Vind hier het antwoord op al uw vragen

Hulp nodig? Die vindt u hier!

Crowdfunding

Wat is crowdfunding nu eigenlijk?
Crowdfunding of crowdfinancing is de omschrijving van alle financiële transactiemiddelen waarbij op een groot aantal personen beroep wordt gedaan om een project te financieren. Dit type financiering kan verschillende vormen aannemen: Donation based, Reward Based, Equity Based, Lending based. Ecco Nova heeft gekozen voor de 'lending based' crowdfunding of 'crowdlending', hetzij financiering door een lening. Dit betekent dat iedereen (de crowd in het Engels) de mogelijkheid heeft om geld te lenen aan een vooraf bepaald tarief en voor een vooraf bepaalde duur aan projectleiders die zich ertoe verbinden deze terug te betalen. Het gaat hier dus niet om schenkingen, maar om investeringen! Hoe werkt het ?
Hoe werkt het ?
De projectleiders die financiering zoeken dienen hun project in bij Ecco Nova. Ecco Nova selecteert de meest pertinente projecten op basis van strikte technische en financiële criteria. De fondsenwervingscampagne kan dan beginnen, elke investeerder kan geld uitlenen aan rentevoet en duurtijd die vooraf bepaald zijn in een overeenkomst waarbij de projectleider zich ertoe verbindt deze terug te betalen.

Ecco Nova

Voor welk model fondsenwerving werd gekozen?
Ecco Nova heeft gekozen voor 'lending based' crowdfunding of 'crowdlending', dit is financiering door een lening. Dit betekent dat iedereen (de crowd in het Engels) de mogelijkheid heeft om geld te lenen aan een vooraf bepaald tarief en voor een vooraf bepaalde duur aan projectleiders die zich ertoe verbinden deze terug te betalen. Het gaat hier dus niet om schenkingen, maar om investeringen!
Wie is Ecco Nova?
Quentin Sizaire - medestichter en eveneens burgerlijk ingenieur van opleiding, Quentin heeft gedurende een tiental jaren meegewerkt aan technische ontwikkeling van zonne-, wind- en waterkrachtprojecten. Quentin zal binnenkort eveneens in het bezit zijn van een bijkomende master van de Management School van de Universiteit van Luik (HEC - ULg). Pierre-Yves Pirlot - medestichter, burgerlijk ingenieur van opleiding, is sinds bijna 8 jaar actief op het vlak van energie. Eerst als studie-ingenieur, later als projectingenieur en vervolgens als business developer voor Coretec Engineering, heeft Pierre-Yves zijn technische en financiële vaardigheden ontwikkeld op het gebied van warmtekrachtkoppeling, zonne-energie, biomethaan en biomassa. Jérémy Coxet - medestichter Jérémy is een marketeer, hij leidt een communicatievennootschap gevestigd in Luxemburg en is ook actief in Frankrijk en Zwitserland.
Waarom via Ecco Nova investeren ?
Ecco Nova laat u toe te investeren in duurzame projecten en te genieten van een vooraf duidelijk bepaald, aantrekkelijk rendement. Door te lenen zult u uw kapitaal terugkrijgen naargelang de afbetalingen. De kosten die de investeerders dienen te dragen bedragen slechts ongeveer 18€ per inschrijving (het exacte bedrag is aangegeven bij de omschrijving van het project), ongeveer evenveel als de aan- of verkoopkosten bij een beurstransactie.
Waarom fondsen zoeken via Ecco Nova ?
Ecco Nova, dat zijn in de eerste plaats professionals uit de energiesector die de noden van de projectleiders begrijpen. Door het gebruik van ons platform kunt u snel fondsen verzamelen die door banken als quasi eigen kapitaal beschouwd worden. Dit vergemakkelijkt het verkrijgen van kredieten van de bank en verbetert ook de toekenningsvoorwaarden ervan. Financiering door lening laat verder ook toe de verwatering van uw kapitaal tegen te gaan, en verhindert de intrede van een groot aantal investeerders in het beheer van uw onderneming. Ecco Nova is daarenboven ook een efficiënt communicatiemiddel voor de promotie van groene projecten.
Is Ecco Nova een gelicentieerd platform ?
De wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding voorziet dat de platforms die ‘alternatieve financieringsdiensten’ aanbieden een vergunning moeten hebben. Ecco Nova beschikt over een vergunning als Alternatieve-Financieringsplatform (PFA) en wordt vermeld op de website van de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.
Wat is het wanbetalingspercentage op ECCO NOVA ?
Het wanbetalingspercentage op Ecco Nova wordt berekend als de verhouding tussen het totaalbedrag van wanbetaling en het totale ingezamelde bedrag. <br /> <br /> Het wanbetalingspercentage bedraagt momenteel 1,22% van de ingezamelde bedragen (30/9/2019).

