ALTERNATIVE GREEN II

Project van ALTERNATIVE GREEN SA/NV gefinancierd door ECCO NOVA FINANCE SRL/BV
ALTERNATIVE GREEN II
ALTERNATIVE GREEN II

OPMERKING OVER ECCO NOVA FINANCE

FINANCIERING VOOR DIT PROJECT VINDT PLAATS VIA ECCO NOVA FINANCE, HET FINANCIERINGSVEHIKEL VAN ECCO NOVA.

 

De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

DE PROJECTONTWIKKELAAR

Alternative Green (AG) is een pionier in de Waalse windmolensector, opgericht in 2008 door Luc en Marleen Van Marcke, beiden sinds 1999 actief in windmolenparken. 

Deze projectontwikkelaars zijn indertijd met hun activiteiten gestart in de ontwikkeling van windparken, d.w.z. het verwerven van percelen die geschikt zijn voor een project met als doel het verkrijgen van een vergunning voor de bouw van windturbines. Na het verkrijgen van de vergunning kon het project worden doorverkocht aan derden voor de bouw/exploitatie van het windpark.

In 2006 werden de eerste percelen verworven en de vergunning voor de bouw van 3 windmolens te Perwez werd verkegen. Dit project werd in 2006 in bedrijf gesteld .

 Sindsdien heeft Alternative Green de volgende projecten ontwikkeld:

Dit windmolenproject van Perwez werd in 2005 ontwikkeld. 3 van de 8 turbines, zijnde 4,5 MW aan vermogen waren voor 16,66% eigendom van Alternative Green. Het project is in exploitatie sinds 2006.

Het Spy-project was het eerste, alleen door Alternative Green ontwikkelde project. Het bestaat uit 3 turbines voor een totaal vermogen van 10,2 MW. Dit project is in exploitatie sinds depuis 2014.

 • 5 windmolens te Dinant, Falmagne ;
 • 6 windmolens te Gembloux – Walhain, Ernage.

Sinds de lancering van hun activiteiten hebben Luc en Marleen Van Marcke meer dan 50 MW aan windprojecten ontwikkeld voor een investeringswaarde van meer dan 50 miljoen euro. Het bedrijf exploiteert momenteel 9,4 MW aan windturbines en heeft een huidige ontwikkelingspijplijn van 54 MW.

In 2015 besloten Luc en Marleen hun eigen windmolenpark te ontwikkelen dankzij hun jarenlange en uitgebreide ervaring in dit domein.

Het windpark Gembloux-Walhain, dat begin 2017 in gebruik werd genomen, bestaat uit 6 Enercon E-92 windturbines met een totale hoogte van 122 m en een eenheidsvermogen van 2,35 MW.

Alternative Green heeft participaties in 2 SPV speciaal opgericht voor dit windproject:

 • WAL'EOL dat 2 windturbines in het park exploiteert en waaraan de Ecco-Investeerders gedeeltelijk hebben deelgenomen aan de herfinanciering van de investering, ten bedrage van € 500.000. De campagnepagina is te bekijken via deze link   
 • WAL-VENT dat 2 windturbines in het park exploiteert en waaraan de Ecco-Investeerders gedeeltelijk hebben deelgenomen aan de herfinancering van de investering ten bedrage van € 500.000. De campagnepagina kan worden geraadpleegd via deze link.

Alternative Green heeft ook het aanbieden van duurzame energieoplossingen als missie, om daarmee de bevolking toegang te geven tot een hernieuwbare energiebron. Alternative Green is een bedrijf dat de nadrukkelijke intentie heeft om met haar projecten te voldoen aan het beleid voor gebiedsontwikkeling en -inrichting. Het is Alternative Green’s algemene missie om de generieke kwaliteit van het milieu te verbeteren, door projecten te ontwikkelen met een globale aanpak voor hernieuwbare energiebronnen en daarnaast een meer lokale aanpak die gericht is op het beschermen en behouden van van biodiversiteit van haar industriegebieden.

bedrijfsstructuur

De bedrijfsstructuur van Alternatief Green is als volgt: 

Sinds 2020 versterkt Arthur, zoon van Luc en Marleen, de gelederen.

