ZONNEPANELEN ARCELORMITTAL GENK

Project van Eneco Solar Belgium NV
ZONNEPANELEN ARCELORMITTAL GENK

INTRODUCTIE

CROWDLENDING CAMPAGNE

Als medewerker van ArcelorMittal Belgium krijg je de kans om mee te werken aan de duurzaamheidsambities van het bedrijf door deel te nemen aan de financiering van dit project. In samenwerking met Ecco Nova, een alternatief financieringsplatform dat erkend is door de FSMA, zal Eneco Solar Belgium deze fotovoltaïsche daken medefinancieren samen met de werknemers, via een alternatieve financieringscampagne voor een maximumbedrag van € 300.000. Elke werknemer kan een bedrag van € 250 tot € 2.000 investeren voor een periode van 6 jaar; hierdoor kan zij gedurende deze periode profiteren van een bruto rentepercentage van 4%.

 

VAN 11 OKTOBER TOT 3 NOVEMBER 2022 HEEFT U EXCLUSIEF TOEGANG TOT DEZE CROWDLENDING-OPPORTUNITEIT

Als het maximale beoogde bedrag van het aanbod niet wordt bereikt, zal deze campagne ook worden aangeboden aan Eneco-klanten en vervolgens aan Ecco-investeerders (zie de Informatienota voor meer details over de campagneplanning).

 

INVESTEREN IN DIT PROJECT BRENGT, ZOALS ELKE INVESTERING, RISICO'S MET ZICH MEE. ALLE INFORMATIE OVER DIT PROJECT EN OVER DE RISICO'S EN INVESTERINGSMODALITEITEN KUNT U OP DEZE PAGINA RAADPLEGEN.

DE PROJECTONTWIKKELAAR

Eneco België is een duurzaam energiebedrijf dat zich richt op de productie en levering van gas en elektriciteit enkel uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Met een totale productiecapaciteit van meer dan 2 GW in België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is Eneco een toonaangevende speler op het gebied van duurzame energie.

Eneco is sinds 2011 actief op de Belgische consumentenmarkt en het exploiteert vandaag de dag 22 windparken in België voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 206 MW. De 98 operationele windturbines produceren meer dan 463 GWh/jaar, wat overeenkomt met het verbruik van 132.890 huishoudens. Met meer dan 350.000 zonnepanelen verspreid over 300 bedrijventerreinen is Eneco ook een van de grootste zonne-energieproducenten in België.

Eneco heeft een belang in Norther, momenteel het grootste windpark aan de Belgische kust. Met zijn 44 offshore windturbines voorziet het park jaarlijks bijna 400.000 gezinnen van elektriciteit. In totaal levert Eneco België nu al groene stroom en gas aan meer dan een miljoen residentiële aansluitingen en 55.000 zakelijke aansluitingen.

Eneco biedt via de verschillende participatie- en investeringsprogramma's aanzienlijke en betrouwbare investeringsmogelijkheden aan burgers en de lokale omwonenden. Deze variëren van crowdlending tot obligaties en directe participatie via coöperaties.

Eneco investeert volledig in 100% groene, Belgische energie en draagt ​​bij aan een leefbare wereld voor toekomstige generaties. Het bedrijf richt zich ook op energie-efficiëntie door middel van isolatieprojecten, zonnepanelen, energieopslag, elektrische laadpalen en andere innovatieve producten en diensten.

Eneco België stelt meer dan 275 mensen te werk en is gevestigd in Mechelen, Gent en Waver. Meer info is te vinden op www.eneco.be

HET PROJECT

ZONNEPANELEN OP DE DAKEN VAN ARCELORMITTAL BELGIUM TE GENK

Door de nieuwe zonnepanelen op de daken van de Genkse fabrieken zal ArcelorMittal Belgium binnenkort op deze locatie kunnen beschikken over ongeveer 2 GWh groene stroom per jaar, wat overeenkomt met het jaarlijkse energieverbruik van 800 huishoudens. De opgewekte duurzame energie zal volledig intern worden gebruikt voor het voeden van de productie. ArcelorMittal Belgium zal zo zijn ecologische voetafdruk verminderen met ongeveer 400 ton CO2 per jaar (rekening houdend met de huidige Belgische elektriciteitsmix).

HET ENGAGEMENT VAN ARCELORMITTAL BELGIUM INZAKE DE ENERGIETRANSITIE

ArcelorMittal Belgium staat voor 100% achter de klimaatactiestrategie van de groep en streeft ernaar te voldoen aan de hoogste normen als duurzame en verantwoordelijke staalproducent. In veel opzichten behoort het Belgische cluster nu al tot de beste ter wereld. Met dit zonnepanelenpark in Genk bevestigt ArcelorMittal Belgium wederom zijn engagement om zich verder te ontwikkelen tot het duurzame staalbedrijf van de toekomst.

