VDH

Project van Vents d'Houyet SCA FS/CVA SO gefinancierd door ECCO NOVA FINANCE SRL/BV
VDH

De projectontwikkelaar

VDH

OPMERKING: Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of  Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.


Vents d'Houyet CVA SO (VDH), opgericht in 2002 door Bernard Delville en Benoît Remy, is een van de pioniers op het gebied van windenergie in Wallonië. VDH exploiteert 7 windparken alleen of in samenwerking en heeft belangen in 3 windparken gelegen in Wallonië.

VDH is de eerste ontwikkelaar die via de CVBA “Allons en Vent” de participatie van kinderen aanmoedigt en burgers betrekt in de financiering en exploitatie van windturbines op hun grondgebied.

Naast zijn ambities om burgerondernemerschap en financiering op basis van solidariteit te promoten, is VDH ook een bedrijf met sociale doelen. Door te vertrouwen op de winstmarges die verbonden zijn aan zijn investeringen in windenergie, pleit VDH via verschillende non-profitorganisaties voor veelbelovende acties in huisvesting en andere activiteitensectoren van ieders dagelijkse leven: voeding, mobiliteit, onderwijs en cultuur.

Als voorbeeld kunnen we het "Palisol" -project van het Paliseul-station noemen. De gemeente Paliseul had besloten het station tegen de symbolische prijs van 1 euro aan VDH over te dragen met als doel dat VDH daar een project zou ontwikkelen dat de wijk en de gemeente nieuw leven in zou kunnen blazen.

Vents d'Houyet wilde zijn structurerende rol op het station behouden door een gedeelde soft mobiliteitshub te creëren voor bewoners en, in het seizoen, voor vakantiegangers. Het station zal ook dienen als werkplek om via deze verschillende aspecten duurzame energie te promoten:

 • Zonne-energie voor elektrische mobiliteit
 • Gedeelde auto's en fietsen voor bewoners en vakantiegangers
 • Opening van "dilligence" lijnen die in het hoogseizoen vanaf het station lodges en hotels aandoen
 • Studie naar een pilotproject voor een groen traject op zonne-energie tussen Paliseul en Bouillon

Het maatschappelijk doel van Vents d'Houyet komt ook tot uiting in een dividenduitkeringsplafond van 6%.

Meer informatie over Vents d'Houyet vindt u op hun website.

Heden ten dage wordt VDH CVA SO beheerd door het bedrijf OMC SC, beherend vennoot van VDH CVA SO, met het volgende team:

 • Bernard Delville, burgerlijk ingenieur: Oprichter en voorzitter van VDH CVA SO
 • Eddy Defossez, agronoom: Ontwikkelaar
 • Pierre Oldenhove, jurist: Finance & legal
 • Annie Pierret, econoom: Administratie

BEDRIJFSINDICATOREN

Locatie van de VDH CVA SO windparken

Mesnil Sainte Blaise (Houyet)/Falmagne (Dinant), Finnevaux, Walhain

Aantal windturbines

7

Totaal elektrisch vermogen (MWp)

16

Jaarlijkse elektriciteitsproductie (MWh)

30.000 MWh/jaar

Begunstigde van de elektriciteitsproductie

Het totaal aan geproduceerde elektriciteit wordt in het netwerk ingebracht.

Equivalent elektriciteitsgebruik

10.000 huishoudens

Vermeden Co²-uitstoot (ton / jaar) 

5.821

Equivalent gereden kilometers (km/jaar

41.580.547


BEDRIJFSRATIO'S

 

2016

2017

2018

2019

Nettoresultaat

232.626 €

- 369.608 €

- 432.190 €

1.058.355 €

Eigen vermogen / verplichtingen

28%

29%

29%

37%

Vaste activa

6.684.673 €

6.203.522 €

5.596.341 €

6.168.010 €

Algemene liquiditeitsratio

0,71

0,61

0,48

0,53

Investering in sociale projecten

36k €

36k €

36k €

48k €

Het project

VDH

Vents d'Houyet CVA SO doet een beroep op de Ecco-Investeerders, via Ecco Nova Finance, voor een bedrag van 900.000 euro om bij te dragen aan de groei van VDH.

