Wind Farm II

Project van VDH Participations SCRL
Wind Farm II

De projectontwikkelaar

Wind Farm II

VDH Participations is een bedrijf opgericht door haar aandeelhouders Vents d’Houyet SCA, VDH Dev CVBA en Courant d’Air CVBA, alledrie actief in de windenergiesector, met als doel het verwerven van aandelen in windmolenparken die gedeeltelijk eigendom zijn van één van hen. 

VDH Participations CVBA is geen gevestigde onderneming. Haar investeringsproject is het werven van aandelen in het kapitaal en de lening aan het bedrijf Wind Farm cvba. Wind Farm bezit en exploiteert 3 van de 9 windturbines van het park in Mesnil-Saint-Blaise dichtbij Dinant. Deze windturbines werden in gebruik genomen in 2016.

Het project

Wind Farm II

In de eerste plaats gaat het om het verwerven van aandelen in de projectonderneming Wind Farm cvba, dat drie Enercon windturbines E-92 bezit in Houvet en in werking zijn getreden in 2016.

Deze Enercon E-92 windturbines zijn 150m hoog en werden in werking gesteld in 2016. Ze produceren zo'n 4.000MWh per jaar, het equivalent van het elektriciteitsverbruik van ongeveer 5.500 Waalse huishoudens. 

Onze analyse

Wind Farm II

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

Waardering van Ecco Nova
VDH Participations is een financieringsinstrument opgericht door Vent’s d’Houyet en Courant d’Air. Haar investeringsproject is het verwerven van aandelen en de lening aan het bedrijf Wind Farm CVBA die 3 van de 9 windturbines bezit en beheert in het park van Mesnil-Saint-Blaise dichtbij dinant. Deze windturbines werden in werking gesteld in 2016.

Vents d’houyet (VDH), opgericht in 2002, is één van de pionniers van windenergie in Wallonië en is de eerste ontwikkelaar die de participatie van kinderen en burgers in de financiering en de exploitatie van windturbines op hun grondgebied verdedigt.

VDH beheert 8 windturbines in zichzelf of in samenwerking en heeft aandelen in 3 windmolenparken in Wallonië. Courant d’Air is een burgerlijke energiecoöperatie opgericht in 2009 die momenteel 3 windturbines beheert en beschikt over aandelen in verschillende windmolenparken in Wallonië en Frankrijk.

VDH en Courant d’Air hebben dus de nodige ervaring voor het exploiteren van windmolenparken, een hernieuwbare energie met één van de laagste risico’s dankzij de hoge technologische maturiteit en de relatief hoge voorspelbaarheid vanhaarproductie (opjaarbasis).

Het technische risico is sterk beperkt dankzij het onderhoudscontract dat werd voorgesteld door de fabrikant van de windturbines Enercon, die een minimale beschikbaarheid van 97% garandeert. Ze profiteren ook van een mutualisatie van de productie met andere machines die in hetzelfde park zijn geïnstalleerd. Dit draagt bij tot het beperken van het risico dat gepaard gaat met een beperking van de productie die om welke reden dan ook gegenereerd wordt.

De windturbines in kwestie, in werking gesteld in 2016, hebben hun technische kwaliteiten al kunnen aantonen. De risico’s verbonden aan de ontwikkeling en de constructie van het park zijn bijgevolg niet langer relevant. De gemiddelde productie in 2017 en 2018 bedroeg 3.979MWh per machine, ofwel 7% minder dan de door het studiebureau geëvalueerde P90. Dit is te wijden aan een relatief laag windvermogen alsook technische problemen aan de controlepost die ondertussen zijn opgelost.

Het financiële plan, gebaseerd op de P90, toont een comfortabele terugbetalingscapaciteit. Een financieel plan dat, rekening houdend met de werkelijke productie tijdens de eerste twee jaar, resultaten oplevert die vergelijkbaar zijn met de vastgestelde boekhoudkundige resultaten. De winst voor belastingen bedroeg respectievelijk 81.794€ en 313.971€ in 2017 en 2018.

Desondanks zal een reserverekening bestemd voor de schuld “Ecco Nova’ worden gevoed en vervolgens worden onderhouden tot 125.000€ tot het einde van de terugbetaling. Deze rekening dient om het risico te denken dat gepaard.

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

1. Risico’s gebonden aan de activiteiten van VDH Participations

VDH Participations CVBA is geen gevestigde onderneming. Haar investeringsproject is het werven van aandelen in het kapitaal en de lening aan het bedrijf Wind Farm cvba. Wind Farm bezit en exploiteert 3 van de 9 windturbines van het park in Mesnil-Saint-Blaise dichtbij Dinant. Deze windturbines werden in gebruik genomen in 2016.

De financieringsactiviteiten van VDH Participations brengen het risico met zich mee dat Wind Farm de beoogde dividenden niet verdeelt of de lening niet terugbetaalt, of nog dat Wind Farm de contractueel overeengekomen interesten niet zal kunnen terugbetalen. De terugbetalingscapaciteit van VDH Participations is rechtstreeks afhankelijk van het goede beheer van Wind Farm en de prestaties van haar windturbines.

2. Risico’s gebonden aan de activiteiten van de doelvennootschap Wind Farm

De belangrijkste risico’s gebonden aan het beheer van de windturbines van Wind Farm zijn als volgt: 

 • Risico’s met betrekking tot de elektriciteitsprijs
 • Risico’s met betrekking tot de prijs van groenestroomcertificaten
 • Juridische en fiscale risico’s
 • Risico op technische en technologische gebreken
 • Risico op beperking van de productie
 • Risico’s met betrekking tot het windvermogen
 • Risico’s gebonden aan stakeholders
 • Verzekering en niet-verzekerde risico’s
 • Risico’s gebonden aan de voorwaarden voor het aanvullen van de distributierekening die wordt gebruikt voor de terugbetaling van achtergestelde schulden en de uitbetaling van dividenden

3. Belangrijkste risico’s van het aangeboden beleggingsinstrument

 • Illiquiditeit

4. Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en liquiditeit van de uitgever beïnvloeden en kan de investeerders blootstellen aan de volgende potentiële effecten:

 • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
 • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
 • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden
 • vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen
 • In de veronderstelling dat de projectontwikkelaar overgaat tot een vervroegde aflossing van de
 • geleende fondsen, kan elke tussentijdse verlaging van de rente resulteren in een verlies van kansen en de niet-uitgekeerde interesten zouden een inkomstenderving vormen

Onze analyse concludeert een risiconiveau 2.

De volledige risicoanalyse bevindt zich in bijlage van de informatienota.

Modaliteiten

Wind Farm II

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

Map