Alternative Green III

Project van ALTERNATIVE GREEN SA/NV gefinancierd door ECCO NOVA FINANCE SRL/BV
Alternative Green III
Alternative Green III
Alternative Green III

VOORWOORD

Op 17/03/2022 opende Ecco Nova de inschrijvingen voor de fondsenwervingscampagne "ALTERNATIVE GREEN II" om de ontwikkeling te financieren van het nieuwe project van Alternative Green met betrekking tot de installatie/exploitatie van laadstations voor elektrische voertuigen in Wallonië.

In het verlengde van deze fondsenwerving doet ​​Alternative Green opnieuw een beroep op de Ecco-Investeerders om de installatie van zijn eerste laadstations voor elektrische voertuigen in Wallonië te financieren.

Leden van Ecco Nova, die nooit eerder in een campagne op het platform hebben geïnvesteerd, hebben bevoorrechte toegang tot deze campagne tot vrijdag 21 april, 12.00 uur s middags.

DE PROJECTONTWIKKELAAR

Alternative Green is een pionier in de windenergiesector in Wallonië. Het bedrijf werd opgericht in 2008 door Luc en Marleen Van Marcke, beiden actief in windenergie sinds 1999.

De projectontwikkelaars zijn hun activiteiten begonnen in de ontwikkeling van windenergie, namelijk met de aankoop van geschikte gronden voor een project met het oog op het verkrijgen van een vergunning voor de bouw van windturbines. Na het verkrijgen van de vergunning kon het project aan derden worden verkocht voor de bouw/exploitatie van het windmolenpark.

In 2006 werden de eerste percelen aangekocht en werd een vergunning verkregen voor de bouw van 3 windturbines in Perwez. Dit project werd in 2006 in bedrijf gesteld.

Sindsdien zijn de volgende projecten ontwikkeld door Alternative Green:

 • 6 windmolens in Vaux-sur-Sûre, Sibret : Het Perwez-windproject werd ontwikkeld in 2005. 3 van de 8 turbines, of 4,5 MW vermogen, waren voor 16,66% eigendom van Alternative Green. Het project loopt sinds 2006.
 • 3 windmolens in Jemeppe-sur-Sambre, Spy : Het Spy-project was het eerste dat uitsluitend door Alternative Green werd ontwikkeld. Het bestaat uit 3 turbines, voor een totaal van 10,2 MW. Het project loopt sinds 2014.
 • 5 windmolens in Dinant, Falmagne;
 • 6 windmolens in Gembloux – Walhain, Ernage.

Sinds de start van hun activiteiten hebben Luc en Marleen Van Marcke meer dan 50 MW aan windprojecten ontwikkeld voor een investeringswaarde van meer dan 50 miljoen euro. 

 

Het bedrijf exploiteert momenteel 9,4 MW aan windturbines en heeft momenteel een ontwikkelingspijplijn van 54 MW.

In 2015 besloten Luc en Marleen om hun eigen park aan te leggen in Gembloux-Walhain dankzij hun jarenlange ervaring op dit gebied.

 

Het windmolenpark Gembloux-Walhain, dat begin 2017 in gebruik werd genomen, bestaat uit 6 Enercon E-92 windturbines met een totale hoogte van 122 m en een eenheidsvermogen van 2,3 MW.

Alternative Green heeft aandelen in 2 dochterondernemingen (SPV), die speciaal voor dit windproject zijn opgericht:

 • WAL'EOL, die 2 windturbines in het park exploiteert en waarvoor de Ecco-Investeerders gedeeltelijk hebben deelgenomen aan de herfinanciering van de investering, voor een bedrag van 500.000 euro. De campagnepagina kan worden geraadpleegd via deze link.
 • WAL-VENT, die 2 windturbines in het park exploiteert en waarvoor de Ecco-Investeerders gedeeltelijk hebben deelgenomen aan de herfinanciering van de investering, voor een bedrag van 500.000 euro. De campagnepagina kan worden geraadpleegd via deze link.

AG heeft nog verschillende windprojecten in ontwikkeling. In dit stadium is aan geen van deze projecten een onherroepelijke vergunning afgegeven.