Projectontwikkelaars

Welk type project kan ik voorstellen ?
Ecco Nova heeft tot doel de financiering van de energietransitie te vergemakkelijken. Elke vennootschap of project die aan deze transitie bijdraagt kan campagne voeren op Ecco Nova om minimum 75.000€ op te halen. De projecten moeten aantonen dat zij de via Ecco Nova en elders geleende bedragen kunnen terugbetalen.
Wat zijn de criteria om een project te weerhouden ?
De voorgestelde projecten moeten de energietransitie helpen en voldoende rentabiliteit vertonen. Criteria zoals de interne rentabiliteitsratio (IRR), terugbetalingscapaciteit van de beoogde kredieten, technisch risico of de solvabiliteit van de projectleider worden geëvalueerd.
Hoe werkt de fondsenwerving concreet ?
Elke fondsenwerving wordt bepaald door een op te halen bedrag en een beperkte duur om dat bedrag te bereiken. Eenmaal de campagne gelanceerd is, kunnen de investeerders het bedrag van hun keuze uitlenen via ons platform. Zij ontvangen dan de investeringsovereenkomst waarin de projectleider zich ertoe verbindt het bedrag terug te betalen onder bepaalde modaliteiten : interestvoet, duurtijd, datum van eerste afbetaling, frequentie van afbetalingen, etc. Door het bedrag op een geblokkeerde rekening te storten aanvaarden zij de voorwaarden van de investeringsovereenkomst. De verzamelde fondsen worden slechts op het einde van de campagne ter beschikking gesteld van de projectleider. De geblokkeerde rekening wordt dan bevrijd op naam van de projectleider. Ecco Nova heeft gewoon het recht toezicht hierop uit te oefenen om het goede verloop van de campagne op te volgen. De projectleider verbindt zich ertoe het verzamelde kapitaal terug te betalen evenals de interesten te betalen volgens de modaliteiten vastgesteld in de investeringsovereenkomst die specifiek zijn voor elk project.
Wat gebeurt er indien het bedrag niet bereikt wordt ?
Meerdere opties zijn mogelijk wanneer het voorziene bedrag niet bereikt wordt : Optie 1 : volledige terugbetaling. De fondsen worden integraal terugbetaald aan de investeerders. Optie 2 : verlenging van de campagne. Als het totaal bedrag hoger is dan een bepaald minimum, kan de campagne verlengd worden met een vooraf bepaalde termijn. Indien het bedrag nog steeds niet gehaald is op het einde van deze verlenging, worden de fondsen integraal terugbetaald aan de investeerders. Optie 3: Bevrijding van het bereikte bedrag en verlenging van de campagne. Indien een vooraf bepaald minimum is bereikt, wordt dit bedrag ter beschikking gesteld van de projectleider en kan de campagne verlengd worden om het initiële doel te bereiken. Optie 4: Bevrijding van het bereikte bedrag. Hoewel het doel niet bereikt is, worden de verkregen fondsen ter beschikking gesteld van de projectleider. Voor elk project wordt de gekozen optie voor het einde van de campagne meegedeeld in de beschrijving ervan.
Welke bedragen kan ik ophalen via Ecco Nova?
Dankzij Ecco Nova kan u een bedrag van minimum 75.000 € ophalen. Het wettelijk plafond bedraagt 5.000.000 € met een maximale investering die algemeen is vastgelegd op 20.000 € per investeerder. 
Hoeveel kosten de diensten van Ecco Nova ?
De commissie van Ecco Nova varieert tussen 4 en 7% van het totaal opgehaalde bedrag met een minimum van 3.000€. Deze commissie wordt volledig betaald door de projectleider.
Ik ben een coöperatieve, waarom zou ik beroep doen op Ecco Nova ?
Ecco Nova biedt een complementaire investeringskans naast de inschrijving op aandelen als cöoperant. Dit betekent dat u een ander investeerdersprofiel en dus een groter publiek kan aantrekken
Ik beschik over de nodige fondsen om mijn project te verwezenlijken, waarom zou ik beroep doen op Ecco Nova ?
Uw eigen fondsen verhogen kan u voordeligere kredietvoorwaarden bezorgen. Verder is Ecco Nova ook een efficiënt communicatiemiddel om uw groene projecten te promoten en hun aanvaardbaarheid te verhogen.

