeerders gedeeltelijk hebben deelgenomen aan de herfinanciering van de investering, voor een bedrag van 500.000 euro. De campagnepagina kan worden geraadpleegd via deze link.
 • WAL-VENT, die 2 windturbines in het park exploiteert en waarvoor de Ecco-Investeerders gedeeltelijk hebben deelgenomen aan de herfinanciering van de investering, voor een bedrag van 500.000 euro. De campagnepagina kan worden geraadpleegd via deze link.

De structuur van Alternative Green is als volgt.

Sinds 2020 is Arthur, zoon van Luc en Marleen, toegetreden tot het bedrijf. 

Arthur heeft een masterdiploma in politieke communicatie en internationale zaken van de European Communication School in Brussel.

ANALYSE VAN DE BOEKHOUDING VAN ALTERNATIVE GREEN

Op 31/12/2020 bestond de boekhoudkundige activa van Alternative Green uit 3 hoofdpolen :

 1. De financiële vaste activa bestaat uit de aandelen in Wal’Eol BV en Wal-Vent BV, alsook uit de herwaarderingsmeerwaarden op deze aandelen. De herwaarderingsmeerwaarden zijn opgenomen op basis van het eigen vermogen van Wal-Vent BV en Wal’Eol BV op 31/12/2017.

 2. De lopende voorraden en bestellingen bestaan uit windprojecten die momenteel door Alternative Green worden ontwikkeld.

 3. Vorderingen met een looptijd van ten hoogste één jaar bestaan uit de groepsinterne vorderingen Van Marcke. 

Tabel 1 - Analyse van de activa van Alternative Green

 

31/12/20

%

Vaste Activa

 1 067 345,53  € 

44%

Materiële vaste activa

 14 514,36  € 

 

Financiële vaste activa

 1 044 013,57  € 

 

Vlottende activa

 1 350 309,59  € 

56%

Voorraden en bestellingen in uitvoering

 410 835,03  € 

 

Vorderingen op ten hoogste één jaar

 916 348,68  € 

 

Liquide middelen

 23 125,88  € 

 

Totaal van de activa

 2 417 655,12  € 

 


Op 31/12/2020 bestond de boekhoudkundige passiva van Alternative Green hoofdzakelijk uit Eigen Vermogen (87% van de passiva). De schuld van Alternative Green bedraagt 305.338,95 euro, waarvan 129.815,44 euro groepsinterne schulden zijn.
 

Tabel 2 - Analyse van de passiva van Alternative Green

 

31/12/20

%

Eigen vermogen

 2 112 316,17 € 

87%

Inbreng

 62 000,00 € 

 

Herwaarderingsmeerwaarden

 1 020 847,61 € 

 

Overgedragen winst

 1 023 268,56 € 

 

Reserves

 6 200,00 € 

 

Schulden

 305 338,95 € 

13%

Schulden op meer dan één jaar

 17 613,22 € 

 

Schulden op ten hoogste één jaar

 87 435,39 € 

 

Handelsschulden

 21 887,13 € 

 

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

 48 587,77 € 

 

Overige Schulden

 129 815,44 € 

 

Totaal van de passiva

 2 417 655,12 € 

 

ANALYSE WINDMOLENPARK VAN GEMBLOUX-WALHAIN

Het windmolenpark van Gembloux-Walhain bestaat uit 6 Enercon E-92 windturbines met een totale hoogte van 122m en een vermogen van 2,3MW. Alternative Green heeft aandelen in 4 van de 6 windturbines van het park. De overige 2 windturbines zijn geëxploiteerd door ATOUT WAL CVBA, waarvan de meerderheid van de deelnemingen in handen is van een burgercoöperatie. De verwachte productie wordt verdeeld over deze 3 structuren.

Tabel 3 - Indicatoren windmolenpark Gembloux-Walhain

Aantal windturbines

6

Totaal elektrisch vermogen (MW) 

13,8

Gemiddelde elektriciteitsproductie tussen 2017 en 2020 (MWh)

30.234 MWh/jaar

Begunstigde van de geproduceerde elektriciteit

Alle geproduceerde elektriciteit wordt in het net geïnjecteerd. 

