Algemene Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

LEES DE GEBRUIKSVOORWAARDEN (“AKKOORD” OF “GEBRUIKSVOORWAARDEN”) AANDACHTIG VOORALEER GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN VAN DE BVBA ECCO NOVA (“ECCO NOVA”). DIT AKKOORD BEVAT DE BINDENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE VAN ECCO NOVA (“WEBSITE”). DOOR U TE REGISTEREN EN/OF DOOR OP ENIGE WIJZE GEBRUIK TE MAKEN VAN DIT PLATFORM AANVAARDT U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DIE OP ALLE GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE VAN TOEPASSING ZIJN, TE VOLGEN. ALLE GEBRUIKTE EN GEDEFINIEERDE BEAPLINGEN IN DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW RELATIE MET ECCO NOVA EN DIT IN DE PLAATS VAN UW EIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN.

Artikel 1 GEBRUIKSVOORWAARDEN

1.1 Voorstelling van de Website

De website die dit platform bevat, hierna “de Website” genoemd is het eigendom van de BVBA Ecco Nova (“ECCO NOVA”) waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Clos Chanmurly 13, 4000 Liège. ECCO NOVA staat in voor het beheer ervan.

ECCO NOVA is een vennootschap die een online platform ter beschikking stelt met als doel de ontwikkeling van duurzame projecten in de sectoren energieproductie en energie-efficiëntie te vergemakkelijken door de spelers binnen deze sectoren samenwerkingsfinanciering (crowd funding) aan te bieden. De Website heeft dus tot doel om enerzijds vennootschappen en/of ondernemers die gelden wensen te lenen om hun activiteit te financieren, hierna “Kandidaat-Projectleiders” genoemd en anderzijds personen die wensen te investeren middels interestdragende leningen, hierna genoemd “Kandidaat-Investeerders”.

1.2 Inschrijving en aanvaarding van de algemene voorwaarden

Toegang tot de ontvangstpagina van de Website en de inhoud ervan is vrij zonder enige voorafgaande inschrijvingsformaliteit. In de toekomst kunnen bepaalde pagina’s van de Website, zoals deze met betrekking tot bepaalde Kandidaat-Projectleiders, toekomstige fondsenwervingen en het effectief sluiten van een leningsovereenkomst voorbehouden worden aan personen die zich voorafgaandelijk ingeschreven hebben op de Website in de hoedanigheid van “Kandidaat-Investeerder” of “Kandidaat-Projectleider”. In eerste instantie zal de inschrijving op de site automatisch volgen door in te schrijven op een project voor wat betreft de Kandidaat-Investeerders en door het ondertekenen van een lastgevingsovereenkomst met ECCO NOVA wat betreft de Projectleiders:

-       De inschrijving op de Website als Kandidaat-Investeerder brengt met zich mee dat men voorafgaandelijk kennis genomen heeft van deze algemene voorwaarden en ze zonder enig voorbehoud heeft aanvaard.

De inschrijving op de Website impliceert eveneens dat men meerderjarig is en over de juridische handelsbekwaamheid beschikt om overeenkomsten te sluiten.

Alvorens zijn inschrijving te bevestigen zal de toekomstige Kandidaat-Investeerder gevraagd worden om te bevestigen dat hij daadwerkelijk kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder enig voorbehoud aanvaardt.

-       De inschrijving op de Website als Kandidaat-Projectleider brengt eveneens met zich mee dat men voorafgaandelijk kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en ze zonder enig voorbehoud heeft aanvaard.

Alvorens zijn inschrijving te bevestigen zal de Kandidaat-Projectleider gevraagd worden te bevestigen dat hij daadwerkelijk kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder enig voorbehoud aanvaardt.

Artikel 2 BESCHRIJVING VAN DE WERKING EN DE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE 

De volgende normale procedure staat toe het door de Website voorziene platform te gebruiken :

-       Een Kandidaat-Investeerder moet zich verplicht voorafgaandelijk inschrijven op de Website om:

o    Toegang te hebben tot het gedeelte van de Website dat betrekking heeft op leningsaanvragen door Kandidaat-Projectleiders; en

o    Om, desgevallend, een leningsovereenkomst te kunnen sluiten met een Kandidaat-Projectleider naar keuze.

Wanneer een Kandidaat-Investeerder heeft gekozen en een leningsovereenkomst met hem wens te sluiten vindt het sluiten van die overeenkomst plaats middels de Website en het platform erop zonder dat ECCO NOVA op enige wijze een partij bij de leningsovereenkomst vormt.

-       Wanneer een Kandidaat-Projectleider een lastgevingsovereenkomst sluit met ECCO NOVA waarbij hij deze laatste mandateert teneinde hem in contact te brengen met mogelijke Kandidaat-Investeerders, begint een inschrijvingsperiode die ertoe dient een vooraf bepaald bedrag bijeen te brengen, hierna de “Fondsenwerving”.

Zolang het voor de Fondsenwerving bepaalde bedrag niet bereikt is of wanneer de bepaalde termijn niet afgelopen is, en behoudens indien de Investeerder zijn hieronder uiteengezette verzakingsrecht gebruikt, zal het bedrag dat door de Kandidaat-Investeerder, ondertussen “Investeerder” geworden, betaald werd geblokkeerd blijven op de rekening van de Kandidaat-Projectleider, die “Projectleider” geworden is. Deze rekening is speciaal hiervoor geopend.

