WINDTURBINES BONEFFE

Project van Sirocco Wind SA/NV
WINDTURBINES BONEFFE
WINDTURBINES BONEFFE
WINDTURBINES BONEFFE

De projectontwikkelaar

WINDTURBINES BONEFFE

ENECO WIND BELGIUM – 22 ONSHORE WINDMOLENPARKEN IN BELGIË MET EEN PRODUCTIECAPACITEIT EQUIVALENT AAN HET JAARLIJKSE VERBRUIK VAN 132.890 HUISHOUDENS

Eneco Wind Belgium is een topspeler op het vlak van hernieuwbare energie. Het bedrijf bestaat al sinds 2001 en voegde zich in 2008 bij de Nederlandse Eneco Groep. Eneco Wind Belgium heeft vestigingen in Waver en Mechelen. Het team bestaat uit 33 personen. Het bedrijf ontwikkelt windturbineparken in Wallonië en Vlaanderen, zowel op land (onshore) als op zee (offshore). Het doel is lokale productie voor lokaal verbruik.

Eneco Wind Belgium is toonaangevend op de Belgische markt door de kwaliteit van zijn projecten en haar betrouwbaarheid ten aanzien van  het nakomen van haar verplichtingen.

In 2021 baat het bedrijf 22 windturbineparken uit in Wallonië en Vlaanderen voor een totale capaciteit van 206 MW. De 98 operationele windturbines produceren meer dan 463 GWh/jaar. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 132.890 gezinnen.BURGERPARTICIPATIE CENTRAAL IN DE WINDPROJECTEN VAN ENECO WIND BELGIUM

Eneco Wind is een pionier als het gaat om het betrekken van de lokale gemeenschappen bij het opzetten en realiseren van windmolenprojecten. Eneco is daar al een aantal jaren succesvol in.

Verschillende projecten hebben een directe burgerlijke participatie. De aandeelhouders zijn van uiteenlopende aard: van burgercoöperatieven (Hesbenergie, Nosse Moulin, Lucéole, Campina Energie, Energent, …), tot een bedrijvencoöperatieve (Zaubeek Power cvba), tot intergemeentelijke investeringsmaatschappijen (IDETA, IDELUX, Zefier, IKA), tot publieke investeerders of grondeigenaren.

Op deze manier vloeit er een deel van de opbrengsten lokaal terug naar omwonenden en gemeenten.

FINANCIËLE INDICATOREN VAN ENECO WIND BELGIUM

 

2019

2020

Nettoresultaat voor het jaar

4.713.327 €

18.880.124 €

Overgedragen winst 

98.867.401 €

116.747.525 €

Eigen Vermogen / Passiva

89%

86%

Vaste Activa

137.475.270 €

144.947.618 €

Totale Activa

185.129.568 €

212.970.036 €

Algemene liquiditeitsratio

2,49

2,42

Het project

WINDTURBINES BONEFFE

BURGERPARTICIPATIE VOOR DE FINANCIERING VAN HET BONEFFE WINDMOLENPROJECT 

De activiteiten van Eneco Wind Belgium (EWB) bestaan uit het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van on- en offshore windmolenparken in België.

Bepaalde parken zijn direct eigendom van EWB, anderen zijn in handen van projectondernemingen (SPV ofwel Special Purpose Vehicle), die speciaal voor de samenwerking met externe partners zijn opgericht.  

De onderneming Eneco Wind Belgium heeft de dochteronderneming « Sirocco Wind » opgericht in het kader van haar windmolenproject te Boneffe. Sirocco Wind is derhalve opgericht door EWB met als doel het bouwen en exploiteren van het windmolenpark te Boneffe. SRIW, via de onderneming Wallonia Offshore Wind NV is, als mede-aandeelhouder van Sirocco Wind, de partner van EWB bij de realisatie van dit windproject.

Dit windmolenpark zal bestaan uit negen windmolens gevestigd op het grondgebied van de gemeenten Eghezée, d'Orp-Jauche en Ramillies : behalve de 8 windmolens die geëxploiteerd zullen worden door Sirocco Wind, is er nog een windmolen in aanbouw in de zone en deze zal worden geëxploiteerd door HesbEnergie,
een burgercoöperatie, in samenwerking met andere lokale coöperaties: Nosse Moulin en Champs d’Energie.

