Alternative Green

Project van ALTERNATIVE GREEN SA/NV gefinancierd door ECCO NOVA FINANCE SRL/BV

Alternative Green
Alternative Green
Financiering 400.000€ van 400.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 400.000€ 100%
Jaarlijkse interestvoet 5,00% Looptijd6 jaar

Type Windturbine Status Afgesloten

Plaats Léglise Eerste betaling 15/09/2022

Einddatum van de campagne 29/08/2021 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

Alternative Green

HET BEDRIJF ALTERNATIVE GREEN, DOET EEN BEROEP OP ECCO-INVESTEERDERS VOOR EEN TOTAAL VAN 650.000 € VIA TWEE CAMPAGNES !

IN HET KADER VAN DEZE FINANCIERING  WORDEN TWEE APARTE AANBIEDINGEN VOORGESTELD AAN DE ECCO-INVESTEERDERS.

DIT AANBOD BETREFT DE FINANCIERING VAN ALTERNATIVE GREEN VIA ECCO NOVA FINANCE. KLIK HIER OM DE CAMPAGNE "PRÊT COUP DE POUCE" TE ONTDEKKEN.
 
OPMERKING: Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of  Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.


Alternative Green is een pionier in de windenergiesector in Wallonië. Het bedrijf werd opgericht in 2008 door Luc en Marleen Van Marcke, beiden actief in windenergie sinds 1999.

De projectontwikkelaars zijn hun activiteiten begonnen met de ontwikkeling van windenergie, namelijk met de aankoop van geschikte gronden voor een project met het oog op het verkrijgen van een vergunning voor de bouw van windturbines. Na het verkrijgen van de vergunning kon het project aan derden worden verkocht voor de bouw/exploitatie van het windmolenpark.

In 2006 werden de eerste percelen aangekocht en werd een vergunning verkregen voor de bouw van 3 windturbines in Perwez. Dit project werd in 2006 in bedrijf gesteld.

Sindsdien zijn de volgende projecten ontwikkeld door Alternative Green :

Sinds de start van hun activiteiten hebben Luc en Marleen Van Marcke meer dan 50 MW aan windenergieprojecten ontwikkeld. 

In 2015 besloten Luc en Marleen om, dankzij hun lange ervaring, hun eigen windmolenpark te bouwen in Gembloux-Walhain.

Het windmolenpark van Gembloux-Walhain werd begin 2017 in gebruik genomen en bestaat uit 6 Enercon E-92 windturbines met een totale hoogte van 122m en een eenheidsvermogen van 2,3MW.

Alternative Green heeft aandelen in 2 dochterondernemingen (SPV), die speciaal voor dit windproject zijn opgericht:

 • WAL'EOL, die 2 windturbines in het park exploiteert en waarvoor de Ecco-Investeerders gedeeltelijk hebben deelgenomen aan de herfinanciering van de investering, voor een bedrag van 500.000 euro. De campagnepagina kan worden geraadpleegd via deze link.
 • WAL-VENT, die 2 windturbines in het park exploiteert en waarvoor de Ecco-Investeerders gedeeltelijk hebben deelgenomen aan de herfinanciering van de investering, voor een bedrag van 500.000 euro. De campagnepagina kan worden geraadpleegd via deze link.

De structuur van Alternative Green is als volgt.

Sinds 2020 is Arthur, zoon van Luc en Marleen, toegetreden tot het bedrijf. 

Arthur heeft een masterdiploma in politieke communicatie en internationale zaken van de European Communication School in Brussel.

ANALYSE VAN DE BOEKHOUDING VAN ALTERNATIVE GREEN

Op 31/12/2020 bestond de boekhoudkundige activa van Alternative Green uit 3 hoofdpolen :

 1. De financiële vaste activa bestaat uit de aandelen in Wal’Eol BV en Wal-Vent BV, alsook uit de herwaarderingsmeerwaarden op deze aandelen. De herwaarderingsmeerwaarden zijn opgenomen op basis van het eigen vermogen van Wal-Vent BV en Wal’Eol BV op 31/12/2017.

 2. De lopende voorraden en bestellingen bestaan uit windprojecten die momenteel door Alternative Green worden ontwikkeld.