De leningsovereenkomst wordt, in het algemeen (“Aanbiedingen type 1”), dus gesloten onder opschortende voorwaarde van het bereiken van de vastgestelde doelstelling binnen de op de Website vastgestelde termijn, met dien verstande dat wanneer de doelstelling niet binnen de bepaalde termijn wordt bereikt, de verplichtingen waarop de Investeerder en de Projectleider inschreven in de leningsovereenkomst niet uitgevoerd moeten worden.

In dergelijk geval zal het bedrag dat de Investeerder aan de Projectleider heeft betaald terugbetaald worden binnen de 30 kalenderdagen vanaf de definitieve vaststelling van het niet behalen van de vastgestelde doelstellingen BEHALVE:

o    Wanneer de modaliteiten van het aanbod waarop de Investeerder ingeschreven heeft voorzien dat de vastgestelde termijn verlengd kan worden (“Aanbiedingen type 2”). In dit geval moet men rekening houden met de eventuele verlenging van de inschrijvingsperiode om te bepalen of de vermelde opschortende voorwaarde vervuld is; of

o    Indien de modaliteiten van het leningsaanbod waarop de Investeerder heeft ingeschreven voorzien dat het bepaalde doel indicatief was. In deze laatste hypothese (“Aanbiedingen type 3”) wordt de leningsovereenkomst niet gesloten onder opschortende voorwaarde van het bereiken van een doelstelling door de Kandidaat-Projectleider.

-       Voor de aanbiedingen van type 1 en 2 en in de hypothese dat de opschortende voorwaarde vervuld is, namelijk indien het bepaalde bedrag binnen de bepaalde termijn bereikt wordt, zal het volledige bedrag dat op de rekening van de Projectleider staat vrijgemaakt worden en ter zijner beschikking worden geplaatst.

Voor de Aanbiedingen type 3 zal het volledige bedrag dat op de rekening van de Projectleider gestort is vrijgemaakt worden en ter zijner beschikking worden gesteld op het einde van de bepaalde termijn, ongeacht het ontvangen bedrag.

In elk geval kunnen de fondsen die door de Investeerder gestort worden niet voor een ander doel gebruikt worden dan dat:

o    Waarvoor zij bestemd zijn ingevolge de Fondsenwerving; of

o    Ingeval de opschortende voorwaarde niet vervuld is, of de Investeerder zijn verzakingsrecht uitoefent, om het voorwerp uit te maken van een teruggave aan de Investeerder.

Ingeval de opschortende voorwaarde niet vervuld is, zullen de door de Investeerder aan de Projectleider betaalde bedragen hem terugbetaald worden door deze laatste binnen een termijn van 20 kalenderdagen vanaf het niet-vervullen van de voorwaarden, namelijk in de hypothese waar de doelstelling niet bereikt is binnen de beoogde termijn. Indien het onmogelijk is om over te gaan tot de terugbetaling, bijvoorbeeld door blokkering of sluiting

van de rekening van de Investeerder, zullen de bedragen die aan deze laatste toebehoren in afwachting op de rekening van de Projectleider blijven.

Een e-mail zal door ECCO NOVA aan de Investeerder gestuurd worden op het e-mailadres en naar het postadres dat de Investeerder opgaf bij het sluiten van de leningsovereenkomst waarin hem gevraagd wordt om zijn nieuwe bankgegevens over te maken. Bij gebreke aan reactie van de Investeerder binnen de maand vanaf de eerste verzending, zal een tweede e-mail en een aangetekende brief aan de Investeerder gestuurd worden. Een forfait van 20 EUR per aangetekende brief zal evenwel afgetrokken worden van de terug te betalen som om de rappel- en beheerskosten te dekken. De aan de Investeerders terug te betalen bedragen zullen verminderd worden met eventuele bankkosten die desgevallend verschuldigd zouden zijn wanneer de rekening van de Investeerder noopt tot een internationale overschrijving.

-       Een leningsovereenkomst met minstens betrekking hebben op een bedrag van 100 (honderd) EUR.

In de praktijk zal het door de Investeerder gekozen investeringsbedrag overgemaakt worden door overschrijving op de bankrekening van de Projectleider.

Elke investering houdt een vaste forfaitaire kost in (in de orde van 25 EUR alle taksen inbegrepen, het exacte bedrag is vermeld in de omschrijving van het project) die door de Investeerder op de rekening van de Projectleider betaald wordt om de bankkosten gelinkt aan de Investering te dekken die, aangezien het gaat om een dekking van forfaitaire kosten, niet terugbetaald zal worden aan de Investeerder ingeval deze zijn verzakingsrecht uitoefent.

Het contract is volledig uitgevoerd door de Investeerder zodra deze de betaling ten voordele van de Projectleider heeft uitgevoerd.

Het bewijs van de sluiting van de overeenkomst en de aanvaarding van de voorwaarden door de Investeerder zal zowel volgen uit de wil van de Investeerder die blijkt uit zijn aanvaarding van de leningsovereenkomst op de Website en bevestigd door de automatische verzending van de uitnodiging tot betaling, indien de leningsovereenkomst door beide partijen ondertekend is, en uit de uitvoering van de overeenkomst door de Investeerder door uitvoering van de voorvermelde overschrijving. Op zijn vraag zal de Investeerder een ondertekende kopie van de overeenkomst kunnen ontvangen. Deze vraag moet gericht worden aan de zetel van ECCO NOVA en deze zal daar binnen de 30 dagen vanaf de verzending door de Investeerder gevolg aan geven.