Equivalent elektriciteitsverbruik

Ongeveer 13.000 huishoudens

Vermeden CO2-uitstoot (Ton/jaar)

5 867

Equivalent in afgelegde km's (km/jaar)

41 904 875


Tussen de ingebruikname in 2017 en eind 2020 heeft het windmolenpark van Gembloux-Walhain 120.937 MWh geproduceerd, wat bijna het equivalent is van P50, wat betekent dat het windpark zeer goed heeft gepresteerd!
 

Tabel 4 - Analyse van de elektriciteitsproductie van de windpark Gembloux-Walhain (6 windturbines Enercon E-92)

MWh

2017

2018

2019

2020

TOTAAL (2017-2020)

Elektriciteitsproductie van de windpark

22 872

28 977

32 141

36 947

120 937

P50

30 294

30 294

30 294

30 294

121 176

P90

26 460

26 460

26 460

26 460

105 840

Elektriciteitsproductie/P50

76%

96%

106%

122%

100%

Elektriciteitsproductie/P90

86%

110%

121%

140%

114%


Deze zeer goede windprestaties komen tot uiting in de goede financiële resultaten van Wal'Eol en Wal-Vent, die gekoppeld zijn aan de verkoop van groenestroomcertificaten en de inkomsten uit de verkoop van in het net geïnjecteerde elektriciteit. De 2 onderstaande tabellen geven een financieel overzicht van de afgelopen 2 jaar voor deze 2 projectondernemingen.
 

Tabel 5 - Financieel overzicht van Wal-Vent SRL

 

31/12/20

31/12/19

Kapitaalratio

23%

23%

Winst van het boekjaar vóór belasting

 478 022,75 € 

 622 017,40 € 

Brutomarge

 1 125 435,95 €

 1 164 437,66 €

Current ratio

0,85

0,92

Werkkapitaal

- 184 209,08 €

- 99 421,32 € 

 

Tabel 6 - Financieel overzicht van Wal'Eol SRL

 

31/12/20

31/12/19

Kapitaalratio

22%

23%

Winst van het boekjaar vóór belasting

 465 623,69 € 

 624 947,12 € 

Brutomarge

 1 119 435,65 €

 1 166 988,70 €

Current ratio

0,83

0,95

Werkkapitaal

- 212 299,76 €

- 67 783,10 € 

Het Project

Alternative Green - Coup de Pouce

DE REDEN VOOR DE FONDSENWERVING

Alternative Green doet een beroep op de Ecco-Investeerders voor een totaal bedrag van 650.000 euro verdeeld over 2 crowdlending campagnes:

 • 1 crowdlending campagne van 250.000 €, in het kader van de lening “Prêt Coup de Pouce” ;
 • 1 crowdlending campagne van 400.000 €.

De fondsen zullen worden gebruikt voor de financiering van projecten voor de ontwikkeling van windenergie in Wallonië en Luxemburg én voor een project voor de ontwikkeling van een systeem om vogels op te sporen. Tot dusver lopen er 3 windontwikkelingsprojecten in Wallonië en 3 projecten in Luxemburg. In het kader van deze projecten zijn de volgende kapitaaluitgaven vastgesteld.

Tabel 7 - Geraamd budget van Alternative Green NV

Project

Bedrag

Project voor de ontwikkeling van windenergie in Wallonië en Luxemburg (afronding van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, effectenstudie + biologisch luik)

                                                                                                                                             300 000,00  € 

Ontwikkelingskosten van het vogeldetectiesysteem

                                                                                                                                             200 000,00  € 

Diverse kosten (consultancy, haalbaarheidsstudies, productieraming)

                                                                                                                                             150 000,00  € 

Totaal

                                                                                                                                             650 000,00  € 

DE PLUSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN ZIJN FONDSENWERVING 

1. De ervaring van de projectontwikkelaars.

Marleen en Luc Van Marcke zijn al meer dan 20 jaar actief in windenergie en hebben meer dan 50 MW aan windenergieprojecten ontwikkelden in Wallonië. Ze beschikken over erkende deskundigheid in de regio .

2. De goede financiële prestaties van de bedrijven Wal-Vent en Wal’Eol.

De windresultaten van het windmolenpark van Gembloux-Walhain zijn zeer goed, waardoor de bedrijven die eigenaar zijn van deze windmolens een goed rendement behalen, met een gemiddeld jaarlijks FCFE van ongeveer 350.000 euro per dochteronderneming.

