WATT MATTERS III

Project van WATT MATTERS gefinancierd door ECCO NOVA FINANCE SRL/BV
WATT MATTERS III
WATT MATTERS III
WATT MATTERS III

De projectontwikkelaar

WATT MATTERS III

OPMERKING: Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of  Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.


WATT MATTERS BV, opgericht in oktober 2015, is een adviesbureau dat energie-renovatieprojecten financiert en exploiteert voor appartementencomplexen en/of openbare gebouwen in Brussel.

WATT MATTERS heeft verschillende dienstverleningen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de ambities van haar klanten op het gebied van energierenovatie, terwijl de beperkingen of financiële mogelijkheden (verlaging van de energiekosten, optimaal gebruik van het reservefonds) worden geïntegreerd.

WATT MATTERS biedt de all-in oplossing, aangepast aan het profiel van elk mede-eigenaarschap: financiering (investering via derden, co-investering, lening), ontwerp en beheer van werken, onderhoud en operationele monitoring gedurende 10 jaar om de energiebesparing te maximaliseren.

Tegenwoordig vertrouwen meer dan 30 klanten op WATT MATTERS, voor een totale portefeuille van 965 kWe aan elektrisch vermogen met warmtekrachtkoppeling en 2040 kWe fotovoltaïsche energie. Details van WATT MATTERS-referenties kunnen worden bekeken via de volgende link.

WATT MATTERS deed al eerder met succes een beroep op ECCO NOVA om via crowdlending haar projecten te financieren. In totaal is door burgers meer dan € 1.762.000 geleend voor de achtergestelde financiering van verschillende Watt Matters projecten. 

Al deze projecten zijn vandaag de dag:

 • Het ACP Marius Renard warmtekrachtkoppelingsproject, dat de financiering van de dakisolatie opving, en waarvan de algehele stookruimte nu zeer hoge energieprestaties behaalt.
 • De financiering van 12 renovatieprojecten van stookruimtes in Brusselse flatgebouwen, met warmtekrachtkoppeling.
 • Het zonnepanelenproject voor de Iris Ziekenhuizen Zuid te Brussel dat volledig werd uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2020 en welke hen al in staat stelt hun elektriciteitsverbruikfactuur aanzienlijk te verlagen.
 • Het ecologische stadsverwarmings- en fotovoltaïsche netwerkproject van Tivoli, waarvan de prestaties onder controle zijn en nog steeds worden geoptimaliseerd op basis van het eerste volledige jaar van exploitatie.
 • Herinvestering in apparatuur en regelinstrumenten in de eerste Watt Matters-projecten. Dit is om alle faciliteiten op maximale prestaties te brengen en te houden op basis van gebruik(er)servaringen en de komst van nieuwe producten op de markt.

De activiteiten van Watt Matters worden uitgevoerd door een team van 13 gekwalificeerde mensen die elkaar aanvullen in hun profielen: ingenieurs, architecten, beheerders. Het bedrijf wordt geleid door drie bestuurders, die tevens aandeelhouder zijn.

Het project

WATT MATTERS III

DE REDEN VOOR DE FONDSENWERVING

Watt Matters wenst een deel van de benodigde investeringen voor het geheel van de projecten gepland in 2021, te financieren via de Ecco-Investeerders. 

Het betreft 15 tot 20 energetische renovatie projecten in appartementsgebouwen in mede-eigendom, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

De uitvoering van 10 projecten is reeds begonnen en de uitvoering van de resterende projecten is gepland over het gehele tweede semester van 2021.

Deze investeringen omvatten de aankoop van warmtekrachtkoppelingseenheden, verwarmingsketels, zonnepanelen, warmtepompen, elektriciteitsmeters, condensators, onderzoeks- en installatiekosten en andere kosten afhankelijk van het betreffende appartementencomplex in mede-eigendom. 

Voor het geheel van deze nieuwe projecten, is Watt Matters een meerjarige overeenkomst aangegaan met een energieleverancier voor de verkoop van groenestroom certificaten.