De Investeerder zal een e-mail krijgen die hem de goede afloop van de operatie bevestigt evenals het effectieve sluiten van de leningsovereenkomst en hem uitnodigt om binnen de 14 kalenderdagen over te gaan tot betaling in overeenstemming met het overschrijvingsformulier in bijlage bij de leningsovereenkomst.

Rekening houdend met het verzakingsrecht waarover de Investeerder bezit wanneer hij inschrijft op een Fondsenwerving en een leningsovereenkomst aangaat, zullen de fondsen waartoe de Investeerder zich verbindt om te storten slechts in rekening genomen worden om te kijken of het doel bereikt is:

o    Voor zover zij effectief op de speciaal door de Projectleider voor de Fondsenwerving geopende rekening zijn gestort;

o    Voor zover de Investeerder ECCO NOVA niet op de hoogte heeft gebracht van zijn intentie om binnen de 14 kalenderdagen vanaf het sluiten van de leningsovereenkomst hieraan te verzaken;

Om te bepalen of de doelstelling bereikt is en de opschortende voorwaarde vervuld is, zal ECCO NOVA zich 20 kalenderdagen na de laatste dag van de inschrijvingsperiode, welke periode eventueel verlengd kan worden ingevolge de toepassing van deze algemene gebruiksvoorwaarden (Aanbieding type 2) voor de Fondsenwerving plaatsen.

-       Elke Fondsenwerving zal geplafonneerd worden zodat de beoogde doelstelling niet overschreden kan worden. Wanneer de beoogde doelstelling bereikt is, zal de inschrijvingsperiode automatisch eindigen, desgevallend voor het voorziene einde van de bepaalde termijn.

ECCO NOVA en de Projectleider zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor een vroegere sluiting van de inschrijvingsperiode van een Fondsenwerving aangezien deelname aan een Fondsenwerving door sluiting van een leningsovereenkomst uit haar aard beperkt is en op een “first come, first served” basis plaatsvindt.

-       De modaliteiten van de terugbetaling van de lening gesloten tussen de Investeerder en de Projectleider, evenals eventuele vervroegde terugbetalingen worden voorzien in de leningsovereenkomst die tussen Projectleider en Investeerder gesloten is. Zij kunnen verschillen naargelang de projecten tussen de volgende formules:

o    Ofwel maakt de Projectleider maandelijkse/kwartaalafbetalingen waarvan het bedrag bepaald is en een voor een deel het kapitaal en voor een deel de interesten vertegenwoordigd. Een afbetalingstabel wordt bij elke leningsovereenkomst gesloten op het ogenblik van sluiten ervan;

De Investeerder zal elke maand hetzelfde bedrag krijgen als afbetaling van de lening.

o    Ofwel zal het kapitaal slechts bij het einde terugbetaald worden, terwijl de erop betrekking hebbende interesten maandelijks of per kwartaal aan de Investeerder betaald worden.

Voor het overige bepalen de Website en de leningsovereenkomst betreffende elke Fondsenwerving, waarnaar deze algemene voorwaarden verwijzen, duidelijk de door de Projectleider gekozen terugbetalingsmodaliteiten van de lening evenals de bepaling van de interestvoet.

De fondsen worden rechtstreeks door de Kandidaat-Investeerder naar de Kandidaat-Projectleider overgemaakt en de terugbetalingen worden in omgekeerde zin eveneens rechtstreeks overgemaakt zodat de fondsen op geen enkel ogenblik in het bezit van ECCO NOVA zijn.

Artikel 3 KEUZE VAN KANDIDAAT-PROJECTLEIDERS - BELEGGERSRISICO’S - GEEN AANSPRAKELIJKHEID VAN ECCO NOVA

3.1 Aard van de diensten van ECCO NOVA

ECCO NOVA verricht geen enkele beleggingsdienst in de zin van artikel 46 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen.

In het bijzonder ontvangt ECCO NOVA geen enkele opdracht die betrekking heeft op financiële instrumenten, noch stuurt zij dergelijke opdrachten door of voert het deze uit.

Eveneens verricht ECCO NOVA geen enkele activiteit inzake beleggingsadvies in de zin van artikel 46, 9° van de voorvermelde wet van 6 april 1995 en maakt het geen gepersonaliseerde aanbevelingen in de zin van artikel 46, 10° van die wet.

ECCO NOVA baat evenmin multilaterale handelsfaciliteiten in de zin van artikel 46, 8° van de voorvermelde wet van 6 april 1995.

ECCO NOVA handelt ten slotte ook niet in de hoedanigheid van financiële tussenpersoon noch in de hoedanigheid van gekwalificeerde tussenpersoon in de zin van artikel 2, 9° en 10° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, noch in de hoedanigheid van tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten in de zin van artikel 4 van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. ECCO NOVA gaat dus ook niet over tot bemiddeling in de zin van artikel 13 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Bijgevolg, en in die mate dat de Fondsenwerving en de door ECCO NOVA in het kader van de Website aangeboden diensten, beoogd in artikel 3.2 in fine  van deze algemene voorwaarden, geen openbare aanbiedingen in de zin van artikel 3 van de wet van 16 juni 2006 uitmaken, heeft de FSMA dus geen voorafgaande controle uitgevoerd over de informatie die op de Website geleverd wordt met betrekking tot de Kandidaat-Projectleiders, de gemaakte presentatie ervan en de georganiseerde Fondsenwervingen. De Fondsenwervingen die op de Website zouden verschijnen, geven geen aanleiding tot de uitgifte van een prospectus of de beoordeling ervan door de FSMA.