Arthur is in het bezit van een master in politieke communicatie en internationale zaken van de European Communication School van Brussel

Analyse van de boekhoudkundige activa

Op 31/12/2021, bestaat de boekhoudkundige activa van Alternative Green uit 3 hoofdclusters:

 • De financiële vaste activa bestaan uit deelnemingen in Wal’Eol BV en Wal-Vent BV, als ook uit herwaarderingsmeerwaarden op deze deelnemingen. De herwaarderingsmeerwaarden zijn verwerkt op basis van het eigen vermogen de BV Wal-Vent en de BV Wal’Eol op 31/12/2017.
 • Voorraden en bestellingen in uitvoering bestaan uit windmolenprojecten die momenteel door Alternative Green ontwikkeld worden. 
 • Vorderingen van ten hoogste 1 jaar  bestaan uit Van Marcke intergroepsvorderingen. 
Overzicht van activa van Alternative Green
  31/12/21 %
Vaste Activa 1 055 384,97  €  32%
Immateriële vaste activa 208,80  €   
Materiële vaste activa 11 162,60  €   
Financiële vaste activa 1 044 013,57  €   
Vlottende activa 2 216 406,59  €  68%
Voorraden en bestellingen in uitvoering 421 076,71  €   
Vorderingen op ten hoogste één jaar 1 792 396,02  €   
Liquide middelen 2 933,86  €   
Totaal van de activa 3 271 791,56  €   

Op 31/12/2021, bestaat de boekhoudkundige passiva van Alternative Green uit eigen eermogen (70% van de Passiva). De schuldenlast van Alternative Green bedraagt € 959.617,11, waarvan € 240.748,2 intergroep schuld

Overzicht van de passiva van Alternative Green
  31/12/21 %
Eigen vermogen 2 285 631,33 €  69,9%
Inbreng 62 000,00  €   
Herwaarderingsmeerwaarden 1 021 321,57  €   
Overgedragen winst 1 196 109,76  €   
Reserves 6 200,00  €   
Schulden 959 617,11 €  29,3%
Schulden op meer dan één jaar 584 833,33  €   
Schulden op ten hoogste één jaar 93 509,46  €   
Handelsschulden 26 885,50  €   
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 13 640,62  €   
Overige schulden 240 748,20  €   
Voorzieningen en uitgestelde belastingen 26 543,12  €  0,8%
TOTAAL PASSIVA 3 271 791,56 €   

Analyse van het windmolenpark

Het windpark Gembloux-Walhain bestaat uit 6 Enercon E-92 windturbines met een totale hoogte van 122 meter en een eenheidsvermogen van 2,35 MW. Alternative Green heeft belangen in 4 van de 6 windturbines die samen het park vormen. De 2 resterende windturbines zijn eigendom van de firma ATOUT WAL CVBA. Het produceerbare wordt gedeeld tussen deze 3 structuren.

Tabel 3 - Indicatoren windmolenpark Gembloux-Walhain
Aantal windturbines 6
Totaal elektrisch vermogen (MW)  14,1
Gemiddelde elektriciteitsproductie tussen 2017 en 2021 (MWh) 30.004 MWh/jaar
Begunstigde van de geproduceerde elektriciteit Alle geproduceerde elektriciteit wordt in het net geïnjecteerd. 
Equivalent elektriciteitsverbruik Ongeveer 13.000 huishoudens
Vermeden CO2-uitstoot (Ton/jaar) 5 867
Equivalent in afgelegde km's (km/jaar) 41 904 875

Tussen de ingebruikname in 2017 en eind 2021 produceerde het windpark Gembloux-Walhain 150.019 MWh, bijna het equivalent van de P50, synoniem voor de zeer goede windprestaties van het park!