Investeerders

Wie kan investeren via Ecco Nova ?
Ecco Nova is toegankelijk voor iedere volwassen natuurlijke persoon die handelingsbekwaam is, ongeacht of hij een Belg of een buitenlander is. Gelieve te noteren dat afhankelijk van uw nationaliteit en uw hoedanigheid, de fiscale gevolgen die van toepassing zijn op uw inkomsten kunnen verschillen. Zie de rubriek ‘Wat zijn de fiscale gevolgen van mijn investeringen?’.
Hoeveel kan ik investeren?
Het minimum is meestal vastgelegd op 250 € en het maximum op 20.000 €. Dit kan echter variëren van project tot project. Deze informatie is steeds beschikbaar in de documentatie die u per project kan downloaden. Voor iedere inschrijving kan er een simulatie worden gedaan.
Hoe investeren ?
1 - Op de pagina ‘investeerders’ heeft u toegang tot al onze projecten. 2 - Selecteer het/de project(en) die u interesseren en vind daar meer informatie 3 - Eénmaal u uw keuze gemaakt heeft, klik op ‘investeer’. U kunt dan het te investeren bedrag kiezen, uw gegevens invullen en uw inschrijving goedkeuren. 4 - U ontvangt vervolgens de bevestiging van uw inschrijving per e-mail en u wordt uitgenodigd om het geïnvesteerde bedrag te betalen evenals 15€ inschrijvingskosten. 5 - Eénmaal de campagne afgesloten is, zal u de bevestiging hiervan ontvangen. De fondsen worden dan ter beschikking gesteld van de projectleider en de terugbetaling kan beginnen.
Welk rendement kan ik verwachten op mijn investeringen ?
De aangeboden jaarlijkse interestvoet bedraagt tussen de 4 en 8%. Deze voet wordt duidelijk bepaald vanaf de inschrijving en onafhankelijk van de werkelijke resultaten van het project.
Wat gebeurt er indien het te verzamelen bedrag niet gehaald wordt ?
Meerdere opties zijn mogelijk wanneer het voorziene bedrag niet bereikt wordt : Optie 1 : volledige terugbetaling. De fondsen worden integraal terugbetaald aan de investeerders. Optie 2 : verlenging van de campagne. Als het totaal bedrag hoger is dan een bepaald minimum, kan de campagne verlengd worden met een vooraf bepaalde termijn. Indien het bedrag nog steeds niet gehaald is op het einde van deze verlenging, worden de fondsen integraal terugbetaald aan de investeerders. Optie 3: Bevrijding van het bereikte bedrag en verlenging van de campagne. Indien een vooraf bepaald minimum is bereikt, wordt dit bedrag ter beschikking gesteld van de projectleider en kan de campagne verlengd worden om het initiële doel te bereiken. Optie 4: Bevrijding van het bereikte bedrag. Hoewel het doel niet bereikt is, worden de verkregen fondsen ter beschikking gesteld van de projectleider. Voor elk project wordt de gekozen optie voor het einde van de campagne meegedeeld in de beschrijving ervan.
Welk risico is verbonden aan investeringen via Ecco Nova ?
Ecco Nova laat u toe te investeren via een lening aan duurzame projecten. Zoals elke investering houdt dit een risico in. Vanaf de inschrijving worden een interestvoet, duurtijd en afbetalingsritme overeengekomen in een overeenkomst. De projectleider verbindt zich via deze overeenkomst ertoe om het geleende bedrag terug te betalen. Het risico dat men loopt is dus dat de projectleider nalaat te betalen. Ecco Nova analyseert en filtert de gepubliceerde projecten en de financiële capaciteit van de projectleider en vermindert zo het risico maar kan het niet uitsluiten. Volgens het type project en de financiële draagkracht van de projectleider geeft Ecco Nova een indicatie van het risico tussen 1 en 5. Elke investeerder dient uiteindelijk zelf het risico te evalueren dat hij bereid is te nemen. Diversifiëren door in meerdere projecten te investeren kan dit risico beperken.