3.2 Selectie van de Kandidaat-Projectleiders door ECCO NOVA - middelenverbintenis

De Kandidaat-Projectleiders worden voorafgaandelijk door ECCO NOVA geselecteerd, rekening houdende met:

-       De duurzame aard van hun project;

-       Diverse criteria die verband houden met hun bestaande rentabiliteit en solvabiliteit.

ECCO NOVA doet haar best om de Kandidaat-Investeerders te kiezen die over een ernstig dossier beschikken. Dit zijn evenwel voor het grootste deel jonge ondernemingen die hun activiteit wensen te financieren. Er is dus een groter risico in vergelijking met op een gereglementeerde markt genoteerde vennootschappen of niet-genoteerde vennootschappen die reeds langer bestaan.

Wat betreft de voorstelling van de Kandidaat-Investeerders op de Website beperkt de taak van ECCO NOVA zich tot advies geven over het duurzame project, zonder dat dit advies een beleggingsadvies, zoals hierboven beschreven is, noch als zodanig beschouwd mag worden.

3.3 Terugbetaling door de Projectleiders - vrijstelling van aansprakelijkheid van ECCO NOVA

ECCO NOVA garandeert noch neemt enige andere verbintenis op zich op met betrekking tot hun performance of toekomstige solvabiliteit.

De rol van ECCO NOVA beperkt zich tot Kandidaat-Investeerders in aanwezigheid te brengen van Kandidaat-Projectleiders om hen toe te laten een interestdragende leningsovereenkomst af te sluiten.

ECCO NOVA garandeert op geen enkele wijze de goede uitvoering van diens verplichtingen door de Projectleider, noch het goede einde van de leningsovereenkomst, welke afhangt van de solvabiliteit van de Projectleider tijdens de volledige duur van de leningsovereenkomst.

De Investeerder beschikt dus over geen enkel rechtsmiddel tegenover ECCO NOVA in geval van gebrek aan betaling door de Projectleider.

De aandacht van de Investeerder wordt in het bijzonder getrokken op het feit dat het afsluiten van een leningsovereenkomst in hoofde van de Investeerder een risico op onvolledige terugbetaling van het kapitaal en de interesten met zich meebrengt aangezien de volledige terugbetaling afhangt van de solvabiliteit van de Projectleider tijdens de duur die noodzakelijk is om de kwartaalbetalingen nodig voor het aflossen van de lening te voldoen.

Er bestaat in hoofde van de Investeerder met name een risico om het volledige of een deel van het kapitaal en de interesten, met name in geval van faillissement of insolvabiliteit van de Projectleider.

De Investeerder erkent uitdrukkelijk dat ECCO NOVA geen enkele invloed heeft op deze omstandigheden en dus op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden in geval de Projectleider geen of onvoldoende terugbetaalt.

Rendementen uit het verleden vormen geen garantie op toekomstige rendementen zodat, behoudens in geval van bedrog, ECCO NOVA niet aansprakelijk gesteld kan worden ingeval een Investeerder schade lijdt ingevolge de verslechtering van de financiële situatie van een Projectleider of ingeval de terugbetaling van de leningsovereenkomst niet uitgevoerd wordt.

Het komt dus aan de Kandidaat-Investeerder toe om zijn eigen analyse van de Kandidaat-Projectleider te maken en, desgevallend, de hulp van een beleggingsadviseur in te roepen. Het advies dat ECCO NOVA geeft op de Website heeft niet tot doel dit te vervangen.

Het inschrijven op een Fondsenwerving en het afsluiten van een leningsovereenkomst houden evenzeer in dat de Investeerder wacht tot het einde van de termijn alvorens de terugbetaling van het kapitaal en de interesten te ontvangen.

Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, verklaren de Kandidaat-Investeerder en Kandidaat-Projectleider geïnformeerd te zijn over deze risico’s en deze te aanvaarden.

Artikel 4VRIJSTELLING EN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREEKING TOT DE INHOUD EN HET FUNCTIONEREN VAN DE WEBSITE EN ANDERE VRIJSTELLINGEN

4.1 Inhoud en gebruik van de Website

De toegang tot en inschrijving door de Kandidaat-Projectleiders op de Website is gratis.

Daartegenover en niet tegenstaande het feit dat ECCO NOVA erover zal waken om zijn website continue en zonder onderbreking ter beschikking te stellen van Kandidaat-Investeerders en meer in het algemeen internauten behoudt ECCO NOVA zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder waarschuwing toegang tot de Website te blokkeren om technische of andere redenen evenals om een einde te stellen aan haar diensten en dit zonder op enige wijze aansprakelijk te kunnen gehouden worden voor deze onderbrekingen en eventuele nadelige gevolgen ervan voor internauten in het algemeen en Kandidaat-Investeerders en derden in het bijzonder.

Dit geldt eveneens indien een toegangsonderbreking plaatsvindt tijdens een periode van Fondsenwerving en dat, door de onderbreking, een internaut of Kandidaat-Investeerder niet kan deelnemen aan de Fondsenwerving en dus geen leningsovereenkomst daarover kan afsluiten.