EEN ICONISCHE REFERENTIE

In 2019 deed Eneco Solar Belgium al een beroep op de Ecco-Investeerders om de plaatsing van 27.104 zonnepanelen op de daken van ArcelorMittal in Gent te financieren. Voor deze crowdlending-campagne werd in totaal € 1 miljoen opgehaald.

Meer dan 100.000 m2 dakoppervlak werden bedekt met zonnepanelen! De installatie vertegenwoordigt een vermogen van meer dan 10 MWp aan zonne-energie.

Vind de details van deze campagne via de volgende link.

DE ANALYSE VAN ECCO NOVA

FINANCIËLE ANALYSE VAN ENECO SOLAR BELGIUM

Eneco Solar Belgium, opgericht in 2009, treedt op als derde partij-investeerder in zonne-energie*. Eneco Solar Belgium (ESB) heeft een groot portfolio van fotovoltaïsche installaties in België. ESB zorgt zowel voor de ontwikkeling van projecten als voor de toekomstige exploitatie en het onderhoud. Zij vertrouwt de bouw van de installatie toe aan een installateur (EPC-aannemer) en zorgt zo voor een begroting zonder verrassingen.

Tot op heden heeft het bedrijf een portefeuille van 58 MWp aan geïnstalleerde zonne-installaties.

De rekeningen per 31/12/21 worden hieronder weergegeven, evenals een presentatie van het zonneproject dat werd uitgevoerd op de Genkse locatie van ArcelorMittal Belgium.

*Wilt u meer weten over het systeem van derde partij-investeerders? Ontdek hoe dit mechanisme werkt via de volgende link.

Op 31/12/21 telt Eneco Solar Belgium voornamelijk haar zonne-installaties in haar activa, voor iets meer dan € 40 miljoen ofwel 77% van haar balanstotaal.

Activa van de lener   31/12/20 % 31/12/21 %
Oprichtingskosten 20 -    €  0% -    €  0%
Vaste activa 21/28 43 233 611,00  €  80% 44 722 656,00  €  85%
Immateriële vaste activa 21 32 732,00  €  0% 87 996,00  €  0%
Materiële vaste activa 22/27 42 668 123,00  €  79% 40 142 428,00  €  77%
Financiële vaste activa 28 532 756,00  €  1% 4 492 232,00  €  9%
Vlottende Activa 29/58 10 840 651,00  €  20% 7 592 432,00  €  15%
Vorderingen op meer dan één jaar 29 -    €  0% -    €  0%
Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 92 062,00  €  0% 96 185,00  €  0%
Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 3 911 078,00  €  7% 3 212 879,00  €  6%
Geldbeleggingen 50/53 -    €  0% -    €  0%
Liquide middelen 54/58 3 443 348,00  €  6% 1 236 125,00  €  2%
Regularisatierekeningen 490/1 3 394 163,00  €  6% 3 047 243,00  €  6%
TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 54 074 262,00  €    52 315 088,00  €   

Eneco Solar Belgium financiert vrijwel uitsluitend met bronnen binnen de Eneco groep. Met een eigen vermogen van iets meer dan € 30 miljoen, bedroeg de solvabiliteitsratio 58% op 31/12/21. Daarnaast zijn de langlopende schulden (rekening 17) voornamelijk schulden van andere bedrijven in de Eneco-groep. Momenteel is de externe schuldenlast afkomstig van eerdere crowdlendingcampagnes die via Ecco Nova werden uitgevoerd voor een bedrag van ongeveer € 1.800.000 (RSC ANDERLECHT ZONNEPANELENARCELORMITTAL ZONNEPANELENVOLVO CAR GENT ZONNEPANELEN) en bankleasing voor een bedrag vanaf € 737.795,66 (bedrag op 31-12-21).