 3. Vorderingen met een looptijd van ten hoogste één jaar bestaan uit de groepsinterne vorderingen Van Marcke. 

Tabel 1 - Analyse van de activa van Alternative Green

 

31/12/20

%

Vaste Activa

 1 067 345,53  € 

44%

Materiële vaste activa

 14 514,36  € 

 

Financiële vaste activa

 1 044 013,57  € 

 

Vlottende activa

 1 350 309,59  € 

56%

Voorraden en bestellingen in uitvoering

 410 835,03  € 

 

Vorderingen op ten hoogste één jaar

 916 348,68  € 

 

Liquide middelen

 23 125,88  € 

 

Totaal van de activa

 2 417 655,12  € 

 


Op 31/12/2020 bestond de boekhoudkundige passiva van Alternative Green hoofdzakelijk uit Eigen Vermogen (87% van de passiva). De schuld van Alternative Green bedraagt 305.338,95 euro, waarvan 129.815,44 euro groepsinterne schulden zijn.
 

Tabel 2 - Analyse van de passiva van Alternative Green

 

31/12/20

%

Eigen vermogen

 2 112 316,17 € 

87%

Inbreng

 62 000,00 € 

 

Herwaarderingsmeerwaarden

 1 020 847,61 € 

 

Overgedragen winst

 1 023 268,56 € 

 

Reserves

 6 200,00 € 

 

Schulden

 305 338,95 € 

13%

Schulden op meer dan één jaar

 17 613,22 € 

 

Schulden op ten hoogste één jaar

 87 435,39 € 

 

Handelsschulden

 21 887,13 € 

 

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

 48 587,77 € 

 

Overige Schulden

 129 815,44 € 

 

Totaal van de passiva

 2 417 655,12 € 

 

ANALYSE WINDMOLENPARK VAN GEMBLOUX-WALHAIN

Het windmolenpark van Gembloux-Walhain bestaat uit 6 Enercon E-92 windturbines met een totale hoogte van 122m en een vermogen van 2,3MW. Alternative Green heeft aandelen in 4 van de 6 windturbines van het park. De overige 2 windturbines zijn geëxploiteerd door ATOUT WAL CVBA, waarvan de meerderheid van de deelnemingen in handen is van een burgercoöperatie. De verwachte productie wordt verdeeld over deze 3 structuren.

Tabel 3 - Indicatoren windmolenpark Gembloux-Walhain

Aantal windturbines

6

Totaal elektrisch vermogen (MW) 

13,8

Gemiddelde elektriciteitsproductie tussen 2017 en 2020 (MWh)

30.234 MWh/jaar

Begunstigde van de geproduceerde elektriciteit

Alle geproduceerde elektriciteit wordt in het net geïnjecteerd. 

Equivalent elektriciteitsverbruik

Ongeveer 13.000 huishoudens

Vermeden CO2-uitstoot (Ton/jaar)

5 867

Equivalent in afgelegde km's (km/jaar)

41 904 875


Tussen de ingebruikname in 2017 en eind 2020 heeft het windmolenpark van Gembloux-Walhain 120.937 MWh geproduceerd, wat bijna het equivalent is van P50, wat betekent dat het windpark zeer goed heeft gepresteerd!
 

Tabel 4 - Analyse van de elektriciteitsproductie van de windpark Gembloux-Walhain (6 windturbines Enercon E-92)

MWh

2017

2018

2019

2020

TOTAAL (2017-2020)

Elektriciteitsproductie van de windpark

22 872

28 977

32 141

36 947

120 937

P50

30 294

30 294

30 294

30 294

121 176

P90

26 460

26 460

26 460

26 460

105 840

Elektriciteitsproductie/P50

76%

96%

106%

122%

100%

Elektriciteitsproductie/P90

86%

110%

121%

140%

114%

Deze zeer goede windprestaties komen tot uiting in de goede financiële resultaten van Wal'Eol en Wal-Vent, die gekoppeld zijn aan de verkoop van groenestroomcertificaten en de inkomsten uit de verkoop van in het net geïnjecteerde elektriciteit. De 2 onderstaande tabellen geven een financieel overzicht van de afgelopen 2 jaar voor deze 2 projectondernemingen.

