HORIZON - LA HAVETTE

Project van Havette Immo SRL

HORIZON - LA HAVETTE
Financiering 2.000.000€ van 2.000.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 2.000.000€ 100%
Jaarlijkse interestvoet 5,00% Duurtijd5 jaar

Type Vastgoed Status Afgesloten

Plaats Spa-La Havette Eerste betaling 01/02/2021

Einddatum van de campagne 31/01/2020 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

HORIZON - LA HAVETTE

De Horizon Group omvat verschillende bedrijven met als kernactiviteiten vastgoed. De groep, opgericht in 2004, controleert vandaag grondreserves voor de realisatie van 150.000 m² bouwwerken in de provincie Luik (appartementen, huizen & kantoren).

De Horizon Group onderscheidt zich door zeer efficiënte isolatieprojecten die technologieën voor de plaatselijke productie van energie integreren, denk maar aan zonne-energie of lokale biomassa gedistribueerd door het warmtenetwerk alsook door een collectief beheer van regenwater.

In de video hieronder ziet u één van de referenties van de projectontwikkelaar.

Het Project

HORIZON - LA HAVETTE

Het La Havette-project bestaat uit een woonwijk bestaande uit 54 appartementen die worden ontwikkeld tussen Rue Chelui en Avenue de la Havette. Het ligt op een ideale locatie dicht bij het centrum van Spa en zijn voorzieningen.

Net als alle projecten van de groep streeft het project van La Havette naar hoge energieprestaties, en het is dan ook voorzien van een lokale houtsnippersketel met warmtenetwerk. Bovendien wordt er aan collectief beheer van regenwater gedaan.

De bouw is net begonnen en zal ongeveer 2 jaar duren. De marketing verloopt volgens plan (wet Breyne). De laatste eenheden moeten binnen 5 jaar worden verkocht.

Onze analyse

HORIZON - LA HAVETTE

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

Waardering van Ecco Nova

De Horizon Groupe, opgericht in 2004, heeft heel wat knowhow en ervaring opgebouwd waardoor het een solide speler is in de realisatie van vastgoedontwikkeling zoals het onderwerp van deze crowdfundingcampagne. 

Sinds haar oprichting richt de Horizon groupe zich op de energie-efficiëntie van haar gebouwen, wat beantwoordt aan de groeiende vraag van kandidaat-kopers.   

Aan het hoofd van de groep staat Laurent Minguet, Luikse serie-ondernemer, boegbeeld van het audiovisueel bedrijf EVS dat hij verliet in 2010 en manager van het jaar in 2004. De zakenman heeft zich onlangs teruggetrokken uit verschillende technologiebedrijven (Coretec Engineering, elektriciteits- en gasleverancier Mega alsook Wikipower) om zich te concentreren op vastgoed. Zijn financiële middelen en leidinggevende ervaring zijn van die aard dat ze het voorgestelde investeringsinstrument veiligstellen. 

Naast de intrinsieke winstgevendheid van het project, dat een winstmarge van 18% voorziet, wordt de terugbetaling van de via Ecco Nova gecontracteerde schuld gegarandeerd door de bedrijven Mimob NV en IMG NV (garanties op eerste verzoek in bijlage) waarvan het eigen vermogen, volgens het BDO, 86,1 miljoen euro bedroeg op 31/12/18.

Het project van La Havette beschikt over een ideale ligging in de directe omgeving van het centrum van Spa en zijn faciliteiten. De standing en het beoogde prijsniveau zijn in lijn met de lokale markt. De verkoop gebeurt op plan onder de wet Breyne. 
DeHorizon groupe uit van een voorzichtige verkoopperiode van 5 jaar, inclusief de twee jaar die nodig zijn voor de werken.

Het resultaat van onze risicoanalyse is een gemiddelde risiconiveau van 2. 

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

De belangrijkste risico’s voor de uitgevende instelling zijn als volgt:

 • Risico’s gebonden aan het wettelijk kader ;
 • Juridische en fiscale risico’s ;
 • Risico’s van contractbreuk door belanghebbenden (verzekeraar, aannemer, andere) ;
 • Risico’s gelinkt aan de bouw ;
 • Risico’s gebonden aan de planning van de uitvoering ;
 • Onvoorziene risico’s die het geraamde budget kunnen beïnvloeden ;
 • Risico’s gebonden aan de onzekerheid van de marktprijzen en de snelheid van de wederverkoop van de gebouwde eenheden ;

Risico’s gebonden aan de andere activiteiten van de projectontwikkelaar. De belangrijkste risico’s voor de aangeboden beleggingsinstrumenten zijn als volgt:

 • Le De geleende sommen worden tot het verloop van de lening geïmmobiliseerd, een vooruitbetaling kan niet worden opgeëist ;
 • Liquiditeitsrisico: de doorverkoop van het schuldbewijs is zeer onzeker (Ecco Nova organiseert geen secundaire handel) ;
 • De lening is achtergesteld aan de huidige en toekomstige bankleningen.

Deze risico’s hebben invloed op de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgevende instelling waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten:

 • Risico op volledig of gedeeltelijk verlies van kapitaal ;
 • Risico van een ontbrekende of uitgestelde betaling van interesten ;
 • Ledere rentestijging tijdens de immobilisatie van de geïnvesteerde sommen kan leiden tot een verlies van kansen ;
 • In de veronderstelling dat de projectontwikkelaar overgaat tot een vervroegde aflossing van de geleende sommen, kan een daling van de rentevoet resulteren in een verlies van kansen en de niet- betaalde interesten vormen een inkomstenderving.

De volledige risicoanalyse bevindt zich in bijlage van de informatienota.

Modaliteiten

HORIZON - LA HAVETTE

Havette Immo SRL / Havette Construct SRL is op zoek naar 2.000.000 € ter aanvulling van haar eigen kapitaal om toegang te krijgen tot een bankkrediet in codebiteurschap voor het financieren van de bouw en de verkoop van 54 appartementen in La Hayette (Spa).

De bouw zal gebeuren door het bedrijf Havette Construct, een volledige dochteronderneming van Havette Immo, die eigenaar is van de grond. De fondsen die worden ingezameld door Havette Immo SRL / Havette Construct SRL zullen dus worden gebruikt voor de commercialisering van de 54 appartementen.

De lening zal worden gegarandeerd door het moederbedrijf Mimob NV en vervolgens in een tweede beroep door het bedrijf Invest Minguet Gestion NV. Het geconsolideerde eigen vermogen van Mimob en IMG bedraagt 86,1 miljoen euro op 31/12/18 (bron BDO).

Havette Immo SRL behoudt zich het recht voor om vervroegd terug te betalen indien de verkoop sneller loopt, en dit mits betaling van een wederbeleggingsvergoeding van 3 maanden. 

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

Video

Map