DE AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN ZIJN FONDSENWERVING

1. De projectontwikkelaar heeft de mogelijkheid om de lening vervroegd af te lossen. 

2. De onzekerheid over de ontwikkeling van toekomstige windenergieprojecten. 

Het risico bestaat dat de gebruikte fondsen ontoereikend zijn voor de realisatie van een/de windproject(en). De terugbetaling van de leningen van de Ecco-Investeerders zal echter niet gebaseerd zijn op de inkomsten uit deze investeringen, maar op de toekomstige vrije kasstroom (FCF) van de dochterondernemingen van Alternative Green, Wal'Eol en Wal-Vent.

Onze analyse

Alternative Green - Coup de Pouce

INTRODUCTIE

De 2 crowdlending campagnes zullen uiteindelijk 68% van de toekomstige schuld van Alternative Green vertegenwoordigen. De boekhoudkundige passiva van Alternative Green blijft hoofdzakelijk bestaan uit eigen vermogen.

De terugbetaling van de 2 Ecco Nova crowdlending campagnes zal gebaseerd worden op de toekomstige Free Cash-Flow to Equity (FCFE) van Alternative Green's dochterondernemingen, Wal'Eol en Wal-Vent. 

Tussen 2017 en 2020 hebben de 2 dochterondernemingen van Alternative Green de volgende gemiddelde vrije kasstroom naar het eigen vermogen (FCFE) gegenereerd:

 • FCFE jaarlijks gemiddelde van Wal-Vent BV : 356.689,78 € ;
 • FCFE jaarlijks gemiddelde van Wal’Eol BV : 361.980,68 €. 

Gezien Alternative Green voor 24% aandeelhouder is in Wal-Vent en voor 98% aandeelhouder in Wal'Eol, zal Alternative Green nog steeds kunnen profiteren van een aanzienlijk deel van de toekomstige FCF van deze 2 dochterondernemingen, die gedeeltelijk zal worden aangewend voor de terugbetaling van de Ecco-Investeerders.

ANALYSE

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogelijk te spreiden.

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

 • Belangrijkste risico’s inherent aan de uitgevende instelling
  • De belangrijkste risico's die specifiek zijn voor ontwikkeling en constructie van windparken worden hieronder toegelicht
   • Risico's verbonden aan de ontwikkeling van windprojecten
   • Risico's verbonden aan de bouw van een windpark
  • Belangrijkste risico’s verbonden aan de exploitatie van windmolenparken zijn de volgende:
   • Risico’s met betrekking tot de elektriciteitsprijs
   • Risico’s met betrekking tot een wijziging van de steunregeling voor hernieuwbare energie
   • Risico’s met betrekking tot het windvermogen
   • Risico’s gebonden aan stakeholders
   • Verzekering en niet-verzekerde risico’s
  • Risico’s verbonden aan de schuld van AG
 • Belangrijkste risico’s inherent aan het geboden beleggingsinstrument
  • Achterstelling verbonden aan de Coup de Pouce-lening
  • Bullet lening
  • Optie tot vervroegde terugbetaling
 • Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgevende instelling beïnvloeden, hetgeen investeerders aan de volgende potentiële effecten blootstelt:
  • Risico op het gedeeltelijke of gehele verlies van kapitaal
  • Risico op wanbetaling of uitgestelde betaling van rente
  • Elke stijging van rentevoeten gedurende de immobilisatieperiode van de geïnvesteerde bedragen kan een verlies van kansen met zich meebrengen.

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 2. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage van de Informatienota.

Modaliteiten

Alternative Green - Coup de Pouce

DEZE ONDERNEMING KOMT IN AANMERKING VOOR DE COUP DE POUCE-LENING, EEN FISCALE STIMULERINGSMAATREGEL BEDOELD OM DE FINANCIERING VAN WAALSE KMO'S TE VERGEMAKKELIJKEN.

