ONTEX

Project van SolVla BVBA

ONTEX
Financiering 200.000€ van 200.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 200.000€ 100%
Jaarlijkse interestvoet 2,00% Looptijd8 jaar

Type Zonnepanelen Status Afgesloten

Plaats Eeklo Eerste betaling 01/11/2020

Einddatum van de campagne 15/10/2019 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

ONTEX

SolVla BVBA is een projectonderneming (SPV) in handen van de ontwikkelingsmaatschappij voor zonneprojecten Menapy NV.
Menapy ontwikkelt projecten die vervolgens door SolVla worden gebouwd en beheerd. Menapy werd opgericht in 2017 door professionals in de fotovoltaïsche zonne-energie met een uitgebreide ervaring in dit domein. Het bedrijf wordt geleid door Tom Pollyn, Robbert Van Boxelaere en Angel Verdu.

Het Project

ONTEX

Het eerste project van SolVla, waarvoor ze Ecco-investeerders zoekt, is de fotovoltaïsche installatie voor de voorziening van het bedrijf Ontex in Eeklo. Na dit project zullen nog soortgelijke projecten volgen. Het doel van SolVla is om verschillende projecten te realiseren voor een totale capaciteit van minimaal 5 MWp.

Deze installatie, bestaande uit 7.200 panelen met een totaal vermogen van 2.196 kWp, zal ongeveer 2.159 MWh per jaar produceren. De installatie zal ter beschikking worden gesteld van Ontex dat bijna de volledige productie zal verbruiken. Hierdoor kan het zijn elektriciteitsverbruik en CO2-emissies met 7,27% verminderen.

Onze analyse

ONTEX

Algemene risico's van crowdlending
Investeren in Ecco Nova brengt risico's mee, net als iedere investering:

 • Risico van geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal

 • Risico van niet-uitbetaling of uitgestelde betaling van de rente

 • De terugbetaling van de geleende bedragen vindt mogelijk plaats na terugbetaling van andere titels of schulden van de vennootschap

 • De geleende bedragen zitten tot aan de terugbetaling volgens de tijdsplanning vast en u kunt niet om vervroegde terugbetaling verzoeken

 • Elke stijging van de rentepercentages tijdens de periode dat uw geld vastzit kan het verlies van een kans meebrengen

 • In het geval dat de projectontwikkelaar overgaat tot vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen, kan elke daling in de rentepercentages tijdens deze periode leiden tot een gemiste kans en de niet-uitbetaalde rente zou een winstderving vormen

 • Liquiditeitsrisico: de doorverkoop van de vordering is zeer onzeker (Ecco Nova organiseert geen secundaire markt)

 • Risico's in verband met het reglementaire kader

 • Juridische en fiscale risico's

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogelijk te spreiden.

Specifieke risico's in verband met het project en de projectontwikkelaar
Naast de intrinsieke risico's van een investering in de vorm van een lening zoals aangeboden door Ecco Nova brengt het project ‘Ontex’ onder andere de volgende specifieke risico's mee:

 • Risico's in verband met het reglementaire kader

 • Risico's van technische en technologische fouten

 • Risico in verband met de prijs voor elektriciteit en groenstroomcertificaten

 • Risico’s gebonden aan de onzekerheid over toekomstig eigen verbruik van de geproduceerde elektriciteit (op het net geïnjecteerde elektriciteit is minder gunstig).

Evaluatie van het risico door Ecco Nova
Het managementteam van Menapy, moederbedrijf van SolVla dat een beroep doet op Ecco Investeerders, heeft heel wat technische en financiële ervaring en tal van referenties in de industriële fotovoltaïsche sector in België alsook in het buitenland. Hierdoor is het de ontwikkelaar van keuze voor de studie, ontwikkeling en de bouw van een zonne-energiecentrale.