ECCO NOVA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden ingeval van onderbreking van de diensten en geen enkele vergoeding kan van haar gevorderd worden wegens het verlies van een kans, verlies van winst of verlies van tijd.

ECCO NOVA is ook niet aansprakelijk ingeval van vergissing, weglating of fout in de informatie op de Website, behalve ingeval van bedrog. Bijgevolg kan ECCO NOVA niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden of geldigheidsgebreken van juridische documenten waarop de Kandidaat-Investeerder ingeschreven of zich bij aangesloten zou hebben via de Website. De Kandidaat-Investeerder heeft de verplichting om de draagwijdte, omvang en juridische gevolgen van deze documenten te begrijpen en desgevallend juridisch advies in te winnen.

In bepaalde rubrieken bevat de Website links naar inhoud van derden of naar websites die door derden beheerd worden. ECCO NOVA is niet aansprakelijk voor de kwaliteit of de juistheid van deze websites en hun inhoud. Evenmin wordt ECCO NOVA geacht deze websites of hun inhoud goed te keuren, toe te staan of te publiceren.

ECCO NOVA is niet aansprakelijk voor het beheer door de internauten van hun wachtwoord en account

4.2 Varia

ECCO NOVA is evenmin aansprakelijk voor het naleven van hun wettelijke verplichtingen, met name op fiscaal vlak.

4.3 Gevolgen

Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden verklaren de Kandidaat-Investeerder en Kandidaat-Projectleider op de hoogte te zijn van de aansprakelijkheidsbeperkingen in artikel 3 en 4 van deze voorwaarden die, in de mate dat het Belgische recht dit toestaat, zo breed mogelijk geïnterpreteerd dienen te worden.

Indien ECCO NOVA toch aansprakelijk wordt gesteld, niettegenstaande de aansprakelijkheidsbeperkingen in artikel 3 en 4 van deze algemene voorwaarden, zal de aansprakelijkheid van ECCO NOVA in elk geval beperkt zijn tot de vergoeding die haar door de Projectleider betaald werd.

Artikel 5 VERZAKINGSRECHT

De Kandidaat-Investeerders beschikken over een termijn van 14 dagen om zich terug te trekken uit deze algemene voorwaarden en om zonder kosten of sancties te verzaken aan het feit Kandidaat-Investeerder of Investeerder te worden.

Deze termijn van 14 dagen loopt vanaf de dag waarop de overeenkomst met ECCO NOVA gesloten wordt door aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Om tijdens deze termijn rechtsgeldig te verzaken moet de Kandidaat-Investeerder een e-mail richten aan ECCO NOVA op het adres invest@ecconova.om binnen de voorvermelde termijn van 14 dagen.

Indien de Kandidaat-Investeerder voor het einde van de verzakingstermijn van 14 dagen reeds een leningsovereenkomst had gesloten en het bedrag van de lening reeds had overgemaakt aan de Projectleider, dan houdt de behoorlijk gemelde verzaking door de Kandidaat-Investeerder aan ECCO NOVA van rechtswege ook de verzaking tegenover de Projectleider in wat betreft de leningsovereenkomst met deze laatste binnen dezelfde termijn van 14 dagen.

Desgevallend zullen de bedragen die door de Kandidaat-Investeerder, die Investeerder geworden is, waren betaald hem worden terugbetaald door de Projectleider binnen de 20 kalenderdagen vanaf de ontvangst van zijn verzakingse-mail met uitzondering van enige forfaitaire kosten die de bankkosten verbonden aan de verschillende uitgevoerde transacties dekken.

Artikel 6 (DE)LOYAAL GEDRAG VAN KANDIDAAT-INVESTEERDERS EN GEVOLGEN

Behoudens het gebruik door de Investeerder van diens verzakingsrecht, brengt elke eventuele niet-uitvoering door de Investeerder van diens verplichting om over te gaan tot betaling van de in de leningsovereenkomst overeengekomen som binnen de contractuele termijn de goede afloop van de Fondsenwerving in gevaar.

Dit zou ECCO NOVA, de Projectleider en andere Kandidaat-Investeerders kunnen laten geloven dat het beoogde doel bereikt was en dat de Fondsenwerving aldus reeds gesloten was, terwijl dit niet het geval is.

Een dergelijke situatie kan de volgende gevolgen hebben:

-       Andere Kandidaat-Investeerders beroven van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Fondsenwerving, en

-      Schade toebrengen aan de Projectleider en aan ECCO NOVA indien dit de vervulling van de opschortende voorwaarde in gevaar brengt wanneer door het nalaten van een Investeerder de beoogde doelstelling in werkelijkheid niet bereikt is.

Om belangrijke schade te vermijden die het gevolg zouden kunnen zijn van de Investeerder die het contractuele bedrag niet betaald binnen de 20 kalenderdagen zal hij automatisch en zonder dat hier enig verweer tegen bestaat uitgesloten worden van het recht om deel te nemen aan de Fondsenwerving wat de automatische en onmiddellijke beëindiging door zijn toedoen van de leningsovereenkomst inhoudt. Bijgevolg is de Investeerder die het contractuele bedrag niet betaalt binnen de 20 kalenderdagen na het sluiten van de leningsovereenkomst een forfaitaire minimumvergoeding verschuldigd die de schade geleden door ECCO NOVA en de Projectleider door de niet-uitvoering vergoed. Deze vergoeding bedraagt 75% van het bedrag van de kapitaallening die de Investeerder aangegaan was wanneer dit bedrag tussen de 100 (honderd) EUR en 5.000 (vijfduizend) EUR bedraagt. Zij bedraagt 50% van het bedrag van de kapitaallening wanneer deze meer bedraagt dan 5.001 (vijfduizendeneen) EUR.