AG was eerder al onderwerp van een fondsenwerving via Ecco Nova, en ontwikkelt momenteel een tool voor het detecteren van avifauna, via het bedrijf Noveria Lux (eigendom van de Van Marckes) en in samenwerking met het Franse bedrijf APREX.

Een apparaat van drie camera's geïnstalleerd op een standaard werd tussen april en september 2022 continu getest in Louftémont, in de stad Léglise, waar de buizerd en de rode wouw overvloedig aanwezig is.

De opstelling met drie camera's wordt dit jaar herzien door zes camera's te gebruiken om het beeldopnamegebied horizontaal en verticaal te vergroten om een ​​volledig halfrond te bestrijken om de rode wouw beter vast te leggen, wiens vlucht niet alleen een brede horizontale maar ook verticale kijkhoek beslaat .

BEDRIJFSSTRUCTUUR

De bedrijfsstructuur van Alternatief Green is als volgt: 

Naast Alternative Green hebben Luc en Marleen Van Marcke participaties in andere bedrijven die met name actief zijn in consultancy gespecialiseerd in hernieuwbare energie. Ze waren ook verantwoordelijk voor de restauratie van een landgoed, Villa Marie, in Toscane, gebouwd in de 18e eeuw en onlangs volledig gerenoveerd.

Sinds 2020 zijn zoon Arthur en dochter Marie, toegetreden tot het bedrijf.

Arthur heeft een masterdiploma in politieke communicatie en internationale zaken van de European Communication School in Brussel.
Marie is gediplomeerd in Recht van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Sinds 2022 is het team gegroeid met de komst van Jonathan Mignon, Finance & Strategy Manager – voorheen bankier bij CBC en Business Advisor bij Kolmio.

ANALYSE VAN DE BOEKHOUDING VAN ALTERNATIVE GREEN

Op 31/12/2022, bestond de boekhoudkundige activa van Alternative Green uit 3 hoofdpolen:

1. De financiële vaste activa bestaan ​​uit belangen in Wal’Eol BV en Wal-Vent BV, evenals herwaarderingsmeerwaarden op deze aandelenbelangen. Herwaarderingsmeerwaarden werden geboekt op basis van het eigen vermogen van Wal-Vent BV en Wal’Eol BV per 31/12/2017. Deze post omvat tevens een lening aan BV Van Marcke van € 2.075.218,28.
2. Voorraden en bestellingen in uitvoering bestaan ​​uit windprojecten die momenteel in ontwikkeling zijn bij Alternative Green.

Activa van de lener 31-12-21 % 31-12-22 %
Vaste Activa 1.055.385  € 32% 3.127.425  € 78%
Immateriële vaste activa 209  € 0% -    € 0%
Materiële vaste activa 11.163  € 0% 8.193  € 0%
Financiële vaste activa 1.044.014  € 32% 3.119.232  € 78%
Vlottende Activa 2.222.753  € 68% 889.271  € 22%
Vorderingen op meer dan één jaar -    € 0% -    € 0%
Voorraden en bestellingen in uitvoering 421.077  € 13% 613.934  € 15%
Vorderingen op ten hoogste één jaar 1.798.742  € 55% 274.678  € 7%
Geldbeleggingen -    € 0% -    € 0%
Liquide middelen 2.934  € 0% 253  € 0%
Overlopende rekeningen -    € 0% 406  € 0%
TOTAAL VAN DE ACTIVA 3.278.138 €   4.016.696  €  

Op 31/12/2022 bestond de boekhoudkundige passiva van Alternative Green hoofdzakelijk uit Eigen Vermogen (63% van de passiva). De schuldenlast van Alternative Green bedraagt 1.552.94,12 euro, waarvan 246.246,56 euro groepsinterne schulden zijn.