De fotovoltaïsche technologie is een hernieuwbare energiebron met één van de laagste risico’s dankzij de hoge technologische volwassenheid en de uitstekende voorspelbaarheid van zijn productie (op jaarbasis).

Het eerste project van SolVla, de installatie op de daken van Ontex, heeft vele voordelen :
Ten eerste kan SolVla dankzij de hoge mate van zelfconsumptie de gegenereerde elektriciteit beter valoriseren dan wanneer deze in het distributienet wordt geïnjecteerd. Deze mogelijkheid is uiteraard gekoppeld aan de duurzaamheid van de activiteiten van de consument, maar vermits het een beursgenoteerd bedrijf is kunnen we in de loop der tijd enige stabiliteit verwachten. Het elektriciteitsverbruik van Ontex is overigens veruit superieur aan de geproduceerde elektriciteit, waardoor zelfs door het verminderen ervan, door besparing op energie of dankzij andere energiebronnen, het niveau van zelfconsumptie belangrijk moet blijven.

Verder werd de installatie al gebouwd en in gebruik genomen. Het technisch risico is dus beperkt.
De bouw van de centrale werd verzorgd door Perpetum, een solide integrator van zonne-energie (16,6 miljoen eigen vermogen op 31/12/17), actief op de Belgische markt sinds 2007.

Hierbij moet echter worden opgemerkt dat het Ontex-project momenteel het enige project is van SolVla, en dus het enige project waarop onze analyse gebaseerd is. Andere projecten zullen worden uitgevoerd door dezelfde projectonderneming. Dit zal resulteren in een grotere diversificatie, en dus waarschijnlijk een vermindering van het risico, voor alle schuldeisers. Hoewel we in dit stadium niet kunnen vooruitlopen op de kwaliteit van toekomstige projecten, kunnen we verwachten dat ze worden uitgevoerd onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met dewelke aan u worden gepresenteerd.

Merk op dat de gepresenteerde indicatoren waarschijnlijk zullen evalueren met de projecten die in de loop der tijd worden toegevoegd aan de portefeuille.

Het risiconiveau dat door Ecco Nova werd geëvalueerd, bedraagt volgens de huidige staat van de portefeuille 2.

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

Modaliteiten

ONTEX

SolVla BVBA komt in aanmerking voor de Winwinlening, een fiscale maatregel om de financiering van Vlaamse KMO’s te vergemakkelijken.
De investeerders die de volgende voorwaarden respecteren, kunnen profiteren van een belastingkrediet van 2,5% op het resterende saldo van de lening:

 • Onderworpen zijn aan de belasting voor fysieke personen die zich bevinden in Vlaanderen overeenkomstig artikel 5/1 van de bijzondere financieringswet.
 • Een natuurlijk persoon zijn die de Winwinlening afsluit buiten het kader van zijn commerciële of professionele activiteiten.
 • Geen werknemer zijn van de kredietnemer.
 • Geen aandeelhouder zijn van deze rechtspersoon (de kredietnemer), niet benoemd zijn of optreden als beheerder, manager of als houder van een soortgelijk mandaat binnen deze rechtspersoon. De echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende van de kredietgever mag ook geen aandeelhouder zijn of benoemd worden of fungeren als beheerder, manager of houder van een soortgelijk mandaat binnen de rechtspersoon kredietnemer.
 • Tijdens de volledige duur van de winwinlening, mag de kredietgever geen kredietnemer zijn of worden van een andere winwinlening.
 • Vanaf het jaar volgend op het jaar waarin de winwinlening afgesloten is, houdt de kredietgever ter beschikking van de federale belastingadministratie bewijs dat hij één of meerdere winwinleningen lopende had in het belastingtijdvak.
Bovendien, mocht de terugbetaling van de kredietnemer uitblijven, kunt u 30% van het verschuldigd bedrag recupereren door een belastingkrediet.


Alle informatie met betrekking tot dit fiscaal voordeel vindt u op http://www.pmvz.eu/winwinlening

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

Video

Map