Deze windturbines zullen de hernieuwbare energieproductie leveren voor ongeveer 11.000 gezinnen. 

Deze crowdlendingcampagne is bedoeld om lokale gemeenschappen te laten participeren in de financiering van het project, voor een totaal van € 300.000.

PROJECTINDICATOREN VAN HET WINDMOLENPROJECT BONEFFE

Dit project heeft een totale kostprijs van € 26.246.000, verdeeld over de volgende posten:

 • Aankoop van acht Vestas V100 windmolens;
 • Ontwikkelingskosten van het project;
 • Funderingskosten van het project;
 • Terreininrichtingskosten;
 • Kosten voor de aansluiting op het netwerk;
 • Kosten gerelateerd aan het beheer van het project;
 • Onvoorziene uitgaven, veiligheidsmarge.

De financiering van het project in de NV Sirocco Wind zal als volgt gerealiseerd worden: 

 • Eigen vermogen* : € 4.966.000
 • Burgerparticipatie (crowdlending Ecco Nova) : € 300.000
 • Aandeelhoudersleningen* : € 20.980.000 
 • TOTAAL : € 26.246.000

* Wallonia Offshore Wind NV (SRIW) draagt 14,97% aan eigen vermogen en aandeelhoudersleningen bij. Eneco Wind Belgium NA draagt 85,03% aan eigen vermogen en aandeelhoudersleningen bij.

Diverse projectindicatoren zijn opgenomen in onderstaande tabel.

INDICATOREN VAN HET WINDMOLENPROJECT BONEFFE

Eigenschappen van de 8 windturbines​​​​​​

ModelVestas V100
Vermogen per turbine2,2 MW
Diameter van de rotor100 meter

Totaal vermogen

17,6 MW

Produceerbaar vermogen

P50 jaarlijks 47.552 MWh

P90 jaarlijks 40.678 MWh

Verwachting in bedrijfsstelling

Februari 2022

Interne rentabiliteitsvoet

11,56%

Debt Service Coverage Ratio​​​​​

Minimale schulddekkingsgraad van het project : 151%

Gemiddelde schulddekkingsgraad van het project : 172%

 

BEHOUD VAN DE LOKALE BIODIVERSITEIT

Er is een reeks maatregelen genomen om de lokale biodiversiteit te behouden, met name voor de op de grond nestelende vogels. Om de omgeving aantrekkelijk te maken voor deze vogelsoorten is een gebied van 28 hectare ingericht.

Onze analyse

WINDTURBINES BONEFFE

RISICO'S

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogelijk te spreiden.

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

1. De belangrijkste risico's die specifiek zijn voor constructie en exploitatie van windparken worden hieronder toegelicht:

 • Risico's verbonden aan de bouw van een windpark
 • Risico’s met betrekking tot de elektriciteitsprijs
 • Risico’s met betrekking tot een wijziging van de steunregeling voor hernieuwbare energie
 • Risico’s met betrekking tot het windvermogen
 • Risico’s gebonden aan stakeholders
 • Verzekering en niet-verzekerde risico’s

2. Risico’s verbonden aan de schuld van Sirocco Wind

3. Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument

 • Bulletlening
 • Risico’s verbonden aan het ontbreken van een liquide openbare markt en de beperkingen op verkoop
 • Afwezigheid van garanties

4. Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten:

 • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
 • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
 • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 2. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage van de Informatienota.

Modaliteiten

WINDTURBINES BONEFFE

TYPE INVESTERING

Het betreft een gestandaardiseerde lening van minimaal € 250 en maximaal € 1.000.

ZEKERHE(I)D(EN)

Aan het aangeboden beleggingsinstrument is geen enkele garantie verbonden.

ACHTERSTELLING

Deze lening heeft dezelfde rang als de aandeelhoudersleningen van Sirocco Wind en dezelfde betalingsprioriteiten in  -rechten.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE(N)

Er is geen opschortende voorwaarde verbonden aan deze campagne.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 
  
U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.  

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. 
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -2183
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Voor deze verrichting is de kredietgever geen kosten verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map