 Analyse van de elektriciteitsproductie van de windpark Gembloux-Walhain (6 windturbines Enercon E-92)
MWh 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAAL (2017-2021)
Elektriciteitsproductie van de windpark 22 872 28 977 32 141 36 947 29 082 150 019
P50 30 294 30 294 30 294 30 294 30 294 151 470
P90 26 460 26 460 26 460 26 460 26 460 132 300
Elektriciteitsproductie/P50 76% 96% 106% 122% 96% 99%
Elektriciteitsproductie/P90 86% 110% 121% 140% 110% 113%

Deze zeer goede windprestaties vertalen zich in goede financiële resultaten voor Wal'Eol en Wal-Vent, gekoppeld aan de verkoop van groenestroomcertificaten en inkomsten uit de verkoop van elektriciteit die in het netwerk wordt geïnjecteerd. Onderstaande 2 tabellen geven een financieel overzicht van de laatste 2 jaar voor deze 2 projectondernemingen.

Tabel 5 - Financieel overzicht van Wal-Vent BV
  31/12/21 31/12/20
Kapitaalratio 31% 23%
Winst van het boekjaar vóór belasting 548 487,13 €  478 022,75 € 
Brutomarge 1 058 553,01 €  1 125 435,95 € 
Current ratio 1,35 0,85
Werkkapitaal 187 170,16 €  - 184 209,08 € 

 

Tabel 6 - Financieel overzicht van Wal'Eol BV
  31/12/21 31/12/20
Kapitaalratio 30% 22%
Winst van het boekjaar vóór belasting 543 231,74 €  465 623,69 € 
Brutomarge 1 054 461,38 €  1 119 435,65 € 
Current ratio 1,24 0,83
Werkkapitaal 158 153,55 €  - 212 299,76 € 

Ook de toekomstperspectieven zijn veelbelovend. De structuren hebben de verkoopprijs van elektriciteit vastgesteld voor de jaren 2022 en 2023. Hieronder volgt een overzicht van de gemiddelde verkoopprijzen (sinds 2019).

Analyse van de verkoopprijs van elektriciteit
  2019 2020 2021 2022 2023 Moyenne
Netto gemiddelde prijs (€/MWh) 48,24  €  35,53  €  33,11  €  67,12  €  80,91  €  52,98  € 
Jaarlijkse evolutie   -26% -7% 103% 21%  


De stijging van de verkoopprijs zou de brutomarge moeten verbeteren die wordt gegenereerd door de 2 structuren, die de voorbije jaren al zeer goed hebben gepresteerd met veel lagere verkoopprijzen per MWh.

HISTORIEK

GEBEURTENISSEN SINDS DE FONDSENWERVINGEN VAN 2021

Historisch gezien konden Wal'Eol en Wal-Vent profiteren van investeringsaftrek, een mechanisme dat tot doel had kmo's aan te moedigen om productieve investeringen te doen door de belastinggrondslag te verlagen in overeenstemming met het bedrag van de investering. Dankzij deze investeringsaftrekken hoefden de 2 structuren tussen 2017 en 2019 geen belastingen te betalen.

Eind 2021 werden Wal'Eol en Wal-Vent onderworpen aan een belastingcontrole. Aangezien de Belastingdienst meende dat er een administratieve fout was begaan (feit betwist door de Projectontwikkelaar), werden Wal'Eol en Wal-Vent fiscaal aangepast voor de boekjaren 2019 en 2020. Dit impliceert een bijkomende belasting voor de te betalen boekjaren een totaal van € 359.821,89 (€ 246.756,66 voor Wal'Eol en € 113.065,23 voor Wal-Vent).

Deze toeslagen worden door de Projectontwikkelaar betwist.

De onderstaande analyse houdt rekening met deze extra kosten.

PRESENTATIE VAN HET PROJECT

Alternative Green, een windparkontwikkelaar, wil haar positie als ervaren producent van groene stroom benutten om een ​​nieuw project uit te voeren; de installatie en exploitatie van oplaadpalen voor elektrische voertuigen.

De projectontwikkelaar is voornemens een netwerk van snellaadstations aan te bieden, waarbij een laadstation als snel wordt beschouwd wanneer het vermogen groter of gelijk is aan 50 kW. België, en meer bepaald Wallonië, heeft vooral zogenaamde 'slow' terminals (gemiddeld 22kW vermogen).