Het totale investeringsbedrag ligt in de orde van € 4.000.000, waarvoor de financieringsbronnen als volgt zijn verdeeld:

 • Crowdlending Ecco Nova : € 1.000.000 (25% van de investeringen) 
 • Bankkredieten* : € 3.000.000 (75% van de investeringen)

* De partnerbank van Watt Matters heeft een openingskrediet toegekend ter hoogte van € 2.000.000 in het kader van toepassing als investeringskrediet. Watt Matters heeft in juni 2021 een nieuw verzoek ingediend bij haar partnerbank teneinde haar financiering te completeren.

INDICATOREN VAN DE WATT MATTERS PORTEFEUILLE

Aantal huishoudens met een Co²-arme installatie van Watt Matters

2500

Aantal installaties waarvan Watt Matters eigenaar is

30

Totaal elektrisch vermogen (kWp) van de warmtekrachtkoppeling

965

Totaal elektrisch vermogen van de zonnepanelen

2040

Vermogen van de hoogrendementsketels (kWth)

8500

Vermogen warmtepompen (kWth)

300

Vermeden Co² uitstoot (Ton/jaar)

2500

 

HET BUSINESS MODEL VAN WATT MATTERS

Watt Matters werkt voornamelijk als derde investeerder voor Brusselse appartementencomplexen en overheidsinstanties. Watt Matters neemt dus 100% van de investering voor haar rekening en exploiteert warmtekrachtkoppeling of fotovoltaïsche energie als volledige garantie voor 10 jaar.

Dankzij deze formule kunnen flatgebouwen in co-eigenaarschap profiteren van aanzienlijke energiebesparingen, door betere opbrengsten en een beter gebruik van warmtekrachtkoppeling, dankzij de expertise van Watt Matters.

De bestuurders en aandeelhouders van Watt Matters hebben ruime ervaring op het gebied van energie en warmtekrachtkoppeling.

WKK-technologie is volwassen, maar de implementatie van deze technologie vereist veel ervaring. Daarnaast is de kwaliteit van de haalbaarheidsstudie essentieel om een ​​adequate maatvoering te garanderen.

Watt Matters dimensioneert haar warmtekrachtkoppeling rekening houdend met een reductie van 30% in het verbruik. Het risico van overdimensionering wordt hierdoor verkleind, temeer daar Watt Matters de regeling van de stookruimte verzorgt om daarmee prioriteit te geven aan warmtekrachtkoppeling.

De inkomsten bestaan uit een variabel deel dat gekoppeld is aan de geproduceerde groenestroomcertificaten en, afhankelijk van de projecten en formules, een vast deel in de vorm van een vergoeding betaald door de begunstigde en/of de terugbetaling met rente van fondsen die door Watt Matters ter beschikking zijn gesteld met het oog op de cofinanciering van de energieprestatie-isolatiewerken van zijn klanten.

Het staat de eindklant vrij om zich terug te trekken uit het contract dat hem/haar met Watt Matters verbindt tegen betaling van een ontmoedigende vergoeding die overeenkomt met de gederfde inkomsten over de resterende bedrijfsuren.

In de afgelopen 4 jaar is de projectportfolio van Watt Matters aanzienlijk toegenomen. De huidige projectportefeuille bestaat uit:

 • 25 wkk-installaties met een vermogen tussen de 15 en 200 kWe
 • 15 fotovoltaïsche installaties verdeeld over 6 locaties

In de afgelopen boekjaren (2019 en 2020) bewijst Watt Matters de winstgevendheid van zijn bedrijfsmodel. De installaties hebben de verwachte productie bereikt, waardoor Watt Matters kan profiteren van de verwachte groenestroomcertificaten (variabel deel van de omzet), terwijl het zijn kosten onder controle houdt, voornamelijk met betrekking tot de kosten van onderhoud, monitoring en exploitatie van bestaande installaties. Watt Matters maakte in 2020  € 368.220,34 winst.