De Kandidaat-Investeerders en Investeerders erkennen dat deze forfaitaire vergoeding een minimum vormt rekening houdende met de zware gevolgen van de niet-uitvoering van het contract. ECCO NOVA en de Projectleider behouden zich het recht voor om een hogere vergoeding te vragen indien de schade nog meer bedraagt.

Het is ECCO NOVA en de Projectleider toegelaten om gezamenlijk in rechte op te treden tegenover de Investeerder om de betaling van deze forfaitaire vergoeding te bekomen.

Ingeval de Investeerders hun contractuele verplichtingen niet nakomen, behoudt ECCO NOVA zich het recht voor om de inschrijvingsperiode voor de Fondsenwerving te verlengen voor maximaal de periode van de initiële inschrijving, en dit voor de Aanbiedingen van type 1, 2 of 3

Artikel 7 VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE 

7.1                     

Op straffe van het inhoudsloos maken van de opdracht van ECCO NOVA is het de Kandidaat-Investeerders en Investeerders verboden om op gelijk welke wijze of via gelijk welk communicatiemiddel in contact te treden met Kandidaat-Projectleiders en Projectleiders, met uitzondering van berichten die zij via de Website kunnen sturen.

7.2                     

De Kandidaat-Investeerders en Investeerders verbinden zich ertoe de Website te gebruiken op een wijze die andere internauten en andere Kandidaat-Investeerders en Investeerders niet schaadt en vrijwaart van ongemakken en hinder.

De Kandidaat-Investeerders en Investeerders blijven als enige aansprakelijk voor de inhoud van de berichten, ongeacht hun format (tekst, beeld, geluid) en hun aard (publiek of privé) die ze desgevallend op de Website achterlaten.

De Kandidaat-Investeerders en de Investeerders verbinden zich er eveneens toe om de toegangscodes (wachtwoord en gebruiksnaam) geheim te houden en niet door te sturen aan derden.

De Kandidaat-Investeerders en Investeerders verbinden zich er eveneens toe om geen gebruik te maken van de toegangscodes van een andere Kandidaat-Investeerder waarvan ze kennis zouden krijgen.

De Kandidaat-Investeerders en Investeerders verbinden zich er eveneens toe niet de identiteit van derden over te nemen en zich niet in te schrijven als Kandidaat-Investeerder met gebruik van valse gegevens, ongeacht of deze volledig verzonnen zijn, dan wel aan derden toebehoren.

De Kandidaat-Investeerders en Investeerder verklaren dat de afkomst van de fondsen die zij zullen overmaken op de rekening van de Projectleider overeenkomstig de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Artikel 8 INTELLECTUELE EIGENDOM EN NIET-CONCURRENTIE 

De volledige inhoud van deze Website, met inbegrip van grafieken, logo’s, buttons, afbeeldingen, HTML-code, databanken en iconen - met uitzondering van reclames en eigennamen - is het intellectuele eigendom van ECCO NOVA en is zodanig beschermd door het auteursrecht en de rechten van de opsteller van een databank.

De vorm van deze Website (plan, keuze en plaats van rubrieken, organisatie van de gegevens en tabs) is auteursrechtelijk beschermd.

ECCO NOVA kan verbieden dat het geheel of een substantieel gedeelte (zowel kwantitatief als kwalitatief) van de inhoud van deze Website wordt gedownload of geherbruikt.

De Belgische wet van 31 augustus 1998 betreffende de rechtsbescherming van databanken (die de Europese Richtlijn nr. 96/9/ER omzet) bepaalt dat de overtreding van deze rechten strafbaar is met strafboetes en gevangenisstraffen die kunnen gaan tot 100.000 EUR, respectievelijk drie jaar en, in geval van recidive, kunnen deze sancties verdubbeld worden.  

Bepaalde namen, opvallende tekens en logo’s die op deze Website voorkomen zijn geregistreerde merken of handelsnamen die aan ECCO NOVA of derden toehoren.

Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of gebruik van het geheel of een deel van de beschermde elementen op de Website, onder gelijke welk vorm en met gelijk welk middel is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ECCO NOVA. Elke verzoek hiertoe dient gericht te worden tot Clos Chanmurly 13, 4000 Liège.

Elke internaut of Kandidaat-Investeerder verbindt zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten te respecteren en niet over te gaan tot het kopiëren, downloaden, exploiteren of wijzigingen, onder gelijk welke vorm of door gelijk welk proces van de informatie op de Website. Behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, geeft ECCO NOVA geen enkele licentie ten dien einde.

De partijen gaan akkoord dat de informatie in verband met de Projectleider en ECCO NOVA beschouwd wordt als vertrouwelijke informatie en/of zakengeheimen, behoudens indien duidelijk aangegeven is dat het om niet-vertrouwelijke informatie gaat of dat bewezen kan worden dat de informatie uit het publiek domein stamt.

Tijdens diens inschrijving op de Website en gedurende één jaar na het einde van zijn inschrijving is het elke Kandidaat-Investeerder of Kandidaat-Projectleider verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks concurrentie te doen aan ECCO NOVA door een inschrijving te organiseren of te ontwikkelen tijdens de duurtijd van dit niet-concurrentieverbod.

