WAL-VENT - GEMBLOUX WALHAIN

Project van WAL-VENT
WAL-VENT - GEMBLOUX WALHAIN
WAL-VENT - GEMBLOUX WALHAIN

De projectontwikkelaar

WAL-VENT - GEMBLOUX WALHAIN

Luc en Marleen Van Marcke, pioniers van de ontwikkeling van windenergie in Wallonië, startte hun activiteiten in 2007. In eerste instantie concentreerden ze zich op het verkrijgen van vergunningen die ze vervolgens verkochten aan derden. In 2015 besluiten ze hun eigen park te bouwen vanwege hun lange ervaring in het domein. Op die manier bouwden ze in 2016 hun 4 eerste windmolens die in 2017 in Gembloux-Walhain in gebruik werden genomen.

2 windmolens zijn eigendom van het bedrijf WAL-VENT, projectonderneming opgericht door Alternative Green, de ontwikkelingsmaatschappij voor windenergieprojecten van Luc en Marleen Van Marcke.

Alternative Green ontwikkelde ook de volgende projecten:
· 3 windmolens in Perwez
· 6 windmolens in Vaux-sur-Sûre
· 3 windmolens in Spy
· 6 windmolens in Walhain-Gembloux

Meer details zijn beschikbaar in het informatienota dat u op deze pagina kan downloaden.

Het project

WAL-VENT - GEMBLOUX WALHAIN

Het windmolenpark van Gembloux-Walhain bestaat uit 6 windmolens van Enercon E-92 met een totale hoogte van 122m en een eenheidsvermogen van 2,3MW. 2 van hen zijn eigendom van het bedrijf Alternative Green via het projectbedrijf WAL-VENT.

WAL-VENT stelt voor om de vrijwel eigen middelen te herfinancieren, in de eerste plaats door bewoners, door ze te vervangen door achtergestelde schuld via burgers.

Sinds de inwerkingstelling begin 2017, hebben deze 2 windmolens al 10.500 MWh geproduceerd tussen april 2017 en maart 2018, hetzij het equivalent van het verbruik van 4.000 Waalse huishoudens. Deze productie, die aanzienlijk groter is dan de schattingen en dit ondanks een relatief middelmatige afzet in 2017, toont het potentieel van deze bijzonder goed gelegen site aan. Om deze reden overweegt Alternative Green een uitbreiding van de site met 7 nieuwe machines.

Alternative Green biedt de mogelijkheid aan de bewoners om te investeren in de 2 bestaande turbines en zal hen laten deelnemen aan de financiering van de uitbreiding van het park zodra de vergunning verkregen is.

Meer details zijn beschikbaar in het informatienota dat u op deze pagina kan downloaden.
 

Onze analyse

WAL-VENT - GEMBLOUX WALHAIN

De belangrijkste risico’s voor de uitgevende instelling zijn als volgt:

• Risico’s gebonden aan het wettelijk kader
• Juridische en fiscale risico’s
• Risico’s van technische en technologische gebreken
• Risico’s op afwijking van de reële inkomsten ten opzichte van de projecties verbonden aan de berekeningen van de energieproductie
• Risico’s verbonden aan de prijs van de elektriciteit en de groenestroomcertificaten De belangrijkste risico’s voor de aangeboden beleggingsinstrumenten zijn als volgt:
• De lening is ondergeschikt aan de correcte terugbetaling van het krediet verleend door Triodos Bank. De voorwaarden van ondergeschiktheid zijn in detail beschreven in de artikels 5.10 en 5.12 van de kredietovereenkomst, alsook in de artikels 3 en 7 van de overeenkomst tussen schuldeisers waarvan een kopie beschikbaar is in de bijlage. De volledige kredietovereenkomst en de overeenkomst tussen schuldeisers, alsook hun bijlagen, zijn op aanvraag beschikbaar via info@ecconova.com. De artikels 5.10 en 5.12 van de kredietovereenkomst vermelden de volgorde van prioriteit van de betalingen, alsook de voorwaarden voor het aanvullen van de distributierekening waarmee de betaling van het kapitaal en de interesten worden uitgevoerd.

De terugbetaling van de schuld heeft echter voorrang op eventuele andere betalingen of terugbetalingen vanaf de distributierekening, zoals de betaling van dividenden of
management fees.
De kredietnemer bevestigt de bepalingen van de overeenkomst tussen schuldeisers te aanvaarden, net zoals het bedrijf Alternative Green.
• De geleende sommen worden tot het verloop van de lening geïmmobiliseerd, een
vooruitbetaling kan niet worden opgeëist.
• Liquiditeitscrisis: de doorverkoop van schulden is zeer onzeker (Ecco Nova organiseert geen secundaire handel)

Deze risico’s hebben invloed op de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgevende instelling die de investeerders toegang biedt tot volgende mogelijke effecten:
• Risico op volledig of gedeeltelijk verlies van kapitaal
• Risico van een ontbrekende of uitgestelde betaling van interesten
• Gevolgen van de ondergeschiktheid: Indien de kredietnemer op een indicatieve betalingsdatum vermeld in artikel 3° van deel IV, niet gemachtigd is om de (gehele of gedeeltelijke) bedragen die voortvloeien uit dit contract te betalen als gevolg van de hierboven hernomen bepalingen, zullen de bedragen die onbetaald werden gebleven, gekapitaliseerd worden en bij de volgende vervaldag, waarop een dergelijke betaling gemachtigd is, betaald worden.
• Bovendien kan de vervroegde aflossing enkel worden toegepast indien het voldoet aan de voorwaarden voorzien in de overeenkomst van het krediet verleend door Triodos bank.
• Iedere rentestijging tijdens de immobilisatie van de geïnvesteerde sommen kan leiden tot een verlies van kansen.
• In de veronderstelling dat de projectontwikkelaar overgaat tot een vervroegde aflossing van de geleende sommen, kan een daling van de rentevoet resulteren in een verlies van kansen en niet-betaalde interesten vormen een inkomstenderving.

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.
 

Modaliteiten

WAL-VENT - GEMBLOUX WALHAIN

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

Map