FINANCIËLE RATIO’S VAN DE ONDERNEMING

 

2017

2018

2019

2020

Netto resultaat

-45.247€

2.055€

90.645€

368.220€

Eigen vermogen/ Passiva

24,49%

16,44%

17,06%

16,20%

Algemeen liquiditeitsratio 

0,71

1,30

1,15

1,03


 

DE STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN ZIJN FONDSENWERVING

 • Een ervaren team, met inmiddels meer dan 25 projecten in exploitatie.
 • Projecten met een positieve milieu-impact. De Watt Matters-projecten combineren immers de productie van groene stroom (warmtekrachtkoppeling, fotovoltaïsche zonne-energie) met een nieuwe stookruimte (gasketel en warmtepomp) en isolatie van een deel van het gebouw (voornamelijk dak en muren). Door zijn diensten als third party investor draagt ​​Watt Matters bij aan het verbeteren van de energieprestaties van appartementencomplexen.
 • Een bedrijfsmodel dat zijn winstgevendheid de afgelopen 2 jaar heeft bewezen.

DE AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN ZIJN FONDSENWERVING

 • De projectontwikkelaar beschikt over de optie tot vervroegde terugbetaling.
 • De solvabiliteit van de projectontwikkelaar. Op basis van een toekomstprognose, die rekening houdt met een recente situatie van de passiva en deze openbare oproep tot spaargelden, zal de solvabiliteitsratio van Watt Matters lager zijn dan 15%. Deze zal op 13,83% liggen.
  • Deze ratio wordt verklaard door de aanzienlijke investeringen die nodig zijn om de Watt Matters projecten te realiseren. Elk project is onderwerp van een financieel plan dat de capaciteit om de verschillende aangegane schulden terug te betalen aan de hand van verwachte inkomsten aantoont.
  • Een intercreditor overeenkomst met de achtergestelde schuldeisers en tevens aandeelhouders van Watt Matters wordt afgesloten zodat de Ecco-investeerders genieten van een superieure rang ten opzichte van de achtergestelde schuldeisers en tevens aandeelhouders van Watt Matters. De intercreditor overeenkomst zal nietig worden verklaard zodra de solvabiliteitsratio van Watt Matters opnieuw boven de 15% is (zie Informatienota voor meer details).
 • De onzekerheid met betrekking tot de verkoopprijs van de groenestroomcertificaten van Watt Matters vanaf 2026.

 

Onze analyse

WATT MATTERS III

AANVULLENDE INFORMATIE OVER DIT AANBOD

Het belangrijkste risico heeft betrekking op de gekoppelde variabele inkomsten. Het produceerbare, zijnde de geproduceerde groenestroomcertificaten, is immers rechtstreeks gekoppeld aan het energieverbruik van de locatie. Een afname van het produceerbare kan met name voordoen door vertraging bij de oplevering van projecten, technische problemen tijdens de exploitatie, problemen met de inregeling of het rendement van warmtekrachtkoppeling.

Deze risico's worden echter verminderd door het afsluiten van een verzekering tegen machinebreuk en het afsluiten van een preventief en curatief onderhoudscontract inclusief alle revisies tot afloop van de projecten, inclusief boetes voor de exploitant op het behaalde rendement of de behaalde beschikbaarheid.

Aangezien de projecten onderhevig zijn aan de risico's die verband houden met het mechanisme van groenestroomcertificaten, zou een wijziging van het mechanisme rechtstreeks van invloed zijn op het economische model van de projecten. Hoewel het mechanisme momenteel bijzonder voordelig is en in de toekomst kan worden herzien, is het toekenningspercentage dat hierop van toepassing is, zodra de warmtekrachtkoppelings- of zonnepaneleninstallatie is gecertificeerd, vastgesteld voor 10 jaar.

