Greeni

Project van Greeni CVBA

Greeni
Financiering 300.000€ van 300.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 300.000€ 100%
Jaarlijkse interestvoet 5,00% Looptijd8 jaar

Type Zonnepanelen Status Afgesloten

Plaats Gent Eerste betaling 01/06/2020

Einddatum van de campagne 31/05/2019 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

Greeni

Greeni CVBA is een projectonderneming (SPV) in handen van MJ Ventures waarvan Manuel Jans de grootste aandeelhouder is. 

MJ Ventures ontwikkelt projecten die vervolgens worden gebouwd en geëxploiteerd door Greeni.
Greeni wordt geleid door Emmanuel Jans die verschillende managementfuncties heeft vervuld in verschillende organisaties in Europa en Azië, waaronder Mc Kinsey&Company.

In 2008 richt hij het bedrijf GreenPulse op dat vele projecten ontwikkelt in België, maar ook in Sri Lanka. Hij verkoopt dit bedrijf enkele jaren later om zich op andere projecten te richten vooraleer opnieuw te starten met het ontwikkelen van zonne-energieprojecten via zijn beheersmaatschappij MJ Ventures.

Manu Jans heeft een ruime ervaring in ontwikkeling en beheer van zonnekrachtcentrales zoals blijkt uit de volgende referenties:

 • Eternit in Belgie 1.000 kWp

 • Gilbert De Clercq in Belgie 2.400 kWp

 • Heineken in Belgie 1.800 kWp

 • TVH in Belgie 3.000 kWp

 • Hambantota in Sri Lanka 10.000kWp

In de video hieronder ziet u één van de referenties van de projectontwikkelaar.

Het Project

Greeni

De coöperatieve vennootschap Greeni is een projectonderneming opgericht door ontwikkelaar Green Pulse. Zodra Green Pulse alle benodigde vergunningen en autorisaties heeft verkregen, bouwt en exploiteert Greeni de installaties. Hun huidige portefeuille bedraagt in totaal 3,8MWc

De gedetailleerde portefeuille is beschikbaar in het presentatiedossier dat u op deze pagina kan downloaden.

Met dit project, voorzien van een start-up plan, kunnen natuurlijke personen, inwoners of niet-ingezetene, profiteren van een vrijstelling van de roerende voorheffing op de interesten van de eerste geleende 15.000 € per jaar. Deze vrijstelling is gedurende 4 jaar geldig voor een aangegane lening.

Onze analyse

Greeni

Algemene risico's van crowdlending

Investeren in Ecco Nova brengt risico's mee, net als iedere investering: 

 • Risico van geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal

 • Risico van niet-uitbetaling of uitgestelde betaling van de rente

 • De terugbetaling van de geleende bedragen vindt mogelijk plaats na terugbetaling van andere titels of schulden van de vennootschap

 • De geleende bedragen zitten tot aan de terugbetaling volgens de tijdsplanning vast en u kunt niet om vervroegde terugbetaling verzoeken 

 • Elke stijging van de rentepercentages tijdens de periode dat uw geld vastzit kan het verlies van een kans meebrengen 

 • In het geval dat de projectontwikkelaar overgaat tot vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen, kan elke daling in de rentepercentages tijdens deze periode leiden tot een gemiste kans en de niet-uitbetaalde rente zou een winstderving vormen

 • Liquiditeitsrisico: de doorverkoop van de vordering is zeer onzeker (Ecco Nova organiseert geen secundaire markt)

 • Risico's in verband met het reglementaire kader

 • Juridische en fiscale risico's


Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

Specifieke risico's in verband met het project en de projectontwikkelaar

Naast de intrinsieke risico's van een investering in de vorm van een lening zoals aangeboden door Ecco Nova brengt het project ‘Greeni’ onder andere de volgende specifieke risico's mee:

 • Risico's in verband met het reglementaire kader

 • Risico's van technische en technologische fouten

 • Risico in verband met de prijs voor elektriciteit en groenstroomcertificaten

 • Risico’s gebonden aan de onzekerheid over toekomstig eigen verbruik van de geproduceerde elektriciteit (op het net geïnjecteerde elektriciteit is minder gunstig).


