TIVOLI GREENCITY

Project van WATT MATTERS

TIVOLI GREENCITY
Financiering 385.000€ van 385.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 385.000€ 100%
Jaarlijkse interestvoet 5,00% Looptijd8 jaar

Type Warmte-krachtkoppeling Status Afgesloten

Plaats Bruxelles Eerste betaling 01/01/2022

Einddatum van de campagne 18/12/2020 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

TIVOLI GREENCITY

WATT MATTERS BV, opgericht in oktober 2015, is een adviesbureau dat energierenovatieprojecten financiert en beheert voor gebouwen met mede-eigendom of openbare gebouwen gelegen te Brussel.

WATT MATTERS heeft verschillende services ontwikkeld waarmee het optimaal kan voldoen aan de ambities van haar klanten op het gebied van energierenovatie, terwijl het haar beperkingen of financiële mogelijkheden integreert (verlaging van de energiekosten, optimaal gebruik van het reservefonds).

WATT MATTERS biedt een totaaloplossing aangepast aan het profiel van elk mede-eigenaarschap: financiering (investering door derden, co-investering, lening), ontwerp en beheer van werken, onderhoud en operationele monitoring gedurende 10 jaar om de energiebesparing te maximaliseren.

Tegenwoordig vertrouwen meer dan 25 klanten op WATT MATTERS, voor een totale portefeuille van 950 kWe aan elektriciteitsvermogen via warmtekrachtkoppeling en 2040 kWe vermogen aan fotovoltaïsch energie.

WATT MATTERS deed al eerder een beroep op ECCO NOVA om haar projecten succesvol te financieren via crowdlending.

De activiteiten van Watt Matters worden uitgevoerd door een team van 7 gekwalificeerde mensen met complementaire profielen: ingenieurs, architecten, beheerders. Het bedrijf wordt bestuurd door drie bestuurders, tevens aandeelhouders.

Het Project

TIVOLI GREENCITY

Watt Matters BV doet een beroep op de ​Ecco-Investeerders voor een bedrag van 385.000 euro om haar zonne- en warmtekrachtkoppelingsproject voor Tivoli Green City mee te financieren.

Tussen mei 2019 en november 2020 nam Watt Matters, de Brusselse expert in energetische renovatie, de 10 fotovoltaïsche installaties van de site TIVOLI GREEN CITY over en kocht ze aan, evenals het verwarmingsnetwerk en de stookruimte die het voedt (warmtekrachtkoppeling, biomassaketel, gasboilers en gecentraliseerd technisch beheer). Ze wordt daarmee eigenaar voor de duur van 10 jaar onder een contract als third party investor.

Watt Matters heeft sinds 2019 de leiding over de exploitatie en het onderhoud van deze faciliteiten. Watt Matters werkt eraan om er de beste prestaties uit te halen door continue monitoring en optimalisatie hetgeen resulteert in een lager energiebudget en verzekerd comfort voor de bewoners, maar ook een geoptimaliseerde milieubalans voor iedereen.

Tivoli Green City is een eco-stadsdeel waarmee beoogt wordt een harmonieuze verbinding te creëren tussen de bestaande dichtbevolkte woonwijk van Laken en de industriezone van de Haven van Brussel door de herkwalificatie van een stedelijk braakliggend terrein op het grensvlak van deze twee entiteiten.

Het project heeft ambitieuze doelstellingen op het gebied van milieubescherming: vermindering van energieverbruik, biodiversiteit, productie van groene energie, rationeel waterbeheer, bewustwording en burgerparticipatie.

Alle gebouwen voldoen aan de "passieve PEB 2015"-criteria en het equivalent van 35% van de woningen is energieneutraal.

Als third party investor, beschikt WATT MATTERS over een portefeuille van verschillende projecten. Deze campagne gaat niet over de financiering van één specifiek project, maar over het geheel aan activiteiten van WATT MATTERS. 