De niet-concurrentieverplichting heeft betrekking op België en Frankrijk.

Artikel 9 TOEGANGSVERBOD EN SANCTIES

9.1 Toegangsverbod tot de Website 

ECCO NOVA behoudt zich het recht voor om eenzijdig en discretionair elke internaut, Kandidaat-Investeerder of Investeerder toegang te ontzeggen tot de volledige of een gedeelte van de Website die, zonder dat dit een exhaustieve opsomming is:

-       Deze algemene gebruiksvoorwaarden overtreedt;

-       De persoonlijke gegevens waartoe hij toegang heeft via de Website gebruikt om betalende producten of diensten voor te stellen of om een groot aantal ongewenste e-mails te sturen (“spamming”);

-       Op één of andere manier de reputatie van de Website of van ECCO NOVA schade zou toebrengen;

-       De intellectuele rechten van derden of van ECCO NOVA zou schaden;

-       De Website zou gebruiken voor illegale, kwetsende, racistische, onzedelijke, bedreigende of frauduleuze doeleinden.

ECCO NOVA behoudt zich eveneens het recht voor om deze personen in rechte te vervolgen en een schadevergoeding te vragen voor de schade die haar werd toegebracht.

9.2 Eenzijdige beëindiging 

Elke partij kan onmiddellijk, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder enige vergoeding, een einde stellen aan deze overeenkomst in uitzonderlijke omstandigheden of door een grove tekortkoming van de andere partij inzake diens contractuele verplichtingen.

Zonder dat dit een exhaustieve opsomming is, komen partijen overeen dat de volgende omstandigheden beschouwd worden als uitzonderlijk in de zin van dit artikel:

-       Schending van artikel 8;

-       Elke vorm van valsheid in geschrifte of vervalsing van documenten;

-       Elke vorm van onoprechtheid.

De Kandidaat-Investeerders en de Kandidaat-Projectleiders zullen aansprakelijk zijn tegenover ECCO NOVA voor enige schade die haar werd toegebracht door hun fout of onzorgvuldigheid.

Zij aanvaarden uitdrukkelijk dat een schending van de verplichtingen beoogd in artikel 8 van deze algemene voorwaarden aanleiding geeft tot een forfaitaire vergoeding van minimum 10.000 EUR, onder voorbehoud van het recht van ECCO NOVA om hogere schade te bewijzen. 

9.3 Verplichting tot bijstand

De Kandidaat-Investeerders en Kandidaat-Projectleiders aanvaarden om (a) ECCO NOVA te ondersteunen bij elke vordering of proces dat voortvloeit uit het gebruik of slecht gebruik van de Website, elke transactie of andere operatie tussen haar en een andere gebruiker of derde, de schending van één van haar verklaringen, garanties of overeenkomsten zoals deze in deze algemene voorwaarden vermeld zijn en (b) ECCO NOVA schadeloos te stellen voor alle kosten en schade die het gevolg is van een akkoord en voor de aansprakelijkheid, kosten en uitgave (in het bijzonder de redelijke gerechtelijke kosten) die het gevolg zijn van een dergelijke vordering.

ECCO NOVA behoudt zich het recht voor om zelf de verdediging en de exclusieve controle over alle zaken onderworpen aan een vergoeding te verzekeren.

Artikel 10 PRIVACY 

Door gebruik te maken van de Website wordt elke Kandidaat-Investeerder ingelicht dat ECCO NOVA bepaalde gegevens die op hem betrekking hebben bewaart, zoals, zonder exhaustief te zijn, zijn IP-adres, zijn e-mailadres, zijn identiteit en contactgegevens, elke andere informatie die vrijwillig door de Kandidaat-Investeerder wordt meegedeeld bij zijn inschrijving of tijdens de toegang en het gebruik van de Website evenals de informatie met betrekking tot de pagina’s die de Kandidaat-Investeerder op de Website raadpleegt. De Kandidaat-Investeerder aanvaardt uitdrukkelijk dat ECCO NOVA deze gegevens bijhoudt.

Deze gegevens zullen met name voor statistische doeleinden gebruikt worden, om de Website te beheren, om de Kandidaat-Investeerder in te lichten over nieuwe Fondsenwervingen of voor marketingdoeleinden.

ECCO NOVA respecteert de privacywetgeving. Elke Kandidaat-Investeerder of Investeerder heeft dus het recht om zich gratis en zonder verantwoording te verzetten tegen de behandeling van zijn persoonsgegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden en de wijziging of weglating van de gegevens die op hem betrekking hebben te vragen. Om dit te doen moet de Kandidaat-Investeerder of Investeerder ECCO NOVA hier op de hoogte van brengen, ofwel via het e-mailadres info@ecconova.com ofwel door brief aan de maatschappelijke zetel van ECCO NOVA gelegen te Clos Chanmurly 13, 4000 Liège.

ECCO NOVA verbindt zich ertoe om geen gegevens verzameld in toepassing van artikel 7.1 hierboven door te geven aan derden en waakt erover om hun vertrouwelijkheid te bewaren, behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de Kandidaat-Investeerder of Investeerder over hun communicatie. Deze toestemming is echter niet vereist in het kader van een gerechtelijke procedure of indien ECCO NOVA gevraagd wordt deze gegevens mee te delen in het kader van de anti-witwas- en terrorismewetgeving. Aanvullende inlichtingen inzake privacy kunnen bekomen worden bij de Privacycommissie door een e-mail te sturen naar het adres commission@privacycommission.be.

