INNI

Project van Greeni CVBA

INNI
Financiering 99.000€ van 99.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 0€ 100%
Jaarlijkse interestvoet 2,00% Looptijd8 jaar

Type Zonnepanelen Status Afgesloten

Plaats Heule (Kortrijk) Eerste betaling 01/12/2018

Einddatum van de campagne 08/12/2017 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

INNI

Het project « INNI » werd ontworpen en ontwikkeld door Enervest die het vervolgens doorverkocht aan Greeni CVBA die de bouw en exploitatie verzorgt. Greeni is een projectonderneming (SPV) in eigendom van MJ Ventures waarvan Manu Jans de meerderheidsaandeelhouder is.  Manu Jans bekleedde diverse financiële managementfuncties in verschillende organisaties in Europa en Azië, waaronder Mc Kinsey&Company.

In 2008 richt hij het bedrijf GreenPulse op dat vele projecten ontwikkelt in België, maar ook in Sri Lanka. Hij verkoopt dit bedrijf enkele jaren later om zich op andere projecten te richten vooraleer opnieuw te starten met het ontwikkelen van zonne-energieprojecten via zijn beheersmaatschappij MJ Ventures. 

Manu Jans heeft een ruime ervaring in ontwikkeling en beheer van zonnekrachtcentrales zoals blijkt uit de volgende referenties:

 • Eternit in Belgie 1.000 kWc
 • Gilbert De Clercq in Belgie 2.400 kWc
 • Heineken in Belgie 1.800 kWc
 • TVH in Belgie 3.000 kWc
 • Hambantota in Sri Lanka 10.000kWc 

Het Project

INNI

Samengesteld uit 2.000 zonnepannelen, zal de fotovoltaïsche centrale ‘INNI’ met een totaal vermogen van 600 kWc de drukkerij Inni in Heule kunnen voorzien van stroom. De jaarlijkse productie zal het jaarlijkse equivalent van het elektriciteitsverbruik van 237 huishoudens over een periode van meer dan 25 jaar dekken.

Onze analyse

INNI

Algemene risico's van crowdlending

Investeren in Ecco Nova brengt risico's mee, net als iedere investering:

• Risico van geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal

• Risico van niet-uitbetaling of uitgestelde betaling van de rente

• De terugbetaling van de geleende bedragen vindt mogelijk plaats na terugbetaling van andere titels of schulden van de vennootschap

• De geleende bedragen zitten tot aan de terugbetaling volgens de tijdsplanning vast en u kunt niet om vervroegde terugbetaling verzoeken

• Elke stijging van de rentepercentages tijdens de periode dat uw geld vastzit kan het verlies van een kans meebrengen

• In het geval dat de projectontwikkelaar overgaat tot vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen, kan elke daling in de rentepercentages tijdens deze periode leiden tot een gemist kans en de niet-uitbetaalde rente zou een winstderving vormen

• Liquiditeitsrisico: de doorverkoop van de vordering is zeer onzeker (Ecco Nova organiseert geen secundaire markt)

• Risico's in verband met het reglementaire kader

• Juridische en fiscale risico's

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

Specifieke risico's in verband met het project en de projectontwikkelaar

Naast de intrinsieke risico's van een investering in de vorm van een lening zoals aangeboden door Ecco Nova brengt het zonne-energieproject 'INNI' onder andere de volgende specifieke risico's mee:

• Risico's in verband met het reglementaire kader

• Risico's van technische en technologische fouten

• Risico in verband met de prijs voor elektriciteit en groenstroomcertificaten 

Beoordeling van het risico door Ecco Nova

Emmanuel Jans heeft bijna 10 jaar ervaring en veel referenties in de fotovoltaïsche industriesector in België waardoor hij een ontwikkelaar naar keuze is voor de studie, ontwikkeling en bouw van een zonnekrachtcentrale. 

De fotovoltaïsche technologie is een van de hernieuwbare energievormen die het minste risico oplevert dankzij de al vergevorderde techniek en de uitstekende voorspelbaarheid van de productie (op jaarbasis).

Er bestaat een risico op de inkomsten die voortvloeien uit het eigen verbruik van elektriciteit (ongeveer 60%) in geval van faillissement of verplaatsing van de drukkerij Inni. 

Tot slot is het project onderworpen aan de risico’s verbonden aan het mechanisme van de groenestroomcertificaten. Een wijziging van het mechanisme zou rechtstreeks invloed hebben op het economisch model van het project. 

Modaliteiten

INNI

Greeni komt in aanmerking voor de Winwinlening, een fiscale maatregel om de financiering van Vlaamse KMO’s te vergemakkelijken. 

De investeerders die de volgende voorwaarden respecteren, kunnen profiteren van een belastingkrediet van 2,5% op het resterende saldo van de lening:

 • Onderworpen zijn aan de belasting voor fysieke personen die zich bevinden in Vlaanderen overeenkomstig artikel 5/1 van de bijzondere financieringswet
 • Een natuurlijk persoon zijn die de Winwinlening afsluit buiten het kader van zijn commerciële of professionele activiteiten.
 • Geen werknemer zijn van de kredietnemer
 • Geen aandeelhouder zijn van deze rechtspersoon (de kredietnemer), niet benoemd zijn of optreden als beheerder, manager of als houder van een soortgelijk mandaat binnen deze rechtspersoon.  De echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende van de kredietgever mag ook geen aandeelhouder zijn of benoemd worden of fungeren als beheerder, manager of houder van een soortgelijk mandaat binnen de rechtspersoon kredietnemer
 • Tijdens de volledige duur van de winwinlening, mag de kredietgever geen kredietnemer zijn of worden van een andere winwinlening. 
 • Vanaf het jaar volgend op het jaar waarin de winwinlening afgesloten is, houdt de kredietgever ter beschikking van de federale belastingadministratie bewijs dat hij één of meerdere winwinleningen lopende had in het belastingtijdvak

Bovendien, mocht de terugbetaling van de kredietnemer uitblijven, kunt u 30% van het verschuldigd bedrag recupereren door een belastingkrediet.

Alle informatie met betrekking tot dit fiscaal voordeel vindt u op  http://www.pmvz.eu/winwinlening  

Video

Map