De laadstationinstallaties 'ATESS EVD-60D' die door Alternative Green ter beschikking worden gesteld, zullen een vermogen van 60 kW hebben, waarmee eigenaren van elektrische auto's hun voertuig in minder dan een uur kunnen opladen, ongeacht het model. Deze terminals zullen zich bevinden in de private parkings van ‘high-end’ winkels zoals Delhaize of Brico, en zullen in eerste instantie geconcentreerd worden in Wallonië. Met programmeerbare laadmodi, uitgebreide bescherming, dubbele uitgangspoorten en meerdere communicatieverbindingen, beloven deze laadstations efficiënt, veilig en betrouwbaar te zijn. Alternative Green zal haar terminals in realtime kunnen monitoren, waardoor er vrijwel onmiddellijk gereageerd kan worden bij een technisch probleem.

Het gemotiveerde bedrijf is van plan om tegen eind 2023 meer dan 150 terminals te installeren. Met dit nieuwe project wil Alternative Green niet alleen voldoen aan de behoeften van de huidige eigenaren van elektrische voertuigen, maar ook een nieuwe golf van autoliefhebbers aanmoedigen de ecologische voetafdruk van transport te verkleinen. Dankzij haar strategie zal AG meer bestuurders in staat stellen om gedurende dezelfde periode op te laden in vergelijking met langzame terminals. Aangezien de service van AG bedrijven in staat stelt hun klanten te behouden, overweegt AG om van deze verschillende winkelbedrijven haar partners te maken.

Marktsituatie

De aanpak van Alternative Green om voornamelijk in Wallonië te opereren, wordt ingegeven door de aanzienlijke achterstand ten opzichte van Vlaanderen wat betreft geïnstalleerde laadstations. Volgens een studie uitgevoerd door de projectontwikkelaar bevindt bijna 90% van de laadpalen die in België aanwezig zijn zich namelijk in Vlaanderen.

Een toename van elektrische voertuigen op de weg is onmiskenbaar aanwezig. In België is het wagenpark van elektrische voertuigen (hybride en volledig elektrisch) de voorbije jaren gestegen van 70.292 elektrische voertuigen in 2017 naar 299.767 in 2021. Volgens de prognoses zal de verkoop van elektrische voertuigen de komende jaren blijven stijgen. In 2021 werden ongeveer 75.000 elektrische voertuigen verkocht en in 2025 zal de jaaromzet naar verwachting tussen de 220.000 en 275.000 bedragen.

De vraag naar laadpalen zou dus moeten blijven groeien. Van de openbare terminals op de markt is slechts 7% snelle terminal, dit zijn slechts ongeveer 500 terminals in het hele land. Als we naar alle typen openbare terminals kijken, is 7% ook te vinden in parkeergarages bij winkels.

Rekening houdend met de groeiende vraag naar elektrische voertuigen, het gebrek aan snellaadstations en de weinige terminals die aanwezig zijn in parkings bij winkels, is er dus een reële ontwikkelingskans voor Alternative Green.

Toepassing van de middelen

In het kader van de ontwikkeling van dit project wil AG € 600.000 inzamelen via Ecco Nova. Dankzij deze fondsenwerving kan Alternative Green haar eerste laadpalen financieren. De installatie van een enkele terminal kost maximaal € 21.000. De projectontwikkelaar is van plan om in 2022 20 terminals te installeren en in 2023 150.

Naast de initiële kosten van terminals en de installatiekosten, zal AG voldoende grote elektrische capaciteiten moeten reserveren om zijn ontwikkeling in termen van hoeveelheden beschikbare terminals en stroom te kunnen garanderen. Een deel van het via Ecco Nova opgehaalde bedrag zal dan ook worden gebruikt om deze reserveringen en de daaraan gerelateerde onderzoeken te financieren.

AG is ook van plan een deel van de ingezamelde middelen te besteden aan kosten in verband met het zoeken naar parkeerplaatsen voor het plaatsen van oplaadpalen. In het kader van dit plan is recent een vertegenwoordiger parttime aangenomen.