Het door Watt Matters geselecteerde prijsevolutiescenario is een prijs boven de € 92,5 / GSC, bevestigd door terugkoopcontracten tot en met 2025, en vervolgens, hypothetisch, tussen € 65 / GSC en € 80 / GSC voor de volgende jaren. Voor het geheel van deze nieuwe projecten, is Watt Matters ook een verkoopovereenkomst aangegaan van groenestroomcertificaten met een energieleverancier tegen een prijs hoger dan € 90/GSC.

De hierboven beschreven risico's worden gedeeld tussen alle verschillende lopende projecten. Het resultaat is een diversificatie die het risico van schuldeisers verkleint.

ANALYSE

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogelijk te spreiden.

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

 1. Risico's die specifiek zijn voor de uitgevende instelling ECCO NOVA FINANCE:
  • Risico op gedeeltelijke of niet volledige terugbetaling van het aan ECCO NOVA FINANCE geleende kapitaal en/of van de contractueel overeengekomen rente in geval van wanbetaling door de projectontwikkelaar
  • Risico op geheel of gedeeltelijk kapitaalverlies als gevolg van insolventie van ECCO NOVA FINANCE
 2. Risico's verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod
  • Risico’s verbonden aan de Projectontwikkelaar:
   • Risico’s verbonden aan de prijs van elektriciteit
   • Risico’s verbonden aan de prijs van groenestroomcertificaten (GSC)
   • Kredietrisico met betrekking tot klanten van Watt Matters
   • Fiscale en juridische risico’s 
   • Risico op technische en technologische gebreken
   • Risico op productiebeperking
   • Risico verbonden aan de prestaties van warmtekrachtkoppelingsunits
   • Risico verbonden aan de dimensionering van warmtekrachtkoppelingunits
   • Risico met betrekking tot zonnestraling
   • Risico’s met betrekking tot betrokken partijen
   • Verzekering en niet-verzekerde risico’s 
   • Risico’s met betrekking tot de schuldenlast van Watt Matters
  • Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument:
   • Optie tot vervroegde terugbetaling
   • Risico’s verbonden aan het ontbreken van een liquide openbare markt en de beperkingen op verkoop
   • Ontbreken van garanties
   • Achterstelling
  • Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten: 
   • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
   • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
   • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 2. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage van de Informatienota.

Modaliteiten

WATT MATTERS III

ECCO NOVA FINANCE

Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. Het is haar rol om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

TYPE INVESTERING

Het betreft een gestandaardiseerde achtergestelde lening van minimaal € 500  en maximaal € 20.000 met optie tot vervroegde terugbetaling.

ZEKERHE(I)D(EN)

Deze investering gaat niet gepaard met zekerhe(i)d(en).

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

1. Opschortende voorwaarde gekoppeld aan de succesdrempel van de fondsenwerving:

Indien het volledige bedrag van de Fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden van ECCO NOVA, gepubliceerd op de website) niet volledig is ingeschreven op 14-08-2021, worden de Investeringen die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van de Projectontwikkelaar worden terugbetaald aan investeerders

2. Opschortende voorwaarde verbonden aan het afsluiten van aanvullende achtergestelde leningen voor een totaalbedrag van € 150.000 door de verschillende achtergestelde schuldeisers (aandeelhouders van Watt Matters) aan Watt Matters.

Schriftelijk bewijs van het aangaan van deze achtergestelde leningen voor een totaalbedrag van € 150.000 dient uiterlijk 14/08/2021 aan ECCO NOVA FINANCE te worden bezorgd.

De fondsen zullen ter beschikking worden gesteld aan de projectontwikkelaar wanneer het geheel aan opschortende voorwaarden is opgeheven binnen de voorgeschreven termijn (uiterlijk 14/08/2021). Wanneer dit niet het geval is, worden de investeringen en de administratiekosten die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van de projectontwikkelaar, terugbetaald aan de investeerders.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 
  
U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er  twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.  

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. 
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Voor de investeringshandeling is de investeerder eenmalige administratiekosten ten bedrage van € 15 inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map