Passiva van de lener   31/12/20 % 31/12/21 %
Eigen Vermogen 10/15 28 361 002,00  €  52% 30 081 787,00  €  58%
Kapitaal 10 25 180 150,00  €  47% 25 180 150,00  €  48%
Andere 11/12/13 294 268,00  €  1% 380 511,00  €  1%
Overgedragen resultaat 14 2 849 245,00  €  5% 4 487 860,00  €  9%
Kapitaalsubsidies 15 37 339,00  €  0% 33 266,00  €  0%
Voorzieningen voor risico's en kosten 16 1 311 041,00  €  2% 1 413 441,00  €  3%
Schulden 17/49 24 402 217,00  €  45% 20 819 861,00  €  40%
Schulden op meer dan één jaar 17 18 069 207,00  €  33% 17 787 543,00  €  34%
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 289 795,00  €  1% 294 976,00  €  1%
Financiële schulden 43 -    €  0% -    €  0%
Handelsschulden 44 2 103 590,00  €  4% 1 938 586,00  €  4%
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
45 641 646,00  €  1% 534 889,00  €  1%
Vooruitbetalingen op bestelling 46 -    €  0% -    €  0%
Overige schulden 47/48 3 000 159,00  €  6% -    €  0%
Overlopende rekeningen 492/3 297 820,00  €  1% 263 867,00  €  1%
TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 54 074 260,00  €    52 315 089,00  €   

Eneco Solar Belgium heeft de afgelopen 2 jaar een winst na belastingen behaald van € 1.925.644 (2020) en € 1.724.857 (2021).

Resultatenrekening van de lener   31/12/20 31/12/21
Omzet 70 15 136 574,00  €  14 973 023,00  € 
Geïmmobiliseerde productie 72 92 269,00  €  60 524,00  € 
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen 60/61 (4 381 354,00) €  (4 667 438,00) € 
Brutomarge  9900 10 847 489,00  €  10 366 109,00  € 
Andere exploitatieproducten 74 589 246,00  €  569 624,00  € 
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 (2 051 050,00) €  (2 240 872,00) € 
Andere bedrijfskosten 640/8 (37 783,00) €  (133 265,00) € 
Niet-recurrente operationele kosten 66A -    €  3 984,00  € 
EBITDA    9 347 902,00  €  8 565 580,00  € 
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 (5 180 063,00) €  (4 874 950,00) € 
 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (EBIT)  9901 4 167 839,00  €  3 690 630,00  € 
Financiële opbrengsten 75/76B 5 585,00  €  24 837,00  € 
Financiële kosten 65/66B (2 221 622,00) €  (1 960 310,00) € 
 Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (EBIT)  9903 1 951 802,00  €  1 755 157,00  € 
Belastingen op het resultaat 67/77 (26 158,00) €  (30 300,00) € 
 Winst (Verlies) van het boekjaar  9904 1 925 644,00  €  1 724 857,00  € 

ANALYSE VAN DIT ZONNEPROJECT OP DE DAKEN VAN ARCELORMITTAL BELGIUM IN GENK

Eneco Solar Belgium is de derde partij-investeerder die verantwoordelijk is voor de installatie en exploitatie van zonnepanelen op de daken van de ArcelorMittal Belgium-fabrieken in Genk. In totaal telt dit project 4.740 zonnepanelen voor een totaal elektrisch vermogen van 2,15 MWp.

De elektriciteit die door deze installaties wordt geproduceerd, zal worden verbruikt door de fabrieken van ArcelorMittal Belgium. In ruil daarvoor betaalt ArcelorMittal Belgium gedurende 15 jaar een jaarlijkse vergoeding ten voordele van Eneco Solar Belgium. En, Eneco Solar Belgium zal 10 jaar lang groenestroomcertificaten krijgen om zijn investering rendabel te maken.

De bouw van dit project is net afgerond en de ingebruikname vindt plaats eind september 2022.

Hieronder vindt u de belangrijkste indicatoren van dit project, gebaseerd op het financieel plan van Eneco Solar Belgium.

Indicatoren van het zonneproject op de daken van ArcelorMittal Belgium – Genk

Totaal elektrisch vermogen (MWp)

2,15 MWp

Aantal panelen

4.740

Jaarlijkse elektriciteitsproductie (MWh)

1.974 MWh

Specifieke productie (kWh/kWc)

917

Percentage eigen verbruik

De fabrieken van ArcelorMittal Belgium zullen100% van de geproduceerde elektriciteit verbruiken. Er zal geen herinbreng in het netwerk plaatsvinden.

Duur toekenning groenestroom certificaten

10 jaar

Totale investeringskosten

€ 1.326.545 

Financieringsstructuur

Eigen inbreng van Eneco Solar Belgium : 1.026.545 €

Crowdlending Ecco Nova : 300.000€

Intern rentabiliteitspercentage van het geanalyseerde project. 

6,51%

Het door Eneco Solar Belgium geleende bedrag zal voor dit project bestemd zijn, maar de solvabiliteit van Eneco Solar Belgium en dus haar terugbetalingscapaciteit zal gegarandeerd worden door alle bestaande en toekomstige installaties die in hun balans zijn opgenomen. Dit project moet uiteindelijk 1,5% van de totale omzet van het bedrijf vertegenwoordigen. Hierdoor worden de risico's van deze verschillende voorzieningen gebundeld.