PROJECTINDICATOREN

Aantal woningen

397, waarvan 271 conventionele woningen en 126 sociale woningen

Specificatie van het stadsverwarmingsnet 

1 warmtekrachtkoppeling op gas van 140 kWe
3 gasketels van elk 460 kWth
1 biomassaketel van 250 kWth

Specificatie van de fotovoltaïsche installaties

10 installaties met een totaal van 425 kWp

Voordelen voor de bewoner

Eigen gebruik van de zonnepanelenproductie, 5% korting op de aankoop van gas, monitoring en optimalisatie van de prestatie, en gratis onderhoud 

Equivalent vermeden elektriciteitsgebruik door de elektriciteitsproductie van warmtekrachtkoppeling en zonnepanelen

~ 400 huishoudens

Equivalent gereden km (km/jaar)

3.716.400

Totale kostprijs van de investering

1.134.000€

Financieringsbron van het project

Toegekende banklening : 750.000€
Crowdlending Ecco Nova : 385.000€


BEDRIJFSRATIO’S

 

2016

2017

2018

2019

Netto resultaat

-13.514€

-45.247€

2.055€

90.645€

Eigen vermogen/verplichtingen

8,75%

24,49%

16,44%

17,06%

Totale activa

339.883€

1.692.620€

3.136.755€

5.330.302€

Algemeen liquiditeitsratio

5,18

1,28

2,43

1,89


STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN DE FONDSENWERVING

 • Een ervaren team, met al meer dan 25 projecten in exploitatie.
 • De financiering van een duurzaam stadsontwikkelingsproject.
 • De projectleider is een begunstigde structuur, met een geboekt resultaat op  31/12/2019 van € 32.242

AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTLEIDER EN ZIJN FONDSENWERVING

 • De solvabiliteit van de projectontwikkelaar (de eigen vermogen/verplichtingen-ratio is 17% in 2019). Deze verhouding is echter te verklaren door de forse investeringen die nodig zijn voor de realisatie van de Watt Matters-projecten. Elk project isonderwerp geweest van een financieel plan dat haar capaciteit heeft aangetoond om de verschillende schulden af ​​te lossen met de te verwachten inkomsten.
 • De onzekerheid met betrekking tot de wederverkoopprijs van de groenestroomcertificaten van Watt Matters voor dit project betreft de periode 2026-2029.

Onze analyse

TIVOLI GREENCITY

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

​​​​​1. Belangrijkste risico’s verbonden aan de uitgevende instelling

 • Risico’s verbonden aan de prijs van elektriciteit
 • Risico’s verbonden aan de prijs van groenestroomcertificaten (GSC)
 • Kredietrisico met betrekking tot klanten van Watt Matters
 • Fiscale en juridische risico’s 
 • Risico op technische en technologische gebreken
 • Risico op productiebeperking
 • Risico verbonden aan de prestaties van warmtekrachtkoppelingsunits
 • Risico verbonden aan de dimensionering van warmtekrachtkoppelingunits
 • Risico met betrekking tot zonnestraling
 • Risico’s met betrekking tot betrokken partijen
 • Verzekering en niet-verzekerde risico’s 
 • Risico’s met betrekking tot de schuldenlast van Watt Matters

2. Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument

 • Illiquiditeit
 • Ontbreken van garanties
 • Achterstelling

3. Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden, waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgden potentiële gevolgen:

 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal
 • Risico op wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
 • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen.
 • In het geval de uitgevende instelling de lening bedragen vervroegd terugbetaalt, kan een verlaging van de rentetarieven in de tussentijd leiden tot een verlies van kansen en zou de onbetaalde rente een gederfde winst vormen.

Onze analyse concludeert een risiconiveau 2.

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

Modaliteiten

TIVOLI GREENCITY

OPSCHORTENDE VOORWAARDE(N)

Wanneer het maximale bedrag van de aanbieding niet is bereikt op 18/12/2020, dan zullen de reeds betaalde investeringen op de geblokkeerde rekening op naam van de uitgevende instelling, worden terugbetaald aan de investeerders.

FISCALITEIT

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 
  
U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er  twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.  

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. 
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Voor de investeringshandeling is de investeerder eenmalige administratiekosten ten bedrage van € 15 inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Video

Map