Passiva van de lener 31-12-21 % 31-12-22 %
Eigen Vermogen 2.291.978  € 70% 2.659.697  € 66%
Kapitaal 62.000  € 2% 62.000  € 2%
Herwaarderingsmeerwaarden 1.021.322  €   1.021.322  €  
Reserves 6.200  € 0% 6.200  € 0%
Overgedragen winst (verlies) 1.202.456  € 37% 1.570.176  € 39%
Kapitaalsubsidies -    € 0% -    € 0%
Voorzieningen voor risico's en kosten 26.543  € 1% 26.543  € 1%
Schulden 959.617  € 29% 1.330.455  € 33%
Schulden op meer dan één jaar 584.833  € 18% 1.043.167  € 26%
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 86.356  € 3% 141.667  € 4%
Financiële schulden 7.153  € 0% 28.645  € 1%
Handelsschulden 26.886  € 1% 110.077  € 3%
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
13.641  € 0% 2.678  € 0%
Vooruitbetalingen op bestellingen -    € 0% -    € 0%
Overige schulden 240.748  € 7% 4.222  € 0%
Overlopende rekeningen -    € 0% -    € 0%
TOTAAL VAN DE PASSIVA 3.278.138  €   4.016.696  €  

ANALYSE WINDMOLENPARK VAN GEMBLOUX-WALHAIN

Het windmolenpark van Gembloux-Walhain bestaat uit 6 Enercon E-92 windturbines met een totale hoogte van 122m en een vermogen van 2,3MW. Alternative Green heeft aandelen in 4 van de 6 windturbines van het park. De overige 2 windturbines zijn eigendom van ATOUT WAL CVBA. De productie wordt verdeeld over deze 3 structuren.

Indicatoren windmolenpark Gembloux-Walhain
Aantal windturbines 6
Totaal elektrisch vermogen (MW)  13,8
Gemiddelde elektriciteitsproductie tussen 2017 en 2022 (MWh) 29.784 MWh/jaar
Begunstigde van de geproduceerde elektriciteit Alle geproduceerde elektriciteit wordt in het net geïnjecteerd. 
Equivalent elektriciteitsverbruik Ongeveer 13.000 huishoudens
Vermeden CO2-uitstoot (Ton/jaar) 5.867
Equivalent in afgelegde km's (km/jaar) 41.904.875

Tussen de ingebruikname in 2017 en eind 2020 heeft het windmolenpark van Gembloux-Walhain 178.681 MWh geproduceerd, wat bijna het equivalent is van P50, ofwel synoniem aan de zeer goede prestatie van het windpark!

Analyse van de elektriciteitsproductie van de windpark Gembloux-Walhain (6 windturbines Enercon E-92)
MWh 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAAL (2017-2022)
Elektriciteitsproductie van de windpark 22.872 28.977 32.141 36.947 29.082 28.662 178.681
P50 30.294 30.294 30.294 30.294 30.294 30.294 181.764
P90 26.460 26.460 26.460 26.460 26.460 26.460 158.760
Elektriciteitsproductie/P50 76% 96% 106% 122% 96% 95% 98%
Elektriciteitsproductie/P90 86% 110% 121% 140% 110% 108% 112,55%

 

Deze zeer goede windprestaties komen tot uiting in de goede financiële resultaten van Wal'Eol en Wal-Vent, die gekoppeld zijn aan de verkoop van groenestroomcertificaten en de inkomsten uit de verkoop van in het net geïnjecteerde elektriciteit. De 2 onderstaande tabellen geven een financieel overzicht van de afgelopen 2 jaar voor deze 2 projectondernemingen.

Financieel overzicht van Wal-Vent SRL
  31-12-21 31-12-22
Kapitaalratio 31% 36%
Winst van het boekjaar  420.562,74 € 376.123,91 €
Current ratio 1,30 1,68

 

Financieel overzicht van Wal'Eol SRL
  31-12-21 31-12-22
Kapitaalratio 30% 28%
Winst van het boekjaar  420.181,88 € 367.383,98 €
Current ratio 0,91 1,12

Een samenvatting van de gemiddelde verkoopprijzen (sinds 2019) is hieronder opgenomen.