RISICO’S

WIJ RADEN U AAN ALLEEN BEDRAGEN UIT TE LENEN DIE EEN DEEL VAN UW BESCHIKBARE SPAARGELD VORMEN EN UW RISICO TE MINIMALISEREN DOOR UW LENINGEN ZOVEEL MOGELIJK TE SPREIDEN.

 

DE GEDETAILLEERDE RISICO'S ZIJN TE RAADPLEGEN IN DE INFORMATIENOTA, TE DOWNLOADEN OP DEZE PAGINA.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

1. De belangrijkste risico's die specifiek zijn voor constructie en exploitatie van windparken worden hieronder toegelicht:

 • Risico's verbonden aan de prijs van elektriciteit
 • Risico's verbonden aan de prijs van groenestroomcertificaten 
 • Juridische en fiscale risico's
 • Risico op technische en technologische defecten
 • Risico van productiebeperking 
 • Risico gerelateerd aan zonnestraling
 • Risico’s gerelateerd aan betrokken partijen
 • Verzekering en niet-verzekerde risico’s
 • Kredietrisico met betrekking tot klanten van Eneco Solar Belgium

2. Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument

 • Illiquiditeit 
 • Gebrek aan diversificatie
 • Achterstelling
 • Bullet-lening
 • Afwezigheid van garanties

3. Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten:

 • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
 • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
 • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 2. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage van de Informatienota.

SAMENVATTING

DE STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN HET AANBOD

 • De duurzame energie, opgewekt door de zonne-installaties, zal volledig worden gebruikt om de productie van ArcelorMittal Belgium te voeden. Deze zonne-installaties zullen ArcelorMittal Belgium in staat stellen om zijn ecologische voetafdruk met 400 ton CO2 per jaar te verminderen.
 • Eneco Solar Belgium is een winstgevende structuur, met een eigen vermogen van € 30 miljoen op 31/12/21, oftewel een solvabiliteitsratio van 58%.

AANDACHTSPUNTEN GEKOPPELD AAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HUN PROJECT EN HET AANBOD

 • De lening is achtergesteld bij bankleasing waarvan het uitstaande bedrag op 31/12/21 € 737.795,66 bedroeg. Er dient echter te worden opgemerkt dat deze bankleasing slechts 1,4% van de balans van Eneco Solar Belgium vertegenwoordigt. Deze lening heeft dezelfde rang als de eerdere leningen die Eneco Solar Belgium via Ecco Nova heeft verstrekt voor een bedrag van ongeveer 1.800.000 € (RSC ANDERLECHT ZONNEPANELENARCELORMITTAL ZONNEPANELENVOLVO CAR GENT ZONNEPANELEN).

MODALITEITEN

TYPE INVESTERING

Het betreft een gestandaardiseerde achtergestelde lening van minimaal € 250 en maximaal € 2.000.

ZEKERHEDEN

Aan het aangeboden beleggingsinstrument is geen garantie van welke aard dan ook verbonden.

ACHTERSTELLING

De lening is achtergesteld bij de bankleasing waarvan het uitstaande bedrag op 31/12/21 € 737.795,66 bedroeg, zijnde 1,4% van de balans van Eneco Solar Belgium op 31/12/21.

Bijgevolg aanvaardt de kredietgever dat de kredietnemer pas verplicht is tot betaling in kapitaal en rente nadat al deze leasingovereenkomsten zijn betaald of de daarvoor noodzakelijke sommen in consignatie zijn gestort. De kredietgever stemt er hierbij tevens mee in op gelijke voet te worden behandeld met andere achtergestelde schuldeisers, ongeacht of hun vordering is ontstaan voor of na het sluiten van deze overeenkomst.

Op 31/12/21 bedragen de totale kortlopende achtergestelde schulden € 1.792.050, zijnde 3,4% van de balans van Eneco Solar Belgium.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

Er is geen opschortende voorwaarde verbonden aan deze campagne.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 

U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

PLANNING VAN DE CAMPAGNE

De campagne is van 11 oktober tot 3 november 2022 exclusief geopend voor ArcelorMittal-medewerkers. Als het maximale beoogde bedrag van het aanbod niet wordt bereikt, zal deze campagne ook worden aangeboden aan Eneco-klanten en vervolgens aan Ecco-investeerders (zie de Informatienota voor meer details over de campagneplanning).

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar interest.
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -2183.
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Voor deze verrichting is de kredietgever geen kosten verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto interestbedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map