Onze analyse

De 3 crowdlending campagnes* vertegenwoordigen op termijn 80% van de toekomstige schuldenlast van Alternative Green. De boekhoudige passiva van Alternative Green blijft grotendeels bestaan uit eigen vermogen (59%).

*Deze crowdlending campagne + de 2 crowdlending campagnes gevoerd in juli 2021 (ALTERNATIVE GREEN – COUP DE POUCE / ALTERNATIVE GREEN).

De terugbetaling van de 3 crowdlendingcampagnes van Ecco Nova zal gebaseerd zijn op de toekomstige Free Cash-Flow to Equity (FCFE) van Wal'Eol en Wal-Vent. Tussen 2017 en 2021 genereerden Wal'Eol en Wal-Vent de volgende gemiddelde Free Cash-Flow to Equity*:

 • Gemiddelde jaarlijkse FCFE van Wal-Vent BV: € 336.606,23;
 • Gemiddelde jaarlijkse FCFE van Wal'Eol BV: € 313.372,66.

Als aandeelhouder met 24% van het kapitaal in Wal-Vent en 98% van het kapitaal in Wal'Eol, zal Alternative Green dus nog steeds kunnen profiteren van een aanzienlijk deel van de toekomstige vrije kasstroom van Wal'Eol en Wal-Vent, die dus gedeeltelijk toegewezen zijn aan de terugbetaling van Ecco-Investeerders.

Er werd een scenarioanalyse uitgevoerd om de impact van de nieuwe campagne op de verwachte gemiddelde DSCR van AG, een indicator die wordt gebruikt in het kader voor kredietanalyse, te simuleren. Rekening houdend met de toekomstige vooruitzichten voor de verkoopprijs van elektriciteit en op basis van de historische gemiddelde elektriciteitsproductie, wordt de verwachte gemiddelde DSCR niet significant beïnvloed door de toevoeging van deze nieuwe schuld.

Bovendien, rekening houdend met de P90 in plaats van de historisch gemiddelde productie, ligt de gemiddelde DSCR nog steeds ruim boven de door Ecco Nova gestelde limieten.

*Bij de berekening wordt volledig rekening gehouden met de fiscale bijtellingen van voorgaande jaren (zie rubriek "GEBEURTENISSEN DIE SINDS DE FONDSENWERVING 2021 VOORKOMEN").

RISICO'S

WIJ RADEN U AAN ALLEEN BEDRAGEN UIT TE LENEN DIE EEN DEEL VAN UW BESCHIKBARE SPAARGELD VORMEN EN UW RISICO TE MINIMALISEREN DOOR UW LENINGEN ZOVEEL MOGELIJK TE SPREIDEN.

 

DE GEDETAILLEERDE RISICO'S ZIJN BESCHIKBAAR IN DE INFORMATIENOTA, TE DOWNLOADEN OP DEZE PAGINA.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

 1. Risico's die specifiek zijn voor de uitgevende instelling ECCO NOVA FINANCE:
  • Risico op gedeeltelijke of niet volledige terugbetaling van het aan ECCO NOVA FINANCE geleende kapitaal en/of van de contractueel overeengekomen rente in geval van wanbetaling door de projectontwikkelaar
  • Risico op geheel of gedeeltelijk kapitaalverlies als gevolg van insolventie van ECCO NOVA FINANCE
 2. Risico's verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod
  • Risico’s verbonden aan de Projectontwikkelaar:
   • De belangrijkste risico's die specifiek zijn voor ontwikkeling en constructie van windparken worden hieronder toegelicht
    • Risico's verbonden aan de ontwikkeling van windprojecten
    • Risico's verbonden aan de bouw van een windpark
   • Belangrijkste risico’s verbonden aan de exploitatie van windmolenparken zijn de volgende:
    • Risico’s met betrekking tot de elektriciteitsprijs
    • Risico’s met betrekking tot een wijziging van de steunregeling voor hernieuwbare energie
    • Risico’s met betrekking tot het windvermogen
    • Risico’s gebonden aan stakeholders
    • Verzekering en niet-verzekerde risico’s
   • Risico’s verbonden aan niet-terugbetaling van vorderingen toegekend door Alternative Green
   • Risico’s verbonden aan de schuld van Alternative Green
  • Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument:
   • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling
   • Risico’s verbonden aan het ontbreken van een liquide openbare markt en de beperkingen op verkoop
   • Achterstelling
  • Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten:
   • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
   • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
   • Elke stijging van de rentevoet tijde ns de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen.