Analyse van de verkoopprijs van elektriciteit
  2019 2020 2021 2022 2023 Moyenne
Netto gemiddelde prijs (€/MWh) 48,24 35,53 33,11 67,12 80,91 52,98
Jaarlijkse evolutie   -26% -7% 103% 21%  

DE REDEN VOOR DE FONDSENWERVING

Alternative Green, een windenergieontwikkelaar, wil zijn positie als ervaren producent van groene stroom benutten om zijn nieuwe project uit te voeren; de installatie en exploitatie van laadstations voor elektrische voertuigen.

De projectontwikkelaar is van plan een netwerk van snellaadstations op te zetten, waarbij een laadstation als zodanig wordt beschouwd wanneer het vermogen groter is dan of gelijk aan 50kW. België, en meer bepaald Wallonië, heeft vooral zogenaamde 'trage' terminals (gemiddeld 22kW vermogen).

De laadstations die Alternative Green ter beschikking stelt, hebben een vermogen van 120 kW (één terminal met 2 connectoren), waarmee eigenaren van elektrische auto's hun voertuig in minder dan een uur kunnen opladen, ongeacht het model. Deze terminals komen op de private parkings van ‘high-end’ winkels zoals Delhaize of Brico, en zullen in eerste instantie geconcentreerd zijn in Wallonië.

AG is van plan om tegen het einde van 2023 zijn eerste terminals te installeren. Met dit nieuwe project wil Alternative Green niet alleen voldoen aan de behoeften van de huidige eigenaars van elektrische voertuigen, maar ook een nieuwe golf van liefhebbers van elektrische voertuigen aanmoedigen om de ecologische voetafdruk te verkleinen van vervoer. Dankzij zijn strategie zal AG meer bestuurders in staat stellen om in dezelfde periode op te laden in vergelijking met langzame terminals. Aangezien de service van AG bedrijven in staat stelt hun klanten te behouden, overweegt AG deze verschillende bedrijven tot haar partners te maken.

Alternative Green beschikt over een oppervlakterecht op verschillende parkings en wil de ingezamelde middelen gebruiken om zijn eerste laadstations voor elektrische voertuigen in Wallonië te financieren, meer bepaald voor de volgende posten:

 • Aankoop van terminals;
 • Grondwerk;
 • Kosten aansluiting HS-cabine-installatie per plek;
 • Mankracht;
 • Evenals alle andere kosten die verband houden met de installatie van elektrische laadpalen.

De projectontwikkelaar kan ook geld toewijzen aan de volgende items:

 • Uitgaven in verband met prospectie naar andere locaties om terminals te installeren;
 • Studiekosten gerelateerd aan de ontwikkeling van deze nieuwe activiteit (inclusief marketing- en communicatiekosten rond de ontwikkeling van het terminalnetwerk).

ANALYSE UITGEVOERD DOOR ECCO NOVA

Als onderdeel van de analyse van deze fondsenwervingscampagne heeft AG Ecco Nova een reeks documenten verstrekt die hieronder staan ​​vermeld. Voor het schrijven van deze nota is een beknopt nazicht van deze documenten gedaan en zijn er vraag- en antwoordsessies georganiseerd met de opdrachtgever.

Lijst met ontvangen documenten:

 • Ondertekend contract voor de overdracht van een opstalrecht en een voorkooprecht en het tot stand brengen van een toegangs- en doorgangserfdienstbaarheid en een zone voor aanleg/onderhoud van laadpalen;
 • Offerte (februari 2023) van ABB met de totale kosten voor de aanschaf/in bedrijfstelling van 4 laadstations op een van de locaties waarop AG zich richt;
 • Inventarisatie van het aantal geïnstalleerde laadstations in de eerste door AG beoogde locaties;
 • Gedetailleerd financieel plan;
 • Boekhoudkundige situatie 2022 van AG, Wal'Eol en Wal-Vent;
 • Boekhoudkundige situatie minder dan 3 maanden na AG.

ONZE ANALYSE

ANALYSE VAN DE DOCHTERONDERNEMINGEN WAL’EOL EN WAL-VENT

De analyse werd voornamelijk uitgevoerd op het vermogen van AG om de verschillende leningen terug te betalen die via de financiële inkomsten werden aangegaan door AG via de vennootschappen Wal'Eol en Wal-Vent, vennootschappen die het windmolenpark Gembloux-Walhain exploiteren.