In eerste instantie gaat het om het consolideren van haar participaties, via VDH Participations, in het projectbedrijf Wind Farm CVBA, dat eigenaar is van drie Enercon E-92 windturbines gelegen in Houyet en die in gebruik werd genomen in 2016.

Vents d'Houyet CVA SO heeft samen met de burgercoöperatie Courant d’Air* een financieringsvehikel opgezet, VDH Participations, om een ​​belang te verwerven in Wind Farm CVBA.

Eind 2019 en begin 2020 heeft VDH Participations in totaal 1.000.000 euro opgehaald bij Ecco-Investeerders om de aankoop van 33% van het kapitaal van Wind Farm CVBA te financieren**.

Om het extra belang van VDH Participations in Wind Farm op lange termijn te financieren, onttrekt VDH CVA SO 350.000 euro aan dit bod uit voor de herfinanciering van VDH Participations.

In tweede instantie zal Vents'Houyet SCA FS 416.000 euro gebruiken om historische schulden te herfinancieren.

De resterende fondsen (134.000 €) zullen ter beschikking worden gesteld aan VDH CVA SO om haar interne groei mee te verzekeren door uitgaven te doen voor de ontwikkeling van nieuwe projecten.

* Courant d'Air is een burgerlijke energiecoöperatie opgericht in 2009 die momenteel 3 windturbines exploiteert en belangen heeft in verschillende windparken in Wallonië en Frankrijk.

** Ecco-investeerders die hebben geïnvesteerd in de projecten "Windpark I" en/of "Windpark II" hebben voorrang bij de terugbetaling van hun schuld ten opzichte van deze aanbieding en de CVBA Comptoir Citoyen des Energies, een andere ondergeschikte geldverstrekker van VDH Participations. Nieuwe kredietverstrekkers kunnen echter vertrouwen op de financiële kracht van Vents d'Houyet CVA SO, die hen ook een pandrecht geeft op 900 aantal aandelen van VDH Participations.

INDICATOREN VAN DE ONDERNEMING WIND FARM CVBA

 

2017

2018

2019

Productie MWh/jaar

12.096

12.033

13.944

Omzet

1.317.188 €

1.430.428 €

1.474.764 €

EBITDA

1.235.202 €

1.346.143 €

1.292.769 €

Netto resultaat

181.789 € 

313.971 €

298.782 €


AANVULLENDE INFORMATIE OVER DEZE AANBIEDING

Tussen VDH Participations en de CVBA Comptoir Citoyen des Energies (COCITER) werd een intercreditorovereenkomst afgesloten (die u kunt vinden in de bijlage bij de informatienota) om voorrang te geven aan de terugbetaling van de schulden ten aanzien van Ecco-Investeerders die hebben geïnvesteerd in de projecten "Windpark I" en "Windpark II".

Vents d'Houyet CVA SO heeft zich ertoe verbonden om onder dit bod 900 aandelen van VDH Participaties in pand te geven.

DE VOORDELEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN DE FONDSENWERVING

 • Een bedrijf dat een deel van zijn inkomsten besteedt aan projecten met een maatschappelijk doel.
 • Een winstgevende onderneming, met een geboekte winst van 1.266.666 euro eind 2019.
 • Een ervaren team, actief in windenergie sinds 2002.

AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN DE FONDSENWERVING

 • Veel belanghebbenden in het kapitaal en schulden van verschillende structuren van de projectontwikkelaar. We mogen echter niet vergeten dat deze fondsenwerving tot doel heeft het aantal deelnemers aan Wind Farm CVBA te verminderen.
 • Een bedrijf met een algemene liquiditeitsratio van minder dan 1. Dit betekent dat de vlottende activa lager zijn dan de kortlopende verplichtingen van het bedrijf. Na een grondige analyse van de balans van VDH CVA SO, betreft ongeveer 50% van deze kortlopende schulden echter schulden aan andere groepsstructuren, waarvan de terugbetaling niet verschuldigd is in het komende jaar.
 • 350.000 euro van dit bod financieert de kapitaalverhoging van VDH Participations voor de financiering van de aankoop van 42% van het kapitaal van WIND FARM door VDH PARTICIPATIONS. Vents d'Houyet CVA SO heeft echter toegezegd 900 aandelen van VDH Participations in pand te geven om zekerheid te bieden voor de terugbetaling van deze schuld. Aandelen waarvan de waarde door een bedrijfsaccountant wordt geschat op 900.000 euro.

Onze analyse

VDH

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

​​​​​1. Risico's die specifiek zijn voor de uitgevende instelling ECCO NOVA FINANCE

 • Risico op gedeeltelijke of niet volledige terugbetaling van het aan ECCO NOVA FINANCE geleende kapitaal en/of van de contractueel overeengekomen rente in geval van wanbetaling door de projectontwikkelaar
 • Risico op geheel of gedeeltelijk kapitaalverlies als gevolg van insolventie van ECCO NOVA FINANCE

2. Risico's verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod

 • Risico’s verbonden aan de projectontwikkelaar
  • De belangrijkste risico's die specifiek zijn voor ontwikkeling en constructie van windparken worden hieronder toegelicht:
   • Risico's verbonden aan de ontwikkeling van windprojecten
   • Risico's verbonden aan de bouw van een windpark
  • Belangrijkste risico’s verbonden aan de exploitative vanwindmolenparken zijn de volgende:
   • Risico’s met betrekking tot de elektriciteitsprijs
   • Risico’s met betrekking tot een wijziging van de steunregeling voor hernieuwbare energie
   • Risico’s met betrekking tot het windvermogen
   • Risico’s gebonden aan stakeholders
   • Verzekering en niet-verzekerde risico’s
  • Risico's verbonden aan de sociale activiteiten van VDH
  • Risico’s verbonden aan de schuld van de projectontwikkelaar
 • Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument
  • Bulletlening en vervroegde terugbetaling
  • Risico’s verbonden aan het ontbreken van een liquide openbare markt en de beperkingen op verkoop
  • Achterstelling

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 2. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage bij deze informatienota.

Modaliteiten

VDH

ECCO NOVA FINANCE

Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. Het is haar rol om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

1. Opschortende voorwaarde verbonden aan de succesdrempel van de fondsenwerving.
2. Opschortende voorwaarde verbonden aan de ontvangst van de overeenkomst van de verschillende belanghebbenden om de aankoop van Wind Farm aandelen mee te financieren.

Om de fondsen van deze campagne vrij te maken, verbindt de Projectontwikkelaar zich ertoe om aan Ecco Nova het bewijs te bezorgen van de financieringsovereenkomst die Wind Farm CVBA heeft gesloten voor zijn herfinanciering, voor een bedrag gelijk aan of groter dan € 300.000. Dit bewijs moet uiterlijk op 31-12-2020 naar Ecco Nova worden gestuurd.

Bij niet-nakoming van voornoemde voorwaarde(n) worden de verplichtingen van Partijen als definitief opgeschort beschouwd en zal deze Overeenkomst derhalve niet worden uitgevoerd. Indien van toepassing wordt het bedrag van de Lening dat reeds door de Kredietgever aan de Kredietnemer is betaald aan hem terugbetaald. Hetzelfde geldt voor de administratiekosten.

FISCALITEIT

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 
  
U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er  twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.  

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. 
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Voor de investeringshandeling is de investeerder eenmalige administratiekosten ten bedrage van € 15 inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map