Evaluatie van het risico door Ecco Nova

Emmanuel Jans heeft bijna 10 jaar ervaring, en tal van referenties in de sector van de industriële zonnepanelen. Hierdoor is hij een goede keuze van ontwikkelaar voor de studie, ontwikkeling en de bouw van een zonne-energiecentrale. 

De fotovoltaïsche technologie is een hernieuwbare energiebron met één van de laagste risico dankzij de hoge technologische rijpheid en de uitstekende voorspelbaarheid van het productievermogen (op jaarbasis).

Greeni doet een beroep op Ecco-investeerders voor de mede-financiering van een portfolio van projecten in Vlaanderen en Brussel waarvan het vermogen varieert tussen  200kWc en ongeveer 1MWc.

De eerste installatie, op het dak van bedrijf Inni in Kortrijk, was onderdeel van de campagne op ons platform eind 2017. De eerste rente en kapitaal werden zoals verwacht terugbetaald in december 2018.

Nieuwe projecten worden ontwikkeld via het MJ Ventures. De risico’s gebonden aan deze activiteit worden dus niet ondersteund door Greeni, het financierings- en exploitatievehikel.

De hierboven beschreven risico’s zijn gelijk te verdelen tussen de 6 verschillende projecten verspreid over twee regio’s. Dankzij deze diversificatie wordt het risico voor de schuldeisers verminderd.
Green Pulse streeft er ook naar om andere projecten uit te voeren via hetzelfde financieringsvehikel, deze toekomstige projecten maken per definitie geen deel uit van onze analyse. Er dient echter te worden opgemerkt dat Greeni enkel projecten realiseert met een minimum rendement op eigen vermogen van 8%.
Greeni heeft voor zijn eerste boekjaar een verlies van 41.325,32 € . Dit verlies is te wijten aan de tijdsspanne tussen de realisatie van de projecten (en de daaruit voortvloeiende aflossingen) en de eerste inkomsten gegenereerd door de opwekking van elektriciteit.
Door het verlies van het eerste boekjaar, heeft het niveau van het eigen vermogen een negatief resultaat van -35.125,32 €. Niettemin werd er een achtergestelde schuld afgesloten met MJ Ventures en Green Pulse voor een totale financiering van 441.500 €.
Bovendien heeft Greeni dankzij de WinWinlening een achtergestelde schuld van 200.000 € kunnen ophalen aan het bijzonder voordelig tarief van 2%. De investeerders die hebben deelgenomen aan de fondsenwerving via de WinWinlening, met name via Ecco Nova, ontvangen een belastingkrediet van 2,5% op de rentevoet alsook een garantie op hun kapitaal tot 30% via een fiscaal krediet. 
De door Ecco Nova opgehaalde schuld in het kader van deze fondsenwerving is prioritair op de bestaande achtergestelde schulden. Het eigen vermogen en het quasi-eigen vermogen bedragen dus samen 606.375 €, ofwel een solvabiliteitsratio van 17,4%.

De financiële plannen van de verschillende projecten in de portefeuille tonen aan dat er voldoende winstgevendheid is om de gecontracteerde schuld te kunnen terugbetalen. De schuld zal onderworpen zijn aan de terugbetaling van de bankschulden, maar prioritair ten opzichte van de bestaande achtergestelde schulden zoals hierboven beschreven.

De belangrijkste financiële indicatoren zijn hieronder opgesomd. 

 • De gemiddelde interne rentabiliteit bedraagt 6,1%, exclusief de banklening.

 • De dekkingsratio van de schuld bedraagt 118%.

 • Het door Ecco Nova geëvalueerde risiconiveau voor de huidige portefeuille bedraagt 2.

Merk op dat de gepresenteerde indicatoren waarschijnlijk zullen evalueren met de projecten die in de loop der tijd nog worden toegevoegd aan de portefeuille.

Modaliteiten

Greeni

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

Video

Map