VOORWAARDEN WAARAAN DE INVESTEERDER MOET VOLDOEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE BELASTINGVOORDELEN VAN DE COUP DE POUCE LENING

Om in aanmerking te komen voor de belastingvoordelen verbonden aan de Coup de Pouce-lening, dient de investeerder (de kredietgever)  te voldoen aan de volgende voorwaarden, op de datum waarop de Coup de Pouce-lening wordt afgesloten en gedurende de looptijd ervan:

 • de kredietgever is geen werknemer van de geldnemer
 • indien de kredietnemer een onafhankelijke natuurlijke persoon is, is de kredietgever niet de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer en
 • indien de kredietnemer een rechtspersoon is, is de kredietgever, evenals zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende, niet rechtstreeks of onrechtstreeks via een andere rechtspersoon waarover hij zeggenschap heeft in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, oprichter, lid, partner of aandeelhouder van deze rechtspersoon, is noch benoemd of treedt op als orgaan of lid van het orgaan dat verantwoordelijk is voor het bestuur of dagelijks bestuur, bewindvoerder, of als houder van een soortgelijk mandaat binnen deze rechtspersoon, noch treedt op als de vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon, wordt benoemd of treedt zelf op als een orgaan of lid van het orgaan dat verantwoordelijk is voor het bestuur of de dagelijkse leiding van een curator of een soortgelijke functie.
 • de kredietgever is geen kredietnemer van een andere Coup de Pouce-lening.

De kredietgever is onderworpen aan de personenbelasting, zoals gevestigd in het Waalse Gewest.

Voor elk jaar waarin hij/zij aanspraak maakt op het voordeel van belastingkrediet, stelt de investeerder de volgende zaken ter beschikking van de Federale Overheidsdienst Financiën:

 • Het registratieformulier en de bijlagen bedoeld in artikel 2, §3 van het besluit van de Waalse regering tot uitvoering van het decreet van 28 april 2016 betreffende de Coup de Pouce-lening.
 • Een bankrekeningoverzicht waaruit blijkt dat de kredietnemer de rente over de lening jaarlijks betaalt aan de kredietgever
 • Een verklaring op eer dat jaarlijks door de kredietnemer wordt afgegeven.

Vind alle informatie met betrekking tot dit belastingvoordeel via deze link of raadpleeg het decreet betreffende de Coup de Pouce-lening.

PRAKTISCHE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE COUP DE POUCE-LENING

Wanneer ze zich inschrijven via Ecco Nova, krijgen investeerders (kredietgevers) een pro-forma leningsovereenkomst. Ecco Nova registreert de leningen vervolgens bij SOWALFIN.

Om het belastingvoordeel definitief te activeren, zullen investeerders de definitieve leningsovereenkomst van SOWALFIN moeten ondertekenen.

Investeerders moeten ook een verklaring op eer invullen en ondertekenen, dat bij de aanvraag voor registratie van de Coup de Pouce-lening wordt gevoegd.

Ten slotte zullen investeerders een betalingsbewijs van hun investering moeten overleggen in de vorm van een rekeningoverzicht met daarop zichtbaar het rekeningnummer van de investeerder, het rekeningnummer van de kredietnemer, de datum, het bedrag en de gestructureerde mededeling van de betaling (zijnde de referentie van de Ecco Nova-schuldvordering).

Ecco Nova zorgt in goede samenwerking met de investeerders voor de opvolging en het beheer van deze procedures.

OPTIE TOT VROEGE TERUGBETALING

In het kader van de Coup de Pouce-lening heeft de kredietnemer het recht om de lening vervroegd terug te betalen door middel van een eenmalige en volledige terugbetaling van het verschuldigde saldo in hoofdsom en rente.

ACHTERSTELLING

De terugbetaling van deze lening is achtergesteld aan zowel de bestaande als de toekomstige schulden van Alternative Green.

Deze aanbieding volgt het kader van de lening “Prêt Coup de Pouce”. Dit houdt in dat de terugbetaling van deze lening ook is achtergesteld aan het andere aanbod van achtergestelde leningen voor de financiering van Alternative Green dat op Ecco Nova wordt aangeboden en waarvan u de details kunt terugvinden via deze link.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

Het contract is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarden :

1. Opschortende voorwaarde verbonden aan de succesdrempel van de fondsenwerving:

Als het volledige bedrag van de fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden op de ECCO NOVA-website) niet volledig is onderschreven op 29/08/2021 om 23H59, worden de investeringen die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van de projectontwikkelaar terugbetaald aan de investeerders. Is echter het bedrag van € 150.000 opgehaald, dan komt het opgehaalde geld ter beschikking van de projectontwikkelaar en wordt de campagne verlengd tot 12/09/2021 om 23H59.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 
  
U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er  twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.  

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. 
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Voor de investeringshandeling is de investeerder eenmalige administratiekosten ten bedrage van € 15 inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Klik hier om de video hieronder in het Nederlands te bekijken.

Video

Map