Tabel 5 - Financieel overzicht van Wal-Vent SRL

 

31/12/20

31/12/19

Kapitaalratio

23%

23%

Winst van het boekjaar vóór belasting

 478 022,75 € 

 622 017,40 € 

Brutomarge

 1 125 435,95 €

 1 164 437,66 €

Current ratio

0,85

0,92

Werkkapitaal

- 184 209,08 €

- 99 421,32 € 

 

Tabel 6 - Financieel overzicht van Wal'Eol SRL

 

31/12/20

31/12/19

Kapitaalratio

22%

23%

Winst van het boekjaar vóór belasting

 465 623,69 € 

 624 947,12 € 

Brutomarge

 1 119 435,65 €

 1 166 988,70 €

Current ratio

0,83

0,95

Werkkapitaal

- 212 299,76 €

- 67 783,10 € 

Het Project

Alternative Green

DE REDEN VOOR DE FONDSENWERVING

Alternative Green doet een beroep op de Ecco-Investeerders voor een totaal bedrag van 650.000 euro verdeeld over 2 crowdlending campagnes:

 • 1 crowdlending campagne van 250.000 €, in het kader van de lening “Prêt Coup de Pouce” ;
 • 1 crowdlending campagne van 400.000 €.

De fondsen zullen worden gebruikt voor de financiering van projecten voor de ontwikkeling van windenergie in Wallonië en Luxemburg én voor een project voor de ontwikkeling van een systeem om vogels op te sporen. Tot dusver lopen er 3 windontwikkelingsprojecten in Wallonië en 3 projecten in Luxemburg. In het kader van deze projecten zijn de volgende kapitaaluitgaven vastgesteld.

Tabel 7 - Geraamd budget van Alternative Green NV

Project

Bedrag

Project voor de ontwikkeling van windenergie in Wallonië en Luxemburg (afronding van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, effectenstudie + biologisch luik)

                                                                                                                                             300 000,00  € 

Ontwikkelingskosten van het vogeldetectiesysteem

                                                                                                                                             200 000,00  € 

Diverse kosten (consultancy, haalbaarheidsstudies, productieraming)

                                                                                                                                             150 000,00  € 

Totaal

                                                                                                                                             650 000,00  € 


DE PLUSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN ZIJN FONDSENWERVING 

1. De ervaring van de projectontwikkelaars.

Marleen en Luc Van Marcke zijn al meer dan 20 jaar actief in windenergie en hebben meer dan 50 MW aan windenergieprojecten ontwikkelden in Wallonië. Ze beschikken over erkende deskundigheid in de regio .

2. De goede financiële prestaties van de bedrijven Wal-Vent en Wal’Eol.

De windresultaten van het windmolenpark van Gembloux-Walhain zijn zeer goed, waardoor de bedrijven die eigenaar zijn van deze windmolens een goed rendement behalen, met een gemiddeld jaarlijks FCFE van ongeveer 350.000 euro per dochteronderneming.

DE AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN ZIJN FONDSENWERVING

1. De projectontwikkelaar heeft de mogelijkheid om de lening vervroegd af te lossen. 

2. De onzekerheid over de ontwikkeling van toekomstige windenergieprojecten.

Het risico bestaat dat de gebruikte fondsen ontoereikend zijn voor de realisatie van een/de windproject(en). De terugbetaling van de leningen van de Ecco-Investeerders zal echter niet gebaseerd zijn op de inkomsten uit deze investeringen, maar op de toekomstige vrije kasstroom (FCF) van de dochterondernemingen van Alternative Green, Wal'Eol en Wal-Vent.

Onze analyse

Alternative Green

INTRODUCTIE

De 2 crowdlending campagnes zullen uiteindelijk 68% van de toekomstige schuld van Alternative Green vertegenwoordigen. De boekhoudkundige passiva van Alternative Green blijft hoofdzakelijk bestaan uit eigen vermogen.

De terugbetaling van de 2 Ecco Nova crowdlending campagnes zal gebaseerd worden op de toekomstige Free Cash-Flow to Equity (FCFE) van Alternative Green's dochterondernemingen, Wal'Eol en Wal-Vent. 

