WATT MATTERS

Project van WATT MATTERS
WATT MATTERS

De projectontwikkelaar

WATT MATTERS

WATT MATTERS SPRL (voorheen easyCogen), opgericht in oktober 2015, is een studiebureau dat energetische renovatieprojecten financiert en exploiteert voor flatgebouwen met minimum 25 appartementen of openbare gebouwen in Brussel. 

WATT MATTERS heeft verschillende beschikbare diensten ontwikkeld om de ambities van haar klanten inzake energetische renovatie zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, en tegelijkertijd de financiële beperkingen of mogelijkheden te integreren (vermindering van de energiekost, optimaal gebruik van het reservefonds).

WATT MATTERS biedt een all-in oplossing aangepast aan het profiel van elk flatgebouw: financiering (derde-investering, co-investering, lening), ontwerp en beheer van de werken, onderhoud en opvolging van de exploitatie gedurende 10 jaar om de energiebesparing te maximaliseren. 

Het project

WATT MATTERS

WATT MATTERS BVBA wil 835.000 € ophalen. 

De projecten van WATT MATTERS combineren de productie van groene elektriciteit (warmtekrachtkoppeling, fotovoltaïsch) met een nieuwe ketel en de isolatie van delen van het gebouw (voornamelijk dak en gevel). Meer bepaald via warmtekrachtkoppeling op aardgas met condensatie, een technologie waarbij 20 tot 30% CO2-uitstoot wordt bespaard. In het Brussels Gewest, waar WATT MATTERS voornamelijk actief is, wordt deze CO2-besparing beloond met groene certificaten. 

WATT MATTERS heeft al een beroep gedaan op ECCO NOVA voor een financiering. Indertijd, in januari 2018, toonden 7 klanten al vertrouwen in WATT MATTERS die voor hen voor bijna 2 miljoen € investeerden.

Vandaag hebben 18 klanten vertrouwen in WATT MATTERS, wat neerkomt op een totale investering door WATT MATTERS van 5,4 miljoen euro. 

Als derde-investeerder, beschikt WATT MATTERS over een portefeuille van verschillende projecten. Deze campagne gaat niet over de financiering van één specifiek project, maar over de gehele activiteit van WATT MATTERS. 

De projectontwikkelaar heeft verschillende beweegredenen : de groepering van burgerschulden, het creëren van een directe link, in de vorm van een schuld, tussen WATT MATTERS en de burgers, zonder tussenschakel, aflossing van het kapitaal aangepast aan de inkomsten van de groenestroomcertificaten. 

Met dit project, voorzien van een start-up plan, kunnen natuurlijke personen, inwoners of niet-ingezetene, profiteren van een vrijstelling van de roerende voorheffing op de interesten van de eerste geleende 15.000 € per jaar. Deze vrijstelling is gedurende 4 jaar geldig voor een aangegane lening.
 

Onze analyse

WATT MATTERS

De belangrijkste risico’s voor de uitgevende instelling zijn als volgt:

 • Risico’s gebonden aan het wettelijk kader

 • Juridische en fiscale risico’s

 • Risico’s van technische en technologische gebreken

 • Risico’s op afwijking van de reële inkomsten ten opzichte van de projecties verbonden aan de berekeningen van de energieproductie

 • Risico’s verbonden aan de prijs van de groenestroomcertificaten 

 • Risico's gebonden aan andere installaties van de bestaande en toekomstige portefeuille

De belangrijkste risico’s voor de aangeboden beleggingsinstrumenten zijn als volgt:

 • De geleende sommen worden tot het verloop van de lening geïmmobiliseerd, een vooruitbetaling kan niet worden opgeëist

 • De lening is ondergeschikt aan de banklening waarvan het uitstaande bedrag 1.824.990,01 € bedroeg op 30/06/19.

 • Liquiditeitsrisico: de doorverkoop van het schuldbewijs is zeer onzeker (Ecco Nova organiseert geen secundaire handel)

Deze risico’s hebben invloed op de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgevende instelling waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten: 

 • Risico op volledig of gedeeltelijk verlies van kapitaal

 • Risico van een ontbrekende of uitgestelde betaling van interesten

 • Iedere rentestijging tijdens de immobilisatie van de geïnvesteerde sommen kan leiden tot een verlies van kansen.

 • In de veronderstelling dat de projectontwikkelaar overgaat tot een vervroegde aflossing van de geleende sommen, kan een daling van de rentevoet resulteren in een verlies van kansen en de niet-betaalde interesten vormen een inkomstenderving.