Welke kosten zijn verbonden aan het gebruik van Ecco Nova?
De enige kosten die de investeerders dienen te dragen zijn de administratieve inschrijvingskosten. Deze bedragen meestal 15 € incl. BTW en worden tijdens de inschrijving verduidelijkt.
Hoelang zal mijn kapitaal gebruikt zijn?
Door middel van een lening investeren via Ecco Nova is vanaf de inschrijving het verwachte rendement kennen maar ook de duur gedurende dewelke uw kapitaal gebruikt wordt. Elk trimester zal een deel van het kapitaal en de interesten u (terug)betaald worden. In bepaalde gevallen zullen enkel de interesten elk kwartaal betaald worden, terwijl het volledige kapitaal betaald zal worden na afloop. In elk geval zal uw kapitaal gedurende een bepaalde tijd onbeschikbaar zijn.
Wat zijn de fiscale gevolgen van mijn investeringen ?
Behalve voor de projecten met het label start-up plan waarvoor wij u verwijzen naar de vraag “wat is een project met het label start-up plan?”, de ontvangen interesten zijn onderworpen aan 30% roerende voorheffing. Deze heffing wordt aan de bron ingehouden en is in de meeste gevallen bevrijdend, wat betekent dat het inkomen niet aangegeven moet worden door de begunstigde. Gelieve te noteren dat de interesten vermeld in de afbetalingstabellen bruto interesten zijn. Voor meer informatie kan u het beste uw boekhouder of fiscaal expert raadplegen om op uw vragen te antwoorden.
Hoe zijn mijn persoonlijke gegevens beschermd ?
De volledige website van Ecco Nova is beschermd via https-protocol. Dit zorgt ervoor dat alle gegevens ons veilig toegestuurd worden.<br /> Bovendien is het gebruik van de gegevens door ECCO NOVA, haar teams, de onderaannemers en de projectontwikkelaars, conform de GDPR wetgeving. U kunt onze COOKIE POLICY ook lezen via de link: https://www.ecconova.com/cookies
Wat is een project met het label start-up plan?
Het start-up plan is een reeks maatregelen voor startende ondernemingen. Onder deze maatregelen hoort een interessanter fiscaal kader voor crowdfunding. Concreet wil dit zeggen dat wie investeert in een schuldeffect (financiering van een crowdfunding) via een erkend crowdfundingplatform een fiscaal voordeel zal genieten in de vorm van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen, voor de eerste schrijf van 15.000 € per jaar. De projecten met het start-up plan label gepubliceerd op Ecco Nova maken het de fysieke personen mogelijk om van deze vrijstelling op de roerende voorheffing te genieten. Voor een bepaalde lening geldt de vrijstelling voor 4 jaar.
Wat gebeurt er bij overlijden van de kredietgever?
In geval van overlijden, moeten de erfgenamen de notaris die belast is met de erfenis op de hoogte brengen van alle activa en passiva van de nalatenschap en dus moeten ze ook de investeringen die op ons platform gerealiseerd zijn doorgeven. Indien nodig, vragen wij de erfgenamen om te bevestigen, via documenten ter ondersteuning, dat zij de erfgenamen zijn en of de erfopvolging vereffend werd. Na ontvangst van de vereiste documenten, gaan wij over tot wijziging van de bankrekening. Deze wijziging zal aan alle kredietnemers worden meegedeeld zodat hiermee rekening kan worden gehouden voor toekomstige stortingen. De erfgenamen zullen vervolgens de interesten en het openstaande kapitaal blijven ontvangen.
Wat betekent het risiconiveau van 1 tot 5 op ECCO NOVA ?
We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico). Deze score geeft niet weer hoe groot de waarschijnlijkheid tot kapitaalverlies is. Investeren brengt altijd risico’s mee. Wij raden u daarom aan om uw portefeuille te diversifiëren en niet meer dan 10% van uw beschikbare activa te investeren. 

Niet gevonden? Neem contact met ons op!