MARIUS RENARD 27

Project van easyCOGEN
MARIUS RENARD 27
MARIUS RENARD 27

De projectontwikkelaar

MARIUS RENARD 27

easyCOGEN BVBA – dochteronderneming van de burgercoöperatie ENERGIRIS opgericht in oktober 2015 – is een derde investeerder gespecialiseerd in warmtekrachtkoppeling op basis van aardgas met rookgascondensor, een technologie waarmee men tot 20 à 30% aan CO2-uitstoot kan besparen. In het Brussels Gewest, waar easyCOGEN actief is, wordt deze CO2-besparing beloond met de toekenning van groenestroomcertificaten zodat de kosten van de installatie in minder dan 5 jaar terugverdiend is.

Dit bedrijf voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor het start-up plan waardoor Ecco- investeerders kunnen genieten van een vrijstelling van de roerende voorheffing op de interesten die tijdens de eerste vier jaren van hun lening worden gegenereerd (op de interesten van de eerste 15.000 euro geleend per jaar).

De klanten – grotendeels mede-eigendommen in Brussel – die zich tot easyCOGEN wenden wensen zelf niet te investeren in de warmtekrachtkoppeling en willen zich niet bezighouden met de exploitatie en het onderhoud ervan. EasyCOGEN stelt hen een ALL-IN formule voor: geen investering, geen onderhoudskosten, geen zorgen. De klanten profiteren van de besparing op de energiefactuur die de warmtekrachtkoppeling voortbrengt, easyCOGEN ontvangt de groenestroomcertificaten en de verkoop van de overtollige elektriciteit.

7 klanten hebben reeds vertrouwen in easyCOGEN die voor hen ongeveer 2 miljoen € heeft geïnvesteerd via derden. EasyCOGEN financiert haar project door een combinatie van de burgercoöperatie ENERGIRIS, een bankfinanciering en een financiering door privé-investeerders.

Enkele installaties zijn in gebruik, anderen zijn nog in aanbouw. De eerste twee jaren (2016 en 2017) zijn verlieslatend gezien de belangrijke, niet-productieve investeringen. 2018 zou winstgevend moeten zijn dankzij de 7 volledig operationele warmtekrachtinstallaties.

Dankzij de komst van drie nieuwe aandeelhouders eind 2017 heeft er een kapitaalsverhoging plaatsgevonden, alsook een versterking van de technische en financiële vaardigheden.

Om zich te onderscheiden van haar concurrenten, biedt easyCOGEN vaak gecombineerde oplossingen aan. Bijvoorbeeld: de energiewinst van de warmtekrachtkoppeling wordt gebruikt om de financiering van een nieuw dak of een nieuwe ketel terug te betalen, zonder kosten voor de klant.

Zo zijn, voor de woontoren Marius Renard 27 in Anderlecht, de isolatie en de reparaties aan het dak volledig terugbetaald door de besparingen op energie door de warmtekrachtkoppeling van 199 kWé.

Het project

MARIUS RENARD 27

Het betreft een dakrenovatie en een warmtekrachtkoppelingsproject op aardgas geïnstalleerd in de woontoren ACP MARIUS RENARD in Anderlecht

Het geïnstalleerde elektrische vermogen bedraagt 199 kW , het geïnstalleerde thermisch vermogen bedraagt 384 kW. De warmtekrachtkoppelingseenheid zal 1.207 MWh elektriciteit per jaar produceren.

De totale investering bedraagt 944.000 €

De inbedrijfsstelling is voorzien in de loop van de maand mei 2018.

Het project genereert het eerste jaar een inkomen van 218.500 € dankzij de betaling van een vaste vergoeding en de valorisatie van groenestroomcertificaten.  

Meer details zijn beschikbaar in de beschrijving van het project dat u op deze pagina kan downloaden.  

 

Onze analyse

MARIUS RENARD 27

Algemene risico's van crowdlending

Investeren in Ecco Nova brengt risico's mee, net als iedere investering: 

 • Risico van geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal

 • Risico van niet-uitbetaling of uitgestelde betaling van de rente

 • De terugbetaling van de geleende bedragen vindt mogelijk plaats na terugbetaling van andere titels of schulden van de vennootschap

 • De geleende bedragen zitten tot aan de terugbetaling volgens de tijdsplanning vast en u kunt niet om vervroegde terugbetaling verzoeken 

 • Elke stijging van de rentepercentages tijdens de periode dat uw geld vastzit kan het verlies van een kans meebrengen 

 • In het geval dat de projectontwikkelaar overgaat tot vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen, kan elke daling in de rentepercentages tijdens deze periode leiden tot een gemiste kans en de niet-uitbetaalde rente zou een winstderving vormen

 • Liquiditeitsrisico: de doorverkoop van de vordering is zeer onzeker (Ecco Nova organiseert geen secundaire markt)

 • Risico's in verband met het reglementaire kader

 • Juridische en fiscale risico's

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

Specifieke risico's in verband met het project en de projectontwikkelaar

Naast de intrinsieke risico's van een investering in de vorm van een lening zoals aangeboden door Ecco Nova brengt het WKK project ‘MARIUS RENARD 27’ van easyCOGEN onder andere de volgende specifieke risico's mee:

 • Risico's in verband met het reglementaire kader

 • Risico's van technische en technologische fouten

 • Risico in verband met de prijs voor elektriciteit en groenstroomcertificaten

 • Risico op het variabel inkomen, met name de groenestroomcertificaten, die gekoppeld zijn aan de hoeveelheid en aan het energieverbruiksprofiel van de site verbonden aan de warmtekrachtkoppeling (ACP MARIUS RENARD). 

Evaluatie van het risico door Ecco Nova

De managers en aandeelhouders van easyCOGEN hebben een solide ervaring op het gebied van energie en warmtekrachtkoppeling. 

De warmtekrachtkoppelingstechnologie is matuur, maar de implementatie van deze technologie vereist ruime ervaring. Bovendien is de kwaliteit van de haalbaarheidsstudie essentieel om een geschikte dimensionering te verzekeren. 

EasyCOGEN ontwerpt haar warmtekrachtkoppelingsinstallaties rekening houdend met een reductiefactor van 30% van het verbruik. Daardoor is het risico van over-dimensionering beperkt, te meer omdat easyCOGEN de regulering van de ketel ondersteunt om prioriteit te geven aan de warmtekrachtkoppeling. Bovendien wordt de integratie van het project toevertrouwd aan VMI, een erkende integrator in de sector. 

De inkomsten bestaan uit een vast gedeelte in de vorm van een vergoeding betaald door de energieverbruiker ongeacht het verbruik en een variabel gedeelte gerelateerd aan de productie van groenestroomcertificaten. 

De eindklant is vrij om het contract met easyCOGEN op te zeggen mits betaling van een afschrikkende vergoeding die overeenkomt met de gederfde winst op de resterende bedrijfsuren. 

Het belangrijkste risico heeft betrekking op de variabele inkomsten die gekoppeld zijn aan het feit dat de productie, bijgevolg de geproduceerde groenestroomcertificaten, direct gekoppeld zijn aan het energieverbruiksniveau van de site. Een vermindering van de productie kan zich vooral materialiseren in een vertraging in de inbedrijfsstelling van het project, technische problemen tijdens de exploitatie, regulatieproblemen of problemen met het rendement van de warmtekrachtkoppeling. 

Deze risico’s zijn echter beperkt door in te schrijven op een machinebreukverzekering en de uitvoering van een preventief en curatief onderhoudscontract met inbegrip van alle revisies tot het einde van het project, met inbegrip van boetes voor de ondernemer op het rendement of de bereikte beschikbaarheid. 
Het project is onderworpen aan risico’s verbonden aan het mechanisme van groenestroomcertificaten. Een wijziging van het mechanisme zou rechtstreeks invloed hebben op het economisch model van het project. Echter, hoewel het mechanisme momenteel bijzonder voordelig is en waarschijnlijk in de toekomst herzien zal worden, worden de toegekende vermenigvuldigingsfactoren voor 10 jaar behouden van zodra de warmtekrachtkoppeling gecertifieerd is. 

Het scenario voor prijsontwikkeling dat door easyCOGEN geselecteerd werd bedraagt 92,7 €/GC (gecontracteerde prijs) daarna 80 €/GC voor de jaren 3 tot 8, en vervolgens 65 €/GC daarna.

EasyCOGEN wordt geconfronteerd met een sterke marktvraag en een sterke stijging. Indien dit ondersteund wordt door een kapitaalsverhoging, zal het team met veel uitdagingen geconfronteerd worden om de orderportefeuille met succes uit te voeren. Deze uitdagingen zouden de inbedrijfsstellingen kunnen vertragen en zo de inkomsten voor het bedrijf kunnen vertragen. 

Wij vestigen met name de aandacht van de kandidaat-investeerder op het feit dat deze risicoanalyse betrekking heeft op de huidige projectportefeuille van easyCOGEN. Elke financiële indicator weergegeven in de beschrijving van het project wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de CAPEX (investering) van elk project. In de toekomst kunnen er echter nieuwe projecten worden toegevoegd aan de portefeuille. Deze projecten zouden de bron van inkomsten van de projectmanager kunnen diversifiëren maar kunnen eveneens de aard van risico’s ten laste van de projectmanager en de investeerders kunnen veranderen. 

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de beschrijving van het project, te downloaden op deze pagina.

Modaliteiten

MARIUS RENARD 27

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de beschrijving van het project, te downloaden op deze pagina.

Video

Map