Beoordeling van het risico door Ecco Nova

De managers en aandeelhouders van WattMatters hebben ruime ervaring op het vlak van energie en warmtekrachtkoppeling. 

De warmtekrachtkoppelingstechnologie is goed ontwikkeld, maar de implementatie van deze technologie vergt heel wat ervaring. Bovendien is de kwaliteit van de haalbaarheidsstudie van groot belang om de juiste afmetingen te kunnen garanderen. 

WattMatters meet zijn warmtekrachtkoppelingen, rekening houdend met een reductiefactor van 30% van het verbruik. Het risico van overdimensionering wordt daardoor verminderd, vooral omdat WattMatters de regeling van de ketelruimte op zich neemt om voorrang te geven aan de warmtekrachtkoppeling. 

De inkomsten bestaan uit een vast gedeelte in de vorm van een vergoeding die wordt betaald door de energieverbruiker, ongeacht het verbruik, en een variabel deel gekoppeld aan de geproduceerde groenestroomcertificaten. 

Sommige inkomsten komen ook uit de terugbetaling met rente van de fondsen die door WattMatters ter beschikking werden gesteld voor de medefinanciering van het isolatiewerk van haar klanten. 

De eindklant is vrij om het contract met WattMatters op te zeggen mits betaling van een schadevergoeding die overeenkomt met het verlies van inkomsten op de resterende bedrijfsuren. 

Het grootste risico komt van de gerelateerde variabele inkomsten. De productie, en dus bijgevolg de geproduceerde groenestroomcertificaten, zijn rechtstreeks gekoppeld aan het niveau van het energieverbruik van de site.  Een afname van de productie kan leiden tot een vertraging van de inbedrijfstelling van de projecten, technische problemen tijdens het gebruik, problemen met de regulering of  het rendement van de warmtekrachtkoppeling.

Deze risico’s worden echter beperkt door het onderschrijven van een verzekering voor machineschade en de uitvoering van een preventief en curatief onderhoudscontract met inbegrip van alle revisies tot aan het einde van het project, met inbegrip van sancties voor de exploitant op het rendement of de bereikte beschikbaarheid.

Omdat de projecten onderhevig zijn aan de risico’s verbonden aan het systeem van groenestroomcertificaten, zou een wijziging in het mechanisme rechtstreekse invloed hebben op het businessmodel van de projecten. Hoewel het mechanisme momenteel zeer voordelig is en in de toekomst waarschijnlijk zal worden herzien, van zodra de warmtekrachtkoppeling gecertificeerd is, behoudt de toekenning zijn vermenigvuldigingsfactoren gedurende 10 jaar. 

Het prijsontwikkelingsscenario dat door WattMatters werd geselecteerd is een prijs hoger dan 92,5€/GSC, bevestigd door de terugkoopcontracten tot en met 2025, en vervolgens, hypothetisch gezien 65€/GSC voor de daaropvolgende jaren. 

WattMatters wordt geconfronteerd met een sterke marktvraag en een sterke groei. Indien de kapitaalverhoging dit ondersteunt, zal het team worden uitgedaagd om het volledige orderboek te voltooien. Deze uitdagingen kunnen de inbedrijfs-sstellingen en de inkomsten voor uw bedrijf vertragen. 

De hierboven beschreven risico’s worden gecombineerd tussen alle verschillende lopende projecten. Hieruit resulteert een diversificatie die het risico voor de schuldeisers verkleint. 

De aandeelhouders van de projectontwikkelaar verbinden zich ertoe om uiterlijk op 31 december 2019 een kapitaalverhoging van minimum 300.000€ te behalen. Deze verbintenis bevindt zich in bijlage aan de informatienota. De financiële plannen van de verschillende projecten in de portefeuille tonen daardoor voldoende winstgevendheid aan om de terugbetaling van de aangegane schuld te realiseren. De schuld is achtergesteld aan de terugbetaling van de bankschulden. 

Het is raadzaam om slechts een fractie van uw beschikbare spaargeld uit te lenen en uw risico te minimaliseren door uw leningen maximaal te diversifiëren. 

Merk op dat de gepresenteerde indicatoren waarschijnlijk zullen evalueren met de projecten die in de loop der tijd nog worden toegevoegd aan de portefeuille.

Modaliteiten

WATT MATTERS

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

Map