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 2. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage van de Informatienota.

SAMENVATTING

DE STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN DE FONDSENWERVING

 • De ervaring van de projectontwikkelaars : Marleen en Luc van Marcke zijn al 20 jaar actief op het gebied van windmolenparken en hebben meer dan 50 MW aan windprojecten in Wallonië ontwikkeld; ze beschikken over erkende ervaring in de regio.
 • De goede financiële prestaties van de ondernemingen Wal-Vent en Wal’Eol. De windprestaties van het windpark Gembloux-Walhain en de vooruitzichten voor de toekomstige elektriciteitsprijzen zijn zeer goed, waardoor de bedrijven die eigenaar zijn van deze windturbines beide een goede winstgevendheid kunnen behalen, met een gemiddelde jaarlijkse FCFE van meer dan € 300.000 per bedrijf.
 • Met deze fondsenwerving kan de Projectontwikkelaar een nieuwe activiteit ontwikkelen.

DE AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN DE FONDSENWERVING 

 • De projectontwikkelaar beschikt over de mogelijkheid om de lening vroegtijdig terug te betalen.
 • Onzekerheid over de materialisatie van toekomstige windontwikkelingsprojecten, het project om laadpalen voor elektrische voertuigen te installeren/gebruiken en andere toekomstige projecten ontwikkeld door Alternative Green. Het risico bestaat dat het project “laadpalen voor elektrische voertuigen”niet het break-even punt bereikt en dat de terugbetaling van Ecco-Investeerders niet kan worden gedaan op basis van de cashflow die door dit project wordt gegenereerd. De terugbetaling van de leningen van Ecco-Investeerders zal echter niet gebaseerd zijn op de inkomsten verbonden aan deze investeringen, maar op de toekomstige Free Cash-Flow (FCF) van Wal'Eol en Wal-Vent.

MODALITEITEN

ECCO NOVA FINANCE

Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. Het is haar rol om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

TYPE INVESTERING

Het betreft een gestandaardiseerde achtergestelde lening van minimaal € 500 en maximaal € 5.000 met optie tot vervroegde terugbetaling.

MOGELIJKHEID TOT VERVROEGDE TERUGBETALING

De projectontwikkelaar beschikt over de optie om de lening geheel of gedeeltelijk vroegtijdig terug te betalen. 

ZEKERHEDEN

Aan het aangeboden beleggingsinstrument is geen enkele garantie verbonden.

ACHTERSTELLING

De terugbetaling van deze lening is achtergestelde ten opzichte van huidige en toekomstige bankleningen van Alternative Green. 

Anderzijds heeft de terugbetaling van deze lening prioriteit boven de crowdlendingcampagne van € 250.000 van Alternative Green, die het kader van de Coup de Pouce-lening volgt (beschikbaar via de volgende link). De terugbetaling van deze lening is daarentegen van dezelfde rang als de crowdlendingcampagne van 400.000 euro van Alternative Green (beschikbaar via de volgende link).

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

1. Opschortende voorwaarde verbonden aan de succesdrempel van de fondsenwerving:

Als het volledige bedrag van de fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden op de ECCO NOVA-website) niet volledig is opgehaald op 14/04/2022 om 23H59, worden de investeringen die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van de projectontwikkelaar terugbetaald aan de investeerders. Is echter het bedrag van € 300.000 opgehaald, dan komt het opgehaalde geld ter beschikking van de projectontwikkelaar en wordt de campagne verlengd tot 28/04/2022 om 23H59.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 

U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. 
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -0315
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Voor de investeringshandeling is de investeerder eenmalige administratiekosten ten bedrage van € 15 inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.