Artikel 11 BELASTINGEN EN HEFFINGEN

ECCO NOVA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de fiscale of parafiscale verplichtingen van de Investeerders en Projectleiders. ECCO NOVA kan dus ook niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele wetswijzigingen die een impact hebben op deze verplichtingen.

Indien de Investeerder een natuurlijk persoon is, zijn de interesten die de Projectleider hem betaald onderworpen aan de personenbelasting als roerende inkomsten overeenkomstig artikel 17 en volgende van het Wetboek Inkomstenbelastingen, behalve indien de voorwaarden tot vrijstelling van belasting vervuld zijn, overeenkomstig de programmawet van 10 augustus 2015.

Indien de vrijstellingsvoorwaarden voorzien door de programmawet van 10 augustus 2015 vervuld lijken, zal ECCO NOVA de Kandidaat-Investeerders hierover informeren op de Website en in de Leningsovereenkomst. ECCO NOVA kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden indien de voorwaarden in werkelijkheid niet vervuld zijn. Enkel de Projectleider is ter zake aansprakelijk.

De roerende voorheffing die, desgevallend, van toepassing is (wanneer de vrijstellingsvoorwaarden voorzien door de programmawet van 10 augustus 2015 niet vervuld zijn) ingevolge artikel 261 en volgende van het Wetboek Inkomstenbelastingen zal, wanneer dit wettelijk vereist is, aan de bron ingehouden worden, in naam en voor rekening van de Projectleider door openingen van een krediet op de rekening van de Projectleider van waarop de terugbetaling wordt uitgevoerd. Indien de Investeerder een rechtspersoon is, zijn de door de Projectleider aan de Investeerder betaalde interesten belastbaar in de personenbelasting.

Overeenkomstig de artikelen 63 tot 65 van de programmawet van 10 augustus 2015, in de hypothese dat de voorwaarden voor vrijstelling van belasting op de interesten vervuld zijn, zullen de Investeerder in hun belastingaangifte het aantal leningen waarmee zij hebben ingestemd moeten vermelden. Op vraag van de fiscus kan ECCO NOVA, als erkend crowdfunding platform, ook gevraagd worden om deze informatie te verstrekken. De Investeerder gaat hier uitdrukkelijk mee akkoord.

Het aanbod om deel te nemen aan de inschrijving in het kader van een Fondsenwerving en om een leningsovereenkomst te sluiten zijn uitsluitend gericht tot het Belgische grondgebied met uitsluiting van elk ander land en worden exclusief beheerst door het Belgische recht.

Bijgevolg dient elk Belgisch niet-inwoner die wenst deel te nemen aan de inschrijving in het kader van een Fondsenwerving voorafgaan nagaan hoe deze inschrijving behandeld moet worden volgens het recht van zijn verblijfplaats, met name inzake de betaling van belastingen die verschuldigd zouden kunnen zijn door de inschrijving.

Artikel 12 DUUR

12.1 Inschrijving op de Website

De inschrijving op de Website gebeurt voor onbepaalde tijd en kan beëindigd worden in de hierna vermelde gevallen.

Een Kandidaat-Investeerder die geen leningsovereenkomst heeft afgesloten met een Projectleider kan op elk ogenblik en zonder enige kosten eenzijdig zijn inschrijving beëindigen door een e-mail info@ecconova.com of aangetekende brief te sturen aan ECCO NOVA op het volgende adres: Clos Chanmurly 13, 4000 Liège.

De uitschrijving van de Website en het daaropvolgende einde van de contractuele relatie met ECCO NOVA gebeurt vijf dagen na de effectieve ontvangst door ECCO NOVA van de beëindigings-email of aangetekende brief.

12.2 Leningsovereenkomst 

Voor zover als nodig verduidelijkt ECCO NOVA dat een Investeerder die een leningsovereenkomst heeft afgesloten met een Projectleider geen einde kan stellen aan deze leningsovereenkomst waarvan de duur bepaald is.

Artikel 13 VARIA 

De nietigheid of niet-tegenwerpelijkheid van een clausule van deze overeenkomst blijft zonder gevolgen voor de geldigheid of tegenwerpelijkheid van de andere clausules van de overeenkomst.

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen partijen: zij vervangt en annuleert alle stilzwijgende of uitdrukkelijke, mondelinge of geschreven overeenkomsten die partijen voorafgaandelijk gesloten hadden.

ECCO NOVA kan deze algemene voorwaarden op elk ogenblik wijzigen zonder rechtvaardiging aan de Kandidaat-Investeerders en Investeerders. Deze laatste zullen over elke wijziging of update op de hoogte gebracht worden, ofwel middels een e-mailbericht dat de wijziging meldt, ofwel door een vermelding op de homepage van de Website van een bericht dat de wijziging aankondigt. De Kandidaat-Investeerders en Investeerders worden hierbij dus op de hoogte gebracht van de noodzaak om de Website periodiek te raadplegen teneinde dit na te gaan.

Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst wordt beheerst en beslist overeenkomstig het Belgische recht.

In geval van betwistingen tussen de partijen zullen de rechtbanken van Luik exclusief bevoegd zijn.