Op basis van de analyse uitgevoerd door Ecco Nova, rekening houdend met de historische resultatenrekeningen van Wal'Eol, Wal-Vent & AG, de gemiddelde productie tussen 2017 en 2022, een jaarlijkse kostenindexering van 2% en de verschillende leningen die in de dochterondernemingen (Wal'Eol en Wal-Vent) en in AG (rekening houdend met deze nieuwe fondsenwerving), zou AG tussen 2024 en 2029 een gemiddelde verkoopprijs van €68 moeten contracteren om een ​​DSCR (alle schulden)-gemiddelde van ten minste 120% te behouden.

ANALYSE VAN HET PROJECT VOOR DE INSTALLATIE EN EXPLOITATIE VAN LAADSTATIONS IN WALLONIË

Marktanalyse

Een toename van elektrische voertuigen op de weg is onmiskenbaar aanwezig. In België is het wagenpark van elektrische voertuigen (hybride en volledig elektrisch) de afgelopen jaren gegroeid van 70.292 elektrische voertuigen in 2017 naar 299.767 in 2021. Volgens prognoses zal de verkoop van elektrische voertuigen de komende jaren blijven stijgen. In 2021 werden ongeveer 75.000 elektrische voertuigen verkocht. Volgens de studie van FEBIAC bleven elektrische voertuigen in 2022 marktaandeel winnen. Terwijl ze in 2021 bijna een op de vier nieuwe auto's vertegenwoordigden, vertegenwoordigen ze nu meer dan een op de drie nieuwe auto's in 2022 ( voor in totaal 124.372 nieuwe inschrijvingen van elektrische voertuigen in 2022).

Begin 2023 wijdde de krant L'Echo een groot dossier aan "Hoe België zich voorbereidt op de omschakeling naar de elektrische auto", waarvan volgende elementen de moeite waard zijn om te belichten:

 • Volgens prognoses zouden er in 2030 2 miljoen elektrische voertuigen op de Belgische wegen moeten rijden. De automobielsector schat de behoefte dan op 200.000 oplaadpunten. Dat is 8 keer meer dan nu.
 • Vandaag vindt in België gemiddeld 80% van de oplaadbeurten thuis of op het werk plaats. Slechts 20% van de overige de opladingen vindt plaats bij openbare terminals, waarvan de helft bij zeer snelle terminals langs de snelwegen. Naarmate meer klanten zonder toegang tot privé-laadstations overstappen op elektrische voertuigen, zal het percentage 'buiten'-oplaadbeurten toenemen. De vraag rijst als eerste voor stedelingen zonder parkeerplaats.
 • In november 2022 telt België 8.700 stations met in totaal 25.000 laadpunten.
 • Vlaanderen alleen al heeft 78% laadpunten in België. In Wallonië hebben 50 gemeenten geen oplaadpunten. Dit is het geval voor 0 gemeenten in Vlaanderen.

Rekening houdend met de groeiende vraag naar elektrische voertuigen, het gebrek aan snellaadstations en de weinige terminals in parkeergarages, heeft AG daar een echte ontwikkelingsopportuniteit geïdentificeerd. De aanpak van Alternative Green om voornamelijk in Wallonië actief te zijn, is ingegeven door de aanzienlijke achterstand ten opzichte van Vlaanderen op het gebied van geïnstalleerde laadstations.

Analyse van het AG projectwww.

Naast deze fondsenwerving heeft AG ook een financieringsaanvraag ingediend om 2/3 van de CAPEX van de terminals te dekken bij bankpartners. Het dossier wordt momenteel bestudeerd, aangezien AG nog geen bankovereenkomst heeft verkregen.

Het aantal terminals dat kan worden geïnstalleerd, hangt af van het budget dat door de bankpartner wordt toegekend, wetende dat de gemiddelde totale CAPEX die per terminal wordt beoogd € 120.000 is. AG heeft ABB geselecteerd als leverancier van de laadstations, met de intentie om de snelladers van het type Terra CE 124 CC (120 kW / 400A) te installeren.

De grootste onzekerheid in het businessplan zit hem in de bezettingsgraad van laadpalen. AG maakt momenteel gebruik van The New Drive, een onafhankelijk bureau gespecialiseerd in mobiliteit, om het aantal terminals per site te optimaliseren. AG streeft de komende jaren naar een gemiddelde bezettingstijd van 3,5 uur per dag per laadpunt (oftewel 7 uur per terminal).

De gebruiksgraad van de terminals zal afhangen van de door AG gevraagde verkoopprijs per kWh, in functie van de aankoopprijs en de genomen marge. AG wil uiteindelijk via haar terminals de elektriciteit kunnen verkopen die wordt geproduceerd door de windturbines van het windmolenpark Gembloux-Walhain, om tussenpersonen te vermijden en zo de geproduceerde energie optimaal te benutten.

AG heeft al 10 sites veiliggesteld via een recht van opstal van minstens 20 jaar. AG richt zich vooral op locaties in de buurt van snelwegen, waar nog geen laadstations in de buurt aanwezig zijn. 

Als onderdeel van de installatie van de terminals houdt een van de grootste kortetermijnuitdagingen voor AG verband met de tijd die nodig is om verbinding te maken met het elektriciteitsnet, wat enkele maanden kan duren.

Ten slotte heeft AG, om de ontwikkeling van dit nieuwe project te ondersteunen, Jonathan Mignon aangenomen als Finance & Strategy Manager en werkt het samen met 2 account managers (freelance) om parkeerplaatsen te beveiligen die geschikt zijn voor het exploiteren van laadstations.

RISICO'S

WIJ RADEN U AAN ALLEEN BEDRAGEN UIT TE LENEN DIE EEN DEEL VAN UW BESCHIKBARE SPAARGELD VORMEN EN UW RISICO TE MINIMALISEREN DOOR UW LENINGEN ZOVEEL MOGELIJK TE SPREIDEN.

 

DE GEDETAILLEERDE RISICO'S ZIJN BESCHIKBAAR IN DE INFORMATIENOTA, TE DOWNLOADEN OP DEZE PAGINA.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

 1. Risico's die specifiek zijn voor de uitgevende instelling ECCO NOVA FINANCE:
  • Risico op gedeeltelijke of niet volledige terugbetaling van het aan ECCO NOVA FINANCE geleende kapitaal en/of van de contractueel overeengekomen rente in geval van wanbetaling door de projectontwikkelaar
  • Risico op geheel of gedeeltelijk kapitaalverlies als gevolg van insolventie van ECCO NOVA FINANCE
 2. Risico's verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod
  • Risico’s verbonden aan de Projectontwikkelaar:
   • De belangrijkste risico's die specifiek zijn voor ontwikkeling en constructie van windparken worden hieronder toegelicht
    • Risico's verbonden aan de ontwikkeling van windprojecten
    • Risico's verbonden aan de bouw van een windpark
   • Belangrijkste risico’s verbonden aan de exploitatie van windmolenparken zijn de volgende:
    • Risico’s met betrekking tot de elektriciteitsprijs
    • Risico’s met betrekking tot een wijziging van de steunregeling voor hernieuwbare energie
    • Risico’s met betrekking tot het windvermogen
    • Risico’s gebonden aan stakeholders
    • Verzekering en niet-verzekerde risico’s
   • Risico’s verbonden aan niet-terugbetaling van vorderingen toegekend door Alternative Green
   • Risico’s verbonden aan de schuld van Alternative Green
   • Risico's verbonden aan de ontwikkeling en exploitatie van elektrische laadstations in Wallonië
  • Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument:
   • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling
   • Risico’s verbonden aan het ontbreken van een liquide openbare markt en de beperkingen op verkoop
   • Achterstelling
  • Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten:
   • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
   • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
   • Elke stijging van de rentevoet tijde ns de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen.

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 3. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage van de Informatienota.

SAMENVATTING

DE STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN DE FONDSENWERVING

 • De ervaring van de projectontwikkelaars : Marleen en Luc van Marcke zijn al 20 jaar actief op het gebied van windmolenparken en hebben meer dan 50 MW aan windprojecten in Wallonië ontwikkeld; ze beschikken over erkende ervaring in de regio.
 • De goede financiële prestaties van de bedrijven Wal-Vent en Wal'Eol. De windprestaties van het windmolenpark Gembloux-Walhain en de vooruitzichten voor de toekomstige elektriciteitsprijzen zijn zeer goed, waardoor de bedrijven die eigenaar zijn van deze windturbines beide een goede winstgevendheid kunnen neerzetten.

 • De ondersteuning van een nieuwe speler op de markt van elektrische laadstations die de ontwikkeling van de sector in Wallonië wil ondersteunen.

DE AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN DE FONDSENWERVING 

 • De projectontwikkelaar beschikt over de mogelijkheid om de lening vroegtijdig terug te betalen.
 • De onzekerheid over de realisatie van toekomstige windontwikkelingsprojecten, het project om laadstations voor elektrische voertuigen te plaatsen/exploiteren en andere toekomstige projecten ontwikkeld door Alternative Green. Het risico bestaat dat het project voor het laadstation voor elektrische voertuigen zijn break-evenpoint niet bereikt en dat de terugbetaling aan Ecco-Investeerders niet kan plaatsvinden op basis van de kasstromen die door dit project worden gegenereerd. De terugbetaling van de leningen van Ecco-Investeerders zal echter niet alleen gebaseerd zijn op de inkomsten die verband houden met deze investeringen, maar ook op de toekomstige vrije cashflow (FCF) van de dochterondernemingen van Alternative Green, Wal'Eol en Wal-Vent.

 

MODALITEITEN

FINANCIERING VOOR DIT PROJECT VINDT PLAATS VIA ECCO NOVA FINANCE, HET FINANCIERINGSVEHIKEL VAN ECCO NOVA.

 

De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

TYPE INVESTERING

Het betreft een gestandaardiseerde achtergestelde lening van minimaal € 500 en maximaal € 50.000 met optie tot vervroegde terugbetaling.

MOGELIJKHEID TOT VERVROEGDE TERUGBETALING

De projectontwikkelaar beschikt over de optie om de lening geheel of gedeeltelijk vroegtijdig terug te betalen. Zie de informatienota voor details.

ZEKERHEDEN

Aan het aangeboden beleggingsinstrument is geen enkele garantie verbonden.

RANG

De terugbetaling van de lening heeft voorrang op terugbetaling van voorschotten op de rekening-courant van de partner of enige andere vorm van aandeelhouderslening.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

1. Opschortende voorwaarde verbonden aan de succesdrempel van de fondsenwerving:

Als het volledige bedrag van de fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden op de ECCO NOVA-website) niet volledig is opgehaald op 31/05/2023 om 23H59, worden de investeringen die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van de projectontwikkelaar terugbetaald aan de investeerders. Is echter het bedrag van € 600.000 opgehaald, dan komt het opgehaalde geld ter beschikking van de projectontwikkelaar en wordt de campagne verlengd tot 14/06/2023 om 23H59.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 

U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. 
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -9613
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • De campagne staat vanaf 19/04/2023 om 12:00 uur uitsluitend open voor investeerders die nog nooit in een campagne op het platform hebben geïnvesteerd. Vervolgens, op 21/04/2023 om 12:00, zal de campagne openstaan voor alle Ecco Nova investeerders, tenzij het volledige bedrag eerder is opgehaald.
 • Als de uiterlijke sluitingsdatum van het aanbod (ook in het geval van een verlenging voorzien in de Informatienota) niet is verstreken, kan een campagne worden heropend na de sluiting ervan als investeerders hun investeringen annuleren tijdens de herroepingstermijn voorzien in onze algemene gebruiksvoorwaarden.
 • Voor de investeringshandeling is de investeerder eenmalige administratiekosten ten bedrage van € 15 inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova. Ecco Nova behoudt zich het recht voor de administratieve kosten aan te bieden.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map