Tussen 2017 en 2020 hebben de 2 dochterondernemingen van Alternative Green de volgende gemiddelde vrije kasstroom naar het eigen vermogen (FCFE) gegenereerd:

 • FCFE jaarlijks gemiddelde van Wal-Vent BV : 356.689,78 € ;
 • FCFE jaarlijks gemiddelde van Wal’Eol BV : 361.980,68 €. 

Gezien Alternative Green voor 24% aandeelhouder is in Wal-Vent en voor 98% aandeelhouder in Wal'Eol, zal Alternative Green nog steeds kunnen profiteren van een aanzienlijk deel van de toekomstige FCF van deze 2 dochterondernemingen, die gedeeltelijk zal worden aangewend voor de terugbetaling van de Ecco-Investeerders.

ANALYSE

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogelijk te spreiden.

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

 1. Risico's die specifiek zijn voor de uitgevende instelling ECCO NOVA FINANCE:

  • Risico op gedeeltelijke of niet volledige terugbetaling van het aan ECCO NOVA FINANCE geleende kapitaal en/of van de contractueel overeengekomen rente in geval van wanbetaling door de projectontwikkelaar

  • Risico op geheel of gedeeltelijk kapitaalverlies als gevolg van insolventie van ECCO NOVA FINANCE

 2. Risico's verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod

  • Risico’s verbonden aan de Projectontwikkelaar:

   • De belangrijkste risico's die specifiek zijn voor ontwikkeling en constructie van windparken worden hieronder toegelicht

    • Risico's verbonden aan de ontwikkeling van windprojecten

    • Risico's verbonden aan de bouw van een windpark

   • Belangrijkste risico’s verbonden aan de exploitatie van windmolenparken zijn de volgende:

    • Risico’s met betrekking tot de elektriciteitsprijs

    • Risico’s met betrekking tot een wijziging van de steunregeling voor hernieuwbare energie

    • Risico’s met betrekking tot het windvermogen

    • Risico’s gebonden aan stakeholders

    • Verzekering en niet-verzekerde risico’s

   • Risico’s verbonden aan de schuld van AG

  • Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument:

   • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling

   • Risico’s verbonden aan het ontbreken van een liquide openbare markt en de beperkingen op verkoop

   • Achterstelling

  • Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten:

   • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal

   • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen

   • Elke stijging van de rentevoet tijde ns de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen.

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 2. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage van de Informatienota.

Modaliteiten

Alternative Green

ECCO NOVA FINANCE

Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. Het is haar rol om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

ACHTERSTELLING

De terugbetaling van deze lening is achtergesteld aan de huidige en toekomstige bankkredieten van Alternative Green.

Anderzijds heeft de terugbetaling van deze lening voorrang op de crowdlendingcampagne van 250.000 euro van Alternative Green, in het kader van de lening “Prêt Coup de Pouce”.

MOGELIJKHEID TOT VERVROEGDE TERUGBETALING

De projectontwikkelaar beschikt over de optie om de lening geheel of gedeeltelijk vroegtijdig terug te betalen. 

ZEKERHE(I)D(EN)

Deze investering gaat niet gepaard met zekerhe(i)d(en).

TYPE INVESTERING

Het betreft een gestandaardiseerde achtergestelde lening van minimaal € 500  en maximaal € 5.000 met optie tot vervroegde terugbetaling.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

Het contract is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarden :

1. Opschortende voorwaarde verbonden aan de succesdrempel van de fondsenwerving:

Als het volledige bedrag van de fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden op de ECCO NOVA-website) niet volledig is onderschreven op 29/08/2021 om 23H59, worden de investeringen die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van de projectontwikkelaar terugbetaald aan de investeerders. Is echter het bedrag van € 250.000 opgehaald, dan komt het opgehaalde geld ter beschikking van de projectontwikkelaar en wordt de campagne verlengd tot 12/09/2021 om 23H59.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 
  
U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er  twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.  

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. 
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Voor de investeringshandeling is de investeerder eenmalige administratiekosten ten bedrage van € 15 inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map