Biogas Walvert

Project van WALVERT NIVELLES

Biogas Walvert
Biogas Walvert
Financiering 300.000€ van 300.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 300.000€ 100%
Jaarlijkse interestvoet 6,00% Looptijd9 jaar

Type Biogas Status Afgesloten

Plaats Nivelles Eerste betaling 01/11/2020

Einddatum van de campagne 31/10/2019 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

Biogas Walvert

Walvert is sinds 2009 actief op het gebied van biovergassing. De oprichter, de heer Laurent Hellemans, heeft deelgenomen aan het ontwerp en de bouw van verschillende sites die momenteel in België actief zijn.

In januari 2018 begon Walvert met het bouwen van een eerste eigen site. Deze productie-eenheid in Thuin in de regio Charleroi is in één jaar gebouwd en produceert sinds januari 2019 energie.

Het team bestaat uit 4 ingenieurs met complementaire vaardigheden (agronomie, elektromechanica, chemie en financiën). Het bedrijf heeft een ambitieuze groeidoelstelling (één site per jaar), wil burgers betrekken en heeft respect voor het milieu. Projecten worden gefinancierd via publiek-private samenwerking.
 

Het Project

Biogas Walvert

Het Nijvel-project past perfect in de strategie van het bedrijf om middelgrote, betrouwbare en gestandaardiseerde eenheden op te zetten. Zo behoudt de Nijvel-eenheid de technologie en de belangrijkste leveranciers van de operationele eenheid die momenteel in Thuin actief is. Een reeks verbeteringen zal worden geïmplementeerd in Nijvel.

Deze zijn gericht op de organisatie van de opslag van grondstoffen en de voorbereiding van deze materialen, om deze unit eenvoudiger te bedienen en flexibeler te maken. Er zijn veel voordelen aan biomassa: duurzame elektriciteits- en warmteproductie, valorisatie van agrarische afvalstoffen, levering via lokale infrastructuren, productie van hoogwaardige meststoffen voor partnerboeren, burgerparticipatie, enz.
 

Onze analyse

Biogas Walvert

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

De managers en aandeelhouders van WALVERT NIVELLES hebben een uitgebreide ervaring op het gebied van energie uit warmtekrachtkoppeling (WKK) en biogas.
 
Naast het uitvoeren van tal van haalbaarheidsstudies, hebben zij reeds een soortgelijk project in Thuin bestudeerd, gefinancierd en met succes gebouwd. Het Nivelles-project is identiek in grootte aan dat van Thuin, maar omvat verbeteringen, met name door de ervaring uit het eerdere project.
 
WKK-technologie is volwassen, maar de implementatie vereist veel ervaring.
 
Bovendien is de kwaliteit van de haalbaarheidsstudie, met name aan de inputzijde (type mest en drijfmest) die nodig is voor de productie van biogas, van essentieel belang om een ​​correcte dimensionering te waarborgen. Indicatoren zoals productiecapaciteit, CAPEX, beschikbaarheid en OPEX zijn consistent en in lijn met vergelijkbare projecten.
 
Bovendien heeft de projectleider al verschillende intentieverklaringen voor de aanvoer van grondstoffen die nodig zijn om biogas te produceren.
 
De omzet bestaat voornamelijk uit de verkoop van geproduceerde groenestroom certificaten (GSC) en de verkoop van elektriciteit aan het net. In mindere mate omvatten de opbrengsten ook de verkoop van digestaat (met name aan boeren en tuinbouwbedrijven op de lokale markt) evenals de verkoop van warmte (verwarming van aangrenzende gebouwen en drogen van houtsnippers en digestaat).
 
Het grootste risico is de opbrengst van groenestroom certificaten, die zelf afhankelijk is van de productie van de site.
 
Een daling van de productie kan met name worden veroorzaakt door een vertraging in de ingebruikname, technische problemen tijdens de exploitatie, veranderende regelgeving of problemen in verband met de levering en het beheer van de productie van biogas of de efficiëntie van de WKK.
 
Deze risico's worden beheersd door het afsluiten van een machine-uitvalverzekering en de uitvoering van een preventief en curatief onderhoudscontract inclusief alle herzieningen tot het einde van de projecten.
 
Aangezien projecten onderhevig zijn aan risico's rond het mechanisme voor groenestroom certificaten, zou een wijziging van hiervan rechtstreeks invloed kunnen hebben op het verdienmodel van projecten. Zodra de warmtekrachtkoppeling is gekeurd, wordt het toekenningspercentage van 2,5 GSC/MWh gereserveerd en toegekend voor een periode van 15 jaar.
 
Het door Walvert gehanteerde scenario voor prijsevolutie is een vaste prijs van 66,5 euro/GSC.
 
De hierboven beschreven risico's worden niet gespreid over verschillende projecten.

De belangrijkste risico’s voor de uitgevende instelling zijn als volgt:

 • Risico’s gebonden aan het wettelijk kader
 • Juridische en fiscale risico’s
 • Risico’s van technische en technologische gebreken
 • Risico’s van contractueel verzuim van de betrokken partijen (verzekeraars, leveranciers, andere)
 • Risico’s op afwijking van de reële inkomsten ten opzichte van de projecties verbonden aan de berekeningen van de energieproductie
 • Risico’s verbonden aan de prijs van de groenestroomcertificaten en de geproduceerde elektriciteit

De belangrijkste risico’s voor de aangeboden beleggingsinstrumenten zijn als volgt:

 • De geleende sommen worden tot het verloop van de lening geïmmobiliseerd, een vooruitbetaling kan niet worden opgeëist
 • Liquiditeitsrisico: de doorverkoop van het schuldbewijs is zeer onzeker (Ecco Nova organiseert geen secundaire handel)
 • De lening is achtergesteld aan de terugbetaling van bankkredieten

Deze risico’s hebben invloed op de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgevende instelling waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten: 

 • Risico van een ontbrekende of uitgestelde betaling van interesten
 • Risico van een ontbrekende of uitgestelde betaling van interesten
 • Ledere rentestijging tijdens de immobilisatie van de geïnvesteerde sommen kan leiden tot een verlies van kansen.
 • In de veronderstelling dat de projectontwikkelaar overgaat tot een vervroegde aflossing van de geleende sommen, kan een daling van de rentevoet resulteren in een verlies van kansen en de niet-betaalde interesten vormen een inkomstenderving.

De volledige risicoanalyse bevindt zich in bijlage van de informatienota.
 

Modaliteiten

Biogas Walvert

Dit bedrijf voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor het start-up plan waardoor Ecco- investeerders kunnen genieten van een vrijstelling van de roerende voorheffing op de interesten die tijdens de eerste vier jaren van hun lening worden gegenereerd (op de interesten van de eerste 15.000 euro geleend